Békés Megyei Népújság, 1987. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

Szarvason Horváth István, a Minisztertanács elnökhelyettese tartott előadást Egyenletesen, szépen fejlődik a napraforgó Határszemle Kétegyházán Ezen a héten rendezik Szarvason — a DATE főis­kolai karán — az egyetemi és főiskolai KISZ-vezetők immár hagyományosnak számító tanácskozását. Az ifjúsági szervezet képviselői a különböző gyűléseken, megbeszéléseken — egymás­sal vitatkozva — egyeztetik véleményeiket, juttatják ki­fejezésre a fiatalok politikai akaratát. A vezetőképzés ke­retében a hazánkat érintő aktuális politikai, társadal­mi, gazdasági kérdésekről meghívott vendégek tarta­nak előadásokat. Tegnap délután Horváth István, a Minisztertanács el­nökhelyettese beszélt a szarvasi tanácskozás résztve­vői előtt a szocialista de­mokráciáról és a politikai in­tézményrendszerről . Kedden a Parlamentben ülést tartott az Országgyűlés jari Bizottsága. A képvise­lők az ipar 1987—1990-es évekre szóló szerkezetátala­kítási és egyensúlyjavítási programját vitatták #neg. Az ülésen részt vettek az Or­szágos Tervhivatal, az Okisz, a Magyar Kereskedelmi Ka­mara és az Országos Műsza­ki Fejlesztési Bizottság kép­viselői is. Kapolyi László ipari mi­niszter elmondotta: a prog­ram elkészítésében részt vesznek a gazdaságirányí­tás társszervezetei, valamint a vállalatok szakemberei is. A készülő program az ipar fejlesztésének legfontosabb feladatául a szerkezetváltás erőteljes gyorsítását, a vál­lalatok exportképességének jelentős javítását határozza meg, módosítva a kitermelő és a feldolgozóipar között eddig -kialakult arányokat. Ügy számolnak, hogy a fel­dolgozóipar műszaki megújí­tása, versenyképességének javítása révén mérséklődik a gazdaság anyag- és energia­Először a szocializmus ki­alakulásának történelmi hát­terét elemezte. Arról beszélt, hogy a marxizmus klassziku­sainak tanításai mennyiben érvényesek a mai valóság­ban. Az elméletnek kiemel­kedő fontossága van, hiszen a politikai, társadalmi, gaz­dasági események elsősorban a tudomány segítségével vizsgálhatók. Horváth István szólt ha­zánknak a felszabadulás óta megtett útjáról is. Kiemelte az elért eredményeket, de ki­tért az elkövetett hibákra is. Részletesen taglalta a ’60-as évek végén bevezetett új gazdasági mechanizmus ha­tását. Az előadása nagy részét a napjainkban végbemenő fo­lyamatok vizsgálatának szen­szükséglete, s így lehetővé válik a kitermelőiparban az elavult módon, gazdaságtala­nul folyó termelés megszün­tetése. Elsősorban azokon a te­rületeken lehet gyorsabb a fejlődés, ahol piacképes gyártmányokat állítanak elő. Ebbe a kategóriába tar­tozik a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépgyártás, a szerszámgépgyártás, a közle- kedésieszköz-ipar, a híradás- és vákuumtechnikai ipar, a műszeripar, a gyógyszeripar, a gumiipar, a műanyagfel­dolgozó ipar, a háztartási és kozmetikai vegyipar, vala­mint a konfekcióipar termé­keinek jelentős része. Elen­gedhetetlen a nem jövedel­mező tevékenységek határo­zott visszafejlesztése. A szénbányászatban és a vas­kohászatban már megkezdő­dött a szerkezetátalakítás. A gépiparban tervbe vették né­hány gazdaságtalanul mű­ködő — energetikai és vegy­ipari gépgyártással, vala­mint mezőgép- és élelmiszer- ipari gépgyártással foglal­telte. Egyre inkább felvető­dik hazánkban a politikai in­tézményrendszer megújhodá­sának fontossága is, hiszen a gazdasági reforrft következe­tes továbbvitele enélkül le­hetetlen. Olyan szocialista demokráciát kell kialakíta­ni, amely a nép részvételével valósul meg. Ezt követően a Miniszter- tanács elnökhelyettese a párt- és állami szervek szer­vezeti és működési mecha­nizmusának megújítását hangsúlyozta. Javítani kell a választott testületek és az apparátus közötti kapcsola­tot — mondotta. Az előadást követően a hallgatóság által felvetett kérdésekre válaszolt Horváth István. kozó — gyáregység, telep­hely megszüntetését. Több elavult termék — daruk, le­mezmegmunkáló gépek, szi­vattyúk, egyes szerszámgé­pek — gyártását is beszün­tetik. A vegyiparban is erő­teljessé válik a szerkezetát­alakítás. Leállítják a Bu­dapesti Vegyiművek kénsav- üzemét, a peremartoni vegy­ipari vállalat hidroszulfát- üzemét. Megszüntetik a Vil­lamosszigetelő és Műanyag­gyárában a rétegeltlemez- gyártást, a Taurusnál a ke­rékpártömlők előállítását, és fokozatosan csökkentik a diagonális abroncsok gyártá­sát. Sor kerül 170-féle gyógyszer és 120-féle kozme­tikai, háztartásvegyipari ter­mék gyártásának a leállítá­sára is. Juhász Mihály, az ipari bizottság elnöke vitaösszeg­zőjében nyugtázta: a bizott­ság úgy foglalt állást, hogy támogatja az ipar szerkezet- átalakítási programjának ed­digi munkálatait, s szorgal­mazza, hogy a program ké­szítői folytassák a széles kö­rű vitát. ülésezett a Magyarok Világszövetségének elnöksége Bognár József akadémikus elnökletével kedden ülést tartott a Magyarok Világ- szövetségének elnöksége. A testület megemlékezett a legutóbbi ülés óta elhunyt tagjairól: Hunya Istvánról, a Medosz elnökéről, valamint Káldy Zoltánról, a Magyar- országi Evangélikus Egyház püspök-elnökéről, s úgy ha­tározott: a megüresedett he­lyek betöltésével az őszi ta­nácskozáson foglalkozik. Az MVSZ elnökségét Ko­vács László külügyminiszter­helyettes tájékoztatta a Ma­gyar Népköztársaság nem­zetközi politikájának néhány aktuális kérdéséről. Ezt kö­vetően Rancié Jenő főtitkár az MVSZ nyári, őszi terveit körvonalazva elmondotta, hogy ismét megtartják az j anyanyelvi mozgalom hagyó- J mányos rendezvényeit: a ba- j latoni nyári táborokban j mintegy 170, külföldön szü- I letett, 8—14 éves magyar gyermeket tfogadnak, a sá- ; rospataki nyári kollégiumba | hetven, Bajára pedig har- ! mine középiskolás korú fia- j talt várnak, örvendetesen 1 alakul a kőszegi- Jurisich Miklós gimnázium angol— magyar nyelvű oktatása iránti külföldi érdeklődés j is: a következő tanévben az j eddigieknél népesebb első j osztályt indíthatnak. A szór- 1 ványmagyarság iskoláinak | I pedagógusai számára Deb- j j recenben szerveznek tovább- > képző tanfolyamot, amelyre f csaknem félszázan jelentkez- ! Jek már a világ minden ré- j széből Idén tovább folytatódik a külföldi magyar értelmiségi- ! ek részvételével immár évek I óta zajló rendezvénysorozat. j Ebben az évben újabb két jj szakmai találkozót szervez' a jj Magyar Fórum. A Magyarok a világ zenei életében címet viselő rendezvény két szín­helyén, Budapesten és Kecs­keméten mintegy nyolcvan külföldi vendégre számíta­nak, a, szeptemberi marke­ting- és iparjogvédelmi szak­emberek találkozójára pedig több mint harminc jelentke- \ zés érkezett. Mezöberényi siker A Mezőberényi Műszaki és Vasipari Szövetkezet a jú­nius 20. és 28-a között Sza­badkán megrendezett 13. Pannónia Vásáron a litogra­fált tálcáiért és fűszerdobo­zaiért, a minőségi munká­jukért, valamint a 15 éves jugoszláv—magyar kereske­delmi kapcsolatok elisme­réseként harmadik díjat ka­pott. S emellett a szövetke­zetnek 109 ezer dollár érték­ben üzletet- is sikerült kötni a szomszédos ország keres­kedelmi partnereivel, amely­hez a már szükséges engedé­lyek is megvannak. A szabadkai SUT Kereske­delmi Vállalat és a Konsu- mex Külkereskedelmi Válla­lat 78 ezer, valamint a Skála Kereskedőház és a Centros- lavija Export-Import Ke­reskedelmi Vállalat 31 ezer’ dolláros üzletet írt alá a mezőberényiekkel. A szövet­kezet ez év szeptemberéig teljesíti szállítási kötelezett­ségeit. Amikor bókol a kalász — tartják az idős emberek —, közeleg az aratás ideje. A ma szakemberei már nem­csak ezzel a tapasztalati módszerrel, hanem műszeres vizsgálattal jelölik meg a betakarítás időpontját. A nö­vények fejlődését azonban végig szemmel tartani je­lenleg is a jó gazda köteles­sége. Tegnap, kedden dél­előtt a Kétegyházi Béke Tsz vezetősége végigjárta a föl­deket, hogy képet kapjon a növénytermesztési ágazat munkájáról, végső soron a várható termésről. A tsz összesen 3400 hek­tár szántóval rendelkezik, melynek túlnyomó részén | búzát, árpát, kukoricát, I napraforgót vetettek. A szá- I ráz ősz, a