Békés Megyei Népújság, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-02 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1988. JANUÁR 2., SZOMBAT Ara: 1,80 forint XLIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Tettekre, cselekvésre van szükség Németh Károly ünnepi beszéde Kedves Honfitársaim! 1988 első napján őszinte tisztelettel köszöntőm vala- mennyiüket. A párt és az állami vezető testületek jó­kívánságait tolmácsolva bol­dog, békés, eredményes új esztendőt kívánok Önöknek, és népünk minden barátjá­nak. Boldog új évet kívánva testvéri érzésekkel köszön­tőm a határainkon túli ma­gyarokat is; a környező ál­lamokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk messzi távolokba, a világ különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mondogatták azt is, hogy messzi az esztendő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt, hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ész­szerűen kell hát beosztanunk mindazt, amink van. Az új év első napján egy­szerre érezhetjük mindkét szólásmondás igazát. Munika közben úgy tűnik, mintha gyorsabban haladna az idő. Az elmúlt esztendőben volt tennivaló, feladat bőven. Né­pünk munkájának eredmé­nyeként emelkedett a nem­zeti jövedelem; az ipari,me­zőgazdasági vállalatok, szö­vetkezetek egy része növel­te teljesítményeit, javította gazdálkodását. Visszatekint­ve az elmúlt évre, nyugodt lelkiismerettel állapíthat­juk meg: a munkának, a küzdelemnek volt értelme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekintenünk. Az 1988-as esztendő számunkra többet jelent, mint az évek meg­szokott változását. Felgyü­lemlett gondjaink megoldá­sának, megméretésünknek fontos időszaka előtt állunk. Azok a célok, amelyek a párt Központi Bizottságának a múlt évi júliusi állásfogla­lásán alapulnak, és a kor­mánynak az Országgyűlés által jóváhagyott munka- programjában, valamint az idei népgazdasági tervben öltenek testet, az eddigiektől eltérő igényeket, nagyobb követelményeket támaszta­nak valamennyiünkkel szemben. Emelkedett a minőség mércéje, és ez fokozott össz­pontosítást, egyéni és közös erőfeszítést, újfajta gondol­kodást, cselekvő magatartást követel. Jobb, hatékonyabb munkával juthatunk túl a jelenlegi nehézségeken. Van közösen vállalható programunk, amelynek való­ra váltásával sikeresen foly­tathatjuk a szocialista Ma­gyarország építését, megte­remthetjük az ismert és fe­szítő szociális gondok meg­oldásának anyagi feltételeit, eredményesen szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi gyarapodását. Feladataink széles körű vitában, az egymással is üt­köző vélemények nyomán formálódnak nemzeti prog­rammá. Közös, egybehangzó álláspontunk — amely prog­ramunknak is fontos része —, hogy a gazdasági reform továbbvitelének, a szocialis­ta demokrácia kiteljesítésé­nek, a politikai intézmény- rendszer fejlesztésének útján haladjunk. Olyan szocialista reformtörekvések ezek, ame­lyeknek megvalósításában bízvást támaszkodhatunk né­pünk nagy többségére. Épít­hetünk a Szovjetim ióban és más szocialista országokban végbemenő társadalmi-gaz­dasági megújulás tapaszta­lataira és a korszerűbb együttműködésben rejlő le­hetőségekre. Programunk valóra váltá­sára munkára hívjuk min­den honfitársunkat, akiknek szívügye szocialista hazánk jelene és jövője. Tisztelt Hallgatóim! Az évezrednél is hosszabb idő, amióta népünk itt, a Kárpát-medencében él, gyakran próbára tette a magyarságot, és a vele azo­nos sorsot vállaló nemzeti­ségieket. Sokszor kijutott nekünk a harcból, a küzde­lemből, a helytállásból — olykor a puszta létünkért. Nagy történelmi leckék ta­nulsága; ha egy nép nem adja meg magát, és képes a tapasztalatokból okulni, ha tehetségét szorgalommal öt­vözi, erőit egyesíti, akkor otthonteremtő, országépítő munkája meghozza a maga gyümölcsét. A nemzet teremtő akara­tát, életerejét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szo­cialista országok nagy csa­ládjához, a társadalmi hala­dás élvonalába tartozik. Igaz, hogy új világunk épí­tésében