Békés Megyei Népújság, 1980. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

1980. szeptember 2„ kedd Párt- és állami vezetők távirata a VSZK nemzeti ünnepe alkalmábál LE DUAN elvtársnak, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitkárának, NGUYEN HUU THO elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság ügyvezető elnökének, TRUONG CHINH elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzetgyűlése állandó bizottsága elnökének, PHAM VAN DONG elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság miniszterelnökének Hanoi Kedves Elvtársak! A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a független demokratikus Vietnam létrejöttének 35. évfordulója alkalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa és országgyűlése, egész népünk és a magunk nevében elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Vietnami Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának, a Vietnami Szocialista Köztársaság Nemzetgyűlésének, Kormányá­nak és a vietnami népnek. A magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép tisztelettel tekint azokra a történelmi jelentőségű vívmányokra, amelye­ket a Vietnami Kommunista Párt vezetésével a vietnami nép a külföldi gyarmatosítók és agresszorok ellen vívott hősies harcával az ország függetlenségének és hazája egységének megteremtésében elért. Napjainkban Vietnam népe eredményesen munkálkodik a szocializmus felépítésén, a Vietnami Kommunista Párt IV. kongresszusa határozatainak megvalósításán. Széles körű nemzetközi elismerést vált ki a Vietnami Szocialista Köztársaság aktív külpolitikája, a forradalmi és antiimperialista erőkkel folyta­tott együttműködése. Szolidárisak vagyunk a vietnami népnek az ország függetlensége, szuverenitása és területi sérthetetlensége megvédéséért folytatott har­cával. Támogatjuk az indokínai országok ösz- szefogását a társadalmi haladás, a nemzeti felvirágzás, a béke és a biztonság érdekében. Elítéljük az imperialista és más reakciós erők aknamunkáját, fenyegetéseit és provokációit a Vietnami Szocialista Köztársaság és a tér­ség többi állama ellen. Meggyőződésünk, hogy a vietnami nép a jövőben is sikeresen teljesíti a szocialista építés feladatait, megvédi hazáját és szocia­lista vívmányait. Örömmel állapítjuk meg, hogy pártjaink és országaink sokoldalú kapcsolatai gyümölcsö­zően fejlődnek a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján a két nép és a szocializmus egyetemes ügye ja­vára. Nemzeti ünnepük alkalmából további sike­reket kívánunk önöknek, a vietnami népnek, a Vietnami Szocialista Köztársaság felvirágoz, tatása, a társadalmi haladás és a béke érde­kében kifejtett tevékenységükhöz. Budapest, 1980. szeptember 2. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. APRÓ ANTAL, a Magyar Népköztársaság országgyűlésének elnöke A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Országos Béketanács, a Magyar Szolidaritási Bizottság, a KISZ KB, a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa és a Magyar Nők Országos Tanácsa az ünnep alkalmából táviratban kö­szöntötte vietnami testvérszervezetét. Lengyelországi helyzetkép Meghalt Törttcsik István Törőcsik István a Szocialista Hazáéirt Érdemrend ki­tüntetettje, aki 1936 óta volt a párt tagja, 74 éves ko­rában Szegeden elhunyt. Temetése 1980. szeptember 3- án délelőtt 11 órakor lesz a nagyszénási temetőben. MSZMP SZEGEDI VÁROSI BIZOTTSÁGA HÍREK HÍREK HÍREK TELEX * MOSZKVA Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke táv­iratban üdvözölte a vietnami vezetőket a Vietnami Szocia­lista Köztársaság nemzeti ün­nepe, az augusztusi forrada­lom győzelmének és a füg­getlen, demokratikus Viet­nam megalakításának 35. év­fordulója alkalmából. * BEJRÜT J asszer Arafat, a PFSZ V. B. Elnöke, a „L’Orient-le Jour” című bejrúti lapnak adott interjújában kijelentet­te: hajlandó elfogadni a Pa­lesztinái kérdés olyan rende­zését, amelyben