Békés Megyei Népújság, 1988. február (43. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

V 1988. február 1., hétfő NÉPÚJSÁG Finnország Elnökválasztás nyugodt légkörben Fülsértő vitáktól mentes, visszafogott választási kam­pány után, enyhe télies idő­ben kezdődött meg vasárnap Finnországban az elnökvá­lasztás. Az öt elnfök.ielölt há­rom és fél órás csütörtök esti televíziós vitája után már csak Mauno Koivisto, a hi­vatalban lévő köztársasági elnök és Paavo Väyrynen, a tavalyi parlamenti választás óta ellenzékben lévő Cent­rum Párt elnöke tartott vá­lasztási beszédet szombaton. A nyugodt légkör magya­rázata az év végi négy szá­zalékos ipari növekedés megalapozta kiegyensúlyo­zottságban rejlik, amely az északi ország belpolitikájá­ra és külpolitikai szerepére egyaránt jellemző. A külpo­litika fő kérdéseiben általá­ban nincsenek társadalmi üt­közőpontok. A televíziós vitában az Európa-tanácsi tagság kér­dése és a nyugat-európai in­tegrációhoz való közeledés körül bontakozott ki élén- kebb eszmecsere. • ÁREMELÉSEK LENGYELORSZÁG­BAN Nagyszabású központi ár­emeléseket jelentettek be február elsejével Lengyel- országban. A hatósági és a szabadáras termékek együt­tes drágulása átlag 36 szá­zalék lesz, vagyis az idén a fogyasztói árszínvonal a tavalyról áthúzódó áreme­lésekkel együtt 42-44 száza­lékkal nő. Valamennyi foglalkozta­tott bérét egységesen 6000 zlotyval emelik, ami a lét- fenntartási költségek növe­kedésének több mint a felét ellensúlyozza. # MUBARAK PÁRIZSBAN Hoszni Mubarak vasárnap kétnapos hivatalos látogatás­ra Párizsba érkezett. Az egyiptomi elnök ma Mitter­Egyetértés volt az ellenfe­lek között abban, hogy a nemzetközi kapcsolatokban a leszerelés kérdése mellett egyre nagyobb jelentőségűvé válik a környezetvédelem problémája. A nyugat-európai integrá­cióhoz való közeledés Finn­ország jelenlegi fejlettségi szintjén gazdasági kényszer, mindazonáltal a teljes csat­lakozást nem tartják elkép­zelhetőnek, hiszen az a nem­zeti szuverenitás alárendelé­sét jelentené a nemzetek fe­letti intézményrendszernek. Ezért a jobb pozíciók eléré­sét az EFTA erősítésétől vár­ják. Az egyéb — köztük szo­cialista piacokkal —■ való kapcsolatok viszonylagos szűkülését a technológiai színvonalak különbözőségé­vel magyarázzák. Ami a belpolitikai kérdé­seket illeti, ezek közül a két­százezres munkanélküliség, a struktúraváltás, a létmini­mum, a nyugdíjasok, illetve a fiatalok társadalmi aktivi­zálásának problémája kel­tett élénkséget az elnökvá­rand francia államfővel, kedden Jacques Chirac mi­niszterelnökkel tárgyal leg­újabb közel-keleti kezdemé­nyezéséről, a Perzsa(Arab)- öböl helyzetéről és Egyip­tom adósságtörlesztésének átütemezéséről. • KOLERAJÁRVÁNY TANZÁNIÁBAN Kolerajárvány ütötte fel a fejét Tanzánia nyugati ré­szén, a Tanganyika-tó part­ján fekvő Kigoma város körzetében — jelentette a tanzániai rádió. Az év ele­je óta 47-en haltak bele eb­be az egyébként már gyó­gyítható fertőző betegségbe, s további 164 személyt ápolnak kórházban. Tanzá­niában az elmúlt években már többször is tört ki kolerajárvány. A ragályt fő­leg a szennyezett víz ter­jeszti. lasztásra készülő közvéle­ményben. Az elnökválasztás új rend­je kimondja, hogy ha valaki az első fordulóban abszolút többséget szerez, akkor meg­nyeri a választást. Ilyen ab­szolút többség híján a szin­tén most megválasztandó 301 elektor választ február 15- én. Ha pedig ez a forduló sem hoz döntést, ebben az esetben a két legeredménye­sebb jelölt között zajlik le a harmadik menet. A leg­utolsó felmérések változatla­nul azt jelzik, hogy Koivisto az első fordulóban győz, s 1994-ig ő marad a legfőbb közjogi méltóság birtokosa. A megosztott baloldali és kommunista mozgalom je­löltjeinek a kampány főleg arra adott alkalmat, hogy a széles nyilvánossággal meg­ismertethessék az általuk képviselt politikai erők programját. Az első nem hivatalos vég­eredmények holnapra várha­tók. • SZIHANUK LEMONDOTT Norodom Szihanuk herceg egyszer s mindenkorra le­mond a „Demokratikus Kambodzsa elnöke” címről, vagyis az ellenzéki koalíció vezetéséről. Ezt a herceg Pekingben, a francia AFP hírügynökségnek adott ex­kluzív interjújában közölte. „Véglegesnek és visszavon- hatatlannak tekintem janu­ár 30-tól érvényes lemondá­somat” — mondta Sziha- nuk. A volt kambodzsai állam­fő egyben azt is kijelentet­te, hogy nem folytatja Hun Sen kambodzsai kormányfő­vel kezdett tárgyalásait. A herceg a lemondásáról szóló döntést azzal indokol­ta, hogy a Son Sann vezette ellenzéki frakció rendkívül ellenségesen viseltetik sze­mélye iránt. • VATIKÁNI KÜLDÖTTSÉG JÁRT PRÁGÁBAN Csehszlovákia és a Vati­kán kapcsolatainak időszerű kérdéseiről, mindenekelőtt a Újabb fejlemény a Waldheim-iigyben Gerold Christian, az osztrák köztársasági elnök szóvivője ha­misítványnak minősítette a Der Spiegel című nyugatnémet na­pilap legújabb — ma utcára ke­rülő — számában nyilvánosság­ra hozott okmányt, amely a lap szerint bizonyltja: Kurt Wald- helmnek a német Wehrmacht hadnagyaként 1942-ben Jugo­szláviában köze volt háborús bűnök elkövetéséhez. Az elnök szóvivője, akinek ki­jelentését a Welt am Sonntag című nyugatnémet újság, vala­mint a jugoszláv sajtó vasárnap ismertette, egy távirat valódisá­gát vonta kétségbe. Ebből — a Der Spiegel állítása szerint — kiviláglik: Waldheim a bosznia- hercegovinai Kozara-hegységben a németekkel szövetséges horvát fasisztáktól követelte mintegy négyezer jugoszláv fogoly el­szállítását. Közülük később so­kan haláltáborokban életüket vesztették. Gerold Christian, az elnök szóvivője azt mondta, hogy Waldheimnek soha nem volt pa­rancsnoki hatásköre, ezért nem intézkedhetett foglyok elszállítá­sának ügyében sem. A Der Spiegel jelentése szerint a szóban forgó táviratot Dusán Plencsa, a Belgrádi Hadtörténeti Intézet volt vezetője találta meg Zágrábban magánjellegű kuta­tásai közben. Dr. Hans-Peter Martin, a Der Spiegel szerkesz­tője szerint az okmány hiteles­ségét ellenőrizték. Manfred Mes­serschmidt, a Waldheim háborús múltját tanulmányozó nemzet­közi történészbizottság nyugat­német tagja ellenben erről nincs teljesen meggyőződve. katolikus egyházmegyék be­töltetlen püspöki tisztségei­ről tárgyalt Prágában az a vatikáni küldöttség, amely Francesco Colasuonno ér­sek, különleges megbíza­tású apostoli nuncius veze­tésével tartózkodott Cseh­szlovákiában. A megbeszé­lésekről kiadott kommüniké­ből az tűnik ki, hogy vala­melyest közeledett egymás­hoz a két fél álláspontja. A tárgyalásokat a közeljövő­ben Rómában folytatják. • ROGERS A RAKÉTÁKRÓL Bemard Rogers amerikai tábornok, a NATO európai haderőinek volt főparancs­noka tévedésnek minősítette a decemberben Washington­ban aláírt rakétaleszerelési megállapodást. Rogers a washingtoni saj­tóklubban kifejtette, hogy a Pershing 2-es rakéták kivo­nása „megfelelő elrettentő erő nélkül” hagyja Nyugat- Európát egy esetleges szov­jet támadás esetén. Rogers egyébként arra számít, hogy az amerikai szenátus ratifikálni fogja a szerződést. VÉRVIZSGÁLATTAL FEDEZIK FEL AZ ALKOHOLIZMUST Egy újfajta