Békés Megyei Népújság, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

1987. október 1„ csütörtök Rendeződött a Szabó Pál-emlékház sorsa Biharugrán Nehéz lenne összeszámlál­ni, hányán „ látogatták meg eddig Biharugrán Szabó Pál emlékházát. A látogatók mit sem sejtettek arról, meny­nyire aggódtak az épület, s a hagyaték sorsáért az itt élők. Most a ház, s a gaz­dag irodalmi (egyben hely- történeti) gyűjtemény sorsa végre megoldódott. Erről be­szélgettünk a minap Klam- peczki Bélával, a Békés Me­gyei Tanács művelődési osztálya helyettes vezetőjé­vel. Az emlékház ... — A gondolat, hogy az emlékház sorsát mielőbb rendezni kell, már az író halála után három évvel, 1973-ban felvetődött. Csak­nem tíz esztendő telt el, mikor ismét napirendre ke­rült a hagyaték ügye. Ek­kor dőlt el, hogy a megyei tanács megvásárolja az épü­letet, s az egész hagyatékot. Már csak a pénzt kellett megszereznünk minderre ... Ez év nyarán végre sikerült megoldani a kérdést, a ta­nács megvásárolta a teljes ingatlant, s Szabó Pál gaz­dag, több száz darabra te­hető irodalmi hagyatékát. — A gyűjtemény eddig is látogatható volt... — Valóban, az író leá­nya, Szabó Erzsébet nagy- tisztelettel és lelkesedéssel gondozta eddig is a gyűjte­ményt, mely most a Békés Megyei Múzeumi Igazgató­ság kezelésébe került, ők gondoskodnak az épület ál­lagának megőrzéséről, az üzemeltetésről. A hagyaték kezelője, szervezője to­vábbra is az író leánya lesz. — Tehát bármikor láto­gatható a Szabó Pál-emlék­ház? — Természetesen, hisz mint mondtam, Szabó Er­zsébet a jövőben is gondos­kodik az ide látogatók ka­lauzolásáról. Sőt! Nemrég egy levelet kaptunk tőle, melyben többek között ar­ról ír, hogy sajnos még min­dig akad olyan szervezett csoport, mely csak a halász­lé kedvéért látogat Bihar- ugrára, s nem veszi a fá­radságot, hogy az emlék­házban is körülnézzen. Per­sze a helyzet nem ennyire Szász Endre kiállítása Gyulán Szász Endre festő-, grafi­kus- és keramikusművész kiállításának szeptember 4-i nyitásán igen szép számú közönség jelent meg a gyu­lai Erkel Múzeum Dürer- termében. A megkülönböz­tetett érdeklődésben a mű­vész alkotómunkáján túl, minden bizonnyal a „Szász jelenség” is szerepet ját­szott. Ez utóbbinak a kiala­kulását mai művészeti éle­tünk és gazdasági körülmé­nyeink egyaránt elősegítet­ték. Szász Endre a Képző- művészeti Főiskola elvégzé­se után számos könyvet il­lusztrált és ennek elismeré­seként kapott Munkácsy-dí- jat, sőt 1964-ben Londonban az általa illusztrált Omár Khajjam kötetet a világ 32 legszebb könyve közé sorol­ták. Ezt követően próbált szerencsét a világban, majd az egyesült államokbeli és kanadai siker után, melynek mértékét érzékelteti, hogy Kennedy és Reza Pahlavi portréját is megfestette, tért vissza hazájába. Ekkor ná­lunk az általa is „művelt” figuralitás éppen apályban létezett, így fogadtatása ' a neoavantgard kritika részé­ről nem volt kedvező. Holló­házi kerámiakísérlete sem járt az általa várt sikerrel. (Ebben valószínűleg „ külke­reskedelmünk nehézkessége is ludas.) És hogy a jelen­ség még tovább gyűrűzzék, 1987-ben Üj-Delhiben a cso­magolási világkonferencia aranyérmét nyerte el az ál­tala tervezett grafikával el­látott Hélia-csomagolás. Ez utóbbi sikere — kevéssé ért­hetően —, majdnem vissz- hangtalanul múlt el a ma­gyar kulturális életben, bár közhely, hogy csomagolás­kultúrában komolyan el va­gyunk maradva a «világszín­vonaltól. Mindez hozzátartozik Szász Endréhez és közvetve a gyulai kiállításhoz is, mely­ben 30 szitanyomatot, 