Békés Megyei Népújság, 1987. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

o 1987. július 1., szerda NÉPÚJSÁG Berecz Frigyes bukaresti tárgyalásai Uiabb pályázó a demokrata elnökjelöltségre A magyar—román gazda­sági kapcsolatok időszerű kérdéseiről tárgyalt június 29—30-án Bukarestben Be­recz Frigyes, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a ma­gyar—román gazdasági együttműködési vegyes kor mánybizottság magyar tago­zatának elnöke. Gheorghe Petrescu miniszterelnök-he­lyettessel, a bizottság román társelnökével áttekintették a legutóbbi, tavaly december­ben Bukarestben megtartott 19. ülésszakon létrejött meg­állapodások és egyeztetett in­tézkedések végrehajtásának menetét. Szó volt a kétolda­lú gazdasági, kereskedelmi és műszaki-tudományos együtt­működés bővítésének lehető- tégeiről. Az elnöki találkozóval egyidejűleg Bukarestben tár­gyalt román partnereivel a Budavox, az Elektromodul és a Szerszámgépipari Mű­vek vezérigazgatója a táv­közlési és elektronikai be­rendezések és alkatrészek, szerszámgépipari termékfek terén kialakított együttmű­ködés bővítéséről. Berecz Frigyes megbeszé­lést folytatott Ion Dincával és Gheorghe Opreával, a ro­mán kormány elnökének el­ső helyetteseivel, Stefan Bir- leával, az Állami Tervbi­zottság elnökével és Ale­xandra Necula elektrotech­nikai miniszterrel. A talál­kozókon jelen volt Hodicska Tibor, bukaresti magyar ideiglenes ügyvivő. Berecz Frigyes ellátogatott a Bukaresti Elektronikus Számítógépgyárba és a Szá­mítástechnikai és Informa­tikai Intézetbe. A Minisztertanács elnök- helyettese kedden délután hazaérkezett Bukarestből. Olasz belpolitika — parlamenti elnökök A június 14-i parlamenti választások utáni, több mint kéthetes „csend” után az olasz politikai pártok felvet­ték egymással a kapcsolatot, hogy valamiféle előzetes megállapodásra jussanak a parlament két házának jö­vendőbeli elnökeit illetően. Ciriaco Luigi De Mita, a legerősebb politikai erő, a Kereszténydemokrata Párt főtitkára kezdeményezett: hétfő'este ez ügyben konzul­tált Franco Nicolazzival, a szociáldemokrata, valamint Giovanni Spadolinivel, a Re­publikánus Párt főtitkárával. Kedden várhatóan Craxi szocialista főtitkárt is meg­keresi. Mint ismeretes, a parla­menti választások eredmé­nyeként elsősorban a keresz­ténydemokraták és a szocia­listák erősödtek meg, az Olasz Kommunista Párt pe­dig több mint három száza­lékot veszített voksaiból. Az alapvető belpolitikai térkép, a pártok „nagysági sorrend­je” azonban nem változott. Ilyen körülmények között kezdi meg működését csü­törtökön az ország új ösz- szetételű parlamentje. A leg­első hivatalos teendő az, hogy a két ház, a szenátus és a képviselőház megvá­lassza saját elnökét. A képviselőháznak koráb­ban kommunista, a szená­tusnak pedig keresztényde­mokrata elnöke volt. * amerikai «berepülés a KNDK-ba Az amerikai légierők stra­tégiai felderítésének egy CP •—71 típusú (Blackbird) szu­perszonikus — a hangsebes­ség felett repülő — gépe hét­főn a Japán-tenger parti vi­déke fölött, Koszong város közelében behatolt a KNDK légterébe — jelentette a KCNA hírügynökség. Ebben a hónapban ilyen típusú amerikai felderítő