Békés Megyei Népújság, 1980. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

1980. szeptember 2., kedd o Napirenden Békés megye mezőgazdasága Megkezdődtek az üveggyári ifjúmunkás és szakmunkástanuló napnk Küszöbön a „népek világparlamentje a békéért” Romesh Chandra budapesti sajtókonferenciája Az MSZMP KB-titkárság 1976. szeptember 27-i hatá­rozata végrehajtásáról — amely Békés megye mező- gazdaságának és élelmiszer- iparának helyzetéről, a to­vábbfejlesztés feladatairól szól — tárgyalt tegnapi ülé­sén a megyei pártbizottság gazdaság- és szövetkezetpo­litikai bizottsága. A megbe­szélésen Csatári Béla, az MSZMP Békés megyei bi­zottságának titkára elnökölt. A határozat óta eltelt négy év alatt a természeti adott­ságokat egyre jobban hasz­nosító mezőgazdaság és élel­miszeripar országosan is elis­merésre méltó eredményeket mondhat magáénak. Az el­múlt években rekordtermést takarítottak be a mezőgaz­dasági üzemek búzából és kukoricából, és tavaly több mint 100 ezer tonna sertést értékesítettek. Négy év alatt a termelés 14,2 százalékkal nőtt. A több terméket csak­nem 1800 dolgozóval keve­sebb állította elő. Az állami gazdaságokban, termelőszövetkezetekben bú­zával és kukoricával haszno- sítiák a szántó 60 százalékát. A titkárság határozatának megfelelően nőtt a zöldség­félék vetésterülete, termés­hozama. Az állattenyésztés gyors ütemben kiegyensúlyo­zottan fejlődött. Ennek for­rása az állomány növekedé­se és a termelési mutatók javulása . volt. A sertésállo­mány 1976-hoz képest 22 szá­zalékkal nőtt. A nagyüzemi gazdálkodás tovább korszerűsödött, javult anyagi, technikai felszerelt­ségük, az irányítás színvona­la. A tsz-ek négy év alatt 20,5, az állami gazdaságok 21 százalékkal növelték terme­lési értéküket. Ennek elle­nére is a mezőgazdaság még jelentős tartalékokkal ren­delkezik a költségek csök­kentésében, a beruházásra szánt pénzeszközök éssze­rűbb felhasználásában, az anyagi érdekeltség fokozásá­ban. A jövőben is elengedhetet­len feladat marad a belvíz­zel és árvízzel sújtott, a ter­melés színvonalát és ered­ményességét tekintve a me­gyei átlagtól elmaradó üze­mek megkülönböztetett tá­mogatása. Ennek szellemében készült el a komplex melio­ráció VI. ötéves tervi me­gyei programja is. A termelés jelentős hánya­dát a mintegy 100 ezer kis­gazdaság adja. A háztáji gazdaságokban előállított termékekre változatlanul nagy szükség van. Ezért a jövőben még nagyobb fi­gyelmet kell fordítani a kis­gazdaságokban folyó terme­lés közgazdasági feltételei­nek „finomítására”. Az élelmiszeripar fejlődése többszörösen is felülmúlta az országos és a megyei ipar átlagát. Különösen _az ex­porttermelés bővült. A me­gye összes exportjának felét, a dollár elszámolású export 2/3-át ez az ágazat adja. Az élelmiszeripar termelésének növekedésében döntőnek bi­zonyult a Gyulai Húskombi­nát megépítése, amely a ter­vezett időben és költséggel készült el. A gabonaiparban 104 ezer tonnával bővült a tárolótér, és 30 százalékkal nőtt a takarmánygyártás. A cukorgyárak folyamatos re­konstrukciója lehetővé tette, hogy a feldolgozás 15 száza­lékkal nőjön. Az élelmiszeripar terüle­tén a legfontosabb, legsür­getőbb feladatok közé tarto­zik a hűtőtárolótér 10 ezer, a gabonatárolótér 150—200 ezer tonnás bővítése — álla­pították meg többek között a gazdaság- és szövetkezetpoli­tikai bizottság ülésén. Utas