az ENSZ ideiglenes védnökséget vál­lalna a független palesztin állam felett. A lap hétfői számában megjelent interjújában Ara­fat olyan, szakaszonként megvalósítandó rendezésről beszélt, amelynek során Iz­rael nem közvetlenül a pa­lesztinoknak adná át a ha­talmat, hanem közbeiktatná­nak egy háromtól hat hóna­pig terjedő szakaszt az ENSZ védnökségével. * JERUZSÁLEM Mose Arensz, az izraeli parlament külügyi és had­ügyi bizottságának elnöke hétfőn visszautasította Me- nahem Begin miniszterelnök kérését, hogy vállalja el a hadügyi tárca vezetését. Mo­se Arensz, aki egyben a Be­gin vezette Herut pártnak is tagja, azzal indokolta dön­tését, hogy ő már annak ide­jén is a Camp David-i szer­ződés és az egyiptomi—izrae­li szövetség ellen szavazott, és a közte, valamint a mi­niszterelnök közötti nézetel­térések túlságosan nagyok ahhoz, hogy felelősséget vál­lalhasson a kormányban. HANNOVER Több mint 63 ezer brit, amerikai, nyugatnémet, hol­land és belga katona részvé­telével hétfőn reggel a nyu­gat-németországi Alsó-Szász- országban megkezdődött a NATO „Crusader ’80” fedő­nevű hadgyakorlata. A Nyu- gat-Németországban állo­másozó brit rajnai hadsereg szóvivője közölte: tízezer brit sorkatona és húszezer tartalékos érkezik a sziget- országból, hogy részt ve­gyen az október negyediké­ig tartó hadgyakorlaton. A brit katonák légi úton és hajókon való szállítását már meg is kezdték. A hadgya­korlat fő színtere Alsó- Sznszország. * PEKING Árvíz pusztít Kína keleti tartományában, Hupejben. A Jangce vízgyűjtő terüle­tén lehullott hatalmas mennyiségű csapadék kö­vetkeztében a folyó kilépett medréből, és Kína egyik leggazdagabb gabonatermő vidékén több mint 1,2 mil­lió hektár termőterület, va­lamint nagy mennyiségű termény került víz alá, sok lakóház megrongálódott. VATIKÄNVÄROS Husszein jordániai király hétfőn magánlátogatásra a Vatikánba érkezett, és mint­egy félórás tárgyalást folyta­tott II. János Pál pápával. A megbeszélés középpontjában — megfigyelők szerint — a közel-keleti problémák áll­tak, különös tekintettel Jeru­zsálem izraeli bekebelezésé­re. Husszein találkozott Agostino Casarolival, a vati­káni államtitkárság vezető­jével is. Megfigyelők emlékeztetnek arra, hogy a pápa szombaton fogadja Hoszni Mubarak egyiptomi alelnököt, akivel ugyancsak a jeruzsálemi kér­désről folytat eszmecserét. Varsóban hétfőn bejelen­tették, hogy a számos társa­dalmi-gazdasági kérdésről létrejött megállapodás alap­ján felújították a munkát a gdanski tengermellék üze­meiben, Szczecinben, Elb- lagban, valamint több más körzetben. Gdanskban va­sárnap este óta működik a kikötő, Gdyniában az éjsza­ka folyamán megindult a munka a kikötői teherpálya­udvaron. Ismét megindult a tömegközlekedés Gdanskban, Gdyniában, Szczecinben és, Elblagban, és ilyen hírek érkeztek Wroclawból, vala­mint Poznanból is. A munkabeszüntetések okozta veszteségekről még nincs pontos adat, annyi azonban már ismeretes, hogy a károk óriásiak. Számos tengermelléki üzem nem tudta teljesíteni az elmúlt hetekben exportkötelezett­ségeit, nagy mennyiségű ex­portra szánt áru vesztegelt a kikötői pályaudvarokon ösz­A földkerekség leghosz- szabb és legköltségesebb vá­lasztási processzusa, az ame­rikai kampány ma döntő sza­kaszába lép. Nyílt titok im­már, hogy az 1980-as válasz­tási év a szokásosnál is töb­be kerül — és nem csak pénzben, és nem csak Ame­rikának. Nyílt titok, hogy egész sor csapás az enyhü­lésre, éppen kortesmeggon­dolásokból fogant. Ennek, az egész világ számára fájdal­mas folyamatnak legutóbbi állomása» „az új nukleáris stratégia” bejelentése volt. Az Egyesült Államok két­száz esztendős történetében kevés kormányzat rendelte alá ily gátlástalanul az or­szág, sőt a világ érdekeit meztelen hatalmi meggondo­lásainak. Most, a kampány­finis kezdetén kézenfekvő, ha egy pillantást vetünk arra a nem akármilyen kérdésre: vajon milyen eredménnyel tette ezt? A többi