Békés Megyei Népújság, 1981. január (36. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! r ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■« NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1981. JANUAR 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,80 forint XXXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Az új év küszöbén A z 1980-as naptárt az asztalfiókunkba tettük. Búcsú­zunk az óévtől, s köszöntjük az új esztendőt. 365 napot magunk mögött hagyva, s ugyanennyit ma­gunk előtt tudva, szinte belső kényszert érzünk, hogy számvetést készítsünk. Jóról és rosszról egyaránt. E számvetést elvégzi az egyes ember és elvégzik az or­szág vezetői. Ilyenkor végiggondoljuk családunk, kör­nyezetünk, hazánk sorsának alakulását, és előretekin­tünk. Az elmúlt esztendő bővelkedett az eseményekben. 1980 ■; márciusában ülésezett az MSZMP XII. kongresszusa, júniusban az urnák elé járultunk, hogy megválasszuk ’ azokat, akik az országgyűlésben és a tanácsokban kép­viselik érdekeinket. December közepén a szakszerveze­tek XXIV. kongresszusára került sor, hogy csak a leg­fontosabb politikai eseményekre utaljunk. Jelentős a hátunk mögött hagyott esztendő olyan szempontból is, hogy a számunkra igencsak nehéz, ked­vezőtlen világgazdasági helyzetben befejeztük az ötödik ötéves tervünket. És hogy egy ilyen nehéz helyzetben mondhatjuk ezt ki, az annak köszönhető: a világgazda­sági változásokkal és a hazai követelményekkel össz­hangban volt erőnk népgazdasági, iparági és vállalati méretekben alaposan elemezni, menet közben újra ér­tékelni, és ahol kellett módosítani gazdaságpolitikai gya­korlatunkat. Főleg a tervidőszak második felében, s az 1980-as eszendőkben a gazdasági egyensúly javulása ér­dekében tett intézkedések, a takarékossági rendszabá­lyok, a munka hatékonyabbá tétele, az új szabályozó rendszerek beépítése mérhetően pozitív folyamatokat in­dított el. A Központi Bizottság 1980. december 2-i ülé­séről kiadott közleményből idézve: eredmények szület­tek a termelési szerkezet korszerűsítésében, a munka­erő-gazdálkodásban. Leküzdöttük az elmúlt év igen sze­szélyes időjárási viszontagságait, s így a mezőgazdasági termelés növekedése megközelítette a tervezett 5 száza­lékot. Kitüntetések, eskütétel A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocializ­mus építésében kifejtett eredményes munkássága el­ismeréseként, nyugállomány­ba vonulása alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést adomá­nyozta Keserű Jánosné köny- nyűipari miniszternek. Eredményes gazdasági munkásságuk elismeréseként, nyugállományba vonulásuk alkalmából a Szocialista Ma­gyarországért kitüntetést adományozta Szili Géza ne­hézipari miniszterhelyettes­nek, a Munka Érdemrend arany fokozatát Bakos Zsig- mond könnyűipari miniszté­riumi államtitkárnak, Csé- pányi Sándor, kohó- és gép­ipari, valamint Sárosi Sán- dorné könnyűipari minisz­terhelyetteseknek. A kitün­tetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke tegnap az Országház nándorfehér­vári termében adta át. Ugyancsak tegnap tette le a hivatali esküt Losonczi Pál előtt Méhes Lajos ipari mi­niszter. A kitüntetések átadásánál és az eskütételen jelen volt Havasi Ferenc, az MSZMP KB titkára, Marjai József, a Minisztertanács elnökhe­lyettese és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára. Kinevezések, felmentés A kormány Bonifert Ádá- mot igazságügyminiszter­helyettessé, Burján Sándort a Magyar Távirati Iroda ve­zérigazgatójának első helyet­tesévé nevezte ki. A Minisztertanács Vallus Pált az Országos Anyag- és Árhivatal első elnökhelyette­sévé, Spilák Ferencet a hi­vatal elnökhelyettesévé ne­vezte ki. A Minisztertanács, érde­mei elismerése mellett, fel­mentette tisztségéből Tom­pa Sándort, az Állami Ter­mékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét. Eredményekben gazdag} boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak! Teljesítették ötéves Összefogással hárommillió forint D Sziklai brigád felhívásának eredménye Hogyan voltunk erre képesek? Ügy, hogy mind több vállalat és szövetkezet alkalmazkodott szorgalmasan a gazdálkodás nehezebb feltételeihez, a mezőgazdaságban dogozók mellett kivették részüket a nehéz betakarítási munkákból az ipari üzemekben tevékenykedők is. Ügy, hogy folytattuk tovább a párt bevált gyakorlatát, a terv­időszak minden egyes évében őszintén és nyíltan tájékoz­tattuk népünket gazdasági helyzetünk alakulásáról, ered­ményeinkről és gondjainkról. Dolgozó népünk pedig a párt őszinte és nyílt politikáját tettrekészséggel, jobb, fe­gyelmezettebb, hatékonyabb munkával honorálta, fgy aztán most, 1980-tól, az ötödik ötéves tervtől búcsúzva, sommásan úgy köszönhetünk el: a tervciklusban a várt­nál nehezebb feltételek között, sok erőfeszítés és áldoza­tos munka nyomán tovább haladtunk, bővültek és kor­szerűsödtek a szocializmus anyagi-műszaki alapjai, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények, fejlődtek a szocialista termelési viszonyok, öt év alatt a nemzeti jövedelem 19—20, az ipari termelés 21—22, a mezőgazdasági termékek termelése 13—14, a lakossági fogyasztás 14 százalékkal növekedett. És milyen lesz az új esztendő, mit tartogat számunk­ra a hatodik ötéves terv? Az 1980. decemberi országgyű­lés után, ahol elfogadták a Magyar Népköztársaság ha­todik ötéves tervét, és az 1981. évi állami költségvetést — erre már könnyen tudunk válaszolni. Gazdaságpolitikánk fő irányvonala a hatékonyság és a versenyképesség növelésére, a minőségi tényezőkön ala­puló, intenzív fejlődés kibontakoztatására irányul. Ez alapozza ugyanis meg a népgazdasági egyensúly meg­szilárdítását, és további fokozatos javítását, a lakosság életszínvonlának megőrzését, az életkörülmények — le­hetőségekhez igazodó — javítását. Más szóval, 1981-ben és a'hatodik ötéves tervben is még nehéz lesz, a régeb­ben megszokotthoz viszonyítva lassul a fejlődés, az elő­rehaladás. S hogy ez így van és lesz az elkövetkezendő években, azt tőlünk független tényezők diktálják. A vi­lágpiaci árak évek óta tartó gyors emelkedése, legerő­sebben az olyan országokat sújtja, mint hazánk, ahol kevés a nyersanyag, a fűtőanyag. De úrrá tudunk lenni ezeken a nehézségeken. Van jó tervünk az idei és az elkövetkezendő esztendők­re, van jó törvényünk, amely az előrehaladást ígéri. Olyan tervünk van, amely az MSZMP XII. kongresszu­sán elfogadott határozatokban foglalt társadalmi és gaz­dasági célok megvalósítását szolgálja. De hogy a terv­ből, a törvényből realitás legyen, kinek-kinek a maga posztján jobban, eredményesebben kell dolgoznia. Min­den embertől, minden kéztől többet vár a társadalom. Az irányítás posztján tevékenykedőktől azt, hogy értel­mes, hasznos, produktív munkaalkalmat biztosítsanak minden dolgozónak. A munkástól