ellen az Utasellátó? Azért szép számmal van­nak olyan dolgok, amelyek valahogy nem férnek be a tisztelt hon- és állampolgár fejébe. Ilyen például a ven­déglátói osztálybasorolás rendezői elve is. Pontosab­ban az Utasellátónak neve­zett cég négy-, illetve sok keréken mozgó egységeinek osztályba sorolása. Mond­hatni töméntelen adalékot gyűjtöttem össze az elmúlt néhány év alatt a Békés megyében illetékes egységek viselt, s bizonnyal a népi el­lenőrök, minőségellenőrzők fantáziáját megmozgató ese­tekből, vagy ha úgy tetszik: visszaélésekből. Mondhatja persze bárki: no és? Ilyet korlátlan számban tud me­sélni bárki, aki a tömegköz­lekedés (nagyobb távon) ál­dásait és átkait nap mint nap kénytelen elviselni. De ez az utóbbi sztori azért már több volt a kelle­ténél. Már azért is, mert az egész Utasellátó (gyer­mek-) betegségeit magán vi­selte. (Tisztelet azoknak az alkalmazottaknak, akikre mindez nem vonatkozik. De hát kiküszöbölhetetlen az az emberi gyarlóság, miszerint a rosszból általánosítani merünk.) Vasárnap, augusztus első felében. Megszomjaztam, s mert expresszvonatról van szó, mentem az étkezőkocsi­ba. Valahol olvastam, hogy ezt már rendszeresítették a MÁV-nál. Egyből tévedtem. De nem nagyon. Mert egy úgynevezett büfékocsi, az volt. Ismerik, ugye? A va­gon egyik része másodosz­tály, a másik vége mozgó­büfé. Már úgy értve, hogy az egész szerelvény mozog. Szóval, be akarok menni. Nehezen sikerül, az ajtó zsanérja törött lehet. De azért sikerül. Erősnek ér­zem magamat. Az eladó (fel­szolgáló?) áll a pultféle túl­oldalán. Kérek egy sört! A büfés elémteszi. „Huszonhét negyven" — közli lakonikus rövidséggel. Ja, Bak sör — fedezem fel a címkét. Utá­lom, már elnézést, ezt a márkát. Másfajta nincs? — merem megkérdezni. „Ha nem kell?...” — mered rám a nehezen meghatároz­ható színű köpenyt viselő harmincas kiszolgáló. De, de ... — bátortalanodom el, és odanyújtok harminc fo­rintot. Szemrebbenés nél­kül elteszi. No jó, hát bele­kalkulálta a már-már kö­telező borravalót is. Nem sokan vannak a következő szakaszban. Ahol olyan le­hajtható asztalok vannak. És kosz. Kimondhatatlan tö­ménységben és mennyiség­ben. A szerelvény, az exp- resszvonat (már elnézést, de) többi kocsija a MÁV többi járatától eltérően majdhogynem patikatisztasá­gú. Szinte vadonatúj ko­csik, az első és a másodosz- tályúak. Átlátszó ablakok, tiszta ülések. Meg a kalauz (bocsánat: jegykezelő) is szívélyes, udvarias. S a kép­ben ott ez a fránya utasellá­tónak titulált részleg. Direkt nem írtam nagy kezdőbetű­vel. Egyrészt nem érdemli meg. A vitrinben (az is ko­szos persze) kisebb-nagyobb jószágok randalíroznak a bizonyára lejárt szavatossá­gú, eredetileg emberi fo­gyasztásra szánt készítmé­nyek között, sőt: a papírfec- nik (amelyek a borsos árat hirdetik) visszataszítósága is hagyján. A mondhatni ud­variatlan kiszolgálás is. A választék totális hiánya is. De hát ez az utasok ellátása? Persze, megint a szemem­re vethetik, hogy unalmas a téma. Lerágott csont. Tíz évvel ezelőtt ugyanez volt a helyzet. Mégsem! Azóta van­nak valóban első osztályú egységek is az Utasellátó tu­lajdonában. Meddig bátor­kodnak ezt a helyzetet fenn­tartani? Első-, másodosztá­lyú árakért. (N. L.) Most negyedszer rendezi meg az Orosházi Üveggyár­ban a KISZ üzemi bizottsá­ga az ifjúmunkás- és szak­munkástanuló-napokat, me­lyek keretében