Békés Megyei Népújság, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

1981. július 1., szerda l^aUKTiW-----------­T anácskozások A MEDOSZ elnökségének kibővített ülésén az agrár­értelmiség helyzetéről tár­gyaltak. A mezőgazdasági, az erdészeti és a vízügyi üze­mekben tovább nőtt a szer­vezett értelmiségi dolgozók aránya, a korábbinál kezde­ményezőbben és nagyobb fe­lelősséggel vesznek részt a munkahelyi problémák meg­oldásában és a falusi kör­nyezet arculatának formálá­sában — állapította meg a MEDOSZ elnöksége tegnapi kibővített ülésén. Az elmúlt időszakban sok tekintetben sikerült — leg­alábbis részben — orvosolni régebbi keletű gondjaikat. Három év alatt 20—25 szá­zalékkal nőtt a jövedelmük, és sokat javult lakáshelyze­tük. Élhetnek a kedvezőtlen adottságú üzemekben állást vállalók támogatásával járó megkülönböztetett előnyök­kel is, ami havonta 1000— 2000 forintos többletjövedel­met jelent. A gazdaságokban a koráb­binál tevékenyebben yesznek részt a felső- és középszintű vezetők, irányítók a szocia­lista brigád- és újítómozga- lomban is. Űj kezdeménye­zésekre került sor. Például a Debreceni Agrártudományi Egyetem karcagi kutató inté­zetének felhívására a társin­tézetek 93 szocialista brigád­ja csatlakozott a munka­versenyhez, vállalva a tu­dományos eredmények gyors elterjesztését. Űj jelenség az is, hogy az újítások kidolgozására nagy számban jöttek létre fizikai és értelmiségi dolgozókból álló munkacsoportok. A SZŐ VOSZ elnöksége kedden a szövetkezeti laká­sok kezelésével, üzemelteté­sével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos fel­adatokat vitatta meg. Növek­szik a szervezett házkezelés­be vont lakások száma; a szövetkezeti lakásoknak je­lenleg már kétharmada tar­tozik ebbe a körbe. A lakó­ház-fenntartás továbbfejlesz­tését az is indokolja, hogy a lakások 14 százaléka még 1965 előtt épült és 46 száza­lékukat 1965—75 között ad­ták át. A kezelési-üzemelte­tési feladatokat — amint ar­ra az elnökség ülésén rámu­tattak — a jövőben is cél­szerű a lakásépítő, -fenntar­tó szövetkezetekre, illetve azok társulására bízni. De kooperációra is van lehető­ség elsősorban az ingatlan- kezelő vállalattal, mégpedig a hibaelhárításban, illetve a gépészeti ügyelet közös fenn­tartásában. A 35 saját karbantartó szervezet tevékenységére az jellemző, hogy a termelési érték öt év alatt 38 millió fo­rintról 125 millió forintra növekedett. A VI, ötéves terv idősza­kában a karbantartó szerve­zetek támogatására a szol­gáltatásfejlesztési alapból 35 millió forintot fordítanak. Javultak a bérarányok a textiliparban — állapította meg a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének központi vezetősége tegnap, majd ál­lásfoglalást fogalmazott meg a VI. ötéves tervidőszak bér- politikai elveiről. Turáni Jó­zsef, a kv titkára előter­jesztésében megállapította: a textiliparban az elmúlt öt évben- foglalkoztatottak bé­rének fejlődése 44,6 százalé­kos. Az idén a népgazdasági tervnek megfelelő, illetve ehhez közeli bérfejlődési ütem várható. 