Békés Megyei Népújság, 1981. szeptember (36. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-27 / 227. szám

V 1981. szeptember 27., vasárnap o Pardi Anna : Csönd napi haldoklások közt egyetemes törmelékben építgetem mostoha gépeisségből csöndjeimet * anti-világban anti-óraszerkezet forgatja a benső időt a másnap nem éri meg az első és a harmadik napot s nem igazolnak az igazságaim csak a felszínen csak egy töredék halállal a fokról-fokra fojtottabb baleset előtt * áthidal a néma ég valami olyan közegben járok mint a vágóhidak naponta lemosott vére mindig a gyenge pontokra ráomolva emlékezem az életemre Ménesi György: Kötésig sárban „A Démon szüntelen köröttem sompolyog .. (Baudelaire) nyaramat elnyüstölöm el a télikabátot leiomolom hiteimet az inget és a gallért én szétnyűtt lábbelim kilépek szerelem (s hol gázolok kötésig sárban csámpás illat baktat föl föl a glóriázó zöld legyek felé) Koczka Pál: Víz és hang megtébolyodott fülem akkor azt a dalt tátogva ki énekelte mi vitte kezem kötél-szeretetre míg irgalmát égette véremben a bor az az örvény fent st. endrénél a baljós köd a recsegő sodrony a szétfutó arcomba vágott horgony s félelmem nem volt több egy tenyérnél bódultán tapogattam leheletemet rendezgettem dolgom mint ki temet az éles vizet a novembert a sejtést a szorongás görcsein túli teret s mert az emlékezet naplót nem vezet beiktattam a felejtést Sarusi Mihály: Bözsike a Zsilipen A gyerekek beszöknek a fürdőbe, ő mégse teheti. Az ura se nagyon ér rá, egész nap dolgozik, hogy jól tart­sa a családját, legföljebb va­sárnap ül kerékpárra, s irány a Fürdőhely.,. ö meg ... Míg ezek lubickol­nak, otthon teszi a dolgát. Mennyi munka van három ilyen eleven gyerekre! Aztán csak eljött az az idő, hogy Bözsike is mehet úszni. Hát úszni nem tud, de hát fürödni. A fiúk hét­köznap beszöknek a fürdőbe, akkor ő úgysem ér rá, de most már vasárnap együtt mehetnek. Férj, feleség meg a lurkók. Nem a strandra, cipész családjának az drága, ott a munkásnépnek a Zsi­lip! A Zsilipre jó ideig csak a gyerekek jártak.'A felnőttek ilyesmire még Rákosi ide­jében sem értek rá. Most meg, ebben a Kádár-rend­szerben valahogy megválto­zott a világ. Vagy csak egy­szerűen nagyobbak a gyere­kek, jobban ráérnek? De hát nemcsak Frankó Bözsike családja telepszik le a Zsi­lip előtti gyöpre, a hársak árnyékába. Vasárnap alig férnek el, annyian vannak. Szinte többen, mint a für­dőben. Persze a fürdőt sem kell félteni, vasárnap az is meg­telik, nem is érdemes oda­menni, csak fizethet az em­ber. Akkor, ötvennyolc kö­rül a Körös-parton még nem volt kint a tábla, hogy Fürdeni tilos! Néha azért hétköznap is megjelentek a Zsilipen a felnőttek, többnyire asszo­nyok. Mosták a szőnyeget a zsilip padkáján. A víz hiába lett szappanos, sebesen to­vábbfolyt. eltűnt, a Körös így sem lett olyan mocskos, mint mostanában. Mondom, jó ide vasárnap kirándulni. Ilyenkor senki se mosott szőnyeget, a pecá- sok kijjebb húzódtak, va­sárnap a családoké lett a Zsilip. Bözsike is milyen boldog, végre pihenhet. Na­pozik, sütteti fonnyadt tes­tét, boldogan lesi a hancúro- zó gyerekeket, ne ússz olyan messze, ne káromkodj, gyere, letörüllek. A gyerekek ezt nem nagyon szeretik, de hát hagyják, édesanyjuk jól érzi magát. Pihen a kedves. Nézi magát, s elszontyolo­dik. Hol van már a régi Bözsike! Csorváson tán ő volt a legszebb. Harmincöt éves, de már műfoga van, a gyerekei kinevetik, ha éj­szakára pohárba teszi. Ami­kor a szövetkezetben a nye­reségét fizetik, a férje in­kább a felsőrészkészítő lá­nyokat forgatja meg, már fényképeszkedni sem szeret, valahogy olyan csúnyán néz ki ezeken a mai