Békés Megyei Népújság, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

o 1981. január 1„ csütörtök NÉPÚJSÁG Magyar vezetők üdvözlő távirata Kuba nemzeti ünnepe alkalmából DR. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa elnökének, a Minisztertanács elnökének Havanna A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén, a felszabadulás napja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, és egész dolgozó népünk nevében forró elvtársi üdvözletünket és szív­ből jövő jókívánságainkat küldjük önnek, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsá­gának, a Kubai Köztársaság Államtanácsá­nak és Minisztertanácsának, a testvéri kubai népnek. A kubai forradalmi hagyományok, Jósé Marti eszméinek nyomdokain járó forradal­mi nemzedék az elmúlt 22 év során nagysze­rű eredményeivel meggyőzően bizonyította, hogy élni tud a számára megnyílt történelmi lehetőséggel; Kuba ma a szocialista közösség megbecsült tagjaként a társadalmi haladá­sért küzdők élvonalában halad. A magyar kommunisták és egész népünk őszinte tisztelettel és elismeréssel tekint a kubai nép forradalmi vívmányaira, a szocia­lista építőmunka sikereire. A kubai kommunisták, a kubai nép küz­delme egybeforrott azzal a harccal, amelyet a szocialista országok, a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom, a nemzeti felsza­badító mozgalom vív világszerte az imperia­lizmus ellen, a társadalmi haladásért, a béké­ért, az enyhülésért. A Kubai Köztársaság következetes inter­nacionalista szolidaritást vállal az imperia­lizmus és az agresszió ellen küzdő népekkel, s ezért a világ haladó erőinek elismerése és megbecsülése övezi. Az el nem kötelezett országok mozgalmá­ban kifejtett aktív tevékenységével jelentő­sen és hathatósan hozzájárul ahhoz, hogy e mozgalom a nemzetközi helyzet fontos ténye­zőjeként pozitív szerepet töltsön be. 1980. december 18-án volt 20 esztendeje, hogy az országaink között diplomáciai kap­csolat létesült. Kapcsolataink történetének e jelentős jubileumán megelégedéssel állapít­hatjuk meg, hogy a két testvéri ország kö­zött az érdekek egybeesése, a célok közössé­ge, a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján mély, ben­sőséges barátság és gyümölcsöző együttműkö­dés alakult ki minden téren, amely jól szol­gálja népeink, a szocialista közösség, a társadalmi haladás ügyét. Nagy nemzeti ünnepük alkalmából kíván­juk, hogy kiemelkedő sikereket érjenek el a társadalom vezető ereje, a Kubai Kommu­nista Párt közelmúltban befejeződött 11. kongresszusa határozatainak végrehajtásá­ban, szocialista hazájuk felvirágoztatásában a szocialista közösség további erősítése, az egyetemes béke érdekében. Budapest, 1980. december 31. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke * * * Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban fejezte ki jó­kívánságait Bias Rocának, a Kubai Köztár­saság Népi Hatalmi Nemzetgyűlése elnöké­nek. Táviratban köszöntötte kubai partner- -s-zervezetét a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsa, a SZOT, a KISZ, az Országos Béke­tanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. (MTI) Kádár János megtekintette a Szikra Lapnyomdának az Árpád-híd mellett felépített, új ofszetüzemét. Képünkön: Kádár János megnézi az új eljárással nyomtatott újság egyik pél­dányát (Fotó: MTI — KS) Meghalt Vlcskó János Vlacskó János, a Szocialista Hazáért Érdemrend ki­tüntetettje, aki 1930 óta volt a párt tagja, 87 éves korá­ban elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. AZ MSZMP OROSHÁZI VÁROSI BIZOTTSÁGA HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • BECS Bruno Kreisky osztrák