Békés Megyei Népújság, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

1987. október 1., csütörtök ,------- -----1 Jubileumi hónap Tízéves az Univerzál Áruház Október 19-én lesz 10 éve, hogy dr. Sághy Vilmos, ak­kori belkereskedelmi mi­niszter megnyitotta a Ti­szántúl legnagyobb ipar­cikkáruházát Békéscsabán. Ez a jelző azóta már el­avult, az épület azonban a város színfoltja lett, meg­szoktuk, nagyon hiányozna, ha nem lenne. Még a sokak­nak nem tetsző Uni Csabi becenév is belopta magát az emberek szívébe, hiszen lépten-nyomon használják, senkit nem bosszant. A moz­gólépcső is megy, olykor megáll, majd újra elindul. A régi igazgató más beosz­tást kért és kapott, az új vezető szerényen, hozzáér­tően, csendben dolgozik. Az eladók kedvesek, néha elő­fordul egy-egy zsörtölődés, vita, elmarasztaló újság­cikk. Nem kell ezen cso­dálkozni. Ilyen az élet. A több mint 7 ezer négy­zetméter alapterületű bevá­sárlóközpont a 3 szinten 8 osztályon kínálja portékáját. Érdemes elgondolkodni azon is: 1977-ben 100 mil­lió forintért fel lehetett építeni egy ilyen áruházat. Bizonyára többen emlékez­nek az avatás ünnepélyes perceire, a vásárlók roha­mára. Azt már kevesebben tudják, hogy a megnyitás napján a forgalom elérte a 4 millió forintot. Ezt csak 1986. november 8-án sike­rült túlszárnyalni, mindösz-' sze 900 ezer forinttal. Azt sem hallgathatjuk el, hogy 1977-ben a két és fél hónap alatt mintegy 103 millió fo­rint értékű áru talált gaz­dára, a nyereség pedig csak- 'nem 4 millió forint volt. Aztán jöttek a szürke, dolgos hétköznapok. A kö­vetkező esztendőben 332 milliós forgalmat értek el, a nyereséget megduplázták. Tavaly az indulás évéhez képest, tizenhéttel keveseb­ben már 554 milliós értéke­sítéssel dicsekedhettek, a nyereség 31 millióra rúgott. Az idén 586 millió forint forgalom elérését és 30 mil­liós eredményt terveztek. Nos, a gazdasági mutatók időarányosan igazolják az előzetes elképzeléseket. Az áruellátás, ha nagy áldoza­tok árán is, nem rosszabb az országosnál. A jubileu­mot viszont sajátos eszkö­zeikkel szeretnék emlékeze­tessé tenni. Októberben úgy­nevezett jubileumi parádét rendeznek. Lesz itt zene, móka, kacagás, tombola és természetesen minden szin­ten engedményes kiárusí­tás. Az első héten például 20 százalékkal olcsóbban kínálják többek között a kamasztréningöltönyöket, a szovjet automata mosógépet, a személyi számítógépeket. A Sárospatakról érkezett fa­zekas iparművész 7-én a gyakorlatban is bemutatja: hogyan készülnek a kerámi­ák. Ezekből a termékekből szintén engedményes vá­sárt tartanak. A második héten testápolókat, mosó­porokat, női körömcipőt, ta­karókat árusítanak olcsób­ban. A két előadásból álló di­vatbemutatót 21-én rende­zik az ifjúsági házban, ahol három ruhát sorsolnak ki. Ugyanezen a napon az áru­házban Kovács Kati és Sol­tész Rezső dedikálja saját lemezét. A harmadik és a negyedik héten, csütörtö­könként 9-től 12 óráig nyugdíjas-bevásárlóórákat tartanak, az októberben Békéscsabán házasságot kö­tő párok nászajándékot kap­nak az áruháztól. A parádés napok azonban egyszer véget érnek. A jö­vőre is gondolni kell, az elkövetkezendő tíz-húsz évekre. Mindenesetre az áruház vezetői, dolgozói nem tétlenkednek. A szőnyegeket praktikusan bemutató mód­szer sikerén felbuzdulva a készruhaosztályon divatsar­kokat hoznak létre, ahol a butikokhoz hasonlóan már­kás áruk között lehet majd válogatni. Később egy-egy vállalat, szövetkezet is be­mutatkozik legújabb termé­keivel az Univerzál Áruház­ban' S. S. Ki tud többet a Szovjetunióról? Vetélkedő felnőtteknek A Magyar—Szovjet Baráti Társaság, a Művelődési Mi­nisztérium, a Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, vala­mint a Szovjetunió című fo­lyóirat szerkesztősége ismét meghirdeti a Ki tud többet a Szovjetunióról? elnevezé­sű politikai vetélkedősoroza­tot a középfokú felnőttokta­tási