Békés Megyei Népújság, 1987. november (42. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-02 / 258. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG II MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. NOVEMBER 2., HÉTFŐ J Cf / ^ Ara: 1,80 forint XLII. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM Kádár János kitüntetése Andrej Gromiko átadja a kitüntetést Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szom­bat este Moszkvában, a Kreml Katalin-termében Andrej Gromiko, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke átadta az Októberi Forradalom Érdem­rendet. A magas kitüntetést a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége a szovjet és a magyar nép kö­zötti testvéri barátság és együttműködés fejlesztésé­ben szerzett érdemeiért, a béke és a szocializmus meg­szilárdításához nyújtott je­lentős hozzájárulásáért 75. születésnapja alkalmából adományozta. A kitüntetés átadása al­kalmából Andrej Gromiko és Kádár János beszédet mondott. A nagy októberi szocialis­ta forradalom 70. évforduló­jának ünnepségsorozata al­kalmából Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának ve­zetésével Moszkvában tar­tózkodó magyar párt- és ál­lami küldöttség vasárnap délután koszorút helyezett el Lenin mauzóleumánál. Ezt követően Kádár Já­nos, Németh Károly, az El­nöki Tanács elnöke, Szűrös Mátyás, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának titkára és Rajnai Sándor Magyaror­szág szovjetunióbeli nagykö­vete a Kreml falánál, aSán- dor-kertben megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját. Délelőtt Németh Károly és Szűrös Mátyás a moszk­vai központi kiállítóterem­ben megtekintette az évfor­duló alkalmából megrende­zett, az ország hetvenéves művészeti fejlődését bemu- • tató, „A szovjetek országa” elnevezésű kiállítást. Kimagasló termés fehér paprikából A Kondorosi Egyesült Tsz nyolcezer holdas határában sokrétű őszi munka foglal­koztatja az embereket. Az őszi búza vetőmagja 1700 hektáron földbe került, de a betakarítás még tart. — Iparkodnunk kell, hogy minden szem termény, zöldség és egyéb; termék veszteségmentesen kerüljön betakarításra — mondja er­ről Tihanyi Mihály főköny­velő. — Hiszen ebben az esztendőben nálunk is sok kárt okozott az| aszály. A kukorica kétharmad részét már betakarítottuk, s szá­mításaink szerint mindegy háromezer tonnával keve­sebb lesz a szemes kukorica a tervezettnél. Hasonló a helyzet a cukorrépánál is. Szerencsénkre a cukortarta­lom 17,7 százalék, ami a pénzbevételben sokat szá­mít. — Zöldségfélét 453 hek­táron termeltünk. Kimagas­lóan jó termést hozott a töl­teni való fehér paprika, hektáronként 324 mázsát, ami az elmúlt évekhez vi­szonyítva igen jó termés­nek számít. Paradicsomból 602 mázsa termett hektá­ronként. A betakarításban nagyon sokat segítettek kö­zépiskolás diákok és a Szarvasi Óvónőképző Főis­kola hallgatói. Nélkülük nem sikerült volna a beta­karítás időben é^ jó minő­ségben. Uj otthonban a szlovák néprajzi gyűjtemény Tétkomléson A Keviép Doboz—Sarkad között megkezdte egy új vízveze­ték építését. A 11 500 méter hosszan épülő vezetéket jövőre tervezik átadni rendeltetésének, javítva ezzel Sarkad víz­ellátását Fotó: Béla Ottó Betakarították a kendert Hazánk kendertermő vi­dékein a learatott és kúpok­ba rakott termés utolját pén­teken szállították be a feldol­gozó üzemekbe. Az idén a szokásosnál 10 nappal ko­rábban került az átvevőhe­lyekre a rostnövény. A száraz évjárat ellenére jó termést takarítottak be a gazdaságok. Ezt annak is kö­szönhetik, hogy most már a vetésterület harmadát foglal­ja el az időjárás viszontagsá­gait jól tűrő kompolti hibrid kender. A hektáronkénti át­laghozam — becslések sze­rint — 8,6 tonna és a minőség minden eddigit felülmúl. Az első osztályú áru aránya el­éri a 90 százalékot, ami a ha­zai kendertermelés történe­tében még nem fordult elő. Általában 80-82 százalékos ez az arány. Annyi már bizo­nyos, hogy megtermett és biztonságos helyen van a kenderipar nyersanyagszük­ségletét fedező mennyiség. A