vérvizsgálattal meg lehet állapítani, hogy valaki alkoholista-e vagy sem, még akkor is, ha né­hány évvel ezelőtt abbahagy­ta az ivást. A szakértők sze­rint ez a vérvizsgálat nagyon hasznos az alkoholizmus ko­rai felfedezésében, hogy ide­jében lehessen gyógyítani, addig, amíg nem idéz elő ká­rosodást a szervezetben. Ez­zel a teszttel gyerekeknél fel lehetne fedezni a hajlamot az alkoholizmusra. Az alko­holista szülők gyermekeinek vérében olyan alkotóeleme­ket találtak (tulajdonképpen két alkotóelemet vizsgálnak meg), amely alapján megál­lapították, hogy a gyerekek hajlamosak az alkoholizmus­ra. Az újfajta vérvizsgálatot amerikai tudósok dolgozták ki. KÜLÖNBSÉG VAN A NŐI ÉS A FÉRFI ZSÍRSEJTEK KÖZÖTT Nemrég felfedezték a női és férfizsírsejtek közötti kü­lönbséget. és ennek alapján fogják megmagyarázni, mi­ért rakódik le a zsír a nők­nél a csípőn, a férfiaknál pe­dig a hason. Ha ennek az új felfedezésnek alapján ellen­őrzés alatt lehetne tartani a zsírképződést, nem lenne töb­bé olyan sok kövér ember. A hason lerakódó hájréteg megakadályozza a máj mű­ködését, ez pedig magas vér­nyomást és cukorbajt is okozhat. BOSSZÚBÓL LEROMBOLTATTA A HÁZÁT Az amerikai Rod Leudt- ke egy olyan amerikai cég­nek a főnöke, amely házak rombolásával foglalkozik. Egy napon felhívta egy Bi­zonyos Ray Stone, és meg­kérte, hogy rombolja le régi házát. A megrendelő hozzá­fűzte, hogy már beszerezte a szükséges \ dokumentáció­kat. Leudtke nem várta meg a tulajdonost, hanem rögtön elküldte munkásait, és azok fél óra alatt elvégezték a munkát. Azután tört ki a botrány: kitudódott, hogy nem a ház gazdája rendelte meg a rombolást, hanem egy volt albérlője, akinek felmondott, lés aki bosszút akart állni rajta. A rendőr­ség most Stone után nyo­moz, és időközben Leudtke- nek kártérítést kell fizetnie. jugoszláv lottosorsolas » A jugoszláv szerencsejáték­igazgatóság e heti lottósorsolá­sa bizonyára bekerül a Guinness- rekordok könyvébe. A televízió széles nyilvánossága előtt meg­tartott húzáson a 39 számozott golyó közül műszaki hiba miatt 8 még nem került bele a sze­rencsekerékbe, amikor az már kiugratta az első nyerőszá­mot ... Az ellenőrző bizottság elnöke ekkor a hiányzó golyó­kat is belökte a többi közé, és a húzás folytatódott. Kihúzták a hét nyerő- és az egy pótszámot, s a sorsolást érvényesnek hir­dették ki. Jó két óra múltán az­után a tv híradójában bejelen­tették, hogy a húzást a híradót követően megismétlik, mert az elsőt érvénytelennek kellett nyil­vánítani; Üjból kisorsolták a hét nyerő- és az egy pótszámot, s az ellenőrző bizottság a máso­dik húzást nyilvánította végle­gesnek. A műhiba óriási vihart kavart. Várható, hogy a szerencsejáték­igazgatóság ellen bírósági perek sorozata indul. Mert mit tegye­nek azok a lottózók, akik az el­ső húzás szerint nyertek, s ab­ban a meggyőződésben, hogy napokon belül dinármilliók ütik a markukat, nyomban valame­lyik mulatóhelyre mentek, és tekintélyes összegeket költöttek? Vagy szelvényük nem nyert és nyomban eldobták, esetleg ösz- szetépték? Mit szóljon az, aki szívinfarktust kapott, miután kö­zölték, hogy az első húzás sza­bálytalan volt, és ezért nem kaphatja meg a telitalálata után járó óriási nyereményt? A lottóbotrány az újságok el­sőrendű kommentártémája lett. A szarajevói tv javasolta, hogy az első húzás nyerteseinek fi­zessenek vigaszdíjat. A végki­fejletet egyelőre senki sem tud­ja megjósolni. POSTARABLÁS NÁPOLYNÁL Nápoly mellett postarab­lást követett el két férfi. A zsákmány 1,5 milliárd líra. A