Békés Megyei Népújság, 1982. február (37. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-20 / 43. szám

Négyszemközt a KISZ-titkárral Tímár Gyöngyi műszaki ügyintéző a Gyomaendrődi Fa- és Építőipari Szövetke­zetben. Érettségi után azon­nal dolgozni ment, mert a családi körülmények miatt nem tanulhatott tovább. Egy év múlva — 1976-ban — vá­lasztották meg KlSZ-titkár- nak, s azóta látja el egyfoly­tában a teendőket az öttagú vezetőség élén. De tanulási terveit sem adta föl, jelen­leg harmadéves joghallgató. Hetedik év az ifjúsági moz­galomban már komoly idő, gyakorlatot és tapasztalatot jelent. Ezekről beszélgetünk. — A kongresszusi határozat első helyen foglalkozik az if­júság alkotó munkájával. Mi a helyzet e téren a szövetkeze­tekben? — Minden a munkakezdés­sel, a beilleszkedéssel kezdő­dik, s ez csak ritkán zökke­nőmentes. Eleinte minden fiatal a világot szeretné meg­váltani, de mikor kiderül, hogy még kisebb dolgok is apróbb-nagyobb nehézségek­be ütköznek, a lelkesedés csökken. S az energiát inkább a saját munkájukba fektetik sokan. — Miért baj ez, mikor a na­pi munka maga is alkotás? — Ez igaz, de ennél többet szeretnének tenni a fiatalok. Várják, hogy próbára tegyék — többször is — alkotó ere­jüket a műszaki-gazdasági és termelési célok érdekében, a maguk területén. Konkrét feladatokban. — Ehhez idő kell és sok mindent megtanulni. Többek közt azt is, hogy a különbö­ző demokratikus fórumokkal éljenek. Szóljanak, vélemé­nyük legyen. Erre épp az if­júsági szervezet egy jó isko­la. Aztán a szocialista mun­kaverseny. — Ezek a lehetőségek mind adottak. Pár szót először a munkaversenyről. Folyik, nagy probléma nincs, de for­maság akad. A versenysza­bályzat általánosságán pél­dául változtatni kellene. Ne­künk három nagy részlegünk van: a fa-, a vas- és az épí­tőipari. Ha e szerint lenne testre szabottabb a verseny- szabályzat, minden részleg jobban tudná, mit vár el tő­le a vezetőség. Megmozgat­ná az alkotó erőket, többet tehetnének. — Minden szabályzat: egy papír, de nem örökre szóló. Változtatható, mint bármi más. Egy azok közül, amiről beszél­ni kell. Vagy úgyis hiába? — Egyáltalán nem. Mindig is szívesen vették, ha volt ja­vaslat, s a reálisat meg is valósította a vezetőség. Még­is a munkahelyi tanácskozá­sokon, a gyűléseken, még a KISZ-ben is alig van ilyen vita. A vélemények egymás közt, szűkebb körben hang­zanak el. Kisebb csoportban szívesebben beszél mindenki. — Akkor ehhez kell alkal- mazkodni a mozgalomnak ... — Igyekszünk. Mondok egy példát, sok mindent megvi­lágít. Máskor is tartottunk vitaköröket. Mit mondjak: volt, kipipáltuk. Az idei ra­gyogó, mert újjászerveztük. Kintről, a községből vezeti egy fiatal nő, remek mód­szerrel. Nyoma sincs a régi merevségnek. Az adott té­mát tágítani lehet, összekap­csolni a szövetkezeti mun­kával, s magával az élettel. Mindenki megélénkült” visz- sza sem lehetne tartani a vé­leménynyilvánítástól. Tizen­öt—húszán vagyunk egyszer­re együtt, s nem kevés szen­vedélyes vita zajlott már le, olyan, hogy a négy órai kez­dés után este kilenckor csak azt vettük észre: éhesek va­gyunk. Az eltelt időt nem is érzékeltük. — A KISZ szükebb szerve­zeti életét is gyakran éri a for­malitás vádja, a kongresszus is foglalkozott