6 festményt és 15 kerámiát mutat be. Szász Endre mos­tani kiállításából is egyér­telműen érződik, hogy ér­tékes művészet szólhat a tö­megekhez is, hogy a művész hisz a művészet társa­dalmi hivatásában, küldeté­sében. Ennek az ars pictu- rának megfelelően művei­nek nemcsak címzettje, ha­nem meg jeleni tett je szinte kivétel nélkül az ember, kö­zelebbről az emberi arc. Most bemutatott művei ke­véssé látomásosak, szoron­gásosak, mint korábbi szür- realistább alkotói periódu­sáé. A kiállított szitanyoma­tok jelentős részén is port­rékkal találkozunk. Ezek hellenisztikus szépségesz­ményt és villoni rakoncát- lanságot ötvöznek egybe sa­játos szecessziós elemek fel- használásával. Az arcélek tiszta vonalú profiljával a hajfonatok mozgalmas rit­mikus burjánzása él együtt. Az így létrejött rajzi együt­tes egyensúlyát a párhuza­mosok szigorúbb rendje biz­tosítja. A szitanyomatok technikai megoldása ma­gas szintű, a vonalak lírai- sága és hangsúlyos ereje egyaránt jól érvényesül. A kiállított festményekből a négy évszak külön egysé­get képvisel. Ezekben jól érzékelhető az alkotó bravú­ros festőtechnikája. (A nyu­gati sajtókritikák Daliéhoz hasonlították.) Az ember és természet (termés) együtte­se az újra felfedezett ma- nierista Arcimboldo fejére emlékeztet, azzal a különb­Október 5: Köröstáj-nap Dobozon A Békés Megyei Népújság Köröstáj Baráti Köre 1987. október 5-én, hétfőn Dobo­zon rendezi meg a kulturá­lis és művészeti melléklet munkatársainak és barátai­nak őszi találkozóját, a Kö­röstáj-napot. A találkozó résztvevői délelőtt 9.30 óra­kor a dobozi nagyközségi pártbizottságon találkoznak, ahol a tervek szerint 11 óráig tart a baráti kör köz­gyűlése, melyen a megala­kulás óta eltelt idő esemé­nyeit vitatják meg, majd megválasztják a szekciók — irodalmi, képzőművészeti, helytörténeti-közművelő­dési — vezetőségét. A köz­gyűlés után a résztvevők vi­deofelvételről megtekintik Juris Podnieksz lett rende­ző Könnyű-e fiatalnak len­ni? című dokumentarista filmjét, előtte Máthé Ferenc, a Békés Megyei Moziüzemi Vállalat művészeti előadója mond bevezetőt. Délután Komlósi Lajos nyugalmazott tanácselnök vezeti a dobozi sétát, melyen a vendégek a község műem­lékeivel, jeles épületeivel is­merkednek, majd megkoszo­rúzzák a tanácsháza falán elhelyezett Bartók-emléktáb- lát. Itt Tomka Mihály, az Űj Aurora főmunkatársa mond emlékbeszédet. Szatmári János, a nagy­községi tanács elnöke tart ezután elnöki fogadást az Árpád-kori Doboz helyén épült szanazugi úttörőtá­borban, fél 6-kor pedig Be­de László, a békési műve­... és a gyűjtemény egy részlete Fotó: Gál Edit elkeserítő, hisz ugyanakkor sokan, még magánkirándu­lók is, elzarándokolnak az író házába. — A Szabó Pál-hagyaték tehát biztonságban van ... — Hiszem, hogy ezzel a távolabbi jövő számára is megőrizzük az'író emlékét. A megyei tanács egyébként mindig is törekedett arra, hogy minél több helytörté­neti, irodalmi emlékhely jöjjön létre szűkebb ha­zánkban. Korábbi példának ott van az orosházi Darvas­emlékház, nemrég adták át Vésztőn a Sinka-emlékszo- bát, s most végre pont ke­rült a Szabó Pál-emlékház ügyének végére is. — Köszönjük a beszélge­tést. N. A. Egy grafika a 30 közül séggel, hogy Szász Endre három feje nem meghök­kentő, csak a negyedik, a Tél groteszk. Kerámiai táljainak egy részére grafikáit vitte át si­kerrel, másokon elvont for­mák dinamikáját és erőtel­jes színeit találjuk. Köny- nyed, karcsú vázáinak több­ségén a dekor összhangban van az edények lendületes formáival, máskor a