Békés Megyei Népújság, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-13 / 191. szám

1983. augusztus 13., szombat ¥öbb évtizedes tanulság limit Washingtonban nem értenek... Az elmúlt évtizedek leg­fontosabb tanulsága, hogy az új fegyverkezési spirál kez­detén mindig egy Washing­tonban, a Pentagon falai kö­zött megszületett döntés áll. Ha sorra vesszük a fegyver- rendszereket, amelyek elin­dították a fegyverkezési ver­seny egy-egy szakaszát, a bizonyítékok elsöprő erejűek. Az atombombát, amelyet 1945 nyarán dobtak le Hiro­simára és Nagaszakira, az amerikai fegyverkezési poli­tika 1946-ban állította had­rendbe, a Szovjetunió 1949- ben. A hadászati, más néven stratégiai bombázók 1953- ban jelentek meg az ameri­kai arzenálban. A Szovjet­unió 1957-ben rendszeresí­tette őket. Az első interkon­tinentális rakétát Amerika 1955-ben állította rendszer­be. A kényszerű válasznak tekinthető első ilyen rakétát a szovjet hadsereg 1957 óta tartja fegyvertárában. Az atom-tengeralattjáró — amely interkontinentális ra­kétával felfegyverezve, való­jában nehezen felderíthető úszó támaszpont — 1956-ban született az Egyesült Álla­mokban; az ennek megfelelő szovjet atom-tengeralattjáró 1962-ben. Az említett atom­tengeralattjárónak ahhoz, hogy a szárazföldet megtá­madhassa, víz alól kilőhető rakétákra volt szüksége. Itt is az amerikaiak léptek elő­ször, 1959-ben. A szovjet el­lenlépés éve 1968. A fegyverkezési verseny következő új szakaszát a több robbanófejjel ellátott rakéták megjelenése nyitot­ta meg. Ezeket a Pentagon 1964-ben kezdte elhelyezni a kilövőállásokban. Az első ilyen szovjet rakéták 1972- ben jelentek meg. Űjabb minőségi ugrást hozott az úgynevezett „MIRV” rakéta. Ez az angol rövidítés azt je­lenti, hogy az egy rakétán elhelyezett több atomrobba­nófej előre meghatározott, eltérő célpontokra irányítha­tó, egymástól függetlenül. A MIRV-rakéták 1970-ben je­lentek meg az amerikai ar­zenálban ; a Szovjetunióban öt esztendővel később. Az amerikai fegyverkezési politika lényegét ebből a — nem teljes — felsorolás­ból is ki lehet olvasni. A mi­nimális következtetés: az Egyesült Államok sohasem törekedett a fegyverkezési verseny fékezésére. Fő célja újra és újra az volt, hogy minden technológiai ugrás időpontjában először jelenjék meg minőségileg új fegyver­\ Az Európába szánt „cirkáló rakéta” (robotrepülőgép) nem olcsó játékszer fajtával, s ezáltal legalább rövid időre biztosítsa magá­nak az „első csapás” lehe­tőségét és vele az erőpoliti­ka alapját. Az amerikai fegyverkezési politikának ez a jellegzetessége akkor sem változott, amikor a mennyi­ségi és minőségi fejlődés kö­vetkeztében világossá vált, hogy az atomkorszakban az „első csapás” elindítóját is a teljes pusztulás fenyegeti. A fegyverkezési lépcső te­hát világosan beszél. A Szov­jetunió soha nem kezdemé­nyezett új fegyverrendszert, hanem minden esetben csak­is az amerikai kihívásra, a fölény megszerzésére irá­nyuló kísérletre válaszolt. De érteni, hogy a Szovjetunió bruttó nemzeti terméke csu­pán 60—70 százaléka az ame­rikainak.” Ezt látják Washingtonban, de van valami, amit nem értenek meg. Az ugyanis, hogy a fegyverkezés jelenle­gi színvonalán — a bruttó nemzeti termékben mutatko­zó különbségtől függetlenül — a szemben álló felek már „kivédhetetlenül” képesek egymás megsemmisítésére. A hozzávetőleges egyensúlyt tehát rendkívül nehéz felbo­rítani. Elfelejtik továbbá az USA-ban, hogy a Szovjet­unió — amely jellegénél fog­va az Egyesült Államoknál sokkal erőteljesebben és cél­tudatosabban tudja koncent­rálni erőforrásait egy meg­határozott célra — a hozzá­vetőleges egyensúly megbon­tására irányuló kísérlettel szemben mindig képes meg­felelő ellenlépést tenni. Ezt a Szovjetunió kormánya — legutóbb Usztyinov marsall, honvédelmi miniszter — a leghatározottabban kimon­dotta, amikor az egyensúly felborítására irányuló leg­újabb amerikai kísérletről, a közepes hatósugarú rakéták európai telepítéséről nyilat­kozott. Most arról van szó — tud­juk —, hogy 108 Pershing—2 típusú amerikai rakétát tele­pítenek az NSZK-ba és 464 úgynevezett „cirkáló raké­tát” Nagy-Britannia, Olasz­ország, Hollandia, Belgium nedy elnök érvelt, amikor a hatvanas évek elején válasz­tási harcát folytatta. Utóbb maga Kennedy ismerte be, hogy ez csak választási célra használt manipulációs érv volt. Az eredménye? A Kenne- dy-kormányzat néhány évé­ben lényegesen emelkedtek a fegyverkezési kiadások: a bruttó társadalmi össztermék kilenc százalékát költötték fegyverkezésre, míg az előző elnök, Eisenhower alatt csak hat százalékot. Ez az arány a vietnami háborúban tíz százalékra emelkedett, majd hullámvölgy következett az amerikai fegyverkezési po­litikában. Carter elnökké választása körül az Egyesült Államok a bruttó társadalmi termék 4,5 százalékát fordí­totta fegyverkezésre. A lélegzetvételnyi szünet nem tartott sokáig. Carter el­nökségének második évétől, 1978-tól kezdve következete­sen emelte a fegyverkezési kiadásokat. A korábbi, első­sorban a rakétákra hivatkozó „szakadékelmélettel” szem­ben Carter mindenekelőtt a Perzsa-öböl és az olajutak veszélyeztetettségére hivat­kozott, használva az ameri­kai stratégia iráni vereségét. Ennek megfelelően a Car- ter-korszakban nem annyira a nukleáris erők felduzzasz­tása került napirendre, ha­nem inkább a modern tech­nológiával ellátott roham­hadosztályok és általában a hagyományos fegyverek fej­lesztése. Az akkori stratégiai elképzelés a „másfél háború doktrínája” nevet viselte. Ez azt jelentette, hogy az Egye­sült Államoknak elméletben képesnek kell lennie egy idő­ben egy nagyszabású szov­jetellenes katonai konfliktus, valamint egy feltételezhetően Ázsiában, illetve a Perzsa­öböl körzetében vívott regio­nális háború lefolytatására. Pénzügyi szempontból ez azt jelentette, hogy Carter utolsó, 1981-re vonatkozó költségvetése az előző évi­A ballisztikus, interkonti­nentális MX-rakéta gyártá­sának megkezdése = 26,4 mil­liárd dollár egyszerűen Reagan személyé­hez kötődik, hanem egy sok­kal mélyebb stratégiai dön­tés eredménye. Reagan any- nyiban hozott újat, hogy mintegy második kiadásban megismételte a Kennedy ál­tal egyszer már felhasznált manipulativ érvet a Szovjet­unió állítólagos „fölényéről”. Erre egyszerűen azért volt szükség, hogy a Carter-idő- szakban megadott „kezdőse­bességet” fel lehessen gyor­sítani. A Reagan-kormánynak kezdettől fogva az volt az alapkövetelése, hogy a fegy­verkezési kiadást évente re­álértékben 8—10 százalékkal növeljék. A most futó költ­ségvetési évben tízszázalékos a növekedés, s az amerikai bruttó társadalmi össztermék hat százalékát költik fegy­verkezésre. Weinberger ame­rikai hadügyminiszter 1988- ig terjedő ötéves tervében azt követeli, hogy a katonai kiadásoknak a bruttó társa­dalmi termékhez mért ará­nyát fokozatosan nyolc szá­zalék fölé kell emelni. Ami az öt év alatt fegy­verkezésre költendő 1600 milliárd (!) dollár mögött meghúzódik, az egy új ka­tonai doktrína. A Carter- időszak „másfél háborújá­val” szemben Weinberger az „egy plusz kétszer fél há­ború” doktrínájának híve. Ennek a lényege az, hogy az Egyesült Államok egy idő­ben