29 vállalatnál a bérfejlesztési mutató pozi­tív irányú változását, 32 vál­lalatnál a mutató szintentar- tását tervezik, 3 Vállalatnál pedig a mutató csökkenésé­vel számolnak. Ez utóbbi oka elsősorban a termékszer­kezet átalakítása miatti gép­cserékben keresendő, melyek nyereségnövelő hatása ebben az évben még nem mutatko­zik. A hatékony gazdálkodást kifejező bérfejlesztési és lét­számcsökkenési mutató együttesen 3,76 százalékos bérfejlesztésre nyújt módot. Ez az összes fejlesztési lehe­tőség kétharmadát teszi ki. Országos kölcsönös támo­gatási alapot létesítettek a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek — erről döntöt­tek hétfőn a gazdaságok kül­döttei a TOT székházában tartott értekezleten. Az alap­ból a beruházásokhoz vagy az átmeneti pénzügyi nehéz­ségek áthidalásához kaphat­nak a tagok kedvező feltéte­lek mellett két-három éven belül visszafizetendő köl­csönt. Korábban a termelőszövet­kezet területi szövetségeinek már volt kölcsönös támoga­tási alapja, ennek anvagi fe­dezetét a belépő tagok tarta- lékalaniainak meghatározott részéből teremtették meg. A területi alapokból kaphattak kölcsönt az arra rászoruló tagszövetkezetek. Tavaly a termelőszövetkezeteknek 80 százaléka tagja volt az ala­poknak, amelyek összességé­ben 1 milliárd forinttal gaz­dálkodva fokozták tagjaik anyagi biztonságát. A terü­leti szervezeti rendszernek azonban hátránya volt, hogy hatásköre viszonylag szűk területre korlátozódott. Az országos alap anyagi fedezetét az önkéntesen belé­pő területi alapok összegének 20 százaléka alkotja. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács Straub F. Brúnó akadémikus elnökletével kedden ülést tartott. A testület tagjai meg­állapították: a Balaton víz­minőségének javítása érde­kében az alapvető feladat az eutrofizációs (tápanyagdúsu­lási, elnövényesedési, algáso- dási) folyamat lassítása, majd teljes megállítása. Ez elsősorban a Balatonba jutó foszfor mennyiségének csök­kentésével érhető el, ezért korlátozni kell a szennyező forrásokat. A felszíni vizek­ből eredő szennyezések elle­ni védekezésben a Kis-Bala- tonon megépülő komplex víztisztító rendszer nyújt majd segítséget. A tó vízminőségének javí­tására az OKTT konkrét in­tézkedést javasolt. így pél­dául: az érintett tárcák a tervezett beruházásokat és intézkedéseket vizsgálják fe­lül, hogy a vízminőség javí­tásához szükséges feladatok­hoz a pénzügyi fedezet biz­tosítható legyen. í Képlet ■ ■ Hallgatom a rádiót, és nem hiszek a fülemnek. Az S ötödik sebesség riportere egy balatoni bárban 14—16 (!) • évesekkel beszélget. Akik itt iszogatnak. No, nem kólát, • hanem mondjuk cinzanót, martinit, vagy hasonlókat. S Ügy éjfél után. — Egy hét alatt tízezret költöttem — dicsekszik egyi- \ kük flegmán. Aztán a pincér elmeséli, hogy a múltkori­ban valakinek elfogyott a pénze. Nosza, fogta az autóját (amit nyilván nem a saját ösztöndíjából vásárolt) eladta, j és elköltötte a hatvanezer forintot. A riport alanyai foglalkozásukra nézve csaknem vala­mennyien tanulók. Az egyetlen „felnőtt” (úgy 18 éves) S havi háromezer forintos fizetésből költ heti öt—hatez- ■ rét. Hogy hogyan csinálja? Egyszerű: végy egy jó kerese­tű, nemtörődöm szülőt, adj hozzá egy adag felelőtlensé­get, egy adag igénytelenséget, aztán kijön... hogy mi, S azt jobb nem végiggondolni. — gubucz — k----------------------------------­S zemélyi hírek Mint már közöltük, a megyei tanács legutóbbi ülésén Bé­késcsaba volt tanácselnökét, dr. Araczki Jánost a megyei ta­nács elnökhelyettesévé választotta. Békéscsaba város tanácselnöke — a testület döntése alap­ján — július 1-től Sasala János lett, aki eddig a városi párt- bizottság titkári munkakörét látta el. A városi pártbizottság