virág „szokásos véletlenszerűség­gel” kerül a vázára. Elismerés illeti az Erkel Múzeumot azért, mert vál­lalta a nem vita nélküli élet­mű egy részének bemutatá­sát. A rendezés feladatát a művek és a Dürer terem le­hetőségeinek ismeretében Ibos Éva művészettörténész jól oldotta meg. Szász End­rét a nyugati művészeti iro­dalom és kritika több eset­ben túlértékelte. Más elő­jellel ugyan, de szintén túlzottnak kell tartanunk a hazai kritika egy részének teljes elutasítását. A tár­latlátogató, aki a kiállítá­soknak mégiscsak első szá­mú címzettje, a Dürer te­remben eldöntheti, hogy ki­vel ért egyet ebben a vitá­ban. Dömötör János lődési központ igazgatója nyitja meg a művelődési házban a XII. békési képző- művészeti alkotótábor részt­vevőinek műveiből összeállí­tott kiállítást. Este 7 órakor író-olvasó találkozó lesz a könyvtárban, ezen Fülöp Béla, a Köröstáj Baráti Kör elnöke mutatja be Berta­lan Ágnest, Kántor Zsoltot, Tomka Mihályt és Verasztó Antalt. Közreműködik Vár- day Zoltán, a debreceni Csokonai Színház művésze. Az író-olvasó találkozó és a Köröstáj-nap Szatmári Já­nos tanácselnök zárószavaf- val ér véget. HANGSZÓRÓ Manapság egyre több szó esik a kisebb települések gondjairól, a lakosságmegtartó erejük csökkenéséről. Kép­telenednek a falvak, eltávoznak a fiatalok, a jobb megél­hetés reményében városokban, vagy legalábbis nagyobb községekben telepednek le, odahagyva szülőhelyüket. Ért­hető a jobbra, szebbre való törekvés, de az új helyen való gyökértelenség is sok konfliktus forrása lehet. Nem be- ; szélve arról: a hátrahagyott szűkebb — családi — és tá- | gabb közösség utáni vágy akarva-akaratlan tovább mun- i kál az életformát váltott emberekben. S ez a vágy leg- ! többször kielégítetlen marad, hiszen a kapkodva lebonyo- ! lított, s ritkuló hazalátogatások inkább újabb idegességet szülnek, mintsem valamiféle — időleges — megnyugvást. De lehet-e olyan feltételeket teremteni egy kisebb köz­ségben, hogy onnan ne vágyjanak el a fiatalok, az embe- | rek? Hiszen köztudott, milyen nehézségekkel kell meg- í küzdeni, az ellátástól kezdve a közlekedésig. Azt is tudja mindenki, hogy a kistelepülések „pénztárcája” egyre lapo­sabb, s a támogatások legtöbbször csupán a helyi tanácsi , apparátus fénntartására elegendők, a már elodázhatatlan fejlesztéseken túl. Hogy mégis lehet olyan körülményeket teremteni fa- I lun is, melyek nemhogy taszítanák az embereket, hanem inkább vonzzák, arra jó példa volt a hétfő délelőtt «1- j hangzott Életfeltételek című riport, melyet Kolláth Adrienne szerkesztő-riporter, a nyíregyházi stúdió munkatársa készített a Hajdú-Bihar megyei Álmosdon. Igaz, mint megtudtuk, a mintegy 2000 lelkes község lakossága 20 év óta stagnál, de nem fogy, s már ez is nagy szó. Az itt élők szeretik településüket, szü­lőhelyüket, ez azonban még kevés lenne ahhoz, hogy helyben maradjanak. Mert hiszen a faluban kevés a mun­kalehetőség, a többség a nem is túl közeli nagyobb üze­mekben dolgozik, igaz, buszok viszik-hozzák őket. S ott­hon várja őket a háztáji, mely jó jövedelem-kiegészítő forrás. Mindezeken túl azonban más is szükséges ahhoz, hogy [ jól érezze magát mindenki a községben. Már évekkel ez­előtt elindult több kezdeményezés, melyeknek újabb \ lendületet a két évvel ezelőtt — elsősorban a falu értel- | miségéből — szerveződött olvasókor adott. A célok ké- ; zenfekvőek voltak — s ma is azok —: felfrissíteni a ha­gyományokat, fokozni mindenkiben a közösségért való I tenniakarást. Ez így így leírva szépen hangzik, de ha