Békés Megyei Népújság, 1982. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-20 / 43. szám

1982. február 20., szombat Csányi Béla: Esztergomi sikátor Rab Ráby háza Sarusi Mihály: Viki néni röpködő vasfazeka Mindig azt mondta, nem udvarolok én, édesanyám, senkinek, Vikit fogom elven­ni. A harmadik házban lak­tak, a Hosszú utcában volt a házunk. Hívő volt, az apja pap. ő is az lett, én meg katolikus. Olyon szép fiú nem volt sehol, ő volt a leg­szebb. A Farkas nem volt szép. Tamásnak meg én vol­tam a legszebb. Biztos csak mi láttuk ilyen szépnek egy­mást, mert aki szeret, a má­sikat látja a legszebbnek. Lehet, hogy másnak nem volt ilyen szép. Most már csak nektek vagyok szép, látod, hogy kiszikkadtam. Több a ráncom, mint ahány eszten­dős vagyok. Tizenhét éves voltam, ami­kor megjósolta a cigányasz- szony, hogy milyen lesz az életem. Azt mondta, nem az fog elvenni, akit szeretek, és nyolcvanhárom évig élek. Honnan tudta előre? Még a végén teljesen beválik, jó, ha azt a két évet kibírom. Olyan görbe a lábam, hogy a malac elszalad alattam. Va­lamikor nem volt ennyire görbe. Az uram mindig hintóval jött ki hozzánk a tanyára, ez nagyon tetszett az anyám­nak, hogy én is azon fogok ülni. Hát aztán, igencsak ke­veset ültem én hintón, annál többet dolgoztam. Megrakták a két karom, és hetente há­romszor gyalogolhattam a csabai, gyulai piacra. Tamás a két kezén hordott volna, nem lett volna más dolgom, mint főzni, mosni, takaríta­ni. A vesém egy szalagon csüng azóta, úgy kicipeked- tem magam. Négy gyereket ezért nem tudtam megszülni, Manya meg Anna azért ma­radt meg, mert fölvitt az uram Pestre. Ríni engem senki se lá­tott. aki látott, rég eltemet­ték. Ríni sose értem rá, ten­ger könny maradhatott ben­nem. Ha fájt valamim, ece­tes borogatást tettem rá, né­ha a szívemre, ha már na­gyon fájt, a mandulámat is én vágtam ki. Ügy megda­gadt, hogy alig kaptam le­vegőt. Fogtam az uram bo­rotváját, és kivágtam, meny­nyi genny folyt ki belőle! Utána az orvos nem akarta elhinni. Hogy még az is pénzbe kerüljön? Apósoméknál nem szere­tett senki, ott meg az anyja is szívesen látott volna. Az apja hívő lányhoz kénysze­rítette. Eljött hozzám az any­jával. Amikor mentek haza, odasúgta az anyja nekem, hogy adjak neki akármilyen kendőt titokban, akkor már meglenne az eljegyzés. De én féltem az anyámtól, csú­nyán tudott kiabálni. Ha oda­égett a hús, mert közben ki­ment a kertbe, fölkapta a lá­bast, és kihajította az aj­tón, a haját tépte, visított, aztán meg elásta az egészet. Ha a mai eszemmel lettem volna, nem érdekel, hogy otthon mit morognak, elszök­tem volna vele. De hát ak­kor még nem voltam ilyen fölvilágosodott. Látod ezt a kontyot? Eh­hez fodrász még nem nyúlt. Nem is igazi konty, csak így fölkapva a fejem búbjára. Az öreg szarufésű még elge­reblyézi a maradék szürke hajam, marokszám jön. Iga­zi konty ebből már sohase lesz, pedig nézd. eddig ért, és a búza se volt sűrűbb. Hát ide jut az ember. De azért buta se voltam, mert amikor Szentkúton jár­tunk, ez a feszület onnan van, mindenki megcsókolta a pap kezében Jézus Krisztust, én meg láttam, hogy előt­tem mennyi vén banya nyá- lazza össze, brrr, lehajoltam, mintha kioldódott volna a cipőm, elmentem mellette. Nem volt annak semmi kö­ze az Istenhez, csak egy da­rab száraz fa az egész. Sose szerettem az ilyesmit. Isten láthatatlan. És csak egy van, nem külön hívőnek, katoli­kusnak és zsidónak. De ami­óta a lányom meghalt, alig múlt negyven, templomba is ritkán járok. Minek járnék, ha semmi értelme, mennyit könyörögtem érte! Megsza­kadt bennem valami? A szí­vem is egy szalagon csüng, a hitem is. Pedig mennyit jártam én a templomba! Legalább akkor nem kellett cipekednem. De hát ha az ember hiába gyónja meg a bűneit, hiába imádkozik. In­kább én haltam volna meg, miért nem engem vitt ma­gával a Kaszás? Minek élek is én már, hogy az ember el­temesse a lányát. Nem volt elég azt a négyet elkaparni? Ha meghalok, az uram mellé tegyetek. Majd csak megbé- külünk, megleszünk vala­hogy. Tamás is jelentkezett ka­tonatisztnek. Akkoriban bár­melyik