Békés Megyei Népújság, 1980. december (35. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! [ ■ NÉPÚJSÁG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS 0 MEGYEI TANÁCS LOPJA 1980. DECEMBER 2., KEDD Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Illést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését dec. 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzet­közi kérdésekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költ­ségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottság­nak. (MTI) Rendkívüli időjárás Operatív bizottság alakult A Minisztertanács a rend­kívüli időjárás okozta közle­kedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és összehangolásira operatív bizottságot hozott létre a közlekedés- és postaügyi mi­niszter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújt­sanak segítséget a közleke­dési, szállítási és hírközlési feladatok ellátásához, ame­lyek most a legsürgősebb tennivalók közé tartoznak. Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munká­ba járás feltételeinek meg­teremtése és a folyamatos munkarendben dolgozó üze­mek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi taná­csokat, üzemeket, termelő- szövetkezeteket, hogy — megszervezve a lakosság közreműködését, ideértve a közerők kirendelését is — haladéktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a munká­latokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadályok elhárításában. Üzembe helyezés — avatás nélkül Nem volt szalagátvágás, hiányzott minden ünnepélyes ceremónia, egyszerűen csak véglegesen birtokba vették december 1-én, tegnap a Békéscsabai Baromfifeldol­gozó Vállalat új szociális lé­tesítményét a gyár dolgozói, összesen 42 millió forintba került a minden igényt ki­elégítő új épület, melyre már régóta szüksége volt a vál­lalatnak'. Nemcsak azért, mert a régi öltöző és a fürdő nem felelt meg a mai igé­nyeknek, de régi helyükön a rekonstrukciót is akadályoz­ták. A konyha is csak nagy erőfeszítésekkel tudta el­látni feladatát. Az új épületben 800 sze­mélyes fürdő, öltöző kapott helyet, a bármelyik vendég­látóipari vállalatnak' is dí­szére váló étteremben egy­szerre 150-en étkezhetnek kulturált körülmények kö­zött. Az ételeket a modern berendezésekkel felszerelt, több mint ezer adag étel előállítására alkalmas kony­ha biztosítja. A különböző szociális lé­tesítményeken túl az új épü­letben kapott hflyet a könyvtár és a gyári * kultúr­otthon néhány helyisége is. A későbbiekben a földszinti részen egy önkiszolgáló élel­miszerboltot is kialakítanak. Végül még egy lényeges adat: az egész beruházás másfél millió forinttal keve­sebbe került az előirányzott­nál. Az új konyhában készül az ízletes ebéd Fotó: Lónyai László Egy hónappal az év vége előtt Az év zárása előtt egy hó­nappal sok vállalattól érke­zik jelentés arról, hogy — a helyenkénti bizonytalansá­gok, megtorpanások után — sikerült felzárkózni az új kö­vetelményekhez, s 1980-as tervüket, beleértve a nyere­ség növelésének programját is, sikerrel teljesítik. A jövő évi felkészülés irányát és módjait is jelzi az a tapasz­talat, hogy a legstabilabb eredményeket ott érték el, ahol a termékek jobban megfelelnek a piaci igények­nek és a minőség is kifogás­talan. A Péti Nitrogénművek ter­mékeinek növekvő verseny- képességét elsősorban az fe­jezi ki, hogy 22 ország cé­gei az idén a tavalyinak több mint kétszeresét vásárolták. Ma már az eredmények bi­zonyítják, hogy a vállalat vezetői megalapozottan jár­tak el, amikor az exportter­vet a tavalyinak kétszeresé­re emelték, s 64 millió dol­láros bevételt tűztek ki cé­lul. A Borsodi Vegyi Kombi­nát — a Chemolimpex köz­reműködésével — szintén a korábbinál jobban igazodott a külDiaci helyzethez, így si­került elkerülnie az árak hullámzásából eredő veszte­ségeket, illetve kihasználni egyes