vele. Ha tényleg van, miben mutatkozik meg? — Főleg a túlzott admi­nisztrációban. Jelentések: előre, utólag. Káderképzési és utánpótlási tervek. Adatköz­lések. A küldöttekről példá­ul. Vagy a vitakörvezetőről háromszor is egy idényben. Aztán az iktatás, irattározás, és hirtelen nem is tudom, mi minden még. Mindig mosoly­gok, ha eszembe jut, mennyi­re naiv voltam az első év­ben. Már vígan és sokat dol­goztunk — de papírmunka nélkül. S ez annyi volt hiva­talosan, mintha nem is let­tünk volna. Persze ez egy másik véglet, az igazi vala­hol a kettő között van. Csak, hát.. . — És a valódi? Más téren például? — Egyes formaságon lazí­tani kellett az ügy érdeké­ben. Már évek óta az akció- program tárgyalására min­den fiatalt meghívunk a KISZ-gyűlésre, az ipari ta­nulókat is, és az úttörő ra­junkat. Hiszen nem magunk­nak csináljuk csak, az egész fiatalságról van szó. Meg is mutatkozik a végrehajtásban. Jó az ipari tanulókkal való foglalkozás, eredményes az Alkotó Ifjúság pályázat, vagy hogy a sportot említsem: a tallaslabdában négyszeres OKISZ Kupa győztesek va­gyunk. — Szórakozás nélkül nincs if­júság. Mit nyújt a KISZ? — Sok mindent, és újítani is igyekszünk. Az eddigi klubszerűséget igazi váltotta fel, belépéssel, klubtagsággal. Négyen-öten kezdtük, gyor­san tizenhat tag lett, de le­szünk többen is, mert nagy az érdeklődés. Házon belül a jól felszerelt klubhelyiség, nagy filmekkel mozielőadá­sokat tartunk, van tévé, mag­nó, társasjáték többféle és büfé minden szerdán este hattól. Hamarosan a szomba­tot is bevezetjük, és indul a kézimunkaszakkör, meg a társastánctanfolyam. S vár­juk mindenkitől az újabb ja­vaslatot. Vass Márta Táncverseny Mezökovácsházán Klubközi társastáncver­senyt rendeznek Mezőko- vácsházán, a művelődési köz­pont színháztermében febru­ár 21-én, vasárnap, melyre Békés, Békéscsaba, Budapest, Gyula, Orosháza, Szeged, Szeghalom és Szentes tánc­klubjai fogadták el a ko­vácsháziak meghívását. 10.30-tói a D2, 14.30-tól pe­dig a Dl kategóriás párok versengenek az első helyezé­sekért. A helyi úttörők ígéretes tehetségű tánccsoportjának bemutatója is hangulateme­lő színfoltja lesz az egész napos rendezvénynek. Szűcs József Stop! Közlekedj okosan! Rejtvénysorozat II. Most következő rejtvényünk az általános iskolák 1/4. osztályos tanulói számára tartalmaz fel­adatokat. Az l-es számú ábrán látható közúti jelzőtáblákat bizonyára jól ismered, hiszen az utcán gyakran láthatod ezeket. Első feladat: színezd ki megfelelő színekkel a közúti jelzőtáblákat, majd sorrendben, külön írd le pontosan a nevüket. Második feladat: sorold fel a háromlencsés forgalomirányító jelzőlámpa színeit, és azt, hogy ezek a színek milyen sorrend­ben követik egymást. Harmadik feladat: a 2-es áb­rán egy forgalmi helyzetet látsz. Következtess, hogy a jelzőlám­pák melyik oldalán látod a zöld, és melyik oldalán a piros fényt! Ennek megfelelően színezd ki a megfelelő oldalakon a zöld és a piros fényű lencsét. Sorold fel, hogy a képen látható gyalogo­sok közül kik közlekednek sza­bálytalanul! A feladatok megoldásához csa­toljátok a kivágott és kiszíne­zett közúti jelzőtáblákat, és zárt borítékban küldjétek a követke­ző címre: Békés megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács titkár­sága, Békéscsaba, Bartók Béla u. 1—3. A borítékra írjátok rá: ..Rejtvény”. A zárt borítékon tüntessétek fel a neveteket, lak­címeteket, és azt. hogy melyik iskola melyik osztályában tanul­tok. A beküldési határidő: 1982. március 1. Ffilöp Béla: [j, g ||a|appa| Kilencedik rész, amelyben kinyilatknztatik, hogy a pénz nem boldogít, de jó ha van, ám a fater szűkön méri... Valaki így: „A pénz: az csak álom!” Más: „Nekem csak fizetésem van, de hát az nem pénz." Megint más: „A szerelemhez is pénz kell.” Egy ifjú: „En állan­dóan pénzzavarban vagyok." Egy hölgy: „Sajnos, egy be­csületes göncöt alig tudok venni... Ez a bunda is a tavalyi." Egy diák: „A zseb­pénzem elég szűkön mérik.” Másik: „Heti ötszázból elég nehéz kijönni.” Egy harma­dik: „Ügy havi háromszáz­ból gazdálkodom.” Negye­dik: „Nálunk otthon úgy van, hogy elosztjuk a pénzt. A családi zsebpénz közös, ott van egy kazettában, s mindenki vesz belőle, az összeget beírja egy kis fü­zetbe ... Én, olyan három-, négyszáz között költők be­lőle ..." A bölcsek így írnak erről: Voltaire: „Csak az igazi szükségle­tek szereznek igazi örömö­ket." Szokrátész pedig ezt jegy­ző kétezerötszáz évvel ko­rábban: „Azért sétálok naponta a piacon, hogy örüljenek, mi mindenre nincs szükségem.” A Hamletben Polonius ilyen tanácsot ad fiának, Laertésnek: „Kölcsönt ne végy, ne adj, mert a hitel Elveszti önmagát, el a barátot...” Tehát a pénz, amit mon­danak maninak, lóvénak, zsozsónak, lepedőnek és bé­lásnak, mindennapi életünk része. Gazdálkodunk vagy nem — meghatározza éle­tünk folyását. A fiataloknak természetszerűen a zseb­pénzből kell apróbb igényei­ket kielégíteni. Ügy mond­ják, hogy aki megtanulja ezt beosztani, az később, felnőtt korában is tud majd gaz­dálkodni. A minap két le­velet kaptam. Amit a pénz­ről írnak, azt itt közre adom. Egy szülő írja: „Az utóbbi időben, sajnos, mindennapi téma lett a zsebpénz. Egy fiam és egy lányom van, mindketten középiskolások. Az elsőssel még csak meg­vagyok valahogy, de a ne­gyedikes lánnyal nem lehet bírni. Na, félreértés ne es­sék, nem rossz gyerek ő, de hát ez a 1 zsebpénz mindig kiborít engem. Hiába ma­gyarázom azt, hogy az én időmben, meg hát nem kell túlzásba vinni... nem és nem ... ö hajthatatlan ... és vitatkozik, hogy neki jár, és nincsen igazam, amikor csak annyit adok, amennyi a mo­zira meg a kólára kell... Mire ő: nod'Ai .■ — Édes apukám (így szok­ta mondani, amikor dühös, de akkor is, ha nagyon ked­ves akar lenni)... Te egy olyan igazán jó fej vagy (ér­ti ezt a váltást?), azt nem tudom megérteni, hogy bi­zonyos dolgokban hogyan le­hetsz ennyire regresszív? (Érti ezt? Nem azt mondja az én lányom, hogy »Apám, maradi fafejű vagy«, hanem így fejezi ki magát, hogy én egy regresszív alak vagyok. Hát ez kiborító.) És akkor hosszas fejtegetésbe kezd az én gyerekkoromról, a hábo­rúról, az újjáépítésről, a sze­mélyi kultusz árnyékáról, s a mi fiatalos lendületünk­ről... szóval, mintha csak én mondtam volna ... sőt, még jobban is tudta, mint én, aki mindazt átéltem ... Az igazság az, hogy nem a. zsebpénz ellen ágálok én. Nem is akarom én a magam gyerekkorát igazán össze­vetni a maival. Természe­tes, hogy ma több van (vagy ezt mi már természetesnek tekintjük, a gyerekek pedig még inkább annak), de a meglevővel való okos gaz­dálkodás miatt vagyok néha konok. Mert mi is van? Hal­lom, hogy az egyik gyerek­nek annyira futja, hogy ba­rátait vendéglői ebédre in­vitálja, s csak úgy, a szi­varzsebből kidobja az ez­rest ... Hát, ezzel én nem tudok, versenyezni... Más dolog az autó. Ugye, a lá­nyomnak is megvan már a vezetői engedélye ... Meg­szerezhették az iskolában, nem tiltakoztam, de annyi zsebpénzt már nem tudok adni, hogy ő autóval járjon iskolába... mert van, aki kap annyit, és mindennap begördül a parkolóba az 1600-as Ladával... az autó­ról, mint érettségi ajándék­ról már nem szólok, mert az ugye, túllépi a zsebpénz ke­reteit ... és ez kérkedés, ki­vagyiság. Ez veti fel a zseb­pénz új összefüggéseit... Ezért vitatkozom én a lá­nyommal, mert a vágyakat és a valóság lehetőségeit egyeztetni kell... mert a zsebpénz nem lehet olyan mint egy kereset, egy fize­tés ... de néhány családban úgy tűnik, összetévesztik ...” Említettem, hogy két leve­let kaptam a napokban, ér­demes hát a másikba is be­leolvasni, annál is inkább, mivel a másik fél írta, vagy­is a srác azok közül való, aki a zsebpénzt kapja. „A helyzet az, hogy való­jában én nem is panaszkod- hatom, mert ha azt nézem, hogy kívánságaimhoz meny­nyire igazodik a zsebpénzem, akkor futja ... Persze, szük­séges a beosztás, de hát szü leim is beosztják a pénzt, állandóan számolnak, tervez­nek így haladgatnak lé­pésről lépésre... Szóval mindez oké... De a napok­ban ilyen helyzet állt elő. Még volt egy ötvenesem, meg hát van még valami megtakarításom is, de azt titokban tartom, mert akkor a következő hónapban biz­tosan kevesebbet adnának ... Ám a lényeg az, hogy ne­kem 120-ra volt szükségem. Mondom a fátérnék, már­mint apunak, hogy jó lenne ezt kiegészíteni (mármint az ötvenest), mire ő rámmor­dult, hogy neki nincs, kü­lönben is megkaptam a ma­gam részét, tessék abból gaz­dálkodni, vagy menjek az anyuhoz, hátha ő ad, de előbb szól neki is, hogy ne adjon... Láttam már, hogy reménytelen az ügy, de az igazság az, hogy ez nálunk mindig igy megy, csak az a baj, hogy szegény diák nem mehet az OTP- be kölcsö­nért ... Én csak azt nem tudom megérteni, hogy Zsol- téknak miért megy olyan könnyen minden. Szóval az én faterem nem bőkezű, mindig ilyen szűkön méri a pénzt, pedig nem is kérek, csak ritkán... Hát ezen miként lehetne változtatni, ahhoz kérek én tanácsot. mert az az igazság, hogy a többiek kiröhögnek mindig, mert hogy én nem verem otthon ki a huppot, azt mondják, az „ősöket idomí­tani kell’, s ennek legjobb módja a hisztizés, meg a hi­vatkozás, hogy bezzeg más­nak futja erre, futja arra, akkor aztán begerjednek az ősök, mert hogy ők is van­nak olyanok, mint az a má­sik, erre gyorsan megveszik azt a legújabb szerelést. ■■ Szóval, úgy mondják, ezt így kell csinálni, de én meg nem mertem kipróbálni.. ■ de azt gondolom, hogy ma este én is kiverem a dih' huppot, biztosan bekapják a horgot...” , Ennyit a zsebpénzt adó es a zsebpénzt kapók vélemé­nyeiből. De a pénz olyan té­ma, amelyről a végtelensé­gig beszélgetnénk (persze at­tól még nem lenne főbb), ám, ha valahol igaz, itt kü­lönösen az lesz, hogy min­denkinek meg kell talalm azt a bizonyos horatiusi arany középutat.

Next

/
Thumbnails
Contents