intézmények hallgatói részére. A verseny célja: a Szovjetunió történelmének, jelenlegi életének, valamint a magyar—szovjet együtt­működés eredményeinek megismertetése és a két nép közötti barátság elmélyítése. Az önálló felnőttoktatási intézmények és tagozatok négy-négy fős csapatokkal nevezhetnek a vetélkedőre. A sorozat iskolai döntőkből, megyei, illetve budapesti döntőkből, országos elődön­tőkből és országos döntőből áll. Az iskolákból, a tagoza­tokról iskolatípusonként egy- egy csapat jut tovább. A me­gyei és a budapesti döntők­ből, a részt vevő tanintézmé­nyek számától függően, 1-3 együttes kerül az országos elődöntőkbe. Az 1988. áprili­si országos döntőben 10 csa­pat ad számot ismereteiről. Az első három helyezett csoport tagjai és felkészítő tanárai jutalomüdülésen ve­hetnek részt a Szovjetunió­ban. Műszaki és közgazdasági könyvnapok Nyolc könyvkiadó mint­egy 80 új kötetet kínál a műszaki és közgazdasági könyvnapokon — jelentették be tegnap azon a sajtótájé­koztatón, amelyet a könyv­napok országos szervezőbi­zottsága tartott Budapesten, a Vörösmarty téri kulturális központban. Az október 5- én kezdődő — immár hete­dik alkalommal megrende­zendő — szakmai könyvna­pok országos megnyitóját a Marx Károly Közgazdaság- tudományi Egyetem épületé­ben tartják. Az újdonságok között ké­zikönyvek, lexikonok, elekt­ronikai, építészeti, gazdaság­politikai, gazdaságirányítási, híradástechnikai, ipartörté­neti, jogi-kereskedelmi, kör­nyezetvédelmi, közgazdaság­elméleti, statisztikai, számí­tástechnikai, világgazdasági és külkereskedelmi témájú könyvek egyaránt helyet kaptak. A kiadók a szakem­berek mellett á szélesebb ol-' vasóközönségre is gondoltak a kiadványok megjelenteté­sekor. így például a Min­dennapi ügyeink lexikpna című kötet hasznos kalauz­ként szolgál a lakosság ügyes-bajos dolgainak inté­zéséhez. A könyvnapi kiad­ványok sorában tízféle szá­mítástechnikai mű szerepel. Szép termés ígérkezik az Ágfalvai Kertvárosi Mgtsz száz hektáron termő szelídgesztenyésében, ahol rövidesen meg­kezdik a „szüretet” (MTl-fotó: Matusz Károly — KS) Szakszervezeti számvetés az üveggyárban Az Orosházi Üveggyár szakszervez^j bizottsága kedden, szeptember 29-én testületi ülést tartott, me­lyen részt vett Gyöngyösi István, az MSZMP KB tag­ja, a SZOT elnökségének tagja, az Építők Szakszerve­zetének főtitkára, valamint Szeljak György, az SZMT titkára. Első napirendi pontként Kneifel Antal, az Építők Szakszervezete megyei bi­zottságának titkára értékel­te az üzemi szakszervezeti bizottság munkáját, az elő­terjesztéshez szóbeli kiegé­szítést fűzött. A vitában tíz hozzászóló, közöttük Gyön­gyösi István, hangsúlyozta a szakszervezeti munka, a tag­ság véleménye meghallgatá­sának fontosságát. Eddig sem volt könnyű a szakszer­vezeti munka, de az utóbbi időben még több a gond. To­vábbi feladatként jelölték meg a termelés segítését, a mozgósítást a termelési cé­lok megvalósítására, a dol­gozók érdekvédelmét és ér­dekképviseletét. Lovas Juli­anna, az üzemi pártbizott­ság titkára szólt a pártbi­zottság tervében megfogal­mazott feladatok végrehaj­tásáról, s kérte ehhez a szakszervezeti tagok segítsé­gét. A részvevők egyetértet­tek a szakszervezeti bizott­ság feladattervével, és tudo­másul vették az előterjesz­tést. Második napirendi pont­két módosították az alap­szervezetek segélyezési sza­bályzatát. Cs. I. Tanácsülés Gyulán Tegnap, szerdán délután ülést -tartott Gyula Város Tanácsa. A napirendi pon­tok megtárgyalása előtt dr. Takács Lőrinc tanácselnök tájékoztatott a megyei ta­nács legutóbbi üléséről. Ez­után a tanácsülés megvitat­ta és elfogadta a tanács ha­tározatainak végrehajtásáról és a tanácstagi interpelláci­ókra tett intézkedésekről szóló beszámolóját. Az első napirendi pont keretében a tanácsülés meg­vitatta a művelődési osz­tály beszámolóját. Tevé­kenységüket