konjunkturális helyze­teket. Fő exportüzleteit nem a nyár végi időszakban kö­tötte, amikor a műanyag vi­lágpiaci ára a mélypontra süllyedt, hanem olyan idő­pontokban, amikor termé­keit reális áron értékesíthet- 'te. A piaci viszonyok rugal­mas követése tette lehetővé, hogy á tervezettnél is több pvc-műanyagot, műtrágyát és karbamidöt értékesíthet­tek. A salgótarjáni kohászati -üzemekben még áprilisban is úgy számították, hogy az elő­ző évi 250 millió forinttal szemben az idén a legjobb esetben 100 millió forintos nyereséget tudnak elérni, s ezért is igen keményen meg kell dolgozniuk. Egyik leggazdaságosabb termékük, a lágyhuzal iránt nagymértékben csökkent a piac érdeklődése, ezért e cikk gyártását csökkentették, s helyette a most kelendő hi­deghengerelt lemezáruk elő­állítását fokozták. A Budapesti Bőripari Vál­lalat 85 millió forintra ter­vezett nyereségét az eddigi számítások szerint várható­an ötmillió forinttal túltelje­síti, amit elsősorban a költ­ségek csökkentésével és ol­csóbb beszerzési források fel­tárásával alapoztak meg. KGST iogi értekezlet Budapesten tegnap meg­kezdődött a KGST jogi érte- ■ kezletének XIX. ülése. A ta­nácskozáson részt vesznek a KGST-országok és Jugoszlá- j via küldöttségei. Egyebek ■ között olyan szabályozás ki- • dolgozásával foglalkoznak. ; amely rendezi a vállalatok ■ közötti műszaki-tudományos ! együttműködés egyes jogi i kérdéseit, például azt, hogy • mi a teendő abban az eset- ■ ben, ha valamelyik fél nem • teljesíti vállalt kötelezettsé- ; geit. ; Az ülésen a tagállamok S képviselői aláírják azt a 5 megállapodást, amely korsze- ; rűsíti a különböző KGST-or- ! szágokban működő közös vál- : lalatok jogállását. ■ Töltik a gyerekek kedvenc csemegéjét, a pezsgőcukrot Bé­késen, a Hungaronektár cukorkaüzemében Fotó: Veress Erzsi Országszerte súlyos helyzetei teremtett a havazás A csaknem negyven órája tartó országos havazás szin­te teljesen megbénította a közlekedést a Dunántúl leg­nagyobb részén, s másutt is rendkívüli akadályokra szá­míthatnak az útnak indulók. A hétfőre virradó éjszaka tovább rosszabbodott a hely­zet: vasárnap este az M—1- es főközlekedési útvonalat is le kellett zárni Bicske és Biatorbágy között, s éjjel az ittrekedt gépkocsik kimenté­sére koncentrálták az erő­ket. Megbénult a közlekedés Vas és Zala megyében, va­lamint a Bakonyban is. Az eltakarítást mindenütt nagy­mértékben megnehezítette az erős hófúvásokat okozó viha­ros szél, és az utakon vesz­teglő számos elakadt jármű. Hétfőn reggel — egy-két terület kivételével — ország­szerte tovább hullott a hó, és jelentősen lecsökkent a hő­mérséklet: 0 és mínusz 8 fok közötti értékeket mér­nek. Nyugat-, Közép- és Észak-Dunántúlon, Tolná­ban, az ország északi vidé­kein, az Alföldön pedig Bács és Szolnok megyében 80—90 kilométer óránkénti sebessé­gű szél fúj, s magas hótorla­szokat épít az utakon. A közúti igazgatóságok va­lamennyi erőgépe dolgozik. Több megyében a honvédség is bekapcsolódott a legsür­gősebb munkákba. Az országos főútvonalak közül Zala megyében Nagy­kanizsa és Letenye között a 7-es, továbbá egy-egy szaka­szon a 74-es, a 75-ös, a 76-os és a 87-es út -járhatatlan. Vas megyében a hótorlaszok miatt elakadt gépkocsik te­szik több ponton járhatat­lanná a 8-as utat Jánosháza térségében, s leállt a forga­lom a 84-es, a 86-os, a 87-es, a 89-es, a 74-es út e me­gyén átvezető szakaszán is. Győr-Sopron megyében az országhatártól Mosonma­gyaróvárig bénult meg a közlekedés az 1-es úton, le­állt a forgalom a 86-oson, továbbá megszakadt az ösz- szeköttetés Csorna és Kapu­vár között. A többi főútvo­nal csak' egy sávon, és igen nehezen járható. A Veszp­rém megyében közlekedő gépjárművek nem képesek megközelíteni a bakonyi te­lepüléseket, s bár folyama­tosan ekézik a többi főútvo­nalat, azokon sem ajánlatos elindulni. Somogybán a 70- es