tettesek egyelőre ismeret­lenek. fljlllTEPAT.vpHAll dl 1a3ETA írta II hallgatás birodalma I. „Ha alszik az értelem, előjönnek a szörnyek" — ez a címe Goya egyik híres rézkarcának. Mit szül a „szuny- nyadó értelem" a mi korunkban, hová vezet a demok­rácia és a nyilvánosság semmibevevése — erről szól a cikk. A bíróság folytatja a nyomozást a bűnügyben, és véglegesen fényt derít e sötét ügy részleteire. Virágzik Fergánia völgyében egy Lenin nevét viselő ag­ráripari társulás, melyet atyai módon vezet egy bölcs, nagy­lelkű ember, Ahmadzsan Adilov, és hogy aligha létezik még egy földrész, ahol a paraszt olyan pazar bőségben élne, mint itt, az ő vezetése alatt... Szűk, végeláthatatlan lépcsőn ereszkedünk lefelé az ag­ráripari társulás — a PAPO — igazgatóságának alagsorába. Elöl megy Dzsabbarali, utána a közvetítő, aki nélkül Dzsab- barali senkivel nem áll szóba. Itt Gurumszaráj faluban most az emberek kevés valakinek hisznek. A föld alatti folyosók cellákra vannak osztva, mindegyik vasráccsal záródik. — Adilov kiadta az utasítást: brigádvezető leszel — mesé­li Dzsabbarali és homályos szemében ki tudja miért, nem csillan fel a lelkesedés fénye. — Elutasítottam az ajánlatot, mert aki itt anyagi felelősséget vállalt, akár pénztáros, akár brigádvezető, három-négy éven belül mind meghalt. Gyo­morbetegségben, autóbaleset következtében, vagy egyszerű­en csak eltűnt... Ekkor Adilov elvitt az igazgatóságra. A szobájában torkomnak szegezett egy kést és azt mondta, le­vágja a fejem, ha nem fogadok szót neki. Én mégis elutasí­tottam. Erre akkorát rúgott a lábamba, hogy elestem. Ott volt még a szövetkezet főkönyvelője, meg a személyzeti osz­tályvezető, s mindnyájan nekem támadtak. Addig vertek, míg eszméletemet vesztettem. Pár nap múlva tértem ma­gamhoz, ebben a cellában, a földön fekve. Nem bírtam se fölkelni, se a szememet kinyitni. Mintha eltört volna a lá­bam. Lejött Adilov magánorvosa és begipszelte. Maga Adi­lov is bejött utána, s megparancsolta, hogy írjak alá vala­milyen papírt, vagy azonnal megölnek. Aláírtam. Meggyötört arcába világítottam. — Hány napot szenvedtél itt? — Huszonhatot. Miközben a sajtó is megerősítette, hogy új gazdasági mo­dell született. — nemcsak Üzbegisztán, de az egész ország számára — kazamatában, a káni Kelet hagyományos föld alatti börtönében, a PAPO igazgatósági épülete alatt pedig meztelenül, megcsonkítva, vérrel és agyaggal bemocskolva fetrengett a földön Dzsabbarali, aki nem akart brigádvezető lenni a boldogság templomában. A volt szövetkezeti pénztáros mesélte, hogy egy alkalom­mal nem teljesítette időben Adilov parancsát — késve vit­te nyaralójába az élelmet, ezért Adilov, kis híján egy évre kényszermunkára küldte p föld alatti folyosók építésére. Ró­la is, mint rendesen, „akta” készült. A nyomozó később két­ezer ilyen „aktát” talált, a többit sikerült megsemmisíteni... A föld alatti építkezésen és a PAPO udvarán, ahol az „el­ítélt” pénztárosok, kertészek, fizikai munkások, szövetkezeti igazgatók, vagy egyszerűen a nem kívánt személyek dolgoz­tak, éveken át égett a munka, s mégsem mocskolta be az „új gazdasági modell” ábrázatát. Lapáttal és csákánnyal vájták ki a húsz méter mély folyosót, amely az igazgatóság épületétől a Szir-Darja folyó irányába húzódik. A kézi erő­vel készült árokba építették bele a vasbeton alagutat, ami olyan széles volt, hogy két autó nyugodtan elfért egymás mellett. Az igazgatóság épületénél akkora liftaknát építettek, hogy kocsival lehet le, s fel közlekedni. A másik