lassabban hala­dunk, mint korábban gon­doltuk, de nincs okunk kis­hitűségre, ha a megtett útra gondolunk. Jó alapokra építkezhetünk, hiszen a fáj­dalmas hibák és tévedések ellenére a magyar nép az elmúlt évtizedekben törté­nelmileg is maradandót al­kotott. Ha őszinték vagyunk ön­magunkhoz, ha képesek va­gyunk’ reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtize­dek tapasztalatait, és az eredményeket a lehetőségek­hez, nem pedig a vágyaink­hoz mérjük, ha az élet új kérdéseire helyes válaszo­kat adunk, akkor a célok vállalásában és az értük te­endő erőfeszítésekben is ki­alakul a társadalmi összefo­gás. Napjainkban ennek pró­baköve a kibontakozási program végrehajtásában való felelős, cselekvő rész­vétel. Az idei évkezdéshez erőt és a folytatáshoz reményt ad, hogy 1987-ben a népgazda­ság helyzete valamivel ked­vezőbben alakult, mint a megelőző két esztendőben. De tudnunk kell, hogy mindez még nem elegendő a program végrehajtásának megalapozásához. Töpren­gésre azonban nincs idő. Gondjaink megoldásával, feladataink teljesítésével nem. várhatunk további éve­kig. Tettekre, cselekvésre van szükség. Megnyugtató és bizodal­mát keltő számunkra, hogy az új esztendőben kedvezőb­bek lesznek munkánk nem­zetközi feltételei. A szovjet —amerikai rakétaegyez­ménnyel, a két nagyhata­lom vezetőinek további ha­ladást ígérő tárgyalásaival megnőttek a fegyverkezési hajsza visszaszorításának, a népek-országok közötti bi­zalom erősödésének, a béké­nek az esélyei. Jóleső érzés­sel gondolhatunk arra, hogy a nemzetközi légkör enyhü­léséhez a Magyar Népköz- társaság is hozzájárult. A jövőben is mindent megte­szünk annak érdekében, hogy egy biztonságosabb vi­lágban élhessünk, dolgoz­hassunk. Abban a reményben, hogy közös akarattal megoldjuk az előttünk álló feladatokat, kívánok sikerekben gazdag új esztendőt, békét, boldo­gulást és jó egészséget ked­ves honfitársaimnak. Kultúrcikkiizletet nyitott a tótkomlósi takarékszövetkezet Megannyi pénzügyi szol­gáltatásaik mellett Békés megye takarékszövetkezetei is hosszú idő óta részt kér­nek a közművelődésből. Ezt persze a maguk módján és lehetőségeikhez mérten a szépirodalmi és szakmai könyvek bizományosi árusí­tásával teszik, nem is siker­telenül. Ugyanis valamennyi takarékszövetkezetben ott látjuk a könyvekkel megra­kott forgatható állványt, vagy az ilyen célra kialakí­tott polcrendszert. Ez a kép fogadja már évek óta az ügyfeleket a Tótkomlósi Körzeti Takarékszövetkezet központi üzletházában épp­úgy, mint kirendeltségein. Az utóbbi hónapokban vi­szont olyan elhatározásra ju­tott a szövetkezet, mely alighanem országosan is egyedülálló. Mert ugyebár az korántsem általános, hogy egy takarékszövetkezet kul- túrcikkeket ár'isító boltot nyisson. A Tótkomlósi Kör­zeti Takarékszövetkezet vi­szont erre vállalkozott. Még nem volt minden a helyén december 18-án, ami­kor Tótkomlóson, a Széche­nyi u. 1. szám alatti bérelt üzlethelyiség homlokzatára felkerült a takarékszövetke­zetek jól ismert emblémája. A bejárati ajtó fölötti fel­irat sem készült még el, de a pénzintézet egyik dolgozó­ja, Gyurik Andrásné már a pult mögött, s a polcok előtt várta a vevőket. — A karácsony előtti né­hány nap alatt mintegy 80 ezer forint értékű forgal­mat teljesítettünk — újsá­golta nem kis örömmel Gyu­rikáé december 29-én. — Mert arra nagyon vigyáz­tunk, hogy a bolt megnyi­tásakor olyan árukészlettel rendelkezzünk, ami kiváltja az ide betérő vásárlók tet­szését. Igaz, az idő rövidsé­ge miatt még nem tudtuk olyanná tenni áruválaszté­kunkat, mint szerettük vol­na. Gyurik Andrásné szerény­kedő szavaira rácáfolt az a készlet, ami a karácsonyi nagy vásárlás után is foga­dott ebben a boltban, mely­ről napok alatt úgy véleked­tek a tótkomlósiak, hogy ilyen üzletre már évekkel ezelőtt szükség lett volna a nagyközségben. Mert a szép- irodalmi és a szakmai köny­veken túl az idegen nyelvek tanulásához szükséges szótá­rak sem hiányoznak a pol­cokról. De nagy itt a vá­laszték a gyerekek által ke­resett meséskönyvekből is. Kiemelt