csak írás az egész, akkor nem sokat ér. Az elhatározást azon­ban tettek is követték, s elindult egy olyan folyamat, ami akár példa is lehet hasonló helyzetben levő települések számára. Az emberek többségét megnyerték a faluépítő és -szé­pítő munkára, s alakulófélben van egy olyan nagyobb kö­zösség, mely minden vonatkozásában emberléptékű kap­csolatokat, életet teremt. Az akció támogatására sikerült „beszervezni” a község négy gazdasági egységét is, bár nem sokat kellett „kapacitálni” azokat. Tisztában vannak ők is azzal, ha emberibb létfeltételeket teremtenek a fa­luban, az számukra is csak hasznos lehet. Az emberek társadalmi munkája mellett a legnagyobb feladatokat a helyi termelőszövetkezet vállalja magára. Facsemetéket, díszcserjéket ültetnek, padokat helyeznek az utcákra, rendbe hozzák az iskola parkját, s sportpályát is építenek a tanulóknak. A község melletti 300 éves őspark rekonst­rukciójához, növényállományának megmentéséhez is hoz­zákezdtek. De hosszabb távú terveik között szerepel egy víztározó kialakítása is, pihenőövezettel. Felsorolni is lehetetlen, mi mindent terveznek még az álmosdiak, a Bocskai-emlékhely kialakításától az idegen- forgalmi programokon át az új típusú közösségi ház létre­hozásáig. Egyik napról a másikra nem fog megvalósulni mindez, ezt tudják, de az itt élők buzgalma, akarata biz­tosíték arra, hogy céljaikat elérik. Teljesítmények nyomában címmel politikai vitaműsort hallhattunk kedd este a Pe­tőfi adón, melyben elsősorban a közgazdászok mai felér­tékelődött szerepéről volt szó. Az 1968-as gazdasági re­form óta eltelt időszakra az volt a legjellemzőbb — mond­ta egy közgazdász —, hogy általában a különböző terme­lési egységek vezetői buzgón egyetértettek a változások szükségességével, ám amikor a „saját” gyárukról, üzemük­ről volt szó, akkor rögtön úgy érezték, rájuk nem vonat- * koznak a döntések. Hogy ezen a szemléleteién mindenkép­pen változtatni kell, az ma már nem lehet vitás, ez mind­annyiunk létérdeke. Erre is felszólított ez a műsor. (pénzes) Angol nyelvkönyv gyermekeknek Project Englisch címmel 10—16 éves gyermekeknek szóló angol nyelvkönyvcsa­lád első kötete került a na­pokban a könyvesboltokba. Az angol Oxford University Press és a Corvina Kiadó közös vállalkozásaként meg­jelentetett sorozat hazájá­ban is rendkívül népszerű: tavaly elnyerte az Edin­burghs Herceg Könyvdíját, s azóta is nagy érdeklődés övezi. A sikeres, felfutóban levő tankönyv kiadási jogát 1986- ban szerezte meg a Corvi­na Kiadó. Meglepően ha­mar, . alig több, mint egy év múlva már a boltokba ke- . rült az első kötet a kiegé­szítő tesztfüzettel, mun­kafüzettel és a helyes kiej­tés elsajátítását segítő kazet­tákkal. Hazánkban régóta hiá­nyolják a nyelvtanárok az igazán színvonalas, gyer­mekek számára írt nyelv­könyveket. Különösen a 10—16 éves korosztály nél­külözte eddig a formájában és tartalmában is vonzó ki­adványokat. Ezt a hiányt tölti be az új, háromkötetes, három évet átfogó sorozat. A szerző, Tom Hutchinson a világ jó néhány országában oktatta már anyanyelvét ál­talános és középiskolás gye­rekeknek, s eredményeiért számos díjjal tüntették ki. Az 1986—87-es tanévben Magyarországon is kipróbál­ták a tankönyvet az iskolai és a magánoktatásban. Nem véletlen, hogy sikert aratott a tanárok és a tanulók kö­rében. Tom Hutchinson meg­oldott egy nehéz, és a tanu­lás sikerességét döntően be­folyásoló feladatot: szóra­koztatva tanít. Kép a Négy évszak c. sorozatból Fotó: Szőke Margit

Next

/
Thumbnails
Contents