Békés Megyei Népújság, 1980. november (35. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980. NOVEMBER 1., SZOMBAT Ara: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Ülést tartott az Elnöki Tanács Átallták az M3-as újabb útszakaszát Tegnap délelőtt Kétegyházán a Mezőgazdasági Szakmunkás­képző és Munkástovábbképző Intézetben dr. Vendégh Ferenc mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes felavatta az agrártörténeti emlékhelyet, majd délután Békéscsabán megnyitotta a látogatók előtt a gabonamúzeumot, a csabai tanyát és a csókási szélmalmot. A két eseményről lapunk 3. oldalán közlünk tudósítást Fotó: Veress Erzsi Üzemorvosok megbeszélése Gyopároson A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Losonczi Pál tájékoztatta az Elnöki Tanácsot a szocia­lista Etiópiában, a Tanzániai Egyesült Köztársaságban, a Mozambiki Népi Köztársa­ságban és a Zambiai Köztár­saságban ez év szeptemberé­ben tett hivatalos látogatá­sáról, és ezen államok veze­tőivel folytatott tárgyalásai­ról. Az Elnöki Tanács a tá­jékoztató jelentést jóváha­gyólag tudomásul vette, és megállapította, hogy a láto­gatások és tárgyalások ered­ményesek voltak: jelentősen hozzájárultak a Magyar Nép- köztársaság és a meglátoga­tott államok politikai, gaz­dasági és kulturális kapcso­latainak továbbfejlődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a földértékelésről. A rende­let értelmében a jelenlegi­nél korszerűbb, a hatékony jövedelemszabályozást job­ban szolgáló, a termelést leginkább befolyásoló termé­Tegnap, pénteken délelőtt Békéscsabán dr. Szabó Sán­dornak, a megyei tanács ál­talános elnökhelyettesének elnökletével tartotta soron következő ülését a megyei mezőgazdasági szervezési bi­zottság. A bizottság tagjai áttekintést kaptak az őszi munkák helyzetéről. Hosszúra nyúlt, szép ősz­szel ajándékozta meg a ter­mészet a mezőgazdaságot. Az üzemek többségében ki is használták az alkalmat. A megyei szinten tervezett 130 ezer hektárnyi búza vetéste­rületének 92 százalékán már földbe juttatták a magvakat. A Dél-Békés megyei Terüle­ti Tsz-szövetség taggazdasá­gaiban már csak 2-3 napra való vetés van hátra, míg a Körösök Vidéke Területi Tsz-szövetség üzemeiben a kedvezőtlen talajviszonyok miatt a terület 80 százalékán vetették el a kenyémekvalót. A megye állami gazdaságai­ban is befejező szakaszához közeledik a vetés. Másik nagy munka a ku­koricatörés. A késői érés mi­att eltolódott e fontos takar­mánynövény betakarítása, átlagosan 26—35 százalékos nedvességtartalommal arat­ják a kombájnok. A Körösök vidékén sok helyen még zöld a növény, s ez az oka, hogy a kukorica vetésterületének csupán 65 százalékán kom- bájnolták le a termést. A cu­korrépa szedése megfelelő ütemű, a szója jó átlagter­méssel került a magtárakba. Megyeszerte levágták a ken­dert, felszedték a burgonyát, amit ezekben a napokban válogatnak. A seprűcirok vá­gása befejező szakaszához közeledik, a maglehúzás ja­vában tart. A bizottság ülésén az elő­terjesztésekből kitűnt, hogy több helyütt raktározási gon­dokkal küszködnek az üze­mek. A gazdaságok koráb­ban a szárítókapacitásnak megfelelően foglalkoztatták a kombájnokat. A szervezési bizottság felhívta a tsz-ek, szeti tényezőkön alapuló földértékelés kerül beveze­tésre. Az új földértékelést — amely a mező- és erdőgazda­sági művelést szolgáló kül­területi és zártkerti, továbbá a nagyüzemi műveléssel hasznosított belterületi föl­dekre vonatkozik — 1981-től folyamatosan hajtják végre. A, Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos energiáról szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártalanítási szabályokat tartalmaz azok­ra az esetekre, amikor a bá­nyászati tevékenység vagy az energia továbbítását szol­gáló berendezések elhelyezé­se a használati jogok korlá­tozásával jár. A törvényere­jű rendelet a kihirdetéssel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, továbbá egyéb, folya­matban levő ügyeket tár­gyalt. állami gazdaságok figyelmét, hogy fokozzák a betakarítás tempóját, s a termést ideig­lenesen tárolják, majd az­után következzék az utószá­rítás. E munkákban jók a tapasztalatok a csorvási Le­nin, a nagykamarási Ságvá- ri és az orosházi Űj Élet Tsz-ben. A mezőhegyesi és a Sarka- di Cukorgyár körzetében fo­lyamatos a cukorrépa szedé­se és beszállítása, Igaz, ta­valy ilyenkor előrébb tartot­tak e munkában. Ezekben a napokban 65 honvédségi te­hergépkocsi segíti a nyers­anyag fuvarozását. A mező­hegyesi gyárból Csongrád megyébe 2500, a sarkadiból Elkészült Gödöllő, és Hat­van között is az M3-as au­tópálya — jelentette az épí­tők nevében Hoós László, a Betonútépítő Vállalat igazga­tója Pullai Árpád közleke­dés- és postaügyi miniszter­nek tegnap, a bagi völgyhíd előtt rendezett ünnepségen, amelyen Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyet­tese a kifeszített szalag át­vágásával átadta a forga­lomnak az M3-as újabb, 21,4 kilométeres szakaszát. A kétszer kétsávos, a le­álló- és a választósávokkal együtt 28 méter széles érde­sített homokaszfalt felületű pályán biztonságosabb, gyor­sabb az utasás a főváros és Hatvan között. A műszaki átvétel tanúsága szerint ki­váló munkát végeztek az épí­tők, akik az újabb szakaszon egyebek között 3,2 millió köbméter földet mozgattak meg, 390 ezer tonna aszfalt- burkolatot és védőréteget te­Szabolcsba pedig 400 vagon répaszeletet szállítanak. Az AGROKER raktárain több tucat erő-, a hozzájuk tartozó munka- és betakarító gép áll. Pénzügyi nehézségek miatt viszont ezeket a gépe­ket az üzemek nem tudják megvásárolni, holott kedve­zőbb hitelfeltételekkel ezek a gépek nagy lendületet ad­nának az időszerű őszi mun­káknak. A szervezési bizott­ság elismerését fejezte ki azoknak a gazdaságoknak, kollektíváknak, amelyek a jó időjárás adta lehetőségeket késedelem nélkül kihasznál­ták, egyben felhívta az üze­mek figyelmét a nagy töme­gű és nagy értékű munkák gyorsított ütemű folytatásá­ra, a minőségi követelmé­nyekre és a takarékosságra. rítettek el az előírt minőség­ben. Az autópálya melletti települések és a hozzájuk vezető utak, két vasúti ke­reszteződés és számos vízfo­lyás miatt 20 hidat, felül- és aluljárót építettek, közülük hasznosságán túlmenően, lát­ványnak sem megvetendő a 256 méter hosszú bagi völgy­híd, amely a 3-as főút és egy földút, valamint a bes- nyői patak és a budapest— miskolci vasútvonal fölött ível át. Az M3-ason Budapest— Hatvan között a 12. kilomé­terkőnél épül a Schell-töltő- állomás és a bisztró, ezeket később étteremmel és mo­tellel egészítik ki, és ott lesz az Autóklub javítóállomása is. A 36. kilométernél újabb étterem, az 51. kilométernél ÁFOR-üzemanyagtöltő állo­más lesz. Magát az autópá­lyát is tovább építik, vár­hatóan 1983-ra eljutnak Gyöngyösig. * * * Az M3-as autópálya építé­se 1973-ban kezdődött. A Budapest—Gödöllő közötti 23,5 kilométeres első sza­kaszt 1978-ban adták át a forgalomnak. Hazánkban ez az első, amely egyszerre na­gyobb szakaszon, kétszer két sávval, teljes értékű autó­pályaként épül./ Gyöngyös után Mezőkövesd érintésével Eger, Leninváros, Miskolc, Kazincbarcika, Ózd és Nyír­egyháza irányában is javít­ja majd a közlekedést, meg­könnyíti a Mátra és a Bükk üdülőhelyeinek megközelíté­sét. Az európai úthálózatnak is fontos vonala, része lesz a Zágrábot Kassával összekötő 71-es Európa-útnak, a KGST közlekedési együttműködés­ben pedig Csehszlovákia és a Szovjetunió között nemzet­közi tranzitforgalmat bonyo­lít le. ' Gyopároson, a Gázipari Gépgyár üdülőjében az OKGT üzemorvosai tanács­koztak tegnap, október 31-én délelőtt. Az orosházi vállalat reu- matológus üzemorvosa, dr. Hégely Mihály tartott első­ként előadást a mozgásszer­vi megbetegedésekről és a gyógyítási lehetőségekről. Ezt követően a kőolajipar mun­kásait gyógyító orvosok vi­A napokban előzetes meg­beszélést tartottak a két­évenként, Békésen megren­dezendő népi építészeti ta­nácskozás rendező szervei­nek képviselői. A tanácsko­zást jövőre, a múzeumi és műemléki hónap eseménye­ként, immár harmadik alka­lommal Békésen rendezi meg a helyi városi tanács, á Bé­kés megyei Múzeumok Igaz­gatósága, a megyei tanács tudományos és koordinációs szakbizottsága és az Orszá­gos Műemléki Felügyelőség. Az előző két tanácskozás alkalmával általában foglal­koztak a népi műemlékvéde­lemmel, ezen belül is a táj­házak kérdésével- Ezek a ta­nácskozások alkalmasak vol­Telefonon kaptuk a hírt, hogy az ecsegfalvi Egyetér­tés Tsz-ben tegnap, október 31-én 1247 hektáron befejez­ték az őszi búza vetését, és földben van 352 hektáron az őszi árpa magja is­tatták meg sajátos gondjai­kat, a terület feladatait, a munkahelyi ártalmak és megbetegedések megelőzésé­nek módjait. Szó esett Gyo- páros továbbfejlesztéséről, amelynek gyógyászati lehető­ségét a kőolajosok is alakí­tanák. A továbbiakban még az .üzemorvosok szervezési és ellátási gondjairól beszélget­tek. tak arra is, hogy a két szak­terület, az építészet és a néprajzi muzeológia szak­emberei véleményt cserélje­nek, megismerjék egymás gondjait és eredményeit, eze­ket gyümölcsöztessék saját további munkájukban. A III. népi építészeti tanácskozást A tanyák népi építészete címmel rendezik meg. A többnapos tanácskozás rész­vevői — köztük először kül­földi meghívott szakemberek is — tanulmányi kirándulá­sokat is tesznek majd, mely­nek során a békéscsabai, tegnap felavatott tanyamú­zeumot, Békés és Békéscsa­ba határában a különböző tí­pusú és fejlettségi fokú ere­deti tanyákat tekintik meg. A Mezőhegyesi Állami Gazdaság pedig telexen je­lentette szerkesztőségünknek, hogy ugyancsak a tegnapi napon fejezték be a munkát a vetőgépek: 4850 hektárt vetettek be őszi búzával. — sz. — A Tótkomlóst Népművészeti és Háziipari Szövetkezetben a gazdag népi motívumok hagyo­mányait ápolva és gyarapítva készítik a szebbnél szebb szőttes konyhai garnitúrákat, fali szőnyegeket, szőttescsíkkal díszített női blúzokat. Képünkön a rojtokat fésülik, majd ollóval méretre vágják .. „ . Foto: Veress Erzsi Sürgetnek az őszi munkák 1981 októberében, Békésen Nemzetközi tanácskozás a tanyák népi építészetéről Ecsegfalván és Mezőhegyesen Befejezték a vetést /

Next

/
Thumbnails
Contents