Békés Megyei Népújság, 1987. március (42. évfolyam, 51-75. szám)

1987-03-02 / 51. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1987. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ Ara: 1,80 forint XLII. ÉVFOLYAM 51. SZÄM Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága Szombaton ülést tartott a KISZ Közpon­ti Bizottsága az ifjúsági szövetség székhá­zában. A tanácskozáson részt vett és fel­szólalt Stark Antal, az MSZMP KB osz­tályvezető-helyettese, Gazsó Ferenc műve­lődési miniszterhelyettes és Abrahám Kál­mán államtitkár, az Országos Környezet­és Természetvédelmi Hivatal elnöke. Az ülésen jelen volt Deák Gábor államtitkár, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal elnöke. A KISZ kongresszusának határozata kiemelt figyelmet fordít a tizenéves korosztá­lyok mozgalmi tevékenysé­gének fejlesztésére. E prog­ram kezdeti tapasztalatairól Králikné Cser Erzsébet KB- titkár adott tájékoztatást. Ki­emelte: a program indítását segítette, hogy a határozat fő céljai és az oktatási re­form elemei összhangban vannak egymással. A KISZ tavaly saját forrásaiból 11 millió forintot fordított a középiskolákban működő di­ákközösségek támogatására, a pedagógusok munkájának el­ismerésére. Hasznosak voltak az országos és a megyei KISZ-vezetők ősszel megtar­tott iskolalátogatásai, az ok­tatási intézmények állami és pártvezetésével folytatott konzultációk. Ezek az eszme­cserék további lendületet ad­tak a programban megjelölt feladatok teljesítéséhez. Tavaly már eredmények is mutatkoztak: sok helyütt jöt­tek létre szakkörök, művé­szeti csoportok, önképzőkö­rök, a közösségek kialakítot­ták önkormányzatukat, s jól halad a diák sportkörök, -egyesületek szervezése is. Ugyanakkor a testület több kedvezőtlen jelenségre is fel­hívta a figyelmet: egyelőre kevés a tanórán kívüli neve­lést, a demokratikus diák­közéletet tevékenyen támo­gató középiskola. Sok helyen még a művelődési irányítás is bizonytalan a diákmozga­lom támogatásában, és a KISZ szervei sem fordítanak mindenütt kellő figyelmet a pedagógusok megnyerésére, munkájuk segítésére. A ta­pasztalatok azt mutatják, hogy a KISZ ott képes a megújulásra, ahol az iskolai pártszervezet megfelelő fi­gyelmet szentel az ifjúsági szövetség törekvéseinek. A KISZ tizenéves prog­ramjának megvalósulása ér­dekében továbbra is támo­gatja az oktatás reformját. Ennek szellemében a Műve­lődési Minisztériummal kö­zösen kezdeményezi a neve­lőtestületek pedagógiai mun­kájának elismerését. Fontos­nak tartja, hogy folyamatos együttműködés alakuljon ki a KISZ és az állami szervek között; a Művelődési Minisz­térium és az ÁISH külön anyagi eszközökkel is segít­sék a középiskolai diákmoz­galmat. A továbblépés feltétele, hogy a kongresszusi határo­zatoknak megfelelően az ifjúsági szövetség munkájá­ban a tizenéves korosztály és a rétegprogram ezután is kiemelt figyelmet kapjon. A KISZ továbbra is támogatja, ösztönzi az öntevékeny di­ákkörök, -önkormányzatok fejlődését. A diákmozgalom központjában a KISZ-nek kell állnia, ezért az ifjúsági szövetségnek fokozott figyel­met kell fordítania az iskolai szervezetekre, segíteni kell munkájukat, erősíteni politi­kai jellegüket. A testület ezután Szórádi Sándor tájékoztatóját hall­gatta meg a KISZ környe­zetvédelmi munkájáról. A KB titkára elmondta, hogy az utóbbi években kibonta­kozott a hazai környezet- védő mozgalom és az ifjú­sági környezetvédő klubok, körök hálózata. A sokrétű munka szervezésére, az ifjú­ság különböző rétegeiben folyó tevékenység koordiná­lására létrejött a KISZ KB Ifjúsági Környezetvédelmi Tanácsa. Az ifjúsági szövet­ség időben felismerte a kör­nyezetvédelem jelentőségét és kialakította saját akció­it, munkaformáját. így te­kintélyre tett szert az ifjú­ság azon köreiben is, ame­lyek korábban fenntartás­sal. ellenszenvvel kísérték munkáját. A környezetvé­delmi mozgalom a KISZ po­litikai eszköztárát új mun­kaformákkal gazdagította, erősödött a szervezet politi­kai érdekképviseleti jellege. A KB ülésén megfogalma­zódott: a következő időszak­ban a politikai munka mel­lett bővíteni kell a fiatalok cselekvő részvételének lehe­tőségét. Az intézményi és a területi KISZ-szervek to­vábbra is foglalkozzanak a helyi környezetvédelmi prob­lémákkal, támogassák a kör­nyezetvédő közösségeket. A KISZ KB Nagy Imre KB-titkár előterjesztésében áttekintette a „.Jövőnk a tét” politikai akció kezdeti tapasztalatait;- eredményeit. Megállapította, hogy a KISZ- tagok és a fiatalok a felhí­vást többségükben kedvező­en fogadták, a kezdeménye­zéssel a szélesebb közvéle­mény is megismerkedett. Az akció eredményeként a dol­gozó fiatalok megismerhetik hazánk jelenlegi helyzetét, megfogalmazhatják saját feladataikat, a cselekvés le­hetőségét. Az akció kibonta­kozása kedvezőbb feltétele­ket teremthet a hatékonyabb munka, az eredményes gaz­dálkodás számára, lehetősé­get ad a fiatalok aktívabb szerepvállalására. Mindez elősegíti a KISZ politikai jellegének erősítését, lehető­séget teremt a tagság moz­gósítására, a szélesebb körű politikai és társadalmi nyil­vánosság, a szocialista de­mokrácia kibontakoztatására. A KISZ KB köszönetét fe­jezte ki a téli rendkívüli időjárási viszonyok között helytállt fiataloknak; vége­zetül személyi kérdésekről döntött. Szandtner Ivánt ér­demei elismerése mellett fel­mentette testületi tagsága, KB-titkári, intéző bizottsági és titkársági tag megbízatá­sai alól, mivel a XX. kerü­leti pártbizottság első titká­rává választották. A KB kooptálta tagjai közé dr. Gönci Jánost és titkárává, az intéző bizottság, illetve a titkárság tagjává választotta. Az Elnöki Tanács Szandt­ner Ivánnak az ifjúsági moz­galomban végzett eredmé­nyes munkájáért a Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta. A kitüntetést Hámori Csaba, a KISZ KB első titkára adta át. Szombaton Orosházán megkezdődött az idei diáknapok kul­turális rendezvénysorozata. A középiskolás és szakmunkás­képzős fiatalok hét kategóriában vetélkedtek egymással. A kulturális seregszemléről lapunk 3. oldalán olvashatnak tu­dósítást Fotó: Gál Edit Meliorációs szakemberek Szarvason Ma, március 2-án Szarva­son, a mezőgazdasági főisko­lán szakmai továbbképzés kezdődik a melioráció szak­szerűbb hasznosítására. A Békés Megyei Növényvédel­mi és Agrokémiai Állomás 35 jelentkezőnek teremtette meg a továbbképzés feltéte­leit Békés, Csongrád, Szol­nok és Szabolcs-Szatmár megyében dolgozó szakembe­rek számára. A rendező szervek a tanfolyam elé olyan követelményt állító'- tak. hogy a hallgatókban a meliorációval kapcsolatos ta­lajtani és ökonómiai vizsgá­latok eredményei egységes értelmezést kapjanak. Ezért olyan 14 szakelőadást szer­veztek, melyek az egységes gondolkodás integrálását elősegítik. Az előadók között talál­juk: Varga Józsefet, a MÉM főmunkatársát, dr. Hegedűs Lajos főosztályvezetőt, a MÉM-NAK-ból, dr. Szántosi Antalt, főiskolai igazgatót, dr. Thyl Szilárdot és dr. Ferencz Kálmánt, tanszék­vezető, egyetemi tanárt, dr. Dombóvári Jánost, az ÖKI tudományos osztályvezetőjét, Jánk Tivadar öntözési főfel­ügyelőt, Madarász Mihályt, a Békés Megyei Növényvé­delmi és Agrokémiai Állo­más főmérnökét, továbbá az Orosházi Űj Élet Tsz-ből Bánki Horváth Dezső melio­rációs mérnököt. Valameny- nyien a meliorációs felada­tok hatékonyabb ellátásáról, a beruházás gazdasági elő­nyeinek mée jobb kihaszná­lásáról, a megye mezőgazda- sági termelésének nagy tar­talékainak igénybevételéről mondják el véleményüket, tudományosan megalapozott nézetüket. Időszerű és feltétlenül szükséges is erről beszél­nünk, mivel az utóbbi évek­ben Békés megye mezőgaz­dasági üzemeiben 53 ezer hektáron fejezték be a ta­laj termőképességének me­lioráció útján történő javí­tását. Most tehát ennek ki­használása, hasznosítása ke­rül előtérbe. D. K. „Mi nem hivatkoztunk rajtunk kívül álló okokra.. Áfész-kiildöttgyűlésen Mezöberényben Hiába mutatott mást a játék... MTK-VM—Békéscsabai Előre Spartacus 3-0 (0-0) NB I-es labdarúgó-mérkőzés. Hungária körút, 8 ezer néző. V.: Körös (Huták, Bay). MTK-VM: Gáspár — Huszárik, Híres, Szálai, Kajdy — Talapa, Varga, Szeibert, Bognár — Jován (Oravecz, 69. p.), Oroszki (Tur- tóczki, 35. p.). Edző: Verebes József. BÉKÉSCSABA: Leboniczky — Szenti, Megyesl, ottlakan, Fabu lya (Pásztor, 72. p.) — Csató, Adorján, Csanáiosl, Fecsku (Vígh, 58. p.) — Takács Z., Szekeres. Edző: Csank János. Gólszerző: Szeibert (55. p.), Varga (63. p.), Kajdy (88. p.). Sárga lap: Varga (19. p.), Szekeres (89. p.). Szögletarány: 9:4 (5:3) a Békéscsaba javára. Eredményes esztendőt ha­gyott maga mögött a több mint 2700 szövetkezeti tagot számláló Mezőberény és Vi­déke Áfész. Ezt bizonyította Vincze Miklós elnök azon a február 27-i küldöttgyűlésen, melyen részt vett dr. Lovász Matild, a megyei pártbizott­ság titkára is. Számvetése bevezető ré­szében a tagsági kapcsolat erősödéséről szólt az elnök, melyet a 12 millió forint összegű célrészjegyállomány is bizonyít. Ezután az áru­ellátás iránti felelősséget említette. Ugyanis a műkö­dési területen élő lakosság mintegy 85 százalékának az ellátása a múlt évben is a szövetkezetre hárult. A ki­egyensúlyozott ellátásra tö­rekvés eredményezte, hogy ezen a küldöttgyűlésen Vincze Miklós elnök 563 millió 764 ezer forintos ár­bevételről és mintegy 20 millió forintra tehető nye­reségről adhatott számot. A nyereség ilyen kedvező ala­kulása — hangsúlyozta — következett abból, hogy az igzagatóság időben felismer­te az új üzemelési formák bevezetésének szükségessé­gét, a több lábon állás fon­tosságát. Ezt követően említette az elnök azt a többirányú ipari vertikumot, mely 1986-ban már több mint 50 millió fo­rint értékű exportárualapot adott. Ebből a közvetlen ex­portcikkek értéke már 40 millió forintot képviselt. Az ipari termelés fellendülése tette lehetővé, hogy az áfész állományi létszáma 487 fő­vel növekedjék. „Amit jól csináltunk 1986- ban, azt a talponmara- dásért tettük, hozzájárulva ezzel a szűkebb és tágabb ér­telemben vett közösségi ér­dekhez. Mi nem hivatkoz­tunk a szabályozókra, a raj­tunk kívül álló okokra. Dol­goztunk becsülettel és ezt tesszük 1987-ben is, Efmikor azt tervezzük, árbevételünk érje el a 610 millió forintot, nyereségünk pedig a 25 mil­liót. Tudjuk, a mi feladata­inkat helyettünk mások nem oldják meg” „— fejezte be számvetését Vincze Miklós. A küldöttgyűlésen többen szót kértek. Valamennyien elismerően méltatták az áfész dolgozóinak és vezetői­nek múlt évi erőfeszítéseit. 99 Külön is nagy érdeklődés­sel hallgatták a küldöttek dr. Lovász Matildnak, a megyei pártbizottság titkárának szö­vetkezetükről alkotott meg­ítélését. A megyei titkár többek között hangsúlyozta: az áfész múlt évi eredmé­nyei önmagukért beszélnek. Teljesítményével e szövetke­zet az áfészek között az első harmadban foglal helyet. Nyereségdinamikájával pe­dig — mondotta — az áfészek sorában a legjobb. Hangsúlyozta azt az új szem­léletet, mely a Mezőberény és Vidéke Áfésznél a sok­oldalú kezdeményezésben jutott kifejezésre. Itt utalt a megyei pártbizottság tit­kára arra az 50 millió fo­rintos exporttermékre, ami­vel részt vállalt e szövetke­zet az ország adósságállo­mányának csökkentéséből. Végezetül hangsúlyozta dr Lovász Matild, hogy a kez­deményezésre továbbra is szükség lesz, mert az idei esztendő sem lesz könnyű. Ugyanakkor a lakosság ki­egyensúlyozott áruellátást vár. . Balkus Imre Az öltözőfolyosón kifüg­gesztett összeállításon némi megkönnyebbüléssel vették tudomásul a békéscsabaiak, hogy Boda is hiányzik a kék-fehérek összeállításából. Amikor az esélyek felől ér­deklődtünk, volt aki „várt” egy pontot, volt aki csak „remélt”. Such Sándor tech­nikai vezető pedig bemutat­ta a lila-fehérek újoncát, Csató Sándort, aki 22 esz­tendős, a Szabó L. SE-ben játszott tavaly, de szolnoki labdarúgó. Univerzális játé­kosnak számít, s megtudtuk azt is, hogy korábban Te­mesvári Miklós utánpótlás- válogatott-keretében már szóba került középcsatár­ként, bár egy alkalommal sem játszott. Még alig fejezte be bemu­tatókörét a salakpályán az egyesek szerint négy-, má­sok szerint 700 ezer forintot érő nyereményautó, egy pi­ros Opel Corsa, Leboniczky máris bemutatott egy óriási bravúrt. A másik oldalon Szekeres cselei után cset- tinthettek a nézők. A ha­zaiak rúghatták az első szög­letet a 11. percben — ve­szély nélkül. Majd negyed­órás „csend" következett, és arra is volt ideje a publi­kumnak, hogy egy pálya mellé tévedt fekete pulit „hopp-hopp-hopp”-al biz­tasson. A 19. percben, az el­ső békéscsabai szögletnél Szekeres volt a feladó, majd Adorjántól visszakapta a labdát, de a szélső lövése az oldalhálóban kötött ki. Há­rom perccel később Lebo­niczky a 16-os vonal előtt Szeiberttel vívott győztes légicsatát, majd a nyurga csatár, Megyesi rossz csele nyomán megint gólhelyzetbe került, de most az újonc Csató csúszott be remekül. Aztán Csató ismét észrevé- tette magát, remek szabad­rúgást eresztett meg, Gáspár csak szögletre tudott tisztáz­ni szép mozdulattal. Egy újabb békéscsabai szöglet végén Fecsku óriási gól­helyzetbe került, de leállí­totta a labdát, s. ez a pilla­nat már luxusnak bizonyult a kétségbeesett kék-fehér védők között. A 28. percben Fecsku beadása Takács Zol­tánt találta jó helyzetben, a csatár ügyesen fejelt a bal szélről kapura és a visszafe­lé vetődő Gáspár csak ügy- gyel-bajjal tudott menteni. Jobban játszottak a lila-fe­hérek, az MTK-sok táborá­ból joggal kiáltott föl egy hang: „Mi van, fiúk?” A 35. percben Szekeres emelé­sét szögletre tisztázták a hazaiak, majd Fabulya ke­rült óriási gólhelyzetbe, de ebből is csak szöglet lett. (Fabulya: „Takács Zoli ment el jobbról és azon találtam magam, hogy egy védő hátá­ról elém pattan a labda. Ha nem lepődök meg any- nyira...”) A szünetben óriási érdek­lődés kísérte a luxusautó sorsolását. Hidegkúti Nán­dor a 11 256-os számú álló­(Folytatás a 8. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents