Békés Megyei Népújság, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

0 1981, július 1., szerda Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke kedden a Kremlben fogadta Willy Brandtot, a Német Szociál­demokrata Párt (SPD) elnö­két, a Szocialista Internacio- nálé elnökét. A baráti konst­ruktív légkörű találkozón szovjet részről jelen volt Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere és Borisz Pono- marjov, a Politikai Bizottság póttagja, a KB titkára. Nyugatnémet részről részt vett a megbeszélésen Hans- Jürgen Wischnewski, az SPD elnökhelyettese. A találkozón mindkét fél nagy aggodalommal szólt a nemzetközi helyzet romlásá­ról, különös tekintettel a fegyverkezési hajsza fokozó­dására, a világ sok 'részén kialakult háborús tűzfész­kekről, a háborús veszély ezekkel kapcsolatos fokozó­TELEX • MOSZKVA Moszkvában tegnap hiva­talosan bejelentették, hogy a Szovjetunió és Nagy-Britan- nia között létrejött megálla­podással összhangban Lord Carrington brit külügymi­niszter július első napjaiban munkalátogatásra a Szovjet- únióba érkezik. # KAIRÓ Tegnap tartották Izraelben a parlamenti választásokat. Képünkön Simon Perez, az ellenzéki Munkapárt vezető­je adja le szavazatát (Telei otó) • BELGRAD A koszovói tartományi képviselőház megállapította, hogy a pristinai oktatás- és nevelésfejlesztési intézetben egészségtelen a dolgozók egymás és nemzetiségközti viszonya, ezért az intézet vezetőségét leváltotta, mun­kástanácsát pedig feloszlatta. dásáról. Hangsúlyozták azt a meggyőződésüket, hogy a je­lenlegi helyzetben mindent meg kell tenni az enyhülési politika folytatásáért, az enyhülésnek katonai terület­területre történő kiterjeszté­séért, a béke megőrzéséért és megszilárdításáért. Egyetér­tettek abban, hogy a vitás kérdések megoldásának egyetlen megbízható eszköze olyan tárgyalások folytatása, amelyeknek résztvevői való­ban érdekeltek a kedvező eredmények elérésében, s ké­szek e tárgyalásokat az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság elveiből kiindulva folytatni. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke kedden Moszkvában vacsorát adott Willy Brandtnak, az SPD el­nökének tiszteletére. A va­csorán Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt pohárköszöntőt mondott. • MADRAS Az indiai Madrasban hét­főn este tüntetők tömege várta Huang Hua kínai kül­ügyminisztert. „ A Kína meg­szállta Tibetből származó tüntetők záptojásokat és pa­radicsomokat dobáltak a kí­nai politikusra. • SZÓFIA Holnap délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpalotában ün­nepélyes keretek között nyí­lik meg a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának XXXV. ülésszaka. Az ülés­szakon a tagállamok küldött­ségeit a kormányfők veze­tik, hazánk delegációjának vezetője Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke. A szovjet kül­döttség vezetője Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja a Minisztertanács elnöke. • MANILA Tegnap Manilában letette a hivatali esküt és ezzel újabb hat évre a Fülöp-szi- getek Köztársaság elnöke lett Ferdinánd Marcos, aki 1965 óta áll az ország élén. Mar­cos a június 16_i elnökvá­lasztáson — amelyet az el­lenzék bojkottált — a szava­zatok 88 százalékával bizto­sította magának a győzelmet. A beiktatási ünnepségen 29 külföldi delegáció is részt vett, köztük George Bush amerikai alelnök és Szonoda Szunao japán külügyminisz­ter. Teheránban nagy tömegek részvételével temették el a me­rénylet áldozatául lett Behesti ajatollahot, az Iszlám Köztár­sasági Párt