legutóbb 1973- ban tárgyalták. A hozzászó­lások méltatták az anyagi eszközök csökkenése ellené­re az osztály erőfeszítéseit az oktatási törvény érvénye­sítésében, a feltételek javí­tásában és különösen a mű­vészeti élet szervezésében, irányításában. Az osztály a városi intézmények felügye­lete mellett segíti a vonzás- körzet: Elek, Kétegyháza, Lökösháza tanácsainak ilyen irányú tevékenységét. Második napirendi pont­ként a tanácsülés elfogadta a termelési és ellátási bi­zottság munkájáról szóló tá­jékoztatót. A bizottságot 1985-ben hozta létre a ta­nács, hogy az iparra, a me­zőgazdaságra, a kereskede­lemre kiterjedően vizsgálja a lakosság ellátásával kap­csolatos problémákat. Töb­bek között figyelemmel kí­sérték a város zöldség- és gyümölcsellátását, a Békés Megyei Szolgáltató Szövet­kezet helyi egységeinek te­vékenységét. Többórás vita követte vi­szont a gyulai városi csa­tornamű-társulatot szervező bizottság tájékoztatóját. A bizottság 1986-ban jött létre, és tanulmányt készíttetett a város egész területére vo­natkozó szennyvíz-csatorná­zási ‘rendszerről. Javasolták, hogy a megvalósítás érde­kében társulatot kell létre­hozni, megállapították a várható költségeket, amely 20 százalékban a vízügyi alapot, 20 százalékban a ta­nács költségvetését és 60 százalékban a lakosságot terhelné. A tanácsülés egy­hangúlag megegyezett a tár­sulat létrehozásában, döntés viszont csak hosszas vita után született arról, hogy mely városrészben valósul­jon meg először. Végül el­fogadták az eredeti javasla-' tot, amely a törökzugi kert­város szennyvízrendszerének kiépítését indítványozta. A tanácsülés jóváhagyta a Hazafias Népfront és a szakszervezet helyi bizottsá­gaival kötött megállapodást. Döntött a Gyula Városért Érdemérem odaítéléséről, az Apor téri diákotthon meg­szüntetéséről, megvitatta az állattartásról és a hajtatá- sos növénytermesztésről ké­szülő tanácsrendeletet. Vé­gül dr. Takács Lőrinc elő­terjesztette a tanács kötvény­kibocsátási tervét. A ta­nácsülés megszavazta 49 millió forint értékben a kötvények városfejlesztési célokra kibocsátását, melye­ket ötven- és tízezer forin­tos címletekben várhatóan decembertől lehet megvásá­rolni. Sz. M. Számolni és számon kérni N émi iróniával, de nem sok túlzással mondják mos­tanában, hogy közgazdász nép lettünk. Legalább­is abban az értelemben, hogy most az az állam­polgár is számolgat, aki korábban arra volt büszke, hogy legföljebb az egyszeregyig terjed matematikai mű­veltsége. Ne bolygassuk ezúttal az utóbbit, vagyis azt az olykor arisztokratikusnak tartott szemléletet, amelynek .vallói igyekeztek távol tartani magukat minden reál­tudománytól. Csoda nem történt, a változást egyszerű­en az okozta, hogy az Országgyűlés törvénybe iktatta az adóreformot, ez pedig mindenkit számolásra késztet. Előkerülnek a ceruzák és golyóstollak, meg a gyerek számára vásárolt kézi számítógép, összeadunk és kivo­nunk, osztunk és szorzunk, fejben ellenőrizve az ered­ményt. Mert mindehhez elsősorban — fej szükségeltetik. Olyan fej, amely nem csupán a matematikai eredményt látja, hanem levonja belőle — immár nem géppel — a szükséges tanulságokat is. Mert senki előtt nem titok, hogy jövőre sok mindent másként kell csinálnunk. Csupán az nem világos még, hogy miként. Afelől nem lehet kétség, hogy 1988-ban is kell dolgozni, s egyre több tény győz meg mindenkit arról, hogy az eddiginél jobb munkára van szükség. Mégpedig úgy, hogy „adjuk meg a császárnak, ami a császáré”, hiszen erre most már törvény kötelez, de ép­pen a nehezebb gazdasági helyzet követeli meg azt is, hogy a magunk érdekeit se tévesszük szem elől. Lehet azon vitatkozni, hogy ki hogyan értelmezi a saját érdekét. Lesznek olyanok, akik az emelkedő adó­kulcsok láttán felhagynak jelenlegi másodállásukkal, mellékfoglalkozásukkal, különböző „egyéb” munkájuk­kal, s a felszabaduló időt