Békés Megyei Népújság, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

1981. október 1., csütörtök Elutazott hazánkból az osztrák kancellár Kádár János fogadta Franz Vranitzkyt Sajtókonferencia a Hilton Szállóban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parlament Nándorfehérvár termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Osztrák Köztársaság hivatalos láto­gatáson hazánkban tartóz­kodó szövetségi kancellárjá­val. A szívélyes légkörű meg­beszélésen megelégedéssel szóltak az élet minden terü­letére kiterjedő jószomszé­di kapcsolatok eredményei­ről. Kifejezték készségüket a mindkét nép javát szol­gáló együttműködés fejlesz­tésére, és megvizsgálták a jó viszony további elmélyí­tésének lehetőségeit. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban találkozott az osztrák szövetségi kan­cellárral. Franz Vranitzky a kora délelőtti órákban Budapest nevezetességeivel ismerke­dett. A várbeli program első állomása a Mátyás-temp­lom volt, ahol Szenthelyi Molnár István nyugalma­zott főesperes kalauzolta a magas rangú vendéget. A kancellár ezután a Halász- bástyáról tekintette meg a magyar főváros kiemelkedő építményeit, Budapest pa­norámáját. A vári sétára elkísérte a kancellárt Nagy János nagykövet is. Ugyancsak szerdán Franz Vranitzky kegyelettel adó­zott a magyar hősök emlé­kének: koszorút helyezett el a Hősök terén emelkedő emlékművön. Délután — a magyar mi­niszterelnök társaságában — a Balatonra utazott az oszt­rák kormányfő. A vidéki program Balatonfüreden kezdődött. Az itteni Baricska csárdában kedves ünnepsé­gen Grósz Károly szívélyesen gratulált az 50. születésnap­ját a napokban ünneplő Franz Vranitzkynak, s ez al­kalomból díszes kulacsot nyújtott át vendégének. Magyarországi látogatásá­nak befejeztével Franz Vra­nitzky és vendéglátója, Grósz Károly sajtókonferen­cián találkozott a hazai és külföldi újságírókkal. A saj­tóértekezletet Bányász Rezső államtitkár, a kormány szó­vivője vezette. Elöljáróban mindkét kor­mányfő rövid nyilatkozatot tett. Az osztrák kancellár mindenekelőtt arról szólt, hogy Ausztriában nagyra ér­tékelik a két ország közötti kapcsolatokat, és mostani ta­lálkozója a miniszterelnöki eszmecserék immár hagyo­mányos gyakorlatát folytatta. — Megbeszéléseinkre olyan időben került sor, amikor Európában joggal beszélhe­tünk az enyhülés korszaká­ról. Közös véleményünk, hogy a kontinens kisebb ál­lamai is hozzájárulhatnak a biztonsághoz és a népek kö­zötti együttműködéshez, így Ausztria és Magyarország vi­szonya bizonyos kisugárzás­sal lehet egész Európára — tette hozzá. Grósz Károly nyilatkozatá­ban kiemelte: — Eszmecse­réink nyíltak, őszinték, fö­lösleges formalizmustól men­tesek voltak. A legnagyobb egyetértésben kutattuk az együttműködés útjait, for­máit, és úgy érezzük, hogy Helsinki szelleme mindnyá­junk számára újabb mozgás­teret ad. Grósz Károly utalt arra, hogy tavaly 2,5 millió oszt­rák turista látogatott Ma­gyarországra, s csaknem 400 ezer magyar utazott Auszt­riába. — Szeretnénk, ha to­vább bővülne az idegenfor­galom, ezért tájékoztattuk vendégünket arról, hogy a jövő év január elsejétől sza­badabbá válnak az utazási lehetőségek a magyar állam­polgárok számára. Ettől azt reméljük, hogy az emberek jobban megismerik és meg­értik egymást — mondotta. A sajtókonferenciát köve­tően a késő esti órákban el­utazott Budapestről az oszt­rák szövetségi kancellár. Magyar vezetők üdvözlő távirata Kfna nemzeti ünnepén Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Németh Károly, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke és Grósz Károly, a Magyar Nép- köztársaság Minisztertaná­csának elnöke üdvözlő táv­iratot küldött Csao Ce-jang- nak, a Kínai Kommunista Párt Központi! Bizottsága megbízott főtitkárának, a Kínai Népköztársaság Ál­lamtanácsa elnökének és Li Hszien-niennek, a Kínai Népköztársaság