vezetőjét és a merénylet további 71 áldozatát, valamint a teheráni Évin börtön igazgatóját is, akit hétfőn lőtt agyon egy eddig még nem azonosított merénylő (Telei otó) A salvadori népi érék offenzívája Jóllehet La Réunionban — a kelet-salvadori kikötővárosban — kedden nyugodt volt a helyzet, a legutóbbi három nap alatt ott lejátszódott események meglep­ték a legfelsőbb katonai veze­tést. A Farabundo Marti Nemzeti Felszabaditási Front harcosai negyven órán át tartották tűz alatt a junta fegyveres erőinek katonai létesítményeit, és a San Salvadortól 180 kilométerre ke­letre levő nagy kikötővárosban állomásozó katonai egységeket. Ez alatt a népi fegyveres erők­nek sikerült megbénítaniuk a városban levő ellenséges erőket. Amikor a San Miguelben állo­másozó harmadik lövészdandár egységei és a salvadori légierő repülőgépei a szorongatott kor­mánykatonák segítségére siettek, a felkelők a Conchagua vulkán térségében kiépített állásaikba vonultak vissza. A junta légiereje az akcióra válaszul dühödten bombázza és lövi a vulkán környékét, azt a területet, ahonnan korábbi hi­vatalos állítás szerint kiűztek minden „lázadót”, és ahol „tö­kéletesen a földdel tették egyen­lővé” a felkelők kiépített állá­sait. Tüntetés a nácizmus újjáéledése ellen Többségükben enyhe ítéle­tekkel ért véget kedden az NSZK jogtörténetének leg­hosszabb büntetőjogi eljárá­sa, a majdnem hat éve tartó majdaneki SS-per. Az 1975 novembere óta ülésező düsseldorfi tartomá­nyi bíróság 17-es számú nagy büntetőtanácsa a ma 61 éves, egykori SS-felügyelőnőt, Her- mine Ryant, életfogytiglani, további hét volt SS~t három­tól tizenkét évig terjedő bör­tönbüntetésre ítélt, egy vád­lottat pedig felmentett. Jóllehet a vádirat szerint a perbe fogott kilenc SS 1941 és 1944 között legalább 250 ezer — zsidó, szovjet, len­gyel — fogoly meggyilkolá­sában vett részt, s jóllehet ezt tanúk százai, ezrei bizo­nyították a világ minden ré­széről, a bíróság még a leg­súlyosabb ítélettel sújtott Hermine Ryant is csak két ember meggyilkolásában ta­lálta bűnösnek. Düsseldorfban nagyarányú tömegtüntetésen tiltakoztak a majdaneki tömeggyilkosok perének elhúzása ellen. A felvo­nulók követelték az erélyes fellépést az újnáci szervezetek el>en (Telefotó) Korea: a megosztottság veszélyei Július hagyományosan a Koreával való szolidaritás hónapja. A távoli, kelet­ázsiai államban 1953 júliu­sában a panmindzsoni fegy­verszüneti megállapodással ért véget a második világhá­ború utáni korszak addig legveszélyesebb, legvéresebb katonai konfliktusa. A béke ára azonban az ország meg­osztottsága lett: 1953 júliusa óta katonai demarkációs vo­nal választja ketté Koreát a 38. szélességi fok mentén. Szinte politikai közhely­számba megy, hogy ez a kettéosztottság kockázatos Kelet-Ázsia stabilitása, s a nemzetközi biztonság szem­pontjából. A .két országrész viszonya, újraegyesülésének problémája messze túlnő nemzeti határaikon, a térség egészének biztonságos jövő­jét érinti.' Hogy hosszabb időn át kü­lönböző társadalmi rendsze­rekbe tagolódott népek újra­egyesülése — még a külső és belső alapfeltételek megléte esetén is — milyen hallatla­nul bonyolult, összetett fo­lyamat, arra Vietnam elmúlt fél évtizede a szemléletes példa. Korea esetében azon­ban az alapkérdés még az, miként teremthetők meg egyáltalán az országegyesítés feltételei. Az egyesülési törekvések hajtóereje a KNDK, a szo­cialista Korea szüntelen kez­deményezőkészsége. Tavaly, Észak javaslatára ismét felújították a tárgya­lásokat, sőt, az ország újkori történelmében először