pedig, hogy legjobb tudása szerint dolgozzon a munkaidő első percétől az utolsóig. Ezt ígérjük meg most mindannyian, amikor az újévet köszöntve, a jövőre gondolunk. Hogy mekkorát lé­pünk az újévben és a hatodik ötéves tervben, az mind­annyiunkon múlik. B ékés, de nehéz esztendőtől búcsúzunk. Ami a ne­hézségeket illeti, 1981-ben sem lesz másképp. De | vállaljuk ezeket a gondokat, mert túljutva raj­tuk, még nagyobb lehet az örömünk esztendő múlásával. Ami pedig a békét illeti, azt kívánjuk, adattassék* meg minden népnek szerte a földtekén. Fodor Lásrió tervüket A Lábatlani Vékonypapír­gyárban ötéves tervüket tel­jesítve a tervidőszak alatt 33 százalékkal növelték a papírgyártást, s ugyanakkor hét százalékkal csökkentet­ték a létszámot. Több új gé­pet helyeztek üzembe, ezek kezeléséhez azonban nem vettek fel új dolgozókat, ha­nem a munkaerő belső át­csoportosításával oldották meg a keresett papírfélesé­gekből a termelés bővítését. A gyár kollektívája ily mó­don kisebb létszámmal is nagyobb termelési értéket állított elő. A munkaerő ha­tékonyabb foglalkoztatására fokozatosan bővítették a teljesítményben dolgozók kö­rét is. 1976-ban a munkások 62 százaléka dolgozott telje­sítményszinthez kötött köve­telmények alapján, ebben az évben arányuk már túlha­ladta a -80 százalékot. A termékszerkezet módo­sításával az öt év alatt 15- féle új gyártmányt vezettek be. Számítástechnikai fel- használásra különleges nyo­mópapírok, a doáhnyipar ré- része a külföldit helyettesítő filterburkoló és szivarpapír gyártását kezdték meg. Meg­jelent a piacon a lábatlani kéztörlő papír is. Az egész­ségügyi papíroknak öt évvel ezelőtt csak fele volt krep- pelt, most viszont már 90 százalékuk ilyen korszerű termék. I I---------------------------—-----­I í ' A kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny ki­bontakozásakor a Vörös Csillag Gépgyár Sziklai Sán­dor Szocialista Brigádja fel­hívással fordult az ország munkáskollektíváihoz. Kez­deményezésük nyomán a brigádok kommunista mű­szakokat szervezve, társa­dalmi munkával széleskö­rűen járultak hozzá a gyer­mekintézmények hálózatá­nak fejlesztéséhez, bővítésé­hez. A mozgalom indulásakor lapunk részletesen ismertet­te a megye üzemeiben, vál­lalatainál megfogalmazott felajánlásokat. Most, a ver­seny záró szakaszában örömmel tudósíthatunk ar­ról, hogy a Sziklai brigád felhívásának nemcsak a visszhangja volt nagy, ha­nem eredménye is figyelem­re méltó. A Szakszervezetek Békés megyei Tanácsának összesí­tése szerint 1980. december végéig a szocialista brigádok csaknem 700 ezer forint ér­tékben teljesítettek társadal­mi munkát bölcsődék, óvo­dák, iskolák felújításán, bő­vítésén és építésén. Ezzel egy időben a külön e célra nyi­tott számlákra a megyében mintegy 2 millió 100 ezer fo­rintot fizettek be. Az adatok tehát még nem tekinthetők véglegesnek, s mivel a sta­tisztika a vállalati szakszer­vezeti bizottságok tájékozta­tója alapján készült el, át­fogónak sem mondható ez a felmérés. A társadalmi • összefogás hárommillió forintja mind­azonáltal így is sokat mond a valóban széles körű meg­mozdulásról. Még gazdagabb a kép, ha az egyes szakmák hozzájárulását külön-külön vizsgáljuk. Megyénk jellegé­re tekintettel értelemszerű­en a mezőgazdaság dolgozói­nak a legszámottevőbb az együttes hozzájárulása e ne­mes ügyhöz. Több mint há­romnegyed millió forinttal állnak az élen a vasasok és az élelmiszeripariak előtt, ami nem jelenti azt, hogy a vasutasok, a helyi ipar dol­gozói vagy az építők nem tettek ki magukért, nem is beszélve mindazokról, akik azon szakszervezetekhez tar­toznak, amelyeknek Békés­ben nincs külön megyei bi­zottsága. Olvassunk bele ezek után az említett vállalati szak- szervezeti tájékoztatókba, az értékrend kialakításának igénye nélkül! A kertészeti és köztisztasági vállalat kol­lektívája 31 és fél ezer, a Gyulai Vízműveké 81 ezer forint értékben teljesített társadalmi munkát, a gyulai kertészek 1800 órát dolgoz­tak a felhíváshoz csatlakoz­va, míg a Gyulai Kötőipari Vállalat munkásai 36 ezer forint értékben sapkát, sálat, takarót és szobacipőt készí­tettek a gyermekintézmé­nyekben gondozott csöppsé­geknek. A víz- és csatorna­mű vállalat a külön munka­akciók eredményeként 75 ezer forintot fizetett be a nemes célra. Az Orosházi Faipari Vál­lalat kollektívája 1980-ban 21 ezer forinttal járult hoz­zá a megyei tanács kollégiu­mi alapjához, a ZÖLDÉRT brigádjai együttesen több mint 58 ezer forinttal gazda­gították ezt a mozgalmat, a MEZŐGÉP 127 ezer, a szeg­halmi Csepel Autó 70 ezer, a forgácsoló 50 ezer, a HTV 35 ezer forint, a HAFE 27 és fél ezer forint befizetésé­vel, illetve társadalmi mun­kaakciókkal segítette a böl­csődei, óvod&i, iskolai he­lyek gyarapgását. Az ÁÉV csaknem 100 ezer forint értékű társadalmi munkával megépítette a bé­késcsabai Szigligeti úti óvo­da tornaszobáját, az Oroshá­zi Üveggyárban 13 és fél ezer órát teljesítettek a bri­gádok kommunista műsza­kokban, a vasutasok 8 ezer órát, a 8. számú Volán is­kolaépítésre 69 és fél ezer forintot utalt át. a Gyulai Húskombinát dolgozói 63 ez­ret, az orosházi baromfifel­dolgozó 55 ég fél ezret. Két cukorgyárunk kollektívája közösen több mint 200 ezer forintot, az orosházi és á gyomai sütőipariak együtt csaknem 70 ezer forintot fi­zettek be. Folytathatnánk a sort a mezőgazdaság dolgozóival, kiemelve, hogy az állami gazdaságoknál 360 ezer fo­rint gyűlt össze a felhívás nyomán, a vízügyiek 127 ezer forinttal gyarapították a számlákon levő összege­ket. Azután szólhatnánk a költségvetési üzemekről, amelyek közül a sarkadi ta­nácsé csaknem 38 ezer fo­rintot teljesített a verseny­ben. Több mint 50 gyárból és üzemből érkezett ugyanis összegzőlevél az SZMT-jhez. E cikk keretei közt nem vál­lalkozhatunk arra, hogy va­lamennyi levelet----még ha k ivonatosan is, de — ismer­tessünk. Nem tehetjük meg azt sem, hogy a tájékozta­tók alapján bármely mun­kásgárdát példaképül a töb­biek elé helyezzük. Az előbbiekben csupán ér­zékeltetni szerettük volna azt az erőt, amely a legfőbb küldetés — a termelő 'mun­ka — mellett képes olyan társadalmi célok megvalósí­tásáért is többletteljesít- - ményre, aminek „ellenérté­két” nem maga, hanem az utána jövők, a felnövekvő nemzedék élvezi majd. Kőváry E. Péter fl népgazdaság 1981. évi terve A Minisztertanács megtárgyalta és jóváhagyta az 1981. évi népgazdasági tervet. Megállapította, hogy az összhangban van a Magyar Népköztársaság VI. ötéves ter­vével, annak céljait konkretizálja az ötéves tervidőszak első évére. A terv előirány­zatai a népgazdaság fejlődésének 1980. évi eredményeire alapozódnak és figyelembe veszik a gazdasági növekedés 1981. évben várható belföldi és külföldi feltételeit. (A népgazdaság 1981. évi tervét lapunk 7. oldalán közöljük.)

Next

/
Thumbnails
Contents