képeken. — A fényképészek tehet­nek róla — biztatja a párja, de hát nem lehet őt be­csapni. Istenem, napozhat. — Édes istenem, végre egy kis nyugalom. Valamikor errefelé is sé­tált Pistával, a Zsilipen túl, a Pirosalmánál már nem zavarta őket senki. Hogy szerette őt. Milyen jó volt a fák alatt andalogni. Pista át­ölelte a derekát, csókolgatta a fülét. Jaj, de jólesett! A nagyfiam, nézd, milyen stramm kölyök! Szerelem­gyerek, nyolc hónapra szü­letett. Hogy tud úszni! Az anyjának azt mondta, hogy koraszülött, de hát nem úgy nézett ki, három kiló húsz deka volt, és a család azt fújta: kár volt fehér ruhát ban esküdni. Lóg a melle, mint aki fél tucat gyereket szoptatott. Igen, öt volt, Erzsiké és Fe­rike sírjához ki kéne men­ni. megnézni, milyen, nem kell-e rendbe tenni. Milyen szép, egészséges babák vol­tak! Most lenne két lánya és három fia. Ha lett volna gyógyszer, ha nem lett vol­na háború. Hát azért szüljön az asz- szony, hogy így megcsú- nyuljon? Megéri? — Misi hol csavarog? Misi már megint eltűnt. Odament a Zsiliphez, és még a végén beugrik! Látja a töb­bitől, elrontják az utcaköl- kök. Atyaisten, milyen ma­gasról ugrálnak abba az ör­vénybe! — Menj érte! így jó, Misi már Pityuval lubickol, Pityu tanítja úszni. Nem mintha kéne, Misi job­ban szeret maga boldogulni, s ahogy' kaparja a vizet, már fennmarad, össze is vesz a bátyjával, melyik úszik job­ban. Közéjük kell vágni. Hogy ő nem tud úszni? Pista se tud. pedig ő a Ma­ros mellett nőtt föl. Frankó Bözsike hol tanult volna meg, Csorváson? Ott még Körös sincs. Mosógépet kellene venni. Azt mondják, azzal sokkal könnyebb, nem készül úgy ki a keze meg a dereka. Ha így haladnak, sikerül is, Pista sokat dolgozik. Nem iszik, nem dohányzik, még azt a pénzt is nekiadja, amit itt­hon keres meg. Jó ember, hiába, mondta anyuka. Egyszer anyukát is ki ké­ne hozni. Nyaraljon már ő is! Valami beutalóról beszél­nek, de hát kinek van arra ideje? Olcsó, azt mondják, alig kerül többe, mint ez a Zsilip, de hát hogy mehet­nének ők üdülőbe? Mi lesz a kocával. Ez a kislány ... Mintha magamat látnám. Ilyen le­hettem. Milyen eleven, hogy fröcsköli a vizet! — Csak a karóig mehetsz! A karón túl már veszé­lyes, még elviszi a víz. A múltkor is majdnem beleful­ladt az a fodrászné. — Igazítsd meg a nadrá­godat ! Pista mindig olyan nad­rágban jár, hogy rossz néz­ni. Kilóg mindene. Nem szégyellj a gyerekek előtt. Figyelmetlen vagy. A néprádiót is ki kéne cse­rélni. Ha a gyerekek dolgozni fognak, házat építünk a Kö­rös-parton. Már kinéztem magamnak, van egy üres házhely a Bajza utca sar­kán, ott aztán elférnénk mindnyájan. Én is dolgozni megyek, annyit keresünk, hogy emeletes házat építhe­tünk, a gyerekek odahozhat­ják a párjukat. Csak megér­jem az unokákat. Az orvos le akarja vágni a mellemet, hogy mi lesz eb­ből?! Csak nem rák?... Bözsike, szeretem, ha így hívnak. Hát ez a Pityu! Ngm engedi, hogy Pityunak hívjuk, mond­juk Pistának! Üjabban csak erre hallgat. Nahát, az én nagyfiam. Anyuci, anyuka, édesanyám, jó, hogy ők meg így hívnak. Sose hittem volna, hogy ilyen szép gyerekeim lesz­nek. — Gyerekek, uzsonná­zunk! A takaró megtelik a csa­láddal, finom zsíros kenyér paradicsommal, paprikával. Vasárnapi ebéd helyett. Va­lamit ezzel is megspórol. Ügy esznek, mint a farka­sok. Mind az öten olyan jó étvágyúak! Nemcsak most, mindig. A víz teszi, vagy a nap, hogy a vasárnapi Zsili­pen megteszi ez is? Még Mi­si is nekiesik, pedig ő csak a kolbászt szereti. Jól kiug­rálta magát. Édeseim. A nap itt korábban lebu­kik, a magas fák mögül mind gyöngébben süt. Idő­ben haza kell érni, éhes a jószág. — Szedelődzködjetek! Föl a