felve­tődött a kormányfők esetle­ges találkozója is. Jóllehet az erre vonatkozó elképzelések megvalósulását időközben el­mosta a szöuli rezsim élén bekövetkezett szélsőjobbol­dali fordulat, az egyesülés problémája nem került le a napirendről. * Phenjan legújabb indítvá­nyai ott fekszenek a szöuli vezetők asztalán. A Koreai Munkapárt tavaly ősszel megtartott VI. kongresszusa felvetette egy szövetségi ál­lam megteremtésének gon­dolatát, Korjo Demokratikus Konföderatív Köztársaság néven. A pártkongresszuson előterjesztett program sze­rint a szövetségi köztársa­ságnak egységes nemzeti kor­mánya lenne, semleges poli­tikát folytatna. A KNDK-nak ez a kezde­ményezése azonnali teendő­ként irányozza elő a két fél hadseregének 100—150 ezer főre való csökkentését, az országot kettéválasztó demi- litarizált övezet felszámolá­sát, s a félszigeten levő ka­tonai létesítmények leszerelé­sét. Kim Ír Szén, a KNDK államelnöke egy közelmúlt­ban adott nyilatkozatában ki­egészítette a phenjani indít­ványt. Eszerint: „A konföde­ratív köztársaság megalakí­tására tett javaslat arra irá­nyul, hogy Észak és Dél egy­aránt ismerje el és tűrje meg a másik oldalon létező ideo­lógiát és rendszert, s ennek alapján hozzanak létre nem­zeti egységkormányt, mind­két fél azonos szintű részvé­telével.” Perdöntő a Koreához tör­ténelmi szálakkal kapcsolódó Kína álláspontja is. Peking de facto elfogadja az Egye­sült Államok kelet- és dél­kelet-ázsiai katonai jelenlé­tét, ideértve a Dél-Koreában állomásozó 43 ezer főnyi csa­pategységet. Hua Kuo-feng miniszterelnökként 1980 nya­rán Japánban tett látogatása során odáig ment kijelenté­seivel, hogy szavait — óva­tosságuk és homályosságuk ellenére — a nyugati sajtó nagy része úgy értelmezte: Peking mintegy garanciát vállalt arra, hogy biztosítja „Phenjan megfelelő viselke­dését Szöullal szemben”. A kelet-ázsiai ország újra­egyesülésének tehát nem csu­pán belső, Korea-közi aka­dályai vannak. A szocialista országok, köztük hazánk nem mulasztanak el egyetlen alkalmat sem, hogy kifejez­zék szolidaritásukat a KNDK nehéz harcával Korea külső beavatkozás nélküli, demok­ratikus alapokon, a térség békéjét megőrző egyesítésé­nek megvalósításáért. A szo­cialista országok az újra­egyesülés döntő feltételének tartják — Phenjan álláspont­jával összhangban — a Dél- Koreában levő amerikai ka­tonai egységek kivonását. Enélkül nyilvánvalóan nem történhet érdemi előrelépés a megosztott nemzet belső párbeszédében. Győri Sándor HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tihamér napja A Nap kél 4.50 — nyugszik 20.45 órakor A Hold kél 4.32 — nyugszik 20.23 órakor ÉVFORDULÓ Harmincegy évvel ezelőtt, 1950 július 1-én alakult meg — az államosított zeneműki­adók jogutódjaként — a Ze­neműkiadó. — ELHUNYT PETHES SÄNDOR. Pethes Sándor színművész, a Magyar Nép- köztársaság kiváló művésze hosszú betegség után, 82 éves korában, június 29-én el­hunyt. Temetéséről később intézkednek. — A BÉKÉSCSABAI Zöld­borsótermelési Rendszernél tegnap látogatást tett a ME­ZŐGÉP Tröszt vezérigazga­tója, Gurbán István és a Hódmezővásárhelyi Gépgyár igazgatója, Nyámádi Gábor. Ä vendégek megtekintették az egymenetes borsóbetaka­rítást, egyeztették a rend­szernél az 1982. évi gépfor­galmazás, alkatrészellátás programját, valamint a mű­szaki fejlesztési feladatokat. Gépkocsi-átvételi sorszámok: 1981. JÜNIUS 29-ÉN Trabant Hyc. Lim. (Bp.) 11 165 Trabant Lim. (Bp.) 3 021 Trabant Lim. (Győr) 2 331 Trabant Lim. (Debrecen) 1560 Trabant Lim. Spec. (Bp.) 5189 Trabant Lim. Spec. (Győr) 4 793 