gépek már 11 alkalommal sértették meg a KNDK légterét. A hírügynökség a berepü­léseket kapcsolatba hozza a dél-koreai feszültség fokozó­dásával. Emlékeztet arra, hogy legutóbb a február és május közötti időszakban, a Koreai-félsziget déli részén megrendezett Team Spirit— 87 fedőnevű amerikai—dél­koreai hadgyakorlatok idején sűrűsödtek a KNDK elleni amerikai provokációk. Albert Gore, Tennessee ál­lam szenátora is megpályázta az Amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségét, Gore ezt hétfőn jelentette be hivata­losan szülővárosában, a Ten­nessee állambeli Carthage- ban. A demokrata pártban ő a 11. pályázó; a republiká­nus pártban eddig heten je­lentették be hivatalosan in­dulásukat az elnökjelöltsé­gért. Albert Gore mindössze 39 éves. Ha megválasztanák, ő lenne az Egyesült Államok történetének legfiatalabb el­nöke. Hétfői beszédében egyebek közt életkorára is hivatkozott, mint a válasz­tási küzdelemben kijátszha­tó „adura”, mondván: az Egyesült Államoknak most életerős elnökre van szüksé­ge, olyanra, aki „méltó part­nere lehet Mihail Gorba- csovnak t szovjetekkel foly­tatandó tárgyalásokon”. Meg­győződése szerint itt az ide­je, hogy az Egyesült Államok komoly tárgyalásokat foly­tasson a Szovjetunióval az atomháború veszélyének vég­leges kiküszöböléséről. Albert Gore fegyverzetel­lenőrzési szakértő. A szená­tus megbízásából megfigye­lőként jelen voljt a Genfben folyó szovjet—amerikai fegy­verzetkorlátozási tárgyaláso­kon. Helyi vezetőket ítéltek el Szlovákiában Állami és pártfunkcioná­riusokat ítéltek el kedden gazdasági bűncselekménye­kért Szlovákiában. Az ítélet indoklása szerint tíz vezető beosztású személy hosszú éveken át nagymértékű kárt okozott a szocialista tulaj­donban. A fővádlottat — az alsó- kub’ini járási iparvállalat volt igazgatóját, a település fogyasztási szövetkezetének későbbi elnökét — 14 és fél évi börtönre, és teljes va­gyonelkobzásra ítélték. Tet­testársait — többek között a nagytapolcsányi sörgyár volt igazgatóját, az alsókubini járási tanács volt elnökét, a volt járási párttitkárt, aki később a besztercebányai kerületi tanács elnökhelyet­teseként működött — öt év­től nyolc évig terjedő bör­tönbüntetésre ítélték. Figyelemreméltó, hogy a közelmúltban a Rudé Právo két ízben is közölt cikket ál­lami és pártfunkcionáriusok gazdasági bűncselekményei­ről, illetve a törvényes ha­talommal való visszaélé­sükről. Akkor azonban csak pártfegyelmikről, leváltá­sokról, illetve pénzbünteté­sekről tett említést. (MTI) Dél-Korea Csőn Tu Hvan dél-koreai elnök „elvben” elfogadta ki­jelölt utódjának reformja­vaslatait, s szerdán rendkí­vüli televíziós beszédében maga is megerősíti őket — jelentette kedden a dél-ko­reai állami rádió. Csőn Tu Hvan kedden reggel találkozott a kor­mánypárt elnökével, aki hi­vatalosan is előterjesztette reformajánlatait. A nap fo­lyamán Csőn Tu Hvan el­nökletével rendkívüli kor­mányülést tartanak a Kék Házban, ahogy az elnöki pa­lotát nevezik. A kormánypárt elnöke, mint jelentettük, hétfőn reggel váratlanul nyolc pon­tos reformtervvel állt elő, amely gyakorlatilag az el­lenzék valamennyi fő köve­telését — közvetlen és még az idén megtartandó elnök- választást, alkotmányrefor­mot, politikai amnesztiát és a sajtószabadság helyreállí­tását — magában foglalja. Ro Te Vu, akit Csőn Tu Hvan utódjául kiszemelt, azt is kijelentette: lemond va­lamennyi tisztségéről és fel­adja elnökjelöltségét is, amennyiben az államfő el­veti reformcsomagját. A dél-koreai ellenzék üd­vözölte a kormánypárt elnö­kének váratlan javaslatait. Newsweek-ban olvastuk A sógunok hazája Japán gazdag, de a japánok nem Az átlagos gajdzsinnak, külföldinek Japán egy kö­nyörtelen gazdasági erő, egy rendkívül produktív társa­dalom, amely állhatatosan foglal el egyre több piacot a világon: már akkora gaz­dagságot halmozott fel, hogy maga sem tudja, mit kezd­jen vele, így hát irodaépüle­teket vásárol a Manhatten- ben, szállodákat Hongkong­ban, kondominiumokat Los Angelesben és strandokat Hawaiban, dollármilliárdo- kat költ amerikai kötvé­nyekre és műtárgyakra. Ja­pán a világ szemében nem- psak gazdag, hanem fürdik a pénzben. Tárgyilagosan nézve is Ja­pán gazdag ország. Külke­reskedelmi mérlege mindig aktív, tavaly a jen értéké­nek hatalmas emelkedése el­lenére, külkereskedelmi mér­legtöbblete elérte a 93,8 mil­liárd amerikai dollárt. A dolgozók reáljövedelme ma­gas és növekvőben van, az ország pedig szédületes pénz­mennyiséget takarít meg. A mindennapi élet azonban né­mileg ellentmond a statisz­tikának: a japán fogyasztók 30 dollárt fizetnek egy kiló marhahúsért; a tokiói in­gatlanok értéke csak a múlt évben 54 százalékkal nőtt; ha pedig az életszínvonalat vesszük mércének, akkor Japán messze van a gazdag­ságtól. A gazdasági tények egy­szerűek. „Több a befektetés­re váró tőke, mint a tőkét igénylő befektetés”, mondja James C. Abegglen, egy To­kióban székelő tanácsadó cég elnöke. Ez részben azért van így, mert Japán alap­vető iparágaival, a távgl-ke- leti országok olcsóbban ter­melő iparágai veszélyesen konkurálnak, az ország nem vonzza úgy a befektetéseket a jen drágulása óta, és ez visszaveti az exportáló cége­ket. Ezért a japánok nehéz verejtékkel szerzett pénze a tengeren túlra özönlik, ami viszont nem tesz jót az ott­honi iparnak. A „dagadó zsebű”, japán pénzintézetek otthon is hal­mozzák a pénzt. A tokiói tőzsdén az árak az egekig emelkednek, és ugyanez ér­vényes az ingatlanok értéké­re is. Az egyes intézetek gazdagságának fonákja, hogy a középosztály szegénynek érzi magát: az árakat úgy felverik, hogy az átlagember kiszorul a piacról. A közép- osztály elégedetlen: Naka- szone kormányfő és adatai­mon levő Liberális Demok­rata Párt főleg a városi fia­talok, a shindzsinrui (hú­szon- és harmincévesek) re­akciójától tart, mert ez a ré­teg már nem annyira a munkának él, mint a szüle­ik, jobban vonzza őket a szórakozás, az utazás. Ez részben annak az eredmé­nye, hogy több költeni való Dénzük van. Mind megszo­kottabb, hogy a férj és a fe­leség is dolgozik. A kor­mány tudatában van annak, hogy nem hagyhatja figyel­men kívül a középosztály érdekeit, és meg kell oldania — többek között — a lakás- problémát is, ha fenn akar maradni. A kormánypolitika ugyanis évekig a lakásépítés kárára fejlesztette a mező- gazdaságot. Az elavult ja­pán