Békés Megyei Népújság, 1980. november (35. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

■ 1980. november 1., szombat NÉPÚJSÁG TELEX $ BUDAPEST Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására október 27. és 31. között lá­togatást tett hazánkban a Bangladesi . Kommunista Párt küldöttsége, amelyet Matiur Hahman, a Közpon­ti Bizottság titkára vezetett. A delegáció tagja volt Os­man Ghani, a KB tagja, a daccai városi pártbizottság titkára. A látogatásról köz­leményt adtak' ki. % BUKAREST Bukarestben pénteken be­fejeződött a magyar—román gazdasági együttműködési vegyes kormánybizottság XV. ülésszaka. A magyar küldöttséget Marjai József miniszterelnök-helyettes, a vegyes kormánybizottság magyar tagozatának elnöke, a román delegációt pedig Nicolae Constantin minisz­terelnök-helyettes, a román tagozat elnöke vezette. * VARSÓ Pénteken Varsóban, a kor­mány épületében megkez­dődtek Pinkowski miniszter- elnök és a „Szolidaritás” szakszervezeti szövetség képviselőinek megbeszélései. A találkozót a „Szolidaritás” kezdeményezte. A kormány­fő igenlő választ adott, majd meghívására az új szakszer­vezet vezetői a fővárosba érkeztek. A megbeszéléseken, amelyek az esti órákban még folytak, az új szakszer­vezetekkel kötött megállapo­dások végrehajtásáról — a többi között a „Szolidaritás” régebbi és újabb keletű fenntartásairól — volt szó. Áttekintik továbbá a szak- szervezeti szabályzat bejegy­zésének kérdését, azt, hogy a szakszervezetek' hozzáfér­hessenek a tömegtájékozta­tási eszközökhöz, megvitat­ják a bérmegállapodások megvalósítását, a piacellá­tást és a mezőgazdaság prob­lémáit. * * * Pénteken befejeződött Lord Carrington brit külügymi­niszter hivatalos lengyelor­szági látogatása. A brit ven­dég a nap folyamán Krak­kóba látogatott, ahol meg­tekintette a Jagelló egyete­met és a Wawelt. Délután Lord Carrington elutazott Londonba. Sfr LONDON Újabb sztrájkok fenyegetik a brit gépocsiipart. Képünkön: a Leyland-gyár munkásai sza­badtéri gyűlésükön utasítot­ták vissza a vállalat „végle­ges” béremelési ajánlatát. (Telefotó) # DAR ES-SALAAM Julius Nyerere tanzániai államfőt a vasárnap tartott parlamenti és elnökválasz­tások eredményeként újabb öt évre megerősítették tiszt­ségében. Nyerere, aki 19 éve áll az ország élén, a szava­zatok 93 százalékát szerezte meg. A választások hivatalos végeredményét pénteken a szavazatszámláló bizottság szóvivője jelentette be a tanzániai fővárosban. Jfc LIMA Salvador és Honduras kül­ügyminiszterei csütörtökön Limában békeszerződést ír­tak alá, és ezzel véget ve­tettek a 11 éve, a „futball- háború” óta tartó ellensé­geskedésnek. Mint ismeretes, egy világbajnoki selejtező mérkőzés olyan vitát váltott ki, hogy 1969-ben a két kö­zép-amerikai ország négy napig szabályos háborút ví­vott egymással. A kölcsönös provokációk és csetepaték a legutóbbi időkig folytatód­tak. Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára pénteken a KB székhá­zában fogadta Pjotr Gyemi­csevet, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának póttagját, a Szovjetunió kulturális mi­niszterét, aki a szovjet kul­túra napjai magyarországi rendezvényein vesz részt. Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aczél György miniszterelnök-he­lyettes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak pénteken fogadták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezetőjét. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélé­seken véleménycserére ke­rült sor a magyar—szovjet barátság, a tudományos és kulturális együttműködés fejlődésének tapasztalatairól, és időszerű feladatairól. Meg­állapodtak a kulturális kap­csolatok elmélyítésében és sokoldalú továbbfejlesztésé­ben. Bizakodó jelentések az iráni túszokról Nyugati hírügynökségek péntek délelőtt sok olyan jelentést adtak, amelyek alapján feltételezik, hogy az Iránban egy éve fogva tar­tott amerikai túszok novem­ber 4., vagyis az amerikai elnökválasztás előtt vissza­nyerik szabadságukat. E híreket támaszthatja alá a teheráni rádió pénteki, szokatlan hangnemű kom­mentárja. Eszerint a túszok elengedését nem lenne sza­bad v,igazságtalan, vagy gyá­va tettként” értékelni, mert az — úgymond — nagy győ­zelem lenne Irán számára. Most a foglyok' elengedése irányítaná rá a világ figyel­mét az Egyesült Államok bűnös iráni politikájára — hangsúlyozza a teheráni rá­dió. Az amerikaiak már csaknem egy éve „büntetés­ként, az iráni nép ellenőrzé­se alatt állnak” — hangzik az iráni rádiókommentár, azt sugallva, hogy ez a rab­ság már elég büntetés volt számukra. A hosszú rádió- kommentár szerint „Kho­meini ajatollah, és az iráni nép igazságos módszert dol­gozott ki a túszok elengedé­sére”. * * * Az iráni rádió pénteken első ízben ismerte el közvet­ve Khorramshahr teljes el- estét, amikor azzal vádolta az iraki katonákat, hogy ki­fosztják a várost és elrabol­ják a lakosság javait. Khorramshahr bevétele Szaporodnak a találgatások az amerikai túszok szabadon- bocsátásáról. Képünkön: a teheráni egyetemen Irán helyzetéről tartott pénteki beszédében Radzsai minisz­terelnök a várakozások elle­nére nem tett semmilyen végleges kijelentést (Telefotó) után az iraki támadások Abadanra koncentrálódnak. A teheráni rádió beszámolt arról, hogy csütörtök éjsza­ka és pénteken hajnalban megszakítás nélkül ágyúzták az olajvárost. November 4-én országszer­te tömeges tüntetésekét ren­deznek Iránban, megemlé­kezve az amerikai túszok fogságba ejtésének és Kho­meini 1963-as száműzetésé­nek évfordulóiról. Elnökválasztási kampány A The Washington Post — az amerikai főváros nagy te­kintélyű politikai napilapja — pénteken fanyalogva bár, de elkötelezte magát Jimmy Carter újraválasztása mel­lett. Mint emlékezetes, pár nappal korábban a rendkí­vül befolyásos The New York Times ugyancsak Car­ter mandátumának meghosz- szabbítására hívta fel olva­sóit. Washingtoni politikai ber­kekben nagy jelentőséget tu­lajdonítanak a polgári libe­rális sajtó ilyen értelmű ál­lásfoglalásának, de rámutat­nak: ,az átlagos amerikai sza­vazópolgár orientálásában nem kevésbé fontos tényezőt jelentő helyi lapok mintegy kétharmada viszont Ronald Reagan megválasztására szó­lította fel olvasóit. A választási esélyek teljes bizonytalanságát egyébként a Post vezércikkének hangne­me is tükrözi. A lap lénye­gében nem Carter személyét támogatja, hanem a külpoli­tikai tapasztalatokat nélkü­löző, ultrakonzervatív Rea­gan személyét ellenzi­A november 4-i választá­sokig hátralevő három na­pot az elnök a déli álla­mokban — Floridában, Ten- nessee-ben, Mississippiben és Texasban tölti. Ezekben az államokban 1976-ban fölé­nyes győzelmet aratott, most viszont igen bizonytalan a helyzete. Ronald Reagan „az utolsó körben” a népes és egyelőre „döntetlenre” álló ipari ál­lamokban próbálja erősíteni helyzetét. A választási kam­pány véghajrájának ütemére jellemző, hogy csütörtökön mindkét jelölt nyolc kam­pánybeszédet mondott. Posztumusz kizárás Pekingben pénteken este bejelentették, hogy a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának döntése értel­mében kizárták a pártból az 1975-ben elhunyt Kang Sen­get, a Központi Bizottság volt alelnökét és Hszie Fü- csit, a párt Politikai Bizott­ságának volt tagját, egykori miniszterelnök-helyettest. „Jobbra át!” Jamaicában Egy haladó, imperialista­ellenes rendszerrel kevesebb az amerikai földrészen. A Jamaicában megtartott vá­lasztásokon győzött a kon­zervatív ellenzék, s Michael Manley Népi Nemzeti Pártja ellenzékbe szorult. Már-már polgárháborús körülmények jellemezték a választást megelőző heteket, hónapokat. A rendkívül sű­rűn lakott, de mindössze 11,5 ezer négyzetkilométeres közép-amerikai országban egymást követték a gyilkos merényletek. A jobboldali terroristák valósággal pá­nikhangulatot keltettek, s attól sem riadtak vissza, hogy megkíséreljék a mi­niszterelnököt és a honvé­delmi minisztert eltenni láb alól — szerencsére tervük meghiúsult. Nem először vagyunk tanúi a megfélem­lítés jól bevált módszerei­nek egy-egy latin-amerikai államban, ha bizonyos kö­rök politikai változás kicsi­karását tűzik ki célul. Jamaicában most rendszer- váltás, „Jobbra át!” követ­kezik be, miután a Nyugat­barát, mindenekelőtt az UßA-val szoros kapcsolato­kat ápoló jamaicai munkás­párt többséget kapott a tör­vényhozásban. Nyilvánvaló, hogy hamarosan felszámol­ják a Manley-kormány vív­mányait, a külföldi tőke ál­lamosítását, az állami szek­tor előtérbe állítását, a dol­gozók szociális körülményei­nek szüntelen javítását cél­zó intézkedések aligha ma­radnak érvényben. Manley kormánya tiszte­letre méltó módon a szocia­lista irányzat mellett köte­lezte el magát. Kuba szom­szédságában ez úgy látszik, túlontúl nagy veszélyeket rejthetett magában mind­azok számára, akik a „zöld kontinens” forradalmi har­cát minden eszközzel meg akarják gátolni. Ragadós le­het a nicaraguai példa! — vélik Washingtonban, s nem alaptalanul: a haladó poli­tika széles körű és kedvező visszhangra talált Latin- Amerika sok országában. Jamaica példája azt illuszt­rálja, hogy az USA közelsé­gében milyen nehéz meg­őrizni egy nép boldogulásá­nak önálló, nem a washing­toni forgatókönyvekhez iga­zodó arculatát. A posztumusz kizárásról szóló döntésnek megfelelően a Központi Bizottság vissza­vonta és semmisnek nyilvá­nította a két volt vezető ha­lála alkalmából elhangzott gyászbeszédeket, és az egész párttagsággal ismertette „el­lenforradalmi bűneiket”. A döntés szerint Kang Seng és Hszie Fü-csi közvetlenül részt vett Lin Piao és Csiang Csing ellenforradalmi klikk­jének a hatalom megszerzé­sére irányuló cselszövései­ben, és súlyos bűnöket kö­vettek el a kulturális forra­dalom alatt. Megfigyelők a posztumusz kizárásról szóló központi bizottsági döntést összefüg­gésbe hozzák a „Lin Piao és Csiang Csing ellenforradal­mi klikk” tíz fővádlottjának rövidesen megkezdődő pe­rével. Gyapay Dénes A nyugatbarát irányzati ellenzék győzött a jamaicai válasz­tásokon. Képünkön: a belpolitikai feszültség miatt páncélo­sok őrködtek a karib-tengeri szigetország fővárosának, Kings- tonnak utcáin a szavazás napján (Telefotó) hírek hírek hírek Ma: Marianna napja A Nap kél 6.28 — nyugszik 16.27 órakor A Hold kél-----­— nyugszik 14.08 órakor ÉVFORDULÓ Nyolcvan évvel ezelőtt, 1900. november 1-én szüle­tett Emil Boleslav Lukác szlovák költő és műfordító, a modern szlovák költészet egyik legjelentősebb képvi­selője. , * — HELYREIGAZÍTÁS. La­punk október 29-i számának második oldalán tévesen je­lent meg a tótkomlósi gáz­programmal kapcsolatos in­formáció. A hír kifogásolt része helyesen így hangzik: Egy kétszobás lakás beköté­se mintegy 35 ezer forintba kerül. Ezt minden igénylő­nek saját erőből (vagy OTP- kölcsönből) kell fedeznie. A tanács csak az utcai vezeték „bekerülési” költségét előle­gezi meg. — AZ ÉPÍTŐIPARI Tudo­mányos Egyesület Békés me­gyei Szervezete és a Buda­pesti Francia Műszaki és Tudományos Tájékoztatási Központ november 3-án, hét­főn Békéscsabán a Technika Házában diavetítéssel illuszt­rált előadást szervez „A szo­ciális lakásépítés Franciaor­szágban” címmel. Az előadó: Kangyai Miklós, a BUVÁTI szakosztályvezetője. — HÁRMAS IKREK Szege­den. November 30-án a késő esti órákban hármas ikrek születtek a Szegedi Orvos- tudományi Egyetem nőgyó­gyászati klinikáján. A hu­szonhat éves Szabadi And- rásné, szakmán lakos, a ter­hesség harmincegyedik heté­ben hozta világra gyermeke­it. András 1230 grammal, Réka 1680 grammal, Bálint 1960 grammal születtek. A klinika péntek reggeli tájé­koztatója szerint az újszülöt­teket a szegedi egyetem gyermekgyógyászati' kliniká­ján inkubátorban helyezték el. A hármas ikrek és az anya a körülményekhez ké­pest jól vannak. A Szabadi házaspárnak már volt egy kétéves fiúgyermeke, így a család most hat főre gyara­podott. — A BÉKÉS MEGYEI