kendertermelési rendszer 32 partnergazdasága az idén 6 megyében összesen 6200 hektáron, a tavalyinál 15 százalékkal nagyobb terüle­ten vetett kendert. Ennek in­doka, hogy az utóbbi évek­ben világszerte növekedett a természetes anyagok iránti érdeklődés. A fő termőhely a Dél-Alföld: Csongrád és Békés megye. A feldolgozó üzemek köré centralizált ter­melés előnye, hogy a földek­ről nem kell nagy távolságra szállítani az óriási tömegű kendenkórót. Az idén megújult a beta­karító géppark: 56 új szov­jet kenderkombájnt állítot­tak munkába. Tótkomlós barátainak kö­re folytatva a hagyományo­kat, október 31-én közgyű­lést tartott. Elsőként Rózsa Dezső társelnök adott tájé­koztatást, értékelve a buda­pesti és a békéscsabai cso­portok munkáját. Különös hangsúllyal szólt a szülőfa­luval összekötő baráti szá­lak és az egymás közti em­beri kapcsolatok további erősítéséről. Sokfélé gondolattal fogal­mazódott meg a szlovák nyelv, kultúra és a nemzeti­ségi hagyományok ápolásá­ban, illetve megőrzésében való részvétel a kör tagjai részéről. Karasz Györgyné, a nagyközségi pártbizottság titkára tájékoztatta a jelen­lévőket a községben elért eredményekről, a fejlesztési tervekről, illetve az ezzel járó szervezési és anyagi gondokról. Dr. Antat Mi­hály, a felügyelőbizottság elnöke a baráti kör gazdál­kodásáról beszélt. Ezt követően • emlékplaket­teket, jutalmakat adtak át. Tótkomlós alapításának 250. évfordulója — 1996. — mél­tó megünneplése előkészíté­sére három bizottságot ho­zott létre a közgyűlés. * * * E rendezvényt követően a baráti kör tagjai is részt vettek a tótkomlósi Kop- pány-félé néprajzi gyűjte­mény állandó kiállításának megnyitóján a Hősök tere 1. szám alatt. Megnyitó beszé­det Gyivicsán Anna, az Eöt­vös Loránd Tudományegye­tem Szláv Tanszékének egyetemi adjunktusa tartott, aki méltatta Koppány János több évtizedes gyűjtőmun­káját, melynek eredménye­ként létrejöhetett, s végre méltó helyre kerülhetett e gazdag anyag. Mint elmond­ta, két üzenetet hordoz ma­gában e kiállítás. Az egyik az, hogy csak múltunk is­meretével tudunk a modern technikával együtt élni, a másik, őrizni, ismerni és to­vábbvinni elődeink kultúrá­ját szép, s nemes kötelesség. A szombaton megnyílt néprajzi gyűjteményt szer­dánként és szombatonként láthatja a nagyközönség. A néprajzi gyűjtemény megnyitóján Fotó: Fazekas Ferenc „Együtt a család” — ezzel a jelszóval invitálta a mozogni-játszani vágyókat a Békés­csabai Előre Spartacus szombaton délelőtt otthonába, a Kórház utcai sporttelepre. Egy­szersmind ez volt a 75 éves születésnapját ünneplő klub különféle ^rendezvényei sorá­ban a záróesemény. Vendégként Monspart Sarolta világbajnok, tájfutó szövetségi kapi­tány és Feledy Péter tv-riporter is segítette a sportnap sikerét. Rajtuk aligha múlott, hogy csak kevesen használták ki a lehetőséget a mozgásra. (A részletekről keddi lapunk­ban számolunk be.) Fotó: Fazekas Ferenc Idegenben is biztosan nyert a szarvasi kosaras gárda Hungária körűt: csak a helyzetekig jutottak a lilák Kézilabda: ha végig ilyen lett volna az ősz! NB III: szarvasi „bombák” Szegeden, végre sárréti siker ...és egy automata mosógép Vasárnap délelőtt a Körcsarnokban be­fejeződött a kötöttfogású birkózók egyé­ni Világ Kupa döntője, amely egyben Matura Mihály-emlékverseny is volt. A magyarok közül hárman szerepeltek az aranymérkőzésen, de Bíró László és Va­dász Csaba egyaránt vereséget szenvedett, ezüstérmes lett. Később a 82 kg-os, két­szeres világ- és egy alkalommal Európa- bajnok Komáromi Tibor a két említett vereségért revansot vett, az olaszok egy­kori junior világbajnokát, Ernesto Raz- zinót simán legyőzte, így megnyerte a budapesti viadalt. Az már korábban is bizonyos volt, hogy idei eredményeivel a Világ Kupa pontversenyt is megnyerte, a szombat-vasárnapi sikerével csak meg­erősítette első helyezését. A ferencvárosi birkózó megkapta a herendi porcelánból készült Matúra-trófeát. Emellett kiváló teljesítményéért egy automata mosógép­pel is megjutalmazták.

Next

/
Thumbnails
Contents