között — de ko­rántsem kizárólag — az Irán és Afganisztán ürügyén tu­szetorlódott vagonokban, a ki­kötőkben pedig olyan hajók tartottak kényszerpihenőt, amelyek kőolajat, élelmit szert, gabonát, takarmányt hoztak volna az országnak. datosan felkorbácsolt hideg- háborús hisztéria („veszély­ben vagyunk, tömörüljünk a hivatalban levő elnök mö­gé!”) arra jó eszköznek bi­zonyult, hogy meghátrálásra kényszerítse az elnök párton belüli ellenfelét, Edward Kennedy szenátort. Most már „csak” annak a kérdés­nek a megválaszolása van hátra, vajon hasonló ered­ményre vezet-e ez a mester­ségesen létrehozott pszichó­zis a másik párt jelöltjével, Ronald Reagannel szemben, vagy éppenséggel az ő kezére játszik? A felmérések azt mutat­ják, 'hogy ebben a pillanat­ban még mindig a republi­kánus jelölt vezet. Carter és környezete kétségbeesetten kezdi felismerni, hogy a há­borús hisztériakeltés, az enyhülés visszavetésének po­litikája november 4-én, a vá­lasztások napján könnyen bumeránggá változhat. A nem éppen politikai széles- látókörűségéről ismert ame­rikai átlagszavazó ugyanis — A hétfői lengyel sajtó be­számol a gdanski és a szcze­cini megállapodások aláírá­sáról. Magukat a megálla­podásokat a későbbiekben közlik majd a sajtóban. és egyértelműen ennek tud­ható be Reagan hetek óta tartó egyenletes vezetése — a maga szempontjából így reagál: „Carter és Reagan közül az utóbbi a konzerva­tívabb, a kommunistafalóbb. a szovjetellenesebb. Car­ter is „kemény” washing­toni politikát ígér. Ha vi­szont valóban erre van szük­ség, miért ne bízzam ezt a politikát Reaganra, aki sok­kal „keményebb”? Az amerikai szavazóknak ez a gondolatsora vezeti Car- terékat a kétségbeesett, és a világ számára egyre veszé­lyesebb kísérletekre, ame­lyekkel magpróbálják „jobb­ról előzni” ‘ a novemberi el­lenfelet. Ez magyarázza a hírhedt „59-es elnöki rende­letet” és nem utolsósorban azt a bénultságot, ahogy a hivatalos Washington reagál — pontosabban: nem reagál — például Leonyid Brezs­nyev komoly tárgyalási ja­vaslatot tartalmazó Alma- Ata-i beszédére. Harmat Endre Ma: István napja A Nap kél 6.04 — nyugszik 19.23 órakor A Hold kél 0.08 — nyugszik 14.39 órakor ÉVFORDULÓ Kétszáztizenöt évvel ez­előtt, 1765. szeptember 2-án született Szirákon, és 56 éves korában, 1821 márciusában halt meg Pesten Teleki Lász­ló író és költő, haladó köz­életi személyiség. , * — A KÖRÖSLADÁNYI Ma­gyar-Vietnami Barátság Termelőszövetkezetben ma, szeptember 2-án délelőtt ün­nepi közgyűlést tartanak a vietnami népi állam megala­kulásának és függetlenségé­nek 35. évfordulója alkalmá­ból. A termelőszövetkezet 20 éve vette fel a Magyar—Vi­etnami Barátság nevet. A ket­tős évfordulót ünneplő köz­gyűlésen a vietnami nagykö­vetség tanácsosa is részt vesz. — A SZÍRIÁI HATÁR MEN­TEN fekvő Cizre városban robbanás történt egy útépítő- lársaság telepén. Négy em­ber vesztette életét, és több mint tízen megsebesültek. A detonáció a vállalat robba­nóanyag-raktárában keletke­zett. A szerencsétlenséget a feltételezések szerint szabo- lőrök okozták. — ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁST tart a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társu­lat szeptember 4-én Békés­csabán, a Tégla- és Cserép- ipari Vállalat művelődési há­zában a szocialista brigád­klub tagjainak. Az előadás cí­me: ,.Az ember, mint termé­szeti és társadalmi egység”. — A BÉKÉSI Építőipari Szö­vetkezet az ötödik ötéves ervben mintegy 10 millió forintot költött gépi beruhá­zásokra. Főként a befejező szakipari munkák gépesíté­sére fordítottak nagy gondot, melynek részeként a közel­múltban félmillió forintért i Lgy habarcsszivattyút vásá­oltak és helyeztek üzembe.