Ve­gyesipari Vállalat erre az évre 130 ÉTI típusú kazán szállítását vállalta csehszlo­vák partnerének. A gyomai üzemben ezek sorozatgyártá­sa már javában fóliák, majd a belföldi igények kielégíté­sére kerül sor. — A SARKADI művelődési házban az Ikarosz dzsessz- balett és a Fővárosi Operett­színház táncművészei lépnek fel november 3-án este 7 órakor. A bemutatásra kerü­lő három felvonásos dzsessz- balett-műsor címe: Coppélia. — NAGYSZÉNÁSON a ta­nács mintegy 150 ezer forin­tot költött a bölcsőde fűtésé­nek korszerűsítésére ebben az évben. A Békés megyei Tervező Vállalat által készí­tett tervek alapján a kivite­lezést egy kisiparos vállalta, aki egyúttal több mint 4600 forint értékű társadalmi munkát végzett. — HAT MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM kapott elismerő okle­velet a közelmúltban a Kö­rösök Vidéke Tsz-szövetség termelőszövetkezetei közül a búzatermesztésben elért ki­emelkedő eredményeiért. Ilyen elismerésben részesült a békésszentandrási Zalka, az endrődi Lenin, az ecseg- falvi Egyetértés, a szarvasi Dózsa, a csabacsüdi Lenin és a szarvasi Táncsics Tsz. Hideg idd Várható időjárás ma estig: hideg, általában derült, szá­raz idő, időnkénti felhősö- déssel, egy-két helyen átfutó záporesővel, az £szaki-kö- zéphegységben hózáporral. Gyakran élénk, néha erős, eleinte főként északnyugati, majd északkeleti irányú szél. Hajnalban helyenként köd, a várható legalacsonyabb hő­mérsékelt általában mínusz 2—plusz 3, a szélvédett he­lyeken mínusz 2—mínusz 6, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 5—10 fok között. * ' — A GÁDOROSI November 7. Termelőszövetkezetben a jelenlegi 3 ezer 500 literes átlag tej,hozam növelését ter­vezik. Ezért javítják a ta­karmányozás feltételeit, és felhasználják a kukoricaszá­rat és a leveles répafejet. — A MAGYARBÁNHEGYE- SI BARTÖV termelési értéke egy év alatt csaknem 12 szá­zalékkal emelkedett. A bel­földi szállításokon kívül szov­jet exportra is lehetőség nyílt, így az idén mintegy 17 millió naposcsibét értéke­sítenek. — A MEDGYiESEGYHÁZI Vas-, Faipari Szövetkezetben már évek óta gyártanak ké­zi hajtású fúrógépeket. Az úgynevezett amerikánerekből az idén 20 ezret adnak át a kereskedelemnek. — OROSHÁZÁN is beveze­tik a csütörtöki bevásárlóna­pot. November 20-tól a he­lyi ÁFÉSZ áruházában, illet­ve az Univerzál szaküzleté­ben minden csütörtökön este 8 óráig lehet vásárolni kü­lönféle iparcikkeket. — A BÉKÉS MEGYEI Mú­zeumbaráti Kör november 1-én, szombaton délután 2 órától tartja a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum­ban évi közgyűlését. A részt­vevők többek között az új állandó kiállítást tekintik meg majd Koppány János előadását követően a népraj­zi és helytörténeti pályamun­kákat értékelik. — A KPVDSZ-HEZ tartozó megyei vállalatok, szövetke­zetek, intézmények az 1980/81-es tanévben 36 szak- szervezeti tisztségviselőt kül­denek tanfolyamra. Az első foglalkozás november 10-én kezdődik a békéscsabai SZMT oktatási központban, amelyen 6 fogyasztási szövet­kezet sportfelelőse vesz részt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 44. heti lottósorsoláson a követ­kező számokat húzták ki: 13, 16, 21, 23, 30 Az október havi tárgynye- remény-sorsoláson a 42. já­tékhét szelvényei vesznek részt. — A MAGYAR AUTÓKLUB tagjai közül az idén 480 Bé­kés megyei magánautós járt külföldön klubszervezésben. Legtöbben a Szovjetunióba, Jugoszláviába és Ausztriába látogattak el. — ÉLELMEZÉSI KOLLOK­VIUM az Akadémián. Több mint 200 hazai szakember részvételével rendeztek teg­nap tudományos kollokviu­mot a Magyar Tudományos Akadémián. Az előadásokon az élelmiszeripari kutatások néhány fontos területének helyzetéről számoltak be egymásnak a szakerh,berek, így többek között szóba ke­rült a fehérjetermelés haté­konyságát és a fűszerpapri­ka színét, zamatát és egyéb tulajdonságait befolyásoló la­boratóriumi módszerek al­kalmazása.

Next

/
Thumbnails
Contents