legutóbbi ülésén a titkári teendők ellátásával Duna Mihályt bízta meg. Felhívás aspirantűrára A Tudományos Minősítő Bizottság pályázati felhívást adott ki aspirantúrára. A részletes felhívás megszerez­hető a Tudományos Minősí­tő Bizottság titkárságán (Bu­dapest V. kerület, Münnich Ferenc utca 7.). A pályáza­tokat a főhatóságok személy­zeti és oktatási osztályaihoz július 31-ig lehet beadni. Pályázni lehet belföldi és külföldi aspirantúrára. Kül­földre Bulgáriába, Csehszlo­vákiába, Kubába, Lengyel- országba, a Német Demokra­tikus Köztársaságba, Romá­niába és a Szovjetunióba. Az egyik legfontosabb követel­mény, hogy a pályázó olyan témát válasszon, amelynek egyértelmű a társadalmi hasznossága, s a benne való munkálkodás segítheti a gya­korlatban felmerülő felada­tok megoldását. Hiúsági klubok munkáját értékelték Tegnap, június 30-án dél­után 2 órakor Békéscsabán, a Megyei Művelődési Köz­pontban tartotta ülését a Bé­kés megyei Klubtanács. Az ülésen Csürke Katalin, a klubtanács titkára értékelte „A mi dolgunk” elnevezésű pályázat keretében végzett tevékenységet. A legjobb klu­bok. a legkiemelkedőbben dolgozó klubvezetők, és az el­ismerésre érdemes klubta­nács 3 éves illetve az el­múlt évben végzett eredmé­nyeik alapján kitüntetésben részesülnek. A békéscsabai Kner ifjú­sági klub, a gyulai Délibáb Klub, a mezőhegyesi műve­lődési ház ifjúsági klubja, az orosházi Együtt-egymásért if­júsági klub, a gádorosi mű­velődési ház ifjúsági klubja, a szarvasi DATE Melior Klubja, valamint a csabacsü- di és az okányi művelődési ház ifjúsági klubjai elmúlt évben végzett tevékenységü­kért a terület legjobb klub­közössége kitüntetést kapták. A terület legjobb klubveze­tői Botyánszki László. Oszt- roluczki István, Varga Péter, Fülöp Béla és Nagy Erzsébet lettek. Az elmúlt három év munkáját figyelembe véve, a kötegyáni fiatal alkotók klub­ja. valamint klubvezetőjük, Ungvári Mihály érdemelt ki elismerést. A megye legjobb klubtanácsa címet a gyulai járási klubtanács kapja meg azon az októberi megyei klubtalálkozón, amelyen a fent felsorolt díjakat is ki­osztják. fl megyei reklámszövetség taggyűlése Tavaly novemberben ala­kult meg a Magyar Reklám- szövetség Békés megyei Szer­vezete, amely tegnap, június 30-án tartotta első taggyűlé­sét Békéscsabán. Kassay Bé­la elnök megnyitója után Baráth László titkár mon­dott szóbeli kiegészítést a vezetőség beszámolójához. Hangsúlyozta, hogy a rek­lámban is mindjobban elő­térbe kell helyezni a minő­séget. Semmiképpen sem sza­bad belenyugodni a stílus­talan. tartalmatlan hirdeté­sek elburjánzásába. Sajnos, még mindig sok az olyan rek­lám, amely nem a terméket, hanem a vállalatot népsze­rűsíti. Lényegében ezeket a gon­dolatokat folytatta dr. Sán­dor Gyula, a Magyar Rek­lámszövetség országos veze­tőségének tagja, amikor az új gazdasági szabályozók ha­tásáról, a piacszervezésről, a gazdasági versenyről, a rek­lám eszközeiről, céljáról tá­jékoztatta a szakembereket. Többek között feltette a kér­dést : megéri-e reklámozni, hiszen évente országosan 2,5 milliárd forintot fordítunk ilyen célra. A válasz egyér­telműen igen. Viszont na­gyon fontos a reklám for­máinak a megválasztása, a gazdaságosság szem előtt tar­tása. / Tanárok nyári akadémiája Szegeden Már hagyományossá vált, hogy a három szomszédos megye, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád, valamint Sze­ged városa a tanárok tovább­képzése érdekében nyári aka­démiát szervez. A hétfőn megnyílt akadémia ötnapos programján a technika, a ro­mán, a szlovák oktatás ak­tuális kérdései szerepelnek. Az akadémia célja, hogy az általános iskolai tanárok ré­szére az említett tárgyak szakmai, továbbá oktató-ne­velő munka problémaköreit feldolgozva segítse az új do­kumentumok bevezetéséből származó társadalmi felada­tok megoldását. A program­ban helyet kap a képmagnó­felvételekkel illusztrált taní­tási tapasztalatok bemutatá­sa és megbeszélése is. Szinjátszntábor Szarvason A Békés megyei Művelő­dési Központ június 28-a és július 3"a között színjátszó- tábort rendezett Szarvason, a Justh Zsigmond színjátszó stúdió tagjainak, valamint a megyében működő amatőr színjátszó rendezők részére. A mintegy 45 résztvevő, napi 10 órában hallgat gyakorlati, illetve elméleti előadásokat, így Debreczeni Tibor, a Nép­művelési Intézet munkatársa a dramatikus játékokkal kap­csolatos tudnivalókat adja át, valamint az ünnepi műsorok szerkesztéséhez ad hasznos tanácsokat. Rencz Antal, a Békés megyei Jókai Színház vezető rendezője a rendezés elméleti és gyakorlati kér­déseinek titkaiba avatja be a tábor lakóit. Porcsin László, a Békés megyei Jókai Szín­ház dramaturgja a színjátszó dramaturgia kérdéseiről tá­jékoztatja a résztvevőket. Az előadásokat és a gya­korlati foglalkozásokat köve­tően szalonnasütésen, klub- foglalkozáson pihenik ki a napok fáradalmait a színját­szótábor lakói. Szomszédolás CSONGRÁD * MEGYEI HÍRLAP A BOLTOK ELŐTT szapo­rodó standokról közöl képes információt a lap. Ez jó megoldás, mert a nyári me­legben nem kell a vevőknek a szűk üzlethelyiségekben szoronganiuk. A friss zöld­ségek a standokon a piaci áraknál gyakorta olcsóbban, ízlésesen, tisztán tálalva vá­sárolhatók meg. TÖMEGSPORT-E A TE­NISZ DEBRECENBEN? — tette fel a kérdést Mészáros István a helyi sportvezetők­nek. Az egymásnak ellent­mondó érvek, válaszok egyetlen közös vonást tartal­maztak: az érdeklődés egyre növekszik a tenisz iránt, ta­lán a pályák száma is emel­kedni fog, de sokkal több lé­tesítményre, pályára lenne szükség ahhoz, hogy valóban tömegsporttá váljon Debre­cenben ez a nagyszerű játék. ÍGY ÉLÜNK MI. Ez a mottója annak a fotópályá­zatnak, amelyet az olvasók­nak hirdetett meg a lap szerkesztősége. A beérkezett, közlésre alkalmas képeket folyamatosan bemutatja a Napló. NYOMOZÁS címmel írt Farkas Kálmán Gőg vezető­ről, halk szavú Alaposról, Szókimondóról és a Szende titkárról. A főhatóság bírálat alá vette Gőg Jenő vezetői stílusát, aki hibáinak kikü­szöbölése helyett nyomozni kezdett, melyik közvetlen kollégája szolgált ilyen pon­tos — magának is bevallotta —, igaz megállapításokkal. Mindenkit raportra hívott, csak arra nem gondolt, hogy a nyugdíjas postaküldöncöt kérdezték meg olykor-olykor a főhatóságnál, hogy érzik magukat a cégnél a dolgo­zók. ■ «*1».