- MEZÖKOVÁCSHÁZÁN a tanács költségvetési csoport­ja az első félévben 74 ellen­őrzést tartott. Megvizsgálták az iskolák, a művelődési in­tézmények, a költségvetési üzem gazdálkodását, amely­nek kapcsán 9 személyt von­tak felelősségre. — MEGYÉNKBEN 1975-ben >8 és fé] ezren ebédeltek rendszeresen üzemi étkez­dékben. A gyári konyhák l'őztjén élők száma 5 év múl­va, 1979-ben meghaladta a 14 ezret. — NAGYSZÉNÁSON az Ok­tóber 6. Termelőszövetkezet önként vállalta az általános iskola tornaterméhez tartozó fürdő- és mosdóhelyiségek kialakítását, a kazán és a vízvezeték szerelését. A szö­vetkezet dolgozói által vég­zett társadalmi munka érté­ke mintegy 700 ezer forint. — A BÉKÉSCSABAI Kon­zervgyárban mától, szeptem­ber 2-től október 12-ig mint­egy 3 ezer 800 tanuló vesz részt a feldolgozásban. A Bé­késcsabáról, Gyuláról, Sar­kadról és Gerláról érkező diákok raktárakban, előké­szítő telepeken kapnak mun­kát. Hűvös idő Várható időjárás ma estig: felhőátvonulások. Több he­lyen zápor, egy-két helyen zivatar. Sokfelé élénk, he­lyenként erős, időnként viha­ros lökésekkel kísért észak- nyugati, északi szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 7,12, legmagasabb nappali hőmérséklet: 17, 22 fok között. Távolabbi kilátások szer­dától szombatig: eleinte hű­vös, szeles idő várható, ké­sőbb több lesz a napsütés, a felmelegedés erősödik. Szá­mottevő csapadék nem vár­ható. Legalacsonyabb hajna­li hőmérséklet eleinte 6, 11, később 8, 13 fok között. Leg­magasabb nappali hőmérsék­let eleinte 20 fok körül, ké­sőbb 25 fok körül. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területéi­nek 10 százalékán várható. * — A BÉKÉSI IFJÚ­SÁGI ház két könnyűzenei koncertet rendez a város fia­talságának a közeljövőben. Szeptember 11-én az EDDA együttes mutatkozik be este 8 órakor az 1. számú iskola udvarán. Szeptember 17-én az ifjúsági házban tartja kon­certjét a Karthágó együttes fél 9 órai kezdettel. — GYOMÁN, a Katona Jó­zsef Művelődési Házban au­gusztus 25-én nyílt kiállítás. A bemutatásra került hím­zések, fazekastermékek és fafaragások sikerét mj sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem egyet meg is vá­sároltak belőlük az érdeklő­dők. A kiállítás szeptember 5-ig tekinthető meg. — A BÉKÉSCSABAI Május 1. Termelőszövetkezet dolgo­zói tegnap, hétfőn este a ger- lai nyugdíjasklub tagjainak rendeztek közös vacsorával egybekötött műsoros estet. — DOMBEGYHÁZÁN a Dél- Békés megyei Vízgazdálko­dási Társulat a közelmúlt­ban megkezdte a 2 ezer mé­teres csapadékvíz-elvezető csatorna építését. A munká­latok költségének fedezésére I millió forintot fordítanak. — GYULÁN az elmúlt év­ben kezdte meg a Volán 8. számú Vállalat az új forgal­mi-műszaki bázis kivitelezé­sét. A beruházási program­terv 679 ezer forintba, a te­rületrendezés és gázcserete­lep kisajátítása pedig 1 mil­lió forintba került. Az épí­tés előkészítő munkáira az idén 2,2 millió forintot for­dítanak. — A ZÁGRÁB—BELGRAD AUTÓÚTON Ivana Rékánál szombaton tömegszerencsét­lenség történt. Egy sávban haladva 39 gépkocsi ütközött egymásba. Közülük 20 telje­sen összeroncsolódott, 3 el­égett. A szerencsétlenség kö­vetkeztében ketten meghal­tak és mintegy negyvenen sebesültek meg. A szeren­csétlenséget gyorshajtás okoz­ta. — RENDŐRSÉGI HÍREK. Két augusztus 29-1 balesetről kap­tunk tájékoztatást. Békés belte­rületén Pardi-Kis László 34 éves békési lakos a Volán 8. számú Vállalat tehergépkocsijával ösz- szeütközött .1 antyik József 21 éves békési motorkerékpárossal. A baleset során a motorkerék­pár vezetője súlyos, nem élet- veszélyes sérülést szenvedett. Ugyancsak 29-én Vlzesfás és Tarhos között Mészár Gyula 21 éves tarhosi lakos Ittasan vezet­te személygépkocsiját. A nagy sebesség következtében jármű­vével felborult. A baleset során személy! sérülés szerencsére nem történt, ám a keletkezett anyagi kár mintegy 10 ezer forint. A vizsgálat mindkét ügyben folya­matban van. Megkezdődlek a magyar—kongni külügyminiszteri tárgyalá­sok. Képünkön: a Púja Frigyes külügyminiszter vezette ma­gyar és a Pierre Nze vezette kongói tárgyaló delegáció (Telefotó) Kampány-finis a túlparton

Next

/
Thumbnails
Contents