parasztember elme­hetett iskola nélkül is tiszt­nek. ö is elment hát, talán mert engem annyira szere­tett, de elég hamar vissza is jött. Egyszer egy kultúr- otthonba volt hivatalos a többivel, és csúnyán berú­gott. Amíg józan volt, nem mondott soha olyat, ami mi­att kicsaphatták volna, most aztán megeredt a nyelve. Szidni kezdte az egész rend­szert, Rákosit, Sztálint, mert Verasztó Antal versei: A feledékeny utolérted, önmagodat.' már nem kell törődnöd az olajfák hegyével van borod — s nincs gond a kenyérrel már nem gondolsz a sok lelkesítő beszédre a körénk változott világban nem csábít semmi az emberkeresésre te az egykori álmatlan szemű jövő kereső ki felsorakoztál öreg tereken s velünk együtt hitted, hogy oda kell érni! — csak bátran előre! ma jólétben megváltozott valóság fogyasztóvá nőve ha találkozunk: (mi régiek) legszívesebben kitérnél előlünk a szélrózsa minden irányába pedig ott is velünk voltál — a kopott gyermekarcok között — mikor a vén falusi kovácsműhely előtt a fanyar patafüst mögül bámultunk a telegyomrúakra ha hallgatsz helyetted is szólunk mert a mi emlékeinkből TÖRTÉNELMET ÍRNAK! nekem ünnepnap ha közületek valaki agyonhasznált nevemen szólít! Meditáció Számbaveszem önmagamat... ó, a testem — csak átmenet, folytatása az emberi lét láncolatának mily csodálatos összhang! évekre elosztott történéseimmel saját áradásaim sodrában állva utak zsilipjeit nyitogatom, pedig csak ösvényt keresni szól küldetésem. hogy otthon elvitték a nagy­bátyját, ráfogták, hogy ku- lák. Azután pedig kihaj igál- ta az emeletről a kommu­nisták képeit. Alig tudták le­fogni. Szépen hazatranszpor- tálták, fölrakták egy kocsi­ra, és visszahozták ide, Kí­gyósra. Azért nem bántot­ták, mert részegen szidta az urakat. ö most éppen nyolcvankét éves. Meghalt a felesége, két nagy családja van, anyja- apja se él. Gondoltam már arra, mi lenne, ha elmen­nék hozzá, megtréfálnám. Biztos jól elbeszélgetnénk. De buta voltam. Nem mer­tem boldog lenni. Az uram negyven éve temettem el, lett volna rá idő. Nem men­tem utána. Jöttek minden­féle vén szarosok, úgy el­kergettem őket, hogy az ut­cán köszönni se mernek. Ne­kem csak a Tamás kellett volna. Most ne látna csú­nyának, ráncos öregasszony­nak, mert aki szeret, az nem úgy van ezzel, mint más. Nemrég üzent a húgával, hogy tiszteltet. Mondta róla még akkoriban a lánytestvé­re: sose szerette a feleségét, mindig engem emlegetett. Csak velem lett volna bol­dog. Mindig buta voltam. A há­borúban vettem ezt a há­zat, bejöttünk Csabára. Ha tudtam volna, hogy a földet elveszik, inkább megvettem volna az egészet, mert csak a fele az enyém. Micsoda os­toba voltam, most se föld, se ház. Itt csak marakodnak az emberek, kié az udvar, kié a másik kertjébe hajló kör­te. Csabán megtanultam én is kiabálni. Lehet, ha Tamás itt lenne, sose kiabálnék. Adni kell még a tyúkok­nak, leforrázom a darát, szét­szedik a disznók az ólat, csak ne szaladna át a lá­bam közt a malac. Farkas huszár volt az első háború­ban, érdekes, neki nem volt görbe a lába. Én lovon se ültem, mégis olyan .karika. Az ember minél öregebb, an­nál kerekebb a lába. Talán a cipekedéstől lesz olyan, mint a kocsikerék. Gurulnék már a temetőbe. Vele boldog lettem volna. Amikor hazajött, eljárt Pest­re, a gyárba, aztán meg itt­hon dolgozott, a gépállomá­son. Lestem mindig a trakto­rokat, hátha valamelyiken ő ül, de nem, egyiken se lát­tam. Hamar íekerült arról is, a szíve átvette a gép üte­mét. Ha már nagyon rázott a traktor, a szíve majd kiug­rott, úgy vert. A húga mond­ta, hogy le kellett szállnia róla. Ügyes keze volt, a trak­torállomáson lett szerelő. így aztán már hiába mentem ki az utcára. Lassan teljesen elmén az eszem. Most se találom a nyugdíjamat, valahová elte­hettem. Még szerencse, hogy itt a kislányom. A múltkor meg elütött egy motor. Én csak át akartam szaladni a kövesúton. és nem nekem szaladt? Még szerencse, hogy hazahoztak, nem a kórház­ba. Itt akarok megdögleni. Vajon Tamás eljön-e a te­metésemre? Ha tudnám, hogy eljön, még ma vihetné­tek. Ivajlo Petrov: Az első titok Társbérlőim, Lili és