helyet kapott a boltban a hanglemez és a magnókazetta árusítása, il­letve a videokazetták köl­csönzése. És ez még csak a kezdet, hallottuk a boltve- j zetőtől. Hogy miért vállalkozott e szövetkezet egy ilyen üzlet fnegnyitására, arra Sávolt Mihályné, a Tótkomlósi Körzeti Takarékszövetkezet elnöke így válaszolt. — Azt szeretnénk, hogy e bolt által még inkább kö­tődjenek a fiatalok a taka­rékszövetkezethez. Végtére is a ma fiataljai lesznek talán nem soká a szövetkezet ak­tív tagjai. Kép, szöveg: Balkus Imre A kultúrcikkbolt egy részlete Petőfi Sándor 165. születésnapján, Szilveszter éjszakáján a hagyományokhoz híven Gyulán a fiatalok megkoszorúzták a költő szobrát. A központi ünnepséget december 31-én a késő délutáni órákban rendezték meg, a hagyományokhoz híven Kiskőrösön, a szülőháznál. A gyertyák, fáklyák, ref­lektorok fényétől megvilágított, nádfedeles, fehér falú épü­let előtt tartottak nagygyűlést. 1987-ben több mint tízezren zarándokoltak el az ország és a világ különböző részeiből a költő szülőházához Fotó: Béla Ottó Kádár János látogatása a Műcsarnokban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára csütörtökön a Mű­csarnokba látogatott, és megtekintette a Művészet és forradalom című kiállítást. Kíséretében volt Radics Ka­talin, a KB tudományos, közoktatási és kulturális osz­tályának vezetője. Az MSZMP főtitkárát Né- ray Katalin igazgató és Ha­vas Valéria igazgatóhelyet­tes fogadta és kísérte a mű­csarnoki tárlaton, amelyet a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szovjet kultúra napjai keretében nyitottak meg. A műcsarnok kezdeménye­zésére és a Szovjetunió kul­turális minisztériumának tá­mogatásával létrejött, nagy sikerű kiállítás felvonultatja az orosz-szovjet progresszív művészet 1905-től az 1930-as évek ekjéig született jelen­tős alkotásait. E művek je­lentős hatással voltak az egész világ modern művé­szetére. A tárlatlátogatást követő­en Kádár János és vendég­látói kötetlen véleménycse­rét folytattak a kiállításról, a művészeti életről, a Mű­csarnok munkájáról, tervei­ről. A beszélgetésen jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csütör­töki ülésén állást foglalt a központi államigazgatási szervekhez tartozó háttér- intézmények átfogó felül­vizsgálatáról, szervezeti kor­szerűsítéséről. A felülvizs­gálat célja a munka hatéko­nyabbá tétele, a költségve­tési támogatások mérséklése, a működési költségek csök­kentése. A Minisztertanács kijelölte az ezzel kapcsola­tos feladatokat. A kormány tárgyalt saját, valamint bizottságai és a KNEB 1988. első félévi mun­katervéről. A Fővárosi Tanács elnöke tájékoztatta a kormányt ar­ról, hogy Budapesten 1987- ben ezerrel több lakás ké­szült el, mint ami a terv­ben szerepelt, s a lakások 99 százalékára már ki is ad­ták a lakhatási engedélyt. Sikeres gépipari export Új piac az Egyesült Államok A Technoimpex gépipari külkereskedelmi vállalat si­keresen zárta az évet, a vál­lalat összforgalma megha­ladta a 25 milliárd forintot. Ez 12 százalékos forgalom- növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Ennél is nagyobb mértékben, 14 szá­zalékkal sikerült bővíteni a konvertibilis elszámolású forgalmat; 90 millióról 103- 104 millió dollárra. - A legsikeresebb üzleti eredmények közé tartozik, hogy a Technoimpex jelen­tős előkészítés után megje­lent az Egyesült Államok piacán, s 3,6 millió dollár értékű üzletet kötött. A 3 évre szóló középlejáratú megállapodás alapján az American Airlinesnak üveg­poharat szállítanak 2,5 mil­lió dollár értékben. 800 ezer dollárért 8 csepeli CNC esztergagép szállítására vál­lalkoztak a McDonnell Do­uglas Helikopter cég szerve­zésében a „DEL” Manufac­turing and Co Oxward (Ca­lifornia) részére. További szállítási lehetőség kínálko­zik 2-3 mililó dollár érték­ben speciális konténerekre a Ganz Danubius közremű­ködésével, valamint 31 SZIM gyártmányú CNC eszterga értékesítésére 5 millió dol­lár értékben, az üzletköté­sekre valószínűleg az új esztendő első negyedében kerül majd sor.

Next

/
Thumbnails
Contents