Békés Megyei Népújság, 1988. február (43. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1988. FEBRUÁR 1., HÉTFŐ Ara: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Fiatal közgazdászok országos konferenciája 47 vagonnyi áru az Orosházi Üveggyárból Szombaton Salgótarjánban megkezdődött a fiatal köz­gazdászok országos konfe­renciája. A kétnapos eszme­csere első napján Fejti György, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára tartott előadást a politikai intézményrendszer fejleszté­séről. Rámutatott, hogy a társa­dalom intézményrendszeré­ben szükséges változások egyre inkább a politikai közérdeklődés középpontjá­ba kerültek. Ez abból a fel­ismerésből fakad, hogy a politikai, társadalmi intéz­ményrendszer és a gazdasá­gi teljesítmények között szo­ros összefüggés van; össz­hangjuk nélkül nemcsak gazdasági kibontakozás, de társadalmi stabilitás sem lehetséges. A cél: létrehozni azokat a feltételeket, ame­lyek közt megvalósulhat az átmenet a „nép megbízásá­ból gyakorolt hatalomból” a „nép által gyakorolt hata­lomhoz” — mondotta Fejti György. Fontos, hogy a párt megőrizze kezdeményező szerepét ebben a folyamat­ban. de a szocializmushoz vezető út keresését, a re­formgondolkodást nem tart­ja privilégiumának. Ezért üdvözöl minden olyan kez­deményezést, kritikát, javas­latot, amelyek alapvető cél­ja a szocializmus pozíciói­nak erősítése. A politikai intézmény- rendszer tervezett változta­tásainak stratégiai irányai­ról szólva Fejti György mindenekelőtt a párt-, az ál­lami, kormányzati szervek, a tömegszervezetek, -moz­galmak és az állampolgárok közötti világosabb munka- megosztás szükségességét emelte ki. Ez feltételezi a világosabb döntési és fele­lősségi viszonyok kialakítá­sát, a funkciók következete­sebb szétválasztását. Köszö­nettel kell venni, és érdem­ben vizsgálni a - politikai rendszer működési zavarait bíráló észrevételeket — mondotta, hozzátéve: ehhez meg kell teremteni a „konstruktív elégedetlenség” intézményes fórumait, s ja­vítani kell a különböző ér­dekek integrációjának társa­dalmi mechanizmusát. En­nek alapvető feltétele, hogy a társadalom különböző ré­tegei. csoportjai rendelkez­zenek megfelelő érdekképvi­selettel. Le kell küzdeni azt a gyakran tapasztalható hajlamunkat, hogy a konk­rét ügyekben az utolsó szót mindig a párt mondja ki — jegyezte meg ezzel kapcso­latban a KB titkára. Előadásában foglalkozott a társadalom jelenlegi túlsza­bályozottságával, végül a döntéselőkészítési-döntési folyamatok nyilvánosságá­nak szükségességéről szólt. Kijelentette: érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy egyetlen szervezet, tes­tület, vagy tisztségviselő sem dönthet fontos társa­dalmi kérdésekben társadal­mi ellenőrzés nélkül. Az ország sok vállalatánál nem pihentek a hét végén, igyekeztek folyamatosan út­nak indítani termékeiket, gyorsan és pontosan kielé­gíteni az export- és a bel­földi igényeket. A MÁV szegedi igazgató­ságának öt alföldi megyét érintő területén szombaton és vasárnap 1700 vagon árut raktak ki és 550 vagont rak­tak meg áruval. Hat irány­vonattal érkezett zúzott kő a Békés és Csongrád megyei útépítő vállalatok részére. Két iránvvonat kohósalakot Magyarországon növekvő az igény a jól képzett me­nedzserek iránt. .Számos kül­földi cég, menedzserképző intézet, főiskola, egyetem képviselője kereste fel ha­zánkat, hogy bekapcsolódjon a vezetőképzésbe. Közülük a Magyar Gazdasági Kamara többel is előrehaladott tár­gyalásokat folytat együttmű­ködés kialakításáról. Ennek eredményeként ha­marosan megalakul a ma­gyar—amerikai menedzser- képző iskola, amelynek lét­rehozásában részt vesz a ka­mara mellett a Magyar Hitel Bank, a Szenzor Szervezési Vállalat és egy amerikai egyetem. Az oktatás céljára a Magyar Hitel Bank már szállított az Alföldre. Az Orosházi Üveggyár részére homok érkezett, onnan pedig vasárnap 47 vagonnyi palac­kot és befőttesüveget szállí­tottak el a konzervgyárak­nak és a szőlőtermelő