Milojko Ivanov, kedves és barát­ságos emberek. Három éve házasok, és nem túlzók, ha azt mondom, hogy életük példakép lehetne kerületünk minden családja előtt. Milojko minisztériumi tisztviselő, és nagy a valószínűsége, hogy osztályvezető lesz. Tehetsé­ges és rendkívül szorgalmas, de mindenekelőtt jó és ne­mes lelkű ember. Kerületünk férfiai szerint egyetlen fo­gyatékossága azonban van: imádja a feleségét? Megveté­süknek van is némi alapja, hiszen az asszonyok Milojköt állandóan eszményi férjként emlegetik. A férjek viszont, ha igazságosak akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy az igazi feleség eszményképét Liliben látják, aki szintén rajongásig szereti a férjét. Míg Milojko dolgozik, Lili egy pillanatra sem áll meg: sürög-forog, szőnyeget porol, süt, főz. Szobáinkat csupán egyetlen szekrénnyel eltakart üvegajtó választja el, és így jól hallom fürge lépteit. Munka közben népszerű áriákat dúdolgat. Amikor ruhát tereget az erkélyen, ablakomból jól látom. Dús haja aranyként ragyog, mindennek örül, akár a gyermek, sze­mében folyton csillog az öröm. Milojko mindig késő délután jön haza. Kezében virág­csokor. Szenvedélye a virág. Télen-nyáron talál virágot, s azzal kedveskedik feleségének. Egy lélegzetre felszalad a lépcsőn, és úgy rohan be a szobába, mint a kincséhez siető türelmetlen fösvény. Lili az odaadó, hű feleség örömkiáltásával fogadja: — Ó, már itt is vagy! — Pillanatra csend támad. Majd Milojko kinyitja a szekrényt. — Kevés a kenyér, lemegyek és veszek. — Ne menj! Majd este én hozok. — Este moziba megyünk. — Milyen boldog vagyok! Tudtam, hogy veszel jegyet az új filmre. Azt mondják, jó. — Szén van idefönn holnapra? — Hoztam föl! — Miért hoztál? Nem megmondtam, hogy ne cipekedj? Megint sápadt vagy. Talán ágynak akarsz dőlni? Egyszer a szemközti járdán láttam egy gyereket az ab­lakból. Nagy sárga krizantémcsokrot szorongatott. Fel­nézett a házunkra, aztán bejött. Néhány perc múlva csön­getést hallottam. Lili ajtót nyitott, és megkérdezte: — Ki küldte? — Egy férfi. — Kicsoda? — Nem tudom — válaszolta a gyerek, és lerohant a lépcsőn. Lili átment a keskeny halion, ;és benyitott a szobájába. Aztán nem hallottam lépteit. Kisvártatva az erkélyen je­lent meg, új ruhát öltött .magára. Tekintete hol a járó­kelőkre, hol a liget sárguló fái közt húzódó sétányra me­redt, mintha keresne valakit. Azon a napon többször is kiment az erkélyre, szemében szokatlan öröm ragyogott. Milojko munka után hazajött. Alighogy becsukta az ajtót, zajt hallottam, olyasfélét, mint amikor ceruzát törnek ketté. Milojko azok közé tartozott, akik feleségük arcán akár a legmegfoghatatlanabb változást is észreveszik. — Mi bajod van? Tán csak nem vagy beteg? — Semmi bajom — felelte Lili. — Lázban \.ég az arcod. — Jaj, Istenem, hagyd már abba! — válaszolta inge­rülten Lili. — Egyszer az a bajod, hogy sápadt vagyok, máskor meg, hogy ég az arcom. — De miért vagy ilyen ideges? — Nahát, most már elég! Még hogy én vagyok ideges? Honnan veszed, ezt? Ellenkezőleg, te látszol nyugtalan­nak. — Az örömtől, hogy vettem neked egy csodálatos csok­rot. Ügy látszik azonban, hogy nem tetszett. — Miféle csokrot? Hol van? — kérdezte Lili halkan, és hangjában némi csalódottságot fedeztem föl. — Hogyhogy? Hát.nem hozta fel az a kölyök? — "Nee-em! — Nahát, az a csirkefogók csirkefogója! — kiáltott föl Milojko, és fel-alá járt a szobában. — Kár — mondta Lili. — Na nem baj, majd megint veszel ... De azt magad hozd föl, magad .. . — Ezentúl nem hagyom magam becsapni, de ugye csú­nyán átrázott az a kölyök? — Menj, hozzál föl szenet, mert elfogyott. Olajat vet­tél? Nem? Tudtam, hogy elfelejted. Hányszor emlékez­tesselek? Én gondoljak mindig mindenre? — kérdezte Lili. én nekilátott, hogy vacsorát készítsen. Már egy hónap is elmúlt a történet után. Milojko azon­ban még mindig nem tudott megbocsátani annak a gye­reknek, amiért becsapta. Lili már csak románcokat dú­dolgat, régi dalokat, amelyekből valami szép és át nem élt élmény édeskés bánata árad. Bolgárból fordította: Juhász György

Next

/
Thumbnails
Contents