tudjon lefolytatni egy szovjetellenes háborút, vala­mint két regionális háborút. Az egyiket a feltételezések szerint a Perzsa-öböl men­tén, a másikat: vagy a Csendes-óceán, vagy Latin- Amerika térségében. Az amerikai fegyverkezési politika felsorolt változásai és hullámzásai természete­sen összefüggésben vannak a különböző amerikai érdek- csoportok küzdelmeivel és nem utolsósorban a négy- évenként megismétlődő el­nökválasztási harc sajátos taktikai követelményeivel. A lényegen azonban nem vál­toztatnak. Nevezetesen azon, hogy 1945 óta a fegyverke­zési .verseny különböző for­dulatai és szakaszai során az amerikai katonapolitika min­dig a kezdeményező szerepé­ben lépett fel. Így mindegyik szakaszban a Pentagont ter­helte a felelősség a fegyver­kezési verseny kiéleződésé­ért. Nincs másként most sem. <—ie—) A B—1-es hadászati bombázó = 29,5 milliárd dollár mi van az amerikai erőskö- dés hátterében? Az a meg­gondolás, hogy a fegyverke­zési verseny eszköz lehet az amerikai politika kezében a szovjet gazdaság túlterhelé­sének kikényszerítésére. Ar- batov, a moszkvai USA-ku- tató intézet vezetője egy nyi­latkozatában erről a követ­kezőket mondotta: „Hozzáve­tőleges katonai egyensúly áll fenn a Szovjetunió és Ame­rika között. Ám meg kell és az NSZK területére. A terv azért jelent kísérletet a stratégiai egyensúly felborí­tására, és azért minősíthető egy új amerikai fegyverke­zési szakasz nyitányának, mert a Pershing—2 rakéták el tudják érni a Szovjetunió lényeges stratégiai célpontja­it és katonai döntési köz­pontjait. Akárcsak az ameri­kai fegyverkezési politika évtizedes, fentebb vázolt „lépcsőzetének” akciói — ez szükségszerűen ismét kivált­ja az elengedhetetlen szovjet ellenlépést. Az amerikai fegyverkezési politikában időről időre ter­mészetesen felbukkantak kü­lönböző stratégiai doktrínák, amelyek heves vitákat vál­tottak ki. Másrészt: hullám­zás volt tapasztalható az amerikai fegyverkezés üte­mében, mégpedig aszerint, hogy a Pentagon vezetőinek szemlélete és a hadiipar ér­deke mit indokolt. Valahány­szor egy igazán nagyszabású új fegyverkezési kurzus kez­dődött, ezt mindig a Szov­jetunió állítólagos „fölényé­nek” hangoztatásával indo­kolták. Tehát azzal, hogy az egyensúly megbomlott és Amerikának „rá kell lépnie a gázpedálra”. Történelmileg leglátványo­sabb példája volt ennek az úgynevezett „rakétaszaka­dék” elmélete, amellyel Ken­AknaJkutató amerikai katonai járőr Dél-Koreában hez képest már 5,4 százalékos növekedést hozott. Ugyanak­kor Washingtonból arra kö­telezték az Egyesült Államok európai szövetségeseit, hogy minden NATO-ország reálér­tékben (tehát az inflációt nem számítva) évenként há­rom százalékkal emelje ka­tonai kiadásait. Végül, de nem utolsósorban: már Car­ter elnökségi időszakában, 1979-ben megszületett a NA- TO-nak az a határozata, amelynek alapján most Rea­gan az esztendő végén el akarja helyezni Nyugat- Európában az új amerikai közepes hatótávolságú raké­tákat. Mindebből kitűnik: az amerikai fegyverkezési haj­sza legújabb szakasza nem Amerikai tengerészgyalogosok partraszállási manővere a Perzsa-öbölben (Fotó: US News and World Report — KS) Mit csinálnak az eszkimók? A nemzeti öntudatra ébredés, a közös érdekek megfogalmazása és védelme, ősi kultúrák, nyel­vek felelevenítése és ápolása, a csoporttá szerveződés a XX. szá­zad vége politikai és kulturális mozgásainak egyik sajátos vo­nása. Az elmúlt évtizedekben számos kisebb-nagyobb nemzeti­ség és népcsoport került e moz­galom sodrába, és az emanci­pációs áramlat mostanra elérte földünk lakott