inkább önképzésre, kultúrá­ra, kiskertre vagy — ezt kellett volna elsőként említe­ni — tartalmasabb családi életre fordítják. Mások — s ma még csak jósolni lehet, hogy ők lesznek többen — úgy fogják érezni, hogy „még vannak tartalékaik”, s to­vább növelik teljesítményeiket fő- és mellékállásban egyaránt, hogy az adó ellenére se csökkenjen a bevéte­lük. Ne szépítsük a dolgot: azért, mert az emelkedő árak és a gyorsuló infláció rákényszeríti erre a dolgo­zó emberek túlnyomó többségét. Nagy többséggel fogadta el az Országgyűlés az adó­reform-törvényjavaslatot, ami azt látszik bizonyítani, hogy a választók — a képviselők megbízói — ugyan­csak átlátták az adóreform szükségességét. Ám az is igaz, hogy — noha azoknak csak kisebb része került be a végleges szövegezésbe — igen sok módosító indítvány hangzott el a törvényhozók három és fél napos tanács­kozásán. Az indítványok beterjesztői szinte kivétel nél­kül valamelyik társadalmi rétegnek kívántak kisebb- nagyobb adókedvezményeket „kiverekedni” — nyilván­valóan ugyancsak a választók megbízásai alapján. Mennyit sikerült végigvinni, mennyit nem — ezt most már hiába számolgatnánk. Az adóreform-tervezet­ből törvény lett, azt pedig minden állampolgár köteles megtartani és a maga területén végrehajtani. Vitatkoz­ni — s ez így van a világ minden táján, mindenféle társadalmi berendezkedésű országokban — csak addig lehet, amíg a törvényhozók ki nem mondják a végső szót. Mégis tévedés lenne azt hinni, hogy az állampolgár dolga most már csupán annyi, hogy — fizessen. Az adó­törvényekben ugyanis — bár jóval kevesebb szó esett erről, mint a fizetendő összegekről és százalékokról — olyan paragrafusok is vannak, amelyek az állampolgári jogokat garantálják. Így például azt, hogy a befizetett személyi jövedelemadó a helyi tanácsoknál marad, 1988-ban még „fejkvóta” alapon, a továbbiakban teljes egészében. Hogy hol mekkora lesz ez az összeg, az első­sorban az adófizető állampolgárokon múlik, és csak má­sodsorban a kivetést és behajtást intéző adóhivatalokon. Még inkább rajtuk múlik, hogy a helyben befolyt adót mire fordítják. A miniszterelnök országgyűlési be­szédében leszögezte, s a nemzetközi sajtótájékoztatón nyomatékkai megismételte, hogy a kormányprogram végrehajtásának két pillére a szocialista demokrácia és a nemzeti egység. Ez pedig megköveteli, hogy az adófizető állampolgárnak joga és lehetősége legyen a beleszólásra: milyen formában akarja viszontlátni adó­forintjait. Sok szó esett már arról, hogy a szeptemberi ország- gyűlési ülésszak sok tekintetben valami újnak a kez­detét jelenti. Üj volt az, hogy a felszólalt képviselők többsége „tiszteletkörök” nélkül, lényegretörően beszélt, = hogy egymással is vitatkozva igyekeztek megtalálni a legjobb — a körülményekhez képest legjobb — megol­dást a honatyák. Az is újdonság — noha a jogszabályok eddig is adtak rá lehetőséget —, hogy az Országgyűlés fenntartotta magának a jogot: újra meg újra visszatér­jen az adóügyekre, ellenőrizze e téren a kormány mun- ‘ káját. Felső szinten tehát nagy lépésekkel haladt előre a szocialista demokrácia. Látni kell ezt még akkor is, ha olyan törvények tárgyalásánál mutatkozott meg, ame­lyek — minek tagadjuk — a legkevésbé sem népsze­rűek. De a törvényhozói-kormányzati szinten kibonta­kozó, szélesedő szocialista demokráciának igazán ered­ménye csak akkor lesz, ha ugyanez érvényesül orszá­gosan. Ha a választók a tanácstagokat, ők a végrehajtó bizottságokat — és főleg! — az apparátust időről időre beszámoltatják és ellenőrzik. H iszen nem csekélységről van szó. Pénzben kifejez­ve sem, de — ami ennél is többet jelent — de­mokráciában még többről. Arról, hogy az új adókkal ne csak adjunk — meg is kapjuk az ellenérté­ket, s tudjunk róla, hogy pénzünkből mivel gyarapodik szűkebb hazánk. S az ország is. Várkonyi Endre

Next

/
Thumbnails
Contents