elnökének, a Kínai Népköztársaság meg­alakulásának 38. évforduló­ja alkalmából. * * * Az évforduló alkalmából Sarlós István, az Ország- gyűlés elnöke táviratban kö­szöntötte Peng Csent, a Kí­nai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bizott­ságának elnökét. Ugyan­csak táviratban köszöntötte partnerszervezetét a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsa, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség, a Magyar Szolidari­tási Bizottság, az Országos Béketanács, a Magyar Nők Országos Tanácsa és a Ma­gyar Vöröskereszt. Magvar bűnözőt ítéltek el Antwerpenben Az antwerpeni bíróság hét év­re ítélt egy magyar bűnözőt — közli a belga hírügynökség. A tudósítás szerint a múlt év szeptemberében a 22 éves Dob- nik János és három másik ma­gyar állampolgár — akik jogelle­nesen tartózkodtak külföldön — Brüsszelben kiraboltak egy bankfiókot, és hárommillió bel­ga frankot zsákmányoltak. Néhány nappal később Dobnik és a 25 éves Diviki Dániel Ant­werpenben egy kávéházban — mivel nem akarták őket been­gedni — lövöldözni kezdett, és egy vendéget súlyosan megsebe­sített. Utána fegyverrel kénysze­rítettek egy taxisofőrt, hogy vi­dékre vigye őket, majd az iga­zoltató csendőrökkel kevered­tek tűzharcba. Ennek során Divikit lelőtték, Dobnikot elfogták, s most hét évre ítélték. Hazánk szava­Várkonyi Péter külügyminiszter beszédet mond az ENSZ­közgyűlésen Meteorológiai értelemben — kinek-kinek szerencséjé­től függően — hozhatott tik­kasztó kánikulát és özönvíz- szerű esőket egyaránt az idei nyár. Politikailag azonban — e téren már egybehangzó a hírmagyarázók véleménye — kivételesnek bizonyultak az elmúlt vakációs hónapok; szinte nyoma sem volt a ko­rábbi években megszokott nyár végi diplomáciai ubor­kaszezonnak. A legutóbbi hetekben pedig egyértelmű­en magasabb sebességioko­zatra kapcsolt a nemzetköz; diplomácia gépezete. Az ENSZ-közgyűlés, a bií.aró- kn alakuló szovjet—ameri­kai párbeszéd, a bécsi meg­beszélések felújítása csupán néhány kiragadott példa eb­ből az összképből, amelyből — mérete, adottságai révén természetesen szerényebb mértékben — hazánk is igyekszik kivenni részei.. Ezt jelzi a magas rangú találkozóknak, tárgyalások­nak az a sora is, amelynek (ismét csak az utóbbi hetek­re gondolva) fővárosunk adott otthont. Lubomir Strougal, Kenneth Kaunda, Johannes Rau vagy Franz Vranitzky budapesti látoga­tása szemléletesen jelezte, hogy Magyarország a lehető legaktívabb módon, szövet­ségi rendszerén belül és azon kívül is hozzájárul a nemze­tek közötti dialógus elősegí­téséhez, a politikai és gazda­sági kapcsolatok bővítéséhez, és kifejti véleményét nem­csak kontinensünk, hanem a világ időszerű problémáival kapcsolatban is. Ugyanerre a törekvésre, tartós aktivitásra volt példa hazánk külügyminiszterének felszólalása az ENSZ-közgyű­lés mostani ülésszakán. A New York-i üvegpalotát ha­zánk mindig fontos fórum­nak tartotta, olyan keretnek, amely lehetőséget kínál a két- és többoldalú kontak­tusteremtésre, az álláspon­tok nyílt hirdetésére, és a háttérben folytatandó „dip­lomáciai aprómunkára” egy­aránt. Várkonyi Péter meg­állapításai a leszerelési kér­désekről, a világgazdasági és más globális problémákról, a regionális válsággócok fel­számolásának szükségességé­ről ismét ■ alátámasztották a magyar külpolitika elvi meg­alapozottságát, hazánk kész­ségét arra, hogy tevékeny, konstruktív szerepet vállal­jon a nemzetközi ügyekben. Illúziókat nyilvánvalóan nem táplálhatunk, tudjuk, hogy a béke megőrzésének, a fegyverkezési hajsza megál­lításának feladata elsősorban a nagyhatalmakra vár. Még­is — mutatott rá külügymi­niszterünk — minden or­szágnak, függetlenül nagy­ságától, lehetőségei szerint mindent meg kell tennie a nemzetközi feszültség enyhí­tésére, a nemzetek közötti együttműködés előmozdítá­sára. Ezért különösen lénye­ges, hogyan hallatszik