hosszú, hideg tél, a csapadékos tavasz igencsak visszavetette a növények fej­lődését. Az idén erőteljesebb A megfiatalított épület át­alakítási munkálatait 1984 nyarán kezdték el, és ez év elején fejezték be. Megtör­tént a műszaki átadás, jú­niusban egy hónapig tartot­tak a kísérleti próbaadások. Tegnap, június 30-án dél­előtt ünnepélyes keretek kö­zött hivatalosan átadták a Magyar Rádió Szegedi Kör­zeti Stúdióját. Az esemé­nyen részt vett dr. Csikós József, az MSZMP KB alosz­tályvezetője, a három dél­alföldi megye párt- és álla­mi vezetői, a Magyar Rá­dió és Televízió, a posta, va­lamint a tervező és építő vállalatok vezetői és mun­katársai. Megyénk képvise­letében megjelent Szabó Miklós, az MSZMP Békés 'Megyei Bizottságának első titkára és Nagy Jenő, a me­gyei pártbizottság titkára, valamint Gyulavári Pál, a Békés Megyei Tanács elnö­ke. A pompásan felújított, pa­tinás Dózsa György úti épü­let előcsarnokában az ün­neplő közönséget Hárs Ist­ván, a Magyar Rádió elnö­ke köszöntötte, majd átadta a szót Bányász Rezső ál­lamtitkárnak, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatala elnökének. Az államtitkár megnyitó beszédében szólt a rádiós újságírás mai fontos­ságáról és küldetéséről. Fel­hívta a figyelmet a helyi ér­tékek megőrzésének rendkí­vüli jelentőségére, valamint arra, hogy ez az új körzeti stúdió is részt vállalhat a tömegtájékoztatás iránti bi­zalom erősítésében. Ezt követően Szabó Sán­dor, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának első titkára mondott beszédet, majd az avatás aktusát jel­lemző módon, nem ollóval, hanem a „szalag”, egy hang­szalag leforgatásával szen­volt a gyomosodás, és a bel­víz is nagyobb kárt okozott. A növények fejlettsége elég­gé heterogén képet mutatott, mivel a talaj minősége is egyenetlen. A szemle során kitűnt, a búzatáblák nagyon változó terméshozamot je­leznek. Ha nem kapnak csa­padékot, elszáradnak a ka­lászok. A kánikulában vi­szont szépen fejlődik a ku­korica és a napraforgó. Ter­mésüket illetően derűlátóak a szakemberek — ugyancsak az árpatáblák láttán is, me­lyeken már kezd „bókolni” a kalász. A terméseredmé­nyekről hamarosan bizonyos­ságot kapnak, hiszen ha minden jól megy, a hét vé­gén megkezdik az aratást. A gépeket már felkészítet­ték — erről a tegnapelőtti gépszemlén győződött meg a tsz vezetése. Kép, szöveg: Szőke Margit tesítették. A Szegedi Körzeti Stúdió vezetője, Várkonyi Balázs és munkatársai — igazi rádiós fogással élve — a hangszórókon kierősített rádióműsorral köszöntötték a megnyitó résztvevőit. Az előzetes „különadás- ban” a tervezőkhöz és az építőkhöz intézett méltató, köszöntő szavak után egy színes riport körkérdésére válaszoltak a megkérdezet­tek. Elmondhatták, hogy mit várnak a dél-alföldi rádió­zástól. Sinkovits Imre szín­művésztől a nagybánhegyesi tanácselnökön át a felvételre jelentkező külsőmunkatárs- jelöltekig, az utca emberéig sokféle vélemény hangzott el a felvételen. Majdnem valamennyi megszólaló a naprakész nyitottságot, a közvetlenséget, a jó közön­ségkapcsolatot tartotta a leg­fontosabbnak. A program végén az épí­tőknek és a tervezőkntek ad­tak át jutalmakat, majd a vendégek megtekintették a körzeti stúdió épületét. * * * A Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiója tehát mától, július elsejétől megkezdi rendszeres adásait Bács-Kis- kun, Békés és Csongrád me­gye hallgatóinak. A reggeli adás naponta 5 óra 30-tól 8 óráig tart. Békés megyében a 66,29 mHz-es szentesi ultra­rövid hullámú sávban a Kossuth adón fogható. Sze­ged körzetében a 94.9 mHz- es URH-tartományban. A hétvégi program keretében szombaton 8 és 12 óra, va­sárnap pedig 8 és 11 óra kö­zött színes magazinműsort sugároznak Szegedről. A szlovák és román nemzetisé­gi műsorra rendszeresen a vasárnapi adásban 8 és 9 óra között kerül sor. B. Cs. A hallgatóság egy csoportja Fotó: H. Kovács Erzsébet Hz Országgyűlés Ipari Bizottságának ülése Felavatták a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdióját H. E. p. A.

Next

/
Thumbnails
Contents