kancellár az Arbeiter Zei­tungnak adott interjújában ismét leszögezte, hogy nem kívánja jelöltetni magát a legközelebbi — 1983-ban esedékes — parlamenti vá­lasztásokon. A több mint tíz éve hivatalban levő osztrák kormányfő egyben kifejtette, hogy ha az Osztrák Szocia­lista Párt továbbra is igényt tart a lakosság többségének bizalmára, akkor már jóval a választások előtt tisztáz­nia kell az utódlás kérdését. A párt vezető testületéinek javaslatot kell tenniük az új kancellár és pártelnök sze­mélyére, Kreisky szerint ugyanis a jövőben sem len­ne helyes különválasztani e két tisztséget. • VARSÓ , % Stanislaw Kania, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára ellátogatott Gdansk­ba és Gdyniába. Gdanskban megkoszorúzta az 1970 de­cemberi tragikus események tizedik évfordulóján emelt emlékművet, Gdyniában pe­dig találkozott a „Párizsi Kommün” Hajógyár pártak­tívájával. Az ülésen a hajó­gyár pártszervezetének első titkára tájékoztatást adott a tavaszra tervezett kilencedik kongresszus előkészületeiről. A beszámolót vita követte, amelyben felszólalt Stanislaw Kania is. * * * Varsóban befejezte mun­káját a lengyel írószövetség 21. kongresszusa. A tanács­kozáson — mint már jelen­tettük — Sztefan Szczepans- ki neves prózaírót választot­ták meg a szövetség elnöké­vé. A kongresszuson — a PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint — mintegy félszáz felszólalás hangzott el az irodalmi élet helyzetéről, az alkotó művészek társa­dalmi felelősségéről. • TEL AVIV Űj izraeli település léte­sült kedden a ciszjordániai Jericho város közelében. Abba Eban volt izraeli kül­ügyminiszter kedden a par­lamentben élesen bírálta azt a politikát, amelyet a kor­mány a megszállt területe­ken folytat. Az ellenzéki munkapárt vezető gárdájá­hoz tartozó' politikus azzal vádolta a Begin-kormányza- tot, hogy még a Camp Da- vid-i megállapodásokban elő­irányzott önkormányzatot sem hajlandó megadni Cisz- jordánia és Gaza palesztin lakosságának. • ÜJ-DELHI Az észak-indiai Punch vá­rosában a rendőrség letartóz­tatott egy pakisztáni diver- zánst, akinél titkos iratokat, négy pisztolyt és lőszert ta­láltak. Az ügynököt már hosszú ideje körözték a biz­tonsági szervek. Az üggyel kapcsolatban az indiai sajtó rámutatott, hogy az utóbbi hónapokban Indiában foko­zódott a pakisztáni részről folytatott ellenséges tevé­kenység. Punch város kör­nyékén több jelentős fegy­ver- és hadianyagraktárat fedeztek fel. • N’DJAMENA A közép-afrikai Csád fő­városában, N’Djamenában a központi kormányzat hatal­mának fokozatos megszilár­dulása tapasztalható. A Gou- kouni Oueddei vezette koa­líció a katonai győzelmet kö­vetően inost elsősorban arra összpontosít, hogy elfogad­tassa magát a törzsi és val­lási viszályoktól terhes or­szág valamennyi vidékének lakóival. Az átmeneti jellegű nemzeti egységkormány elé­gedettől vette tudomásul, hogy az Afrikai Egységszer­vezet által kezdeményezett legutóbbi lagosi konferenci­án nem győzedelmeskedett a n’djamenai vezetés ellen in­dított kampány. Salvador! harcok Kedden este Salvador észa­ki részén folytatódtak a har­cok a junta alakulatai és a felszabadító erők között. Chalatenango vidékén vol­tak a leghevesebbek az ösz- szecsapások. A harcok kime­neteléről egyelőre nincs meg­bízható értesülés. Mindkét fél veszteségei súlyosak. A baloldali erők megerősí­tették, hogy kedden 30 kilo­méterre előnyomultak, s el­lenőrzésük alatt tartják Os- cicala városát, amely 130 ki­lométerre fekszik a salvadori fővárostól. Az ellenzéket tö­mörítő demokratikus front közleményében ugyanakkor rámutatott arra, hogy az elő­nyomulást, a jelenlegi har­cokat nem lehet a baloldal végső és teljes offenzívájá- nak tekinteni, mert az egye­lőre még várat magára. A front szerint az erről szóló híreket a junta terjeszti, hogy igazolja a térség lako­sai, főként a földművesek el­leni megtorló akciót, s hogy „nagy győzelmet” könyvel­hessen el a gerillák fölött. Közleményében a front be­számolt arról, hogy a bal­oldal általános sztrájkot ké­szít elő, ami kiegészítené a fegyveres harcot. Christopher a túszokról Az algériai közvetítőkül­döttséggel folytatott, négyna­pos tárgyalássorozat után az Egyesült Államok „újrafo­galmazta” a túszügy megol­dásával kapcsolatos állás­pontját — közölte kedden este Warren Christopher amerikai külügyminiszter- helyettes. Ezt az algériai közvetítők tudomására hozták és azok még aznap hazaindultak, hogy tájékoztassák kormá­nyukat, majd pedig továb­bítsák Washington üzenetét Teheránba. Christopher nem közölt részleteket. A The New York Times szerdai számá­ban olyan értesülést közöl, hogy Washington a túszok szabadonbocsátásával egy időben hajlandó lenne egy bizonyos — az Irán által követettnél lényegesen ki­sebb — összeget átutalni egv algériai bankszámlára. Amint az amerikaiak elin­dulnak hazafelé, a bank az összeget eljuttatja Iránnak. Washingtoni értesülések szerint amerikai kormány­körökben sem igen bíznak abban, hogy az új javaslatot kedvezően fogadják Iránban. Berlinguer nyilatkozata Gyökeres változásokat követelt Olaszország és az olasz társada­lom vezetésében Enrico Berlin­guer, az Olasz Kommunista Párt főtitkára. A L’Unitá hasábjain szerdán megjelent újévi üzene­tében Berlinguer olyan kormány megalakítását sürgette, amely­nek politikáját az Olasz Kom­munista Párt határozza meg. A főtitkár azokhoz intézte üze­netét, akik eltökélték: „szemer­nyit sem engednek a terrorista támadásokkal és zsarolással szemben”. Berlinguer ismételten megállapította: a keresztény­demokrácia már nem képes kor­mányozni, vezetni Olaszorszá­got. A botrányok sorozata azt vonta maga után, hogy „a ke­reszténydemokrácia egész hatal­mi rendszerének védelmére” kényszerült. A terrorizmussal szemben pedig a keresztényde­mokraták, a kormány bizonyta­lan és következetlen magatar­tást tanúsít. Éppen szerdán vált ismeretes­sé, hogy Arnaldó Forlani kabi­netje engedett a terroristák kö­vetelésének és a Szardínia szi­getén levő hírhedt L’Asinara börtönből elszállították az utolsó „politikai” foglyot is — azaz a terroristákat, köztük a „Vörös Brigádok” terrorszervezet né­hány vezetőjét. A börtönt a kor­mány gyakorlatilag bezárta és helyén „börtönfarmot” kiván létrehozni. Forlani miniszterelnök tovább­ra is azzal magyarázkodik, hogy a börtön bezárásának gondola­ta már hosszabb ideje megfonto­lás tárgya és azt állította, hogy kormánya nem engedett a terro­risták követelésének. Naptár: 1981. JANUÁR JANUÁR L, CSÜTÖRTÖK líjév napja A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.03 órakor A Hold kél 2.26 — nyugszik 13.09 órakor JANUÁR 2., PÉNTEK Ábel napja A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.04 órakor A Hold kél 3.28 — nyugszik 13.38 órakor JANUÁR 3., SZOMBAT Genovéva napja A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.05 órakor A Hold kél 4.29 — nyugszik 14.12 órakor ÍVFORDULÓ Száz évvel ezelőtt, 1881. január 1-én halt meg — 76 éves kúrában — Louis Au­guste Blanqui francia forra­dalmár, a XIX. század mun­kásmozgalmának kiemelke­dő alakja. * * * Kilencven évvel ezelőtt, 1891. január 2-án született Jászárokszálláson, és 63 éves korában, 1954. január 2-án halt meg Egerben Kolacs- kovszky Lajos, a munkás- mozgalom harcosa, ismert helytörténész. * * * Száztíz évvel ezelőtt, 1871. január 3-án született, és 81 éves korában, 1952 márciu­sában halt meg Láng Nándor akadémikus, egyetemi pro­fesszor. — LAPUNK LEGKÖZELEB­BI SZÁMA 1981. január 4- én, vasárnap jelenik meg. — BÉKÉS MEGYE gimná­ziumaiban 740, szakközép- iskoláiban 860 körül lesz az 1980/81. tanévben végző ta­nulók száma. A korábbi évek tapasztalatait alapul véve várható, hogy az előbbi ok­tatási intézményekből 100— 110, az utóbbiból 230—240 diák „lemorzsolódik'’. — A SZEGHALOM és Vidé­ke ÁFÉSZ a nagyközség kü­lönböző pontjain három he­lyen árusít tápot. A forga­lom jól alakult, hiszen 1980- ban 350 vagon takarmányt értékesítettek. — MEZŐKOVÁCSHÁZÁN a nagyközségi tanács oktatási és közművelődési bizottsága sokat tesz a felnőttoktatás kiszélesítésért. Ebben a tan­évben a három csoportban tizenhatan tanulnak1 külön­böző tanfolyamokon. — A MEZÖKOVÄCSHÄZI Üj Alkotmány Termelőszö­vetkezet tagsága december 30-án befejezte az őszi mély­szántást, s ezzel együtt az őszi munkákat. Január 4- től a környező gazdaságok­ban segítik gépekkel, a mélyszántást. Felhős idő Várható időjárás ma estig: nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon szór­ványosan eső, zápor valószí­nű. A megélénkülő délnyu­gati szél fokozatosan észak- nyugatira fordul. A legala­csonyabb éjszakai hőmérsék­let: mínusz 1, plusz 4, a leg­magasabb nappali hőmérsék­let 5, 10 fok között alakul. Távolabbi kilátások pén­tektől keddig: időnként bo­rultságig megnövekszik a felhőzet, és ilyenkor eső, zá­poreső várható. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet mínusz 2, plusz 3 fok között, a legmagasabb nappali hő­mérséklet plusz 3, plusz 8 fok között. Jelentős meny- nyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területé­nek 40 százalékán várható. — PETŐFI SÁNDOR szüle­tésének 158. évfordulójára emlékeztek az év utolsó nap­ján a költő Bács-Kiskun me­gyei emlékhelyein. Szülővá­rosában, Kiskőrösön a Pető- fi-háznál tartottak bensősé­ges ünnepséget, majd a fő­téren megkoszorúzták szob­rát. Megemlékezéseket ren­deztek Dunavecsén, az egy­kori Petrovics mészárszéknél, amely ma múzeum, Szalk- szentmártonban, ahol 112 versét írta, és Szabadszállá­son is, ahol képviselőként lépett fel. — A HÁNTOLT rizsfajták fogyasztói ára január 3-tól mintegy 8 százalékkal emel­kedik. Így például az egy- kilogrammos fényezetlen hántolt rizs fogyasztói ára 24 forint helyett 26 forint lesz. — ÖTVENEDIK születésnap­ját ünnepelte kedden a phi­ladelphiai állatkert kedvenc gorillája. Ez az első eset, hogy fogságban élő gorilla ilyen magas kort él meg. Mint ismeretes, a vadonban a gorillák legfeljebb harminc évig élnek. Thatcher asszony, á brit kormányfő magnóra vett hangjával akarják eszméletre téríteni a Brit Konzervatív Párt Shrewsbury-i ifjúsági szervezetének közúti balesetet szenvedett kó- más állapotban fekvő, 17 éves elnökét. Egyelőre nem közölték, a harcias brit politikusnő melyik beszédét választották e különös eszközül... — MINDEN eddiginél na­gyobb gyémántra leltek Ja- kutföldön. A tyúktojásnyi, áttetsző, citromsárga színek­ben szikrázó drágakő 342,5 karátos, azaz 110 karáttal nagyobb a „Jakutia Csilla­gánál”, a környéken eddig talált legnagyobb gyémánt­nál. — OROSHÁZÁN a tanácsi fejlesztési alapra 1980-ra elő­irányzott összeget módosítot­ták, így az több mint két­millió 100 ezer forinttal emelkedett. A gazdálkodó szervektől közművesítés cél­jára átvett pénzből volt er­re lehetőség. — BALESET. Békéscsaba külterületén Gombos István 31 éves gépkezelő, medgyes- egyházi lakos egy rakodó­géppel elütötte Balogh Lajos 51 éves segédmunkás, bé­késcsabai lakost, aki a hely­színen meghalt.

Next

/
Thumbnails
Contents