ha­zánk szava, hogyan használ­juk ki a különböző találko­zókat, tárgyalási csatorná­kat. Várkonyi Péter ENSZ- beli felszólalása ismét azt bizonyította, hogy Magyar- ország a .világszervezet fóru­mát is e tudatban igyekszik ki- és felhasználni. Szegő Gábor MÉHEK Méhrajzás okozott pánikot nemrég London üzleti köz­pontjában. Egy hatalmas méhraj átzúgott a cityn, me­nekülésre késztetve a járó­kelőket és megbénítva a forgalmat. A rendőrség kénytelen volt lezárni a környéket mindaddig, amíg — mintegy félóra múltán — a méhek letelepedtek egy illatszerbolt mellett. Felte­hetően az üzlet feltűnő sár­ga-zöld reklámtábláig vonzot­ták a belvárosba a méh­rajt, amelyet végül a londo­ni méhésztársaság egy védő­ruhába öltözött tagjának si­került befognia. STATISZTIKÁK Az Egészségügyi Világ- szervezet (OMS) legutóbbi statisztikái szerint az AIDS- betegek száma a világon szeptember 2-án 58 ezer 800- ra emelkedett. Az OMS há­rom héttel ezelőtt kiadott közleményében foglalt ada­tokhoz viszonyítva 2485-tel növekedett az e betegségben szenvedő személyek száma. Az ilyen eseteket nyilvántar­tó 123 állam élén továbbra is az USA áll 40 ezer 845 be­teggel, majd Franciaország (1964) és Brazília (1695) kö­vetkezik. Az OMS-közlemény szerint a valóságban kétszer több AIDS-beteg van. REPÜLÖBOMBÁT TALÁLTAK A második világháborúból származó kéttonnás repülő­bombát találtak egy építke­zés földmunkái közben Moszkva északnyugati ré­szén, a Moszkvai Repülési Intézet területén egy har­mincemeletes lakóház köz­vetlen közelében. Valószínű­leg 1942 telén dobták le, s a célpont minden bizonnyal épp a kutatásban elért ered­ményeiről híres központ volt. Ezekből a kéttonnás kolosszusokból a náci Né­metországban mindössze tí­zet gyártottak. A bombát biztonságos helyre szállítot­ták és ártalmatlanná tették. NÉPÚJSÁG KETTŐS SZERENCSE Illinois állam (USA) lot­tóján 1,5 millió dollárt nyert a 40 éves Tony Chernetsky. A pénz mellett feleséget is a szerencsejátéknak köszön­hetően „nyert”, ugyanis a győztesek részére rendezett bálon ismerkedett meg fe­leségével. SZENZÁCIÓS TÜDÖÁTÜLTETÉS A stuttgarti klinikán haj­tottak végre egy szenzációs tüdőátültetést. Európában első ízben sikerült nem szív- átültetéssel egybekötve vé­gezni el ezt a beavatkozást. A páciens egy 40 éves fér­fi, akinek állapotát három nappal a műtét után kielé­gítőnek tartják az orvosok. A tüdőátültetések terén a kanadai Torontóban (15 mű­tét) és az amerikai Phila­delphiában (4 műtét) értek el jelentős sikereket. A 15 torontói közül 12 él új tü­dővel. FELTÉTELEZÉS Kétszáz éve elveszett kul­csot találtak az I. Péter cár által építtetett leningrádi Péter-Pál erődítményhez egy tadzsikisztáni vetemé­nyeskertben. A kutatók sze­rint az erődkulcsot valószí­nűleg egy orosz kormány- tisztviselő veszítette el a XVIII. században. VELENCEI GONDOK Elszaporodtak a patká­nyok Velencében az utóbbi években. Ma már egyetlen ház, palazzo, szálloda, vagy üzlet sincs tőlük biztonság­ban. A patkányok rendkívül agresszíven viselkednek, nem ritka, hogy az embert is megtámadják. A hatósá­gok elhatározták, hogy a probléma megoldása érde­kében a legkorszerűbb esz­közöket; fogják felhasználni. Huszonhét szakértőből álló speciális egységet hoztak létre, amely ultrahanggal fog dolgozni.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­M egtakarított pénzét biztonságban tudhatja, ha kötvényt vásárol a Budapest Bankban! A Békéscsabai Konzervgyár szeptember 30-án lakossági kötvényt bocsát ki. A kötvény 5 éves lejáratú, évi 11,5 százalékos kamatozású, 10 000 Ft-os címletű. Megvásárolható a Budapest Bank Rt. központjában és vidéki kirendeltségein. A kötvény lejáratáig adó- és illetékmentes, visszafizetése államilag garantált. A kötvény biztonságos, magas kamatozású befektetés. S.________________________________________________________________

Next

/
Thumbnails
Contents