területeinek szélső határait Is. Az északi sarkvidék őslakói­ról, a mongolid jellegű eszki­mókról az európai átlagember annyit vél tudni, hogy Jégbe vájt kunyhókban — lglukban — lak­nak, az orruk ősszedörzsölésével üdvözlik egymást, fókán, halon és bálnán élnek és szánokon meg kajakokon közlekednek. A való­ság már eléggé túlhaladta ezt a hajdani képet. A civilizáció el­érte az eszkimókat, akik ma már jobbára villannyal ellátott, tar­tós házakban élnek lglu helyett, korszerű anyagokból készült me­leg öltözetben járnak — és nem­rég tártották 3. közgyűlésüket Kanadában. A mintegy százezer főre be­csült eszkimók többsége a Föld legnagyobb szigetén, a Dánia birtokát képező Grőnlandon él, nagyobb csoportjaik élnek el­szórtan Alaszkában, Kanada rop­pant kiterjedésű északnyugati te­rületein, és kevesen Szibériában. A Föld ötödik legnagyobb szige­tén, a kanadai Baffin-szlget Fro- bisher Bay nevű városkájában tartották egyhetes közgyűlésüket július végén. Nemzetközi szerve­zetük, az Inuit Sarkvidéki Kon­ferencia 1977-ben alakult, és az eszkimók ősi nevét elevenítette fel. Az inult nép ugyanis nem szereti, ha eszkimónak hívják, mert az elnevezés indián jelenté­se — némi lenézést tükrözve — „nyershús evő”. Az eszkimók, illetve inuitok 3. közgyűlése elsősorban természeti környezetük egyensúlyának megőrzésével foglalkozott, és ennek során jelentős politikai ha­tározatot hozott. Követelte, hogy az északi sarkvidéket nyílvánít­sák atommentes övezetté, ami az ő értelmezésükben kizárná Innen nemcsak a nukleáris fegyvereket és száműzné a velük folyó kí­sérleteket, hanem a békés célú atomerőműveket Is. A határozat elsősorban a kanadai kormány­nak szól, amely washingtoni nyomásra nemrég engedélyezte, hogy az amerikaiak öt éven át az északnyugati területeken folytassák kísérleteiket a robot- repülőgépekkel. A kanadai esz­kimók feje, John Amagoallk így beszélt a közgyűlésen: „Egy atomháború kitörése esetén az egész csetepaté kellős közepébe kerülnénk. Most, hogy a kanadai kormány engedélyezte a robot­repülőgépek kipróbálását az inuit őshaza területén, többé nem hunyhatunk szemet felette.” Az eszkimók aligha fűznek vér­mes reményeket ahhoz, hogy ha­tározatuk megingatja a kanadai kormány döntését. Eltökélték vi­szont, hogy átfogó sarkvidéki környezetvédelmi programot dol­goznak ki, amit fokozatosan Igyekeznek elfogadtatni a kana­dai, amerikai és dán kormány­nyal, és főleg nem akarják, hogy a két nagy észak-amerikai állam egyszerűen energiatárházává ala­kítsa át lakóterületüket. A prog­ram első lépéseként a mostani közgyűlésen tízpontos nyilatko­zatban foglalták össze környezet­védelmi elveiket. Kimondták benne, hogy az eszkimóknak, e területek „történelmi és mai la­kóinak” joguk van hozzáférni, kiaknázni és védelmezni a sark­vidék természeti erőforrásait, és beleszólást kérnek az illető kormányok idevágó dön­téseibe. „Elidegeníthetetlen jognak” fogalmazták meg az önfenntartásukat — tehát nem kereskedelmi célokat — szolgáló bálna- és fókavadászatot, amit más nemzetközi szervezetek kor­látok közé akarnak szorítani. Állást foglaltak az eszkimóokta­tás javítása és az eszkimó telepü­lések fejlesztése mellett. Kanada legnagyobb eszkimó te­lepülésén egy héten át nemcsak zárt körű konferencia folyt. Az összesereglett több mint félezer eszkimó zenei, tánc- és színpadi előadásokon ünnepelte kulturális örökségét, amit szervezetük igyekszik a szétszórtan élő kis nép közkincsévé tenni. A következő eszkimó közgyű­lést az alaszkai Kotzebue-ben tartják 198$-ban. László Balázs

Next

/
Thumbnails
Contents