adórendszer nagy ked­vezményekben részesítette a földműveléssel foglalkozókat (a dolgozó lakosság 9 száza­léka). A városok körül több ezer holdnyi lekötött terület van, amit ki lehetne hasz­nálni kereskedelmi vagy la­kásépítési célokra. A telek­árak a japán nagyvárosok környékén jelenleg nagyon magasak. A lakterület igen szűk: egy átlagos japán ott­hon mindössze 86 négyzet- méter (az amerikai átlag 132 négyzetméter). De nemcsak a mezőgazdaság áll a lakás- fejlesztés útjában. A már beépített területek sincsenek kihasználva: Tokióban az át­lagépület 1,3 emeletes; a japánok félnek a földrengé­sektől és a szomszédokkal való vitáktól — a földren­gésbiztos építkezési techno- lógiák terén nagy előrehala- * dás tapasztalható, de a la­kóépületek magasságát rend­szabályok korlátozzák, hogy a szomszéd elől ne takarják el a napot. Akio Mikuni közgazdász szerint utakat, hidakat és középületeket kellene épí­teni, kihasználva azt a mun­kaerőtöbbletet, amely a ki­vitelre termelő iparágak ha­nyatlásával keletkezik. A század végére a lakosság el­öregszik, viszonylag kevés aktív dolgozónak kell. eltar­tania a többieket, és akkor már nem lesz elég ember az infrastruktúra fejlesztésére. Ez is egy módja lenne a ha­zai fogyasztás növelésének, aminek fontosságát nem győ­zik eleget hangsúlyozni az ország vezetői. riEH3EHCKAfl ápc]^ABflA l*£$eSSe f — MumSió ÚJABB FILM CHAPLINRŐL A leningrádi Lenfilm stú­dióiban újabb filmet készí­tenek Chaplinről. A balett­ben fellépnek Charlie Chap­lin alkotta szereplők. A fil­met Alekszandr Belinszkij rendezi. A bohóc főszerepét Gáli Abajdulov, ismert tánc­művész alakítja. A női fősze­repet Jekatyerina Makszimo- vának, a Moszkvai Nagy­színház primabalerinájának osztották. VAN GOGH-KÉPEK REKORDÖSSZEGÉRT Rekordösszegért kelt el egy Van Gogh-kép hétfőn a Christie’s cég londoni árve­résén: a „Trinquetaille-i híd” című, 1888-ban készült festményért egy ismeretlen európai műgyűjtő 12,6 mil­lió font sterlinget (20,24 mil­lió dollárt) fizetett. Ez a má­sodik legmagasabb összeg, amelyet valaha is festmé­nyért fizettek: a most el­adott remekművet csak Van Gogh egy másik képe, a „Napraforgók” előzi meg, amelyért idén márciusban egy japán biztosítótársaság közel 40 millió dollárt adott ki. VESEKÖVET OKOZ A SÚLYTALANSÁGI ÁLLAPOT Az emberi szervezet lesz a legfőbb akadálya a Hold be­telepítésének és a Marsra való repülésnek. A Skylab repülése után 1970-ben meg­állapították, hogy az ember súlytalansági állapotban ve­sekövet és más megbetege­déseket kaphat. Ezért a NA­SA 40 millió dollárt fordít majd annak az amerikai űr­állomásnak az orvosi felsze­relésére, amelyet 1990-ben indítanak útnak. A leghosz- szabb idő egyébként, amit amerikai űrhajós töltött az űrben, 84 nap volt egy Skylab típusú űrállomáson. Szovjet űrhajósok 1984-ben 238 napot töltöttek a világ­űrben. TÖBB A FÉRFI, MINT A Nö A japán férfiak egyre ne­hezebben találnak maguk­nak élettársat. Az okot nem a kifinomult ízlésben kell keresni, hanem abban, hogy a férfiak sokkal többen van­nak. Az 1985-ben végzett népszámlálás eredményeit vizsgálva a szakemberek megállapították, hogy a 23- tól 35 éves korhatárig fél­millióval