szeptember­ben számos szakmai, politi­kai és kulturális eseményre kerül sor. A megnyitót szep- témber 1-én, tegnap délután tartották meg a gyár kultúr­termében. Filmvetítéssel kez­dődött a program; a részt­vevő fiatalok a gyári ama­tőrfilmesek jóvoltából a tár­sadalmi összefogással, KISZ- védnökséggel épült 8 tanter­mes általános iskola születé­sét kísérhették figyelemmel. Azét az iskoláét, amelyhez a gyár szinte minden fiatalja, dolgozója hozzájárult kétke­zi munkájával. A vetítés után Lovas Ju­lianna, az üveggyári üzemi KISZ-bizottság titkára mon­dott megnyitót. Kiemelte, hogy az ifjúmunkásnapok a munkásfiatalok ezreit moz­gósítják, lehetőséget terem­tenek egymás munkájának megismerésére, szakmai, po­litikai, kulturális és sport- programoknak adnak szerve­zett keretet. Célja az üveg­gyári rendezvénysorozatnak — miként az előző ifjúmun­kásnapokon is — a KISZ- szervezeteknek alkalmat ad­ni a munkáshagyományok ápolására, politikai demonst­rációk és rétegtalálkozók szervezésére, a pályaválasz­tás segítésére* a munkásfia­talok szakmai tudásának be­mutatására. A programok az elmúlt években a KISZ-tag- ságot mozgósították. Az idén bővítik a kört, mindenekelőtt a kulturális, szórakoztató és sportrendezvényekre hívják és várják a KISZ-en kívüli fiatalokat, és a gyár idősebb dolgozóit. Sőt, több rendez­vényre meghívják az úttörő­ket is. Néhány fontosabb rendez­vény: szeptember 10-én a kö­zépfokú végzettségű pálya­kezdők találkoznak és be­szélgetnek a gyár vezetőivel. Szeptember 14-én Gyopáro­son bonyolítják le az össze­tett honvédelmi versenyt. Iz­galmasnak ígérkezik a 15-i újítási és KISZ-radar ötlet­nap. Szeptember 17-én fóru­mon tehetnek fel kérdéseket a fiatalok a gyár vezetőinek, 19-én a felsőfokú végzettsé­gű pályakezdők találkoznak, szeptember 20-án pedig az üveggyári és a katonafiata­lok vesznek részt közös prog­ramon. A szakmunkástanu­lók, a fiatal szakmunkások a Birkás Imre Ipari Szakmun­kásképző Intézet és a gyár vezetőivel beszélgethetnek szeptember 22-én. Együttes tanácskozásra ülnek össze szeptember 24-én a gyári KISZ-alapszervezetek és test­vér úttörő közösségeik kép­viselői. Három ízben, szep­tember 6-án, 13-án és 20-án lesz diszkó az üveggyár klub­jában, szeptember 16-án ugyanitt Breier László ad műsort. Sportolásra, játékra kétszer, szeptember 21-én és 28-án lesz lehetőség. Az if­júmunkásnapokon több ama­tőrfilmet is vetítenek, egye­bek között a gyár munkájá­ról. A megnyitóbeszéd után a 100 Főik Celsius együttes adott nagy tetszést arató műsort a gyár fiataljainak Fotó: Veress Erzsi GYORS LISTA a gépkocsinyeremény-betétköny- vek 1980. augusztus 29-én meg­tartott sorsolásáról. Az Országos Takarékpénztár a gépkocsinyeremény-betétköny- vek 77. sorsolását augusztus 29- én Budapesten tartotta meg. A sorsoláson azok a 10 000 és 5000 Ft-os betétkönyvek vettek részt, amelyeket 1980. április 30-ig vál­tottak, és 1980. július 31-én még forgalomban voltak. 10 000 Ft összegű betétkönyvek: 3 024 142 WL 3 025 399 P 3 026 150 P 3 039 640 WL 3 043 819 P 3 044 359 P 3 048 334 WL 3 052 063 P 3 054 946 WL 5000 Ft összegű betétkönyvek: 3 501 936 L 1500 • 3 515 717 P 3 560 980 P 3 561 726 L 1300 3 569 002 P 3 568 002 P 3 578 437 T 3 594 538 W Luxé A gybrslista közvetlenül a hú­zás után készült, ezért az eset­leges számhibákért nem válla­lunk felelősséget. A sorsolás eredményének pon­tos adatait a szeptember 3-án megjelenő hivatalos nyeremény­jegyzék tartalmazza. A jegyzék A budapesti és vidéki betét­könyvekre 989 darab gépkocsit sorsoltak. Az 5000 Ft-os betét­könyvekre 678 db, a 10 000 forin­tos betétkönyvekre 311 darab gépkocsi jutott. A jegyzékben szereplő rövidíté­sek a következők: Lada 1500 L 1500, Lada 1300 L 1300, Wartburg de Luxe W Luxé, Wartburg Li­mousine WL, Moszkvics 2140 M, Polski Fiat 126 P, Trabant Spec. T. 3 607 936 L 1300 3 629 448 W Luxé 3 633 853 M 3 636 024 L 1500 3 637 995 3 637 886 L 1300 3 650 285 T 3 651 820 T 3 659 161 M 3 659 270 P 3 659700 WL 3 664 312 P 3 664 901 W Luxé 3 666 251 T 3 673 329 L 1500 3 677 133 WL 3 686 383 P ­4 54 080 T 4 556 338 L 1300 3 601 011 L 1300 megtekinthető az OTP-fiókok- ban, postahivatalokban és taka­rékszövetkezetekben. A nyertes betétkönyveket vagy az azt helyettesítő „igazolást” a betétkönyvet kiállító takarék- pénztári fióknál, postahivatalnál vagy takarékszövetkezetnél kell bemutatni. Méreteit és politikai je­lentőségét tekintve is a leg- nagyobbszabású nemzetközi demonstráció a Béke-világ- tanács idei programjában a szeptember 23. és 27. kö­zött Szófiába összehívott „népek világparlamentje a békéért”, amelynek az em­beriség most legégetőbb sorskérdéseíről rendezendő tanácskozássorozatára mint­egy kétezer delegátus érke­zik a világ minden tájáról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt hétfői sajtókonferenciá­ján, amelyet az Országos Bé­ketanács hívott össze a Ha­zafias Népfront Belgrád rak­parti székházában. — A szó­fiai világtalálkozó nemzet­közi előkészületeinek és programjának ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jó ideje nemzetközi békenap a vilá­gon szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött második vi­lágháborúra, s egyben a fa­sizmus még ma sem meg- nyugvó mesterkedései ellen fellépésre serkent. — E naptól kezdve a Béke-világ- tanács a földkerekség min­den jóakaratú emberét szer­vezett összefogásra hívja fel, és mozgósítja a kiéleződött nemzetközi helyzetet még veszélyesebbé tevő lépés, az Egyesült Államok elnökének 59. számú üzenete ellen, ez — mint ismeretes — kilá­tásba helyezi az úgynevezett korlátozott nukleáris hábo­rú indításának lehetőségét. Nincs józanul gondolkodó ember, aki ezt a képmuta­tóan kiagyalt fogalmat, s még inkább a vele palástolt erőfitogtató lépést, nukleá­ris fenyegetőzést elfogadhat­ná. — Éppen e gondokkal ter­hes — az enyhülés korábbi időszakának eredményeit súlyosan veszélyeztető — időszak, a 80-as évek béke­munkájának, a BVT vi­lágméretű társadalmi bázis­ra épülő stratégiájának a kollektív kimunkálására lesz hivatott a „népek vi­lágparlamentje a békéért” — hangsúlyozta Romesh Chandra, majd elmondta: Eddig 130 országból jelez­ték részvételüket, általában magas szintű küldöttségek. Üj' vonásként állapíthatta meg a világparlament nem­zetközi előkészítő bizottsága, hogy minden korábbinál na­gyobb számban, nagyobb politikai potenciált képvi­selve iratkoztak fel „a de­legációk soraiba a nemzeti békemozgalmak'”, a nemzet­közi békeszervezetek kép­viselőivel együtt politikai pártok, szakszervezetek kül­döttei, törvényhozó testüle­tek tagjai. Minden konti­nensről érkeznek' hivatalos •küldöttségek. Elismeréssel szólt a sajtó- konferencián , Romesh Chandra arról, hogy élénk nemzetközi visszhangot keltett, minden kontinensen kedvező fogadtatásra talált Tűzeltóverseny Csabacsüdön A szarvasi Városi-Járási Tűzoltóparancsnokság au­gusztus 30-án rendezte meg Csabacsüdön, a sporttelepen az önkéntes és vállalati tűz­oltók versenyét. A versenyen Szarvas város és a járás ön­kéntes és vállalati 21 tűzol­tóraja három kategóriában mérte össze tudását. A ver­senyben két női és egy leány­raj is részt vett. A kismotorfecskendővel a békésszentandrási önkéntes, a vállalataiak között pedig a Szarvasi Állami. Gazdaság csabacsüdi kerületének tűzol­az a „budapesti felhívás”, amelyet ez év májusában a magyar fővárosban rende­zett üléséről adott ki a Bé- ke-világtanács elnöksége, így fordulva, a világ népei­hez: „Vigyázat, háborús ve­szély!” Az emberek mind­jobban megértik — nemes feladata a békemozgalom- nak is megértetni velük —, hogy mindannyiunkon mú­lik az enyhülés megmen­tése. Mindannyiunk dolga küzdeni a leszerelési tárgya­lások folytatásáért, a nem­zetközi gazdasági kapcsola­tok igazságos rendjének ki­alakításáért. Sem világnézeti, sem felfogásbeli, sem vallási különbségek nem állhatnak a nyílt dialógus útjába. Nem akadályozhatják meg, hogy együttes erővel érvényesít­sék akaratukat mindazok, akiket nyugtalanít a romló, feszült nemzetközi helyzet, tegyük félre most azt, ami elválaszt, s keressük azt, ami összeköt bennünket! Mindenkit közös kezdemé­nyezésekre és akciókra szó­lítunk fel: fogjunk össze most,- hogy megakadályoz­zuk az új világháborút. Ezekben a törekvésekben kí­vánunk elsősorban újabb eredményeket elérni a bé­keerők közelgő világparla­mentjén — hangoztatta Ro­mesh Chandra. A sajtókonferencián Se­bestyén Nándorné, az Or­szágos Béketanács elnöke bejelentette, hogy nemzeti békemozgalmunkat, társa­dalmunk minden rétegét képviselve 20 tagú magyar küldöttség utazik majd a bolgár fővárosba. Delegátu­saink magukkal viszik, s átadják a világparlament résztvevőinek azt a terjedel­mes dokumentumkötetet, amelyben beszámolunk a budapesti felhívás nyomán kibontakozott magyarorszá­gi társadalmi és politikai akciókról, békemunkánk fellendüléséről. Megannyi újszerű kezdeményezésről, az internacionalista szolidari­tást kifejező áldozatválla­lásról, felajánlásokról is hírt adhatunk Szófiában. Konkrét javaslatok is for­málódnak e napokban bé­kemozgalmunk előkészületi rendezvényein. A Globus Nyomda szocialista brigád­jainak vezetői értekezletén fogalmazták meg — mun­kásgyűlések kezdeményezé­se, állásfoglalása alapján — azt a javaslatot: a magyar küldöttség indítványozza a népek világparlamentjének, forduljon az Egyesült Nem­zetek Szervezetéhez azzal a javaslattal, hogy az ENSZ nyilvánítsa az 1982-es esz­tendőt a mártír városok és falvak nemzetközi évévé. Delegátusaink Szófiából visszatérve országszerte bé­kegyűléseken, szolidaritási rendezvényeken, munkahe­lyi tanácskozásokon számol­nak majd be megbízatásuk teljesítéséről, ismertetik a világtalálkozó határozatait és javaslatait. tóraja szerepelt kiemelkedő­en. A másik kategóriában az endrődi önkéntesek, a vál­lalatiak közül a Békés me­gyei Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Vállalat gyomai egységének a raja lett az első. A tűzcsapszerelésben jól szerepeltek az ENCI tűzoltói, és kiemelkedően jó ered­ményt értek el a Békésszent­andrási Szőnyegszövő női versenyzői. A szarvasi Szi­rén leányraja is jól szere­pelt.

Next

/
Thumbnails
Contents