Trabant Lim. Spec (Debr.) 2 924 Trabant Combi (Bp.) 1 976 Trabant Combi (Győr) 1470 Wartburg Lim. (Bp.) 3 652 Wartburg Lim. (Győr) 3 418 Wartburg de Luxe (Bp.) 3 922 Wartburg de Luxe (Győr) 3 645 Wartburg de Luxe, tolótetős (Bp.) 795 Wartburg Lim., totót. (Bp.) 429 Wartburg Tourist (Bp.) 1 900 Wartburg Tourist (Győr) 1125 Skoda 105 (Bp.) 3 578 Skoda 105 (Győr) 3 415 Skoda 105 (Debrecen) 3 678 Skoda 120 (Bp.) 3 238 Skoda 120 (Győr) 2 708 Skoda 120 (Debrecen) 2 521 Lada 1200 (Bp.) 10 677 Lada 1200 (Debrecen) 9 355 Lada 1200 (Győr) 665 Lada 1300 (Bp.) 5 776 Lada 1300 (Debrecen) 4 576 Lada 1300 (Győr) 765 Lada 1500 (Bp.) 6 765 Lada 15üo (Debrecen) 5 406 Lada 1500 (Győr) 1 840 Lada Combi (Bp.) 2 858 Lada Combi (Debrecen) 896 Lada 1600 (Bp.) 2 416 Lada 1600 (Debrecen) 1 063 Moszkvics (Bp.) 10 697 Polski Fiat 126 (Bp.) 5 822 Polski Fiat 126 (Győr) 1 510 Polski Fiat 126 (Debrecen) 1 042 Polski Fiat 1500 (Bp.) 1 766 Dácia (Bp.) 3 124 Dácia (Debrecen) 1 898 Zaporozsec (Bp.) 32 367 Viharos szél Várható időjárás ma estig: általában gyengén, néha erő­sebben felhős ég, számottevő csapadék nélkül. Eleinte élénk, gyakran erős, néha helyenként viharos, majd lassan mérséklődő északi szél. A várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet általában 8—13, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet 25 fok körül. A Balaton vize tegnap 11 órakor Siófoknál 20 fokos volt. — A JUBILEUMI „Cent­rumhétfő” alkalmával a vá­sárlók egymillió-kétszázhét- ezer forint értékű árut vá­sároltak, több mint dupláját a szokásos hétfői forgalom­nak. — aknamélyítő re­kord született a Mecseki Ércbányák készülő V-ös üze­mében, ahol a Zalka Máté Szocialista Brigád 31 mun­kanap átlagát tekintve mű­szakonként 20,38 köbméter kőzetet mozgatott meg az 5,5 méter átmérőjű légakna épí­tésekor. Ez a mennyiség 44,5 százalékkal több az eddig nyilvántartott világcsúcsnál. — A VERONAI katonai bí­róság elfogató parancsot adott ki két volt SS-tag el­len. Alois Schintzlohert és Ervin Fritzet azzal vádolják, hogy 1944-ben 28 embert gyilkoltak meg Olaszország­ban. A két náci osztrák, il­letve nyugatnémet állampol­gár, s kiadatásukat a két or­szág elutasította. NYEREMÉNY­BETÉTKÖNYVEK SORSOLÁSA A nyereménybetétkönyqvek 1981. évi második negyedévi sor­solását tegnap Siófokon rendezte az Országos Takarékpénztár. Mindazok, akik 1981. június 29- ig váltott, és a sorsolás napján forgalomban volt nyereménybe­tétkönyvek, amelyek sorszámá­nak utolsó három számjegye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1981. második negyedévi átlag­betétüknek a számok mellett feltüntetett százalékát nyerték. Szám­Nyeremény­végződés százalék 071 50 084 25 150 250 202 . 25 293 25 353 25 415 25 418 25 563 100 702 25 746 50 758 25 787 50 797 25 808 50 817 25 849 922 25 926 100 974 25 A nyereményösszeget a be­tétkönyvet kiállító OTP-, posta­fiók, postahivatal, vagy takarék- szövetkezet 1981. július 20-tól kezdve fizeti ki* Időjárás előrejelzés a Tiszántúlra Az elmúlt hét elején az Alföldön alig haladta meg a 20 fokot a maximum hőmérséklet. Lassan melegedett fel a le­vegő, de a hét végéhez közeledve elérte a hőmérséklet az év­szaknak megfelelő értéket. Az Európa fölött örvénylő hideg- csepp lassan nyugat felé mozdul, s a Kárpát-medencét a dél­ről érkező meleg levegő árasztotta el. A több órás napsütés hatására vasárnapra mór igazi nyári meleg volt országszer­te. Többfelé elérte a 30 fokot a levegő hőmérséklete, sőt Tiszakécskén például 32 fokot mértek. Willy Brandt Moszkvában

Next

/
Thumbnails
Contents