gazda­ságoknak. A Martfűi Nö­vényolajgyár dolgozói 30 va­gon napraforgót raktak ki vasárnap, majd ugyanezeket a vagonokat a takarmányo­zásra kiválóan alkalmas pré­selt napraforgódarával meg­rakva újra útnak indították az állattenyésztő mezőgazda- sági nagyüzemek felé. megvásárolta a budafoki Törley-kastélyt, hozzáláttak a felújításához. A tervek sze­rint a kastélyban már az ősszel megkezdődhet az ok­tatás. Az elképzelések alap­ján 4-6 amerikai professzor vesz részt a magyar oktatók mellett a szakemberek kép­zésében. A többhetes tanfo­lyamon amerikai módszere­ket alkalmaznak a képzés­ben. Olyan ismeretekkel lát­ják el a résztvevőket, ame­lyek segítségével igen jól el­igazodhatnak az amerikai üzleti életben. Ez lényeges olyan vállalatok számára, amelyek növelni kívánják az Egyesült Államokba irányuló kivitelüket. Menedzserképzés külföldi szakértőkkel Mától: téli vásár A kirakatokban már a hét végén láthattuk: hétfőtől, február 1-jétől kedvezmé­nyes téli vásár lesz. S hogy érdemes-e felkeresni me­gyénk üzleteit? Erről az Univerzál Kereskedelmi Vállalat igazgatóját, Szolno­ki Bélát kérdeztük meg el­sőként, aki elmondta, hogy az elmúlt évhez képest öt­hatmillióval kevesebb — összesen 15 millió forint ér­tékű — a vásári árukészlet. Ennek egyrészt az az oka, hogy a múlt év végi nagy­arányú vásárlások miatt ki­fogytak a bolti készletek, kellő utánpótlás pedig nem érkezett. A másik ok, hogy tavaly a nagykereskedelem is hozzájárult külön kedvez­ményes .árukkal a téli vá­sárhoz, ez most csupán a kötött-divatáruknál fordult elő kis mennyiségben, má­sutt nem. Mindebből követ­kezik, hogy a választék is jóval kisebb lesz, mint a korábbi években, annak el­lenére, hogy a vállalat igyekszik saját árualapjából feltárni, amit csak lehet. Hogy mégis mit érdemes keresnünk? Gyermekholmi­kat — elsősorban kis csiz­mákat — 40 százalékos en­gedménnyel árusítanak az Univerzál-üzletek. Elfogad­ható lesz a választék a kon­fekció és a divatdarabáruk tekintetében is. Ez utóbbia­kat 30 százalékkal olcsób­ban vehetik meg a vásár­lók. Azok az üzletek, melye­ket a téli vásár érint, akkor is kinyitnak ma, ha egyéb­ként hétfőn szünnaposak lennének. Az eladók a nagy hajrá idején nem veszik ki szabadnapjaikat, s hogy a kiszolgálás még gyorsabb, még zavartalanabb legyen, nyugdíjasokat is foglalkoz­tatnak a vásár ideje alatt. A békéscsabai Centrum Áruházban hasonló intéz­kedéseket tesznek a zsúfolt­ság elkerülése érdekében. A mai nap már 8 órakor ki­nyit az áruház, a szokásos 9 óra helyett. Lisztóczki Mi- hályné üzletvezető egyéb­ként hasonló helyzetről szá­molt be, mint az Univerzál vállalat igazgatója, ök a tavalyi árualap 64 százalé­kát tudják biztosítani az idén, hisz nekik is kevés té­li árujuk maradt. Gyermek­csizmát 30-as méretig azért érdemes keresni itt is, s nem rossz a gyermeksapka-vá- laszték sem. A kötöttáru és a konfekció már szegénye­sebben várja a vásárlókat, de érdemes női kabátot néz­ni. A méteráruosztályon színes lepedőket, és lakás- textíliát ajánlanak 30 szá­zalékos engedménnyel. Természetesen a rendes árú, naponta keresett cik­kekkel is szeretnék a vá­sárlók igényeit kielégíteni, amennyire tudják, de ez nemcsak rajtuk, a szállítói­kon is múlik. Áll a vásár, amíg a kész­let tart. S hogy nem olyan bőséges a választék, mintáz elmúlt években, ez nem a kereskedőkön múlik, hiszen Szolnoki Béla így fogalma­zott: „Tudjuk, hogy ma­napság még nagyobb az ol­csóbb áruk értéke, mint régen volt. Üzletpolitikai szempontból ezért mindent megteszünk, hogy vásárlóink ne távozzanak boltjainkból üres kézzel.” n. a. Fotó: Kovács Erzsébet A Körösladányi Magyar—Vietnami Barátság Tsz faüzemé­nek dolgozói Körösladányban, a Dévaványai út mellett levő kiserdőben a nyárfák úgynevezett jegészségügyi ritkítását végzik. A kitermelt famennyiség, ami körülbelül 250-300 köbméter lesz, további feldolgozásra a tsz fűrészüzemébe ke­rül. ahol ládákat, deszkákat és raklapokat készítenek belőle. Az üzemben évente 5-6 ezer köbméter fát dolgoznak fel. Ennek nagy része nyár-, fűz-, de akad egy kevés fenyő- és akácfa is. Fotó: Kovács Erzsébet Emlékhely az 1848-as szabadságharc vértanúinak A KISZ KB Intéző Bizott­sága. úgy döntött, hogy fia­tal és idősebb állampolgá­rok. KISZ-szervezetek kez­deményezésére felajánlja szervezeti eszközeit az 1848 —49-es forradalom és sza­badságharc 140. évfordulója alkalmából Magyarországon felépítendő, a szabadság- harc vértanú tábornokainak emlékét megőrző emlékhely létrehozása érdekében. Az ehhez szükséges gyűjtés megszervezésére a társada­lom egészét reprezentáló ku­ratóriumot kér fel, lehetővé téve a már meglevő kezde­ményezések összefogását is. A kuratórium ellenőrzi és szervezi a március 15-én — később megjelölt csekkszám­lára — induló gyűjtést, biz­tosítja, hogy a különböző döntések, az emlékmű he­lyének és tervének kiválasz­tása során az adakozók aka­rata érvényesülhessen. Az elképzelések szerint az em­lékmű a vértanúk halálának 140. évfordulójára készül el. Élelmiszer-kínálat 1988-ban Immár nemcsak a meg­változott árak, hanem 1988. első hónapjának tapasztala­tai alapján is prognosztizál­hatja a kereskedelem az év folyamán várható igényeket, s a- termelőkkel folytatott tárgyalások, valamint az importlehetőségek ismereté­ben tervezheti az idei áru­ellátást. Az élelmiszer-kereskede­lem várható alakulásáról Spilák Ferenc kereskedelmi miniszterhelyettes az MTI munkatársának elmondta: a kereskedelem a tavalyihoz hasonló élelmiszer-forga­lommal számol, ám az árak alakulását figyelembe véve számít arra is, hogy az igé­nyek egyre inkább eltolód­nak az olcsóbb termékek felé. A kereskedők vélemé­nye szerint a hazai élelmi­szeripar lehetővé teszi a ke­reslet maradéktalan! kielégí­tését. Az alapvető élelmiszerek közül lisztből és kenyérből növekvő forgalom várható, cukorból viszont valószínű­leg kevesebbet fognak vá­sárolni. A prognózis szerint megnövekszik ugyan az igény az olcsóbb húskészít­mények iránt, de változat­lanul keresik majd a vevők a drágább húsokat is — pél­dául a szalámit, a bélszínt —, ám ezekből az idén sem tud a kereskedelem elegen­dőt kínálni. A. zsiradékok közül előreláthatóan egyre inkább az étolaj- és a mar­garinfogyasztás kerül elő­térbe — elsősorban a sertés­zsír árának növekedése mi­att —, margarinból azonban importra lesz szükség. Tej­ből és tejtermékekből az áremelkedés ellenére janu­árban ugyanannyi fogyott az üzletekben, mint az el­múlt években, s a termelők­kel folytatott tárgyalások szerint a tejipar szállításai teljes egészében fedezik a szükségleteket az év folya­mán. Rizsből is lesz elegen­dő, a második félévben azonban előreláthatóan to­vábbi importra lesz szük­ség. Az áremeléseket követően a vártnál kisebb mértékben csökkent a kereslet a hús- és készételkonzervek iránt. E termékből elegendőt tud­nak biztosítani, viszont a főzelék- és gyümölcskonzer- vek mennyiségének és vá­lasztékának biztosítására to­vábbi tárgyalásokra lesz szükség a gyártókkal. Üdítőitalokból az áremel­kedések ellenére a tavalyi­hoz hasonló forgalom vár­ható, s az igényeknek meg­felelően növelik a kereske­delmi forgalomban a kóla és citrusüdítők arányát. Burgonyából, zöldségből és gyümölcsből az év első felében a tárolt áruk ala­pozzák meg a kereskedelem kínálatát. Hagymából és zöldségfélékből többet tárol­tak a tervezettnél, alma is van elegendő, a burgonya azonban kevés. A kereslet kielégítésére tavasszal ) im­porttal javítják a burgonya­kínálatot. Az ez év őszi és 1989 tavaszi zavartalan el­látás érdekében valószínű­leg növelni kell a burgonya vetésterületét, mert az idő­járás hatása kiszámíthatat­lan. A belkereskedelem a ren­delkezésre álló importkere­tet elsősorban alapvető cik­kek’ behozatalára fordítja. A déligyümölcsök közül ezért citromból vásárolnak na­gyobb mennyiséget, ebből igény szerinti lesz az ellátás, banán, narancs azonban várhatóan kevesebb lesz, mint amennyi elkelne az üzletekben.

Next

/
Thumbnails
Contents