több férfi van, mint nő. Ezt az arányt tető­zi még az is, hogy minden harmadik japán nő felesle­gesnek, túlhaladottnak tartja a házasságot, egynegyedük pedig hallani sem akar férj­ről. ÓRIÁS PIZZA Algériában egy cukrász 67 méter hosszú pizzát készített abból az alkalomból, hogy a helység futballcsapata beke­rült az első ligába. Az óriás pizza elkészítéséhez 50 kiló liszt, 120 kiló paradicsom, 40 kiló olajbogyó, 60 kiló apró tengeri rák, 20 kiló szardella és 12 kiló külön­féle fűszer volt szükséges. A . BÉKÉSCSABAI BAROMFIFELDOLGOZÓ VÁLLALAT békéscsabai lakással rendelkező autóbusz-vezetőket vesz fel Érdeklődni lehet: a vállalat felvételi irodájában. BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI U. 16. BALESTCSÖKKENTÖ INTÉZKEDÉSEK A portugáliai szállításügyi miniszter bejelentette, hogy országa egy sor intézkedést fogad el a közúti balesetek számának csökkentése érde­kében. (A közös piaci orszá­gok közül Portugáliában tör­ténik a legtöbb utcai bal­eset.) Egyebek között előirá­nyozzák a kétkerekű jármű­vek biztonsági fokának nö­velését, a biztonsági övék használatát, a ködlámpák beszerelését; úgyszintén ti­los lesz a 12 éven aluli gyer­mekeket a gépkocsivezető melletti székre ültetni. • RENGETEG A GÖDÖR PERU FŐVÁROSÁBAN Peru fővárosa, Lima tart­ja a világrekordot az utcák kövezetén’ keletkezett lyu­kak, gödrök tekintetében. Egy amerikai magánintézet szakemberei megállapították, hogy a ' város kövezetén 25 345 lyuk és gödör van, eb­ből 9000 a belvárosban. AZ OLASZ RENDŐRSÉG AKCIÓJA Az olasz rendőrség általá­nos razziát tartott több vá­rosban. Ennek eredménye­ként 60 maffiatagot tartóz­tattak le. Csak a több bűn- cselekménnyel vádolt szicí­liai Cataniában 37 személyt. MACSKASZIGET Indiai tudósok próbálják megfejteni az indiai-óceáni lakatlan Fradjost kis, sziget titkát; a szigetecskén csak macskák élnek. Megállapí­tották, hogy 1890-ben e ko- rallszigeten egy hajó kötött ki, amelynek tagjai egytől- egyig fertőző betégség áldo­zatai lettek. Csak néhány macskát hagytak maguk után, amelyek alkalmazkod­tak az új légköri viszonyok­hoz és elszaporodtak. A szi­geten nem is található más élőlény, még madarak sem, az 1000 macska pedig az óceán ajándékaival — rá­kokkal és halakkal — táplál­kozik. ÚJ MÓDSZER A TERHESSÉG megállapitAsAra Sydney-i orvosoknak sike­rült egy módszert kidolgoz­ni, amellyel meg tudják ál­lapítani a terhességet egy nappal a megtermékenyítés után. Ez egy RAF-nak ne­vezett hormonszerű vegyü- letnek köszönhető, amely fel­szabadul az emberi szerve­zetből néhány órával a fo­gamzás után. Az eddigi mód­szerekkel a terhességet csak 2-3 héttel a megtermékenyí­tés után tudták megállapíta­ni. A Békés Megyei Víz- és Csatornamű-vállalat pályázatot hirdet A BÉKÉSCSABAI ÁRPÁD FÜRDŐHÖZ ÜZEMMÉRNÖKSÉG­VEZETŐI munkakör betöltésére. A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: — műszaki főiskolai végzettség, gépészeti vegyész szakon — 3 éves szakmai gyakorlat — 2 éves vezetői — gyakorlat. Az állás betölthető: 1987. szeptember l-től. Jelentkezés: részletes önéletrajzzal a vállalat személyzeti osztályán, Békéscsaba, Alsó-Körös sor 2.

Next

/
Thumbnails
Contents