—f A MEGYS PlKUMZOTHAG ES A«OVB W»>C3 UPJA 4589 KISIPAROS tevé­kenykedik a megyében, akik összesen — 1980-ban — 700 millió forint termelési érté­ket állítottak elő, adja hí­rül a szomszédos megyei lap. A tervidőszak alatt a főfog­lalkozású kisiparosok száma hét, a munkaviszony mellett ipart folytatóké pedig 30 szá­zalékkal növekedett. A mes­terek közös célja a lakosság részére végzett szolgáltatások javítása. Bunda lesz belőlük. Grön­landi zafír, kubai barna, ká­vébarna, negrófekete és hó­fehér a világpiacon legin­kább keresett színű nutriá- kat tenyészt a Sárszentmihá- lyi Állami Gazdaság. A jól megtermett rágcsálók te­nyésztésével szívesen foglal­koznak a kisgazdaságokban is, mert az igénytelen állat megél a ház körül található hulladékokon is. MEGINT TÉRDIG JÁ­RUNK A SZEMÉTBEN — fakad ki sokszor bosszankod­va az ember. A köztisztaság­ról nemcsak magánember­ként beszélünk, hanem hiva­talos fórumokon is tárgya­lunk mikrokörnyezetünk szennyezettségéről. A szolno­ki Városi Tanács is napi­rendre tűzte és megtárgyalta a város jelenlegi helyzetét, és meghozta erről szóló ren­deletét. Többek között sza­bályozzák a szemetelőkre ki­szabható birságok mértékét, ami elérheti a háromezer fo­rintot. Tettenérés esetén 50- től 200 forintig terjedő pénz­bírságot szabhatnak ki. Ar­ról sajnos nem értesültünk, hogy kinek — illetve kiknek — van jogköre eljárni a sza­bálysértőkkel szemben. Az alkoholelvonó kúrások Űjszászon évi 650 ezer fo­rintos bérmunkát végeznek. A teljesítmények arányában havonta terápiás jutalmat is kapnak munkájukért. A két kezelés közötti időszak­ban létrehozott termékek — motorokra gyártott kábel­szekrények — exportra ke­rülnek. DÉLMAGYAR0RSZÁ6 ”ŰJ SEPRŰ JÖL SEPER”- ne, ha vennék. A Szegedi Ecset- és Seprűgyár az el­múlt évtizedben folyamato­san növelte termelését, ám az utóbbi években csökkent a kereslet. Jelenleg 162 ezer seprűnyél áll a raktárukban. Az ecsetek iránt megnöveke­dett keresletet viszont nem tudják kielégíteni. A megol­dás sajnos nem az, hogy át­fessük a seprűt ecsetnek, ha­nem azt a terméket kell gyártani, amelyre a hazai és külföldi piacok igényt tarta­nak. BELVÍZVÉDELMI ÉPÍTŐ­TÁBOR nyílt Szegeden. Vaj­dasági, Baranya és Csongrád megyei fiatalok Dorozsmán reggel héttől délután fél 2-ig dolgoznak a belvízelvezető csatornák kiásásán, az átere­szek kiépítésén, a betonlapok elhelyezésén, összesen 150 fiatal vállalkozott erre a munkára, számukra a tábor vezetői kulturális, szórakoz­tató programokat szerveznek. AZ ORSZÁG TERMÁL­VÍZZEL FŰTÖTT hajtatóhá­zainak fele ebben a megyé­ben található — állapította meg a megyei TESZÖV el­nökségi ülése a közelmúlt­ban. A testület a zöldséghaj- tatással kapcsolatban sürget­te a termálkutak teljesítőké­pességének felülvizsgálatát, mert a csökkenő rétegnyo­más miatt a vízhozam apa­dását tapasztalják. Más fű­tőanyagok viszont megdrágí­tanák a primőrtermelést. A TÁRSADALMI JUTTA­TÁSOKRÓL és a gyermek- nevelés feltételeiről állami és társadalmi szervek bevoná­sával, illetve a JATE szocio­lógiai tanszéke részvételével felmérést készítettek, 400 kérdőívet juttattak el az ille­tékesekhez, hogy hű képet kapjanak a megyében levő helyzetről, az itt érvényesülő sajátosságokról. Tavaly az országban 58 milliárd forin­tot fordítottak a gyermekne­velés támogatására. MEGYEI ÜZEMI LAPOK­BÓL közöl tallózást a Hír­lap. Ezek közül közérdekű hír: a szegedi Marx téren szezonális bevásárlóközpont működik március óta. A nyitva tartás öt hónapja alatt 2—3-szor szeretnék megfor­gatni az induló 26 millió fo­rintos készleteket. BŐVÜL A TROLIJÁRAT Szegeden, ősztől új szakasz- szal bővül a jelenleg még csak a Bartók Béla tér és az új­szegedi gyermekkórház kö­zött közlekedő 5-ös trolijá­rat. A trolibuszok meg is ér­keztek, s a bővített szaka­szon 16 kocsi közlekedik majd. Összeállította: L. S. és Sz. J.

Next

/
Thumbnails
Contents