végében akkora föld alatti helyiségek találhatók, mint egy metróál­lomás. A szűkebb járatok rendszere köti össze a föld alatt Gurmszaráj irodaépületeit. Mennyi pénz ment el erre az értelmetlen építményre? És minek? Ép ésszel megmagya­rázni lehetetlen. A „rabok”, akiket Adilov egy személyben ítélt el, a ki­merülésig dolgoztak napi 12-15 órát, és mintegy ezer ilyen ember volt az építkezésen. Minek? Hiszen a mezőkön az ál­lattenyésztő telepeken mindig hiányzott az ember. Miiért pa­zarolták hiába a munkaerőt? — Nincs válasz. A föld alatti járatokban úgy éreztem, mintha valami el­varázsolt országba jutottam volna, ahol a logika és a mi világunk józan értelme nem működne, ahol minden valami „kifordított” törvénynek lenne alárendelve, de az is lehet, hogy nincs is törvény. Kimászol a felszínre — kék ég, jó le­vegő, jelszavak, nem messze Validzsana Mazsnunova rend­őrkapitány tányérsapkája keményen garantálja, hogy itt rend és törvényesség uralkodik, melyet, úgy tűnik, senki sem változtathat meg. Adilov hódítani tudott. A Szir-Dafla partjáról a termé­keny talajt áthordatta az előhegyvidék száraz, kavicsos te­rületeire, így teremtett új gyapotföldeket. A hegyvidék sza- kadékait víztározókká alakíttatta, ahonnan csöveken vezet­ték az új földekre az öntözővizet. Világméretek, óriási len­dület! Mit jelent ehhez képest a makacs Dzsabbarali sor­sa? Az előhegyvidéken most holt földek terülnek el, ott áll­nak a kihasználatlan, bár pazarul berendezett kiszolgáló­épületek. A száraz csővezetékekben is csak a huzat járkál. Adilov terveire sok millió rubel ment el, újabb és újabb támogatásokat kapott a technika fejlesztésére, és más gaz­dasági deficit korrigálására. Hadd építse a haladás király­ságát! Birodalma hasonlított is a királyságra, melyre éj­jel-nappal szolgálatot teljesítő határőrök vigyáztak. Minden gyanús rendszámú kocsiról, amelyik a PAPO területére ér­kezett, jelentést küldtek a legközelebbi közlekedési rendé­szetre, ahol a kocsin rutinellenőrzést végeztek. S így azon­nal kiderült, milyen „góré” jött, hová megy, és minek. Gu- rumszarájba, a királyság fővárosába vezető utakat minden oldalról sorompóval őrizték. A belváros utcáit szintén so­rompók zárták le, az igazgatóság épületét pedig még egy sorompógyűrű védte. Az önkényúr igazi úrhoz méltóan viselkedett. Kedvenc tartózkodási helye a gránitemelvény volt, a szökőkút mel­lett, az árnyas platánfák alatt. Ott állt az asztala, rajta sok telefon. Közvetlen vonal kötötte össze Rasidovval. (Rasidov akkor még'az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja volt — a fordító megjegyz.) A gránitemelvény mellett vá­rakozott egy idejekorán felállított szobortalapzat arra az eshetőségre, ha Adilov másodszor is megkapná a Szocialista Munka Hőse kitüntetést, melyet már beígértek neki. Eb­ben az esetben ugyanis már életében szobrot állíthatnának neki. A leendő mellszobor háta mögött áll Lenin szobra, mely kezével mintha megáldaná az önkényurat és viselt dolgait. Itt, a szabad levegőn szeretett gyűlést tartani, itt adta a parancsokat, osztotta a megrovásokat, és kénye-kedve szerint megkorbácsoltatta az alattvalókat. Itt vezették elé az elfogott idegeneket és Lenin oltalma alatt, a nép szeme láttára addig locsolták jeges vízzel (ezt Karbisevszkij-féle vallatási módszernek nevezték), amíg be nem vallotta, ki küldte és minek. Az önkényúr így kormányozta népét a szovjet hatalom nevében. Vlagyimir Szokoiov Fordította: Gyurkó Edit és Frankó Larissza (Folytatjuk)

Next

/
Thumbnails
Contents