kerékpárra, úgy. fürdőruhában, mind az öten, s Bözsike egv hétig megint álmodozhat, hogy csak ilyen maradjon az idő, jöhessünk a Zsilipre! A Zsilip környéke elcsön- desedik, már csak néhány vagány ugrál. Holnap a fiúk megint itt lesznek, de hát Bözsikének más dolga van. — Lehet így fürdeni? — kérdi a mellét vagdosó or­vostól. — Hát... Nekik nem mondom ' meg. Nehogy megijedjenek, olyan kicsik még. Mit tudják, mi az élet. A Zsilip? A Körös hangtalan folyik tovább, • úgy tesz, mint aki nem tud semmiről. Pedig neki megsúgta, hogy az élet milyen szép. A Körös? Hazudik. Lány­koromban azt súgta, hogy az élet csupa szépség! A Körös-parti temetőben a cigánnyal még elhúzatta: — Temető a Tisza, mikor kivirágzik. Jaj, istenem, a Körös vize ide is elér! Csontjaihoz oda­szivárog. és örök szerelemről regél. Zsíros kenyeres csa­bai boldogságról. A gyerekek meg mintha sejteni kezdenék. Arcok közelről Sarusi Mihály Száz példány érkezett Bé­késcsabára Sarusi Mihálynak a Magvetőnél megjelent első novellás kötetéből, vagy aho­gyan ő nevezi, „beszély-fü- zéréből”, és a száz kötetet pár nap alatt elkapkodták. Tavaly ősz végén szintén a Magvető Könyvkiadó hozta ki a fiatal írók egyik újabb antológiáját, az „Isten te­nyerén ülünk” című kötetet, ebDen Sarusi ' novellája, „A kutyakántor” figyelemre mél­tó írás volt. Írtak is róla ezt- azt a kisebb-nagyobb napi­lapok, írt az És; az igazi, mondhatni, széles körű sikert azonban ez a közeiesen meg­jelent beszélyfüzér, „A csa­bai Szajnán” hozta. Kézenfekvő a kérdés: örülsz? — Persze, hogy örülök, még akkor is, ha az írásaim­mal kapcsolatos mellette-el- lene kritikák soha nem ren­gettek meg. Eddig a kötetig általában ellene-kritikák vol­tak, azzal is, hogy nem ju­tottam egyről a kettőre ki­adatásuk ügyében. Aztán ez­zel „A csabai Szajnán”-nal minden megváltozott. Oly­annyira, hogy ősz végén az Új írásban is debütálok a „Pázsit”-tal, ami 30 kézirati lap terjedelmű, és gyerekko­rom, az ötvenes évek Csabá­ját hozza közelebb az olvasó­hoz. A Szajna-könyved beszély- füzére mind csabai történet. Keresik is sokan, lázasan, és pletykára éhesen: ezt vagy azt a figurát kiről írtad? — Senkiről. Felesleges ke­resni a megírt személyek élő eredetijét, mert ilyenek nin­csenek. Ezek típusok, sike­rültek, vagy kevésbé sikerül­tek, ez a lényeg. Egyik recenzensed azt ír­ta: a sok „csabjanszki” figu­ra mellett az olvasó megis­mer még egyet, magát a szerzőt. Hogy van ez? — Ha valaki arra kíván­csi: szlovák származású-e ez a Sarusi, akkor azt kell mon­danom, hogy nem az, ma­gyar vagyok. De itt születtem Csabán, itt éltem végig a gyerekkorom, barátaim szlo­vák, „csabjanszki” gyerekek voltak, velük azonosultam, mert megszerettem őket. Ha közben nem megyek el Csa­báról 15 évre, lehet, hogy meg sem írom a Szajnát. A veszprémi távlat kellett ah­hoz, hogy kissé kívülállva, de mélységes szeretettel fel­idézhessem gyerekkorom Bé­késcsabáját, meg a még ré­gebbit is, ahogy a mesékből, öregek szájából hallottam ... És az a tizenöt év? — Amennyire boldog gye­rekkorom volt, olyannyira zaklatott lett az ifjúságom. Voltam matróz, diák, újság­író. A zaklatottság mögött is az íróvá lenni akarás állt, ez volt életem központjában. Már akkor, amikor első ver­seim, tárcáim a Köröstájban megjelentek. „A közeljövő regényíróját” üdvözli benned például a Magyar Hírlap. írod? — Megírtam, és a Magve­tőnél van. Dunántúli élmé­nyeim ihlették. Karriertörté­net: hogyan lesz egy inas- gyerekből vezérigazgató? És nagyon izgat a felszabadulás utáni ki- és áttelepülések ideje az akkori Csaba. De ez még várat magára. Sass Frvin Picasso: Banderilla tánc

Next

/
Thumbnails
Contents