út Szabadi térségében, a 76-os Balatonszentgyörgynél, a 68-as Balatonújlakmál, a 7-es főút pedig Balatonmá- riánál vált járhatatlanná. Tolnában a 61-es úton Ta­mási térségében emelt méte­res akadályokat a hófúvás, s másutt is csupán fele szé­lességben tudták megtisztí­tani a pályát. Heves megyé­ben a 31-es útvonal közleke­dése bénult meg. Borsodban pedig a 3-as főúté, az Ernőd és Vatta községek közti sza­kaszon. Súlyosbodott a hely­zet az Alföldön is: Szolnok megyében a 27-es és a 32-es utakat ajánlatos elkerülni, Bács-Kiskunban pedig a 44-esen akadt el a forga­lom, s a megye déli részén mind nehezebben birkóznak meg az erőgépek a növekvő hótömeggel. Pest megyében a fővárosból kivezető utak legtöbbjén ugyancsak hótor­laszokat emelt a szél: az 1-es utat változatlanul zárva tart­ják, az M7-es, M3-es, a 6- os és 3-as út egy nyomsávra szűkült. A felsoroltakon kívül az ország számos más főútvona­lán csupán igen lassan, hosz- szú szakaszokon egy nyom­sávon haladhatnak a jármű­vek, az alsóbbrendű utak 80—90 százaléka járhatatlan. A MÁV-vezérigazgatóság­tól kapott tájékoztatás sze­rint a vasúti közlekedésben is súlyos zavarokat okozott az időjárás. A villamosított vonalak egyes szakaszain vil­lanyoszlopok dőltek a pályá­ra, s leszakadtak a felső ve­zetékek. A személyforgalmat ugyan változatlanul fenn­tartják, ám a vonatok' csu­pán több órás késéssel érnek rendeltetési helyükre. Az egyes vasútvonalak állapotá­ról, a forgalmi helyzetről a pályaudvarok információs irodái adnak részletes tájé­koztatást. A Volán Engels téri pálya­udvaráról számos járatot nem tudtak hétfő reggel el­indítani. így többek között Budapesten vesztegel a sop­roni, a szombathelyi, a pá­pai, a kaposvári, a hévízi, a veszprémi, valamint a bécsi távolsági autóbusz. Vidékről sem érkezett meg a reggeli járatok jó része. Számos — vasárnap este, illetve hétfő hajnalban útnak indult — busz még a délelőtti órákban is az országutak hóakadá­lyaiban rekedve várta, hogy kiszabadítsák. A Balaton partján vasár­nap estétől hétfő reggelig 11 órás küzdelem folyt egy szü­lő anya kórházba szállításá­ért. Siófokról indult Bala- tonszabadiba a szülés előtt álló kismamához a mentő­autó, amikor a 7-es útvona­lon elakadt, s a segítségére siető három hómarógép sem tudta kiszabadítani. Éjfél után a honvédségtől kértek lánctalpas járműveket, mi­közben a mentősök gyalog­szerrel indultak el a község­be, hogy segíthessenek a min­den percben várható szülés­nél. Közben a helyi termelő- szövetkezet traktora a hó­akadályig szállította a leen­dő anyát, s a torlasz másik oldalára érkezett újabb men­tőkocsiba szállhatott át vé­gül. így délelőtt 10 órára ke­rült a siófoki kórházba, ahol már biztonságban várja ki­csinyének világra jöttét. Hét­főre virradó éjszaka a Győr- Sopron megyei Rajkára, il­letve Bősárkányba ugyan­csak vajúdó asszonyokhoz in­dult egy-egy mentőautó. Nagy teljesítményű hóekék vágtak utat előttük, így mindketten idejében kórház­ba jutottak. Hétfő reggel Jászkisérre egy szülő édes­anyához hívták a mentőt, de az elakadt a nagy hóban. Időközben a kismama a la­kásán komplikációmentesen megszülte csecsemőjét. A mentőkocsi segítségére egy szovjet kétéltű lánctalpas harckocsi sietett. Utat vá­gott neki, és segítségével a mentő eljutott Jászkisérre, felvette az anyát, magzatját, és szerencsésen beszállították a jászberényi városi kórház szülészetére. A szovjet kato­nák visszafelé jövet Jászla- dányban egy szakképzett mentőápoló kíséretében egy súlyos vesebeteget vettek fel és szállították be Szolnokra. A Tiszántúli Áramszolgál­tató Vállalat több vezetéke is megsérült a hosszú évek óta példátlan nagyságú, szélvi­harral kísért hóesés miatt. Szolnok megye számos köz­sége maradt áram nélkül. A közlekedés megbénulása több fontos termelőüzem (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents