Békés Megyei Népújság, 1980. szeptember (35. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980. SZEPTEMBER 2., KEDD Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM A 35 éves Vietnam Országos tanévnyitó Békéscsabán Olyanná neveljük a fiatalokat, akiknek célja a munka, az alkotás Három, időben és okozati- lag is egybekapcsolódó ün­nepről emlékezik meg idén a baráti Vietnam népe: for­radalma legendás vezetője, Ho Si Minh születésének 90. évfordulójáról, a kommunis­ta párt létrejöttének 50. és a néphatalom fennállásának 35. jubileumáról. 1945. szeptember 2-án a kommunisták vezette ellen­állási front gyors, határozott előrenyomulásának megkoro­názásaként Ho Si Minh Ha­noi Ba Dinh terén ünneplő százezrek előtt jelentette be: „Vietnamnak joga van a sza­badsághoz és a függetlenség­hez — s valóban szabad és független lett! A vietnami nép telve van elszántsággal, hogy teljes lelki és anyagi erejével, életének és vagyo­nának feláldozása árán is megvédi jogát a szabadság­ra, a függetlenségre.” Ezek­kel a szavakkal született meg a Vietnami Demokratikus Köztársaság, Ázsia első, va­lóban demokratikus, függet­len, népi állama. Vietnam történelmének el­múlt 35 éve e kitartó, áldo­zatoktól vissza nem riadó nép akarata, békevágya el­lenére, szenvedésekkel egy­szersmind győzelmes harccal telt el. Felnőtt egy nemzedék, amely tapasztalta: Vietnam a maga állhatatos független­ségi harcával szüntelenül a világpolitika fókuszpontjában áll. A vietnamiak küzdelme a japán megszállás, a fran­cia gyarmatosítás, az ameri­kai agresszió ellen a felsza­badulásukért küzdő gyarma­ti népek példaképévé vált. A 6ok évtizedes áldozatvállalás meghozta gyümölcsét: Viet­nam déli országrésze felsza­badult, a nemzet újraegye­sült, egységes keretekben épí­ti önálló, szocialista államát. Ám a győzelem óta eltelt fél évtized sem hozta el Vi­etnam népének a nyugodt, zavartalan fejlődést. Előbb a Pol Pot-ista kambodzsai veze­tés határháborúba torkolló agresszivitása, majd az őket gyámolító kínai vezetés in­váziója borította fel Viet­nam, s az egész indokínai térség nyugalmát. Ilyen roppant nehéz törté­nelmi-politikai körülmények közepette kellett (és kell naég ma is) a vietnami népnek építenie egységes, szocialista hazáját. Küldetésében azon­ban nem maradt magára. Vietnam hősi, függetlenségi küzdelme a Szovjetunió, ha­zánk, s a többi szocialista or­szág saját ügyévé vált. Or­szágaink, miként az ameri­kai agresszió időszakában, úgy a jelenlegi, gazdasági­lag és külpolitikailag egy­aránt bonyolult szakaszban is Vietnam testvéri népe mellett állnak, tevőleges anyagi és erkölcsi támogatá­sukkal. Vietnamot gyakorta neve­zik a szocializmus előretolt, délkelet-ázsiai bástyájának. Nemes, ugyanakkor áldoza­tokkal járó küldetés ez. Nagy ünnepén, népi állama létre­jöttének 35. évfordulóján békét, nyugalmat, zavarta­lan építőmunkát kívánunk a vietnami népnek, hogy tör­ténelmi álma, szocialista ha­zája felvirágoztatása telje­süljön. Az a vágy, amelyet Ho Si Minh elnök végrende­letében így fogalmazott meg: „Az agresszorokat kiverjük, hazánkat egyesítjük, s tíz­szer szebbé varázsoljuk, mint valaha is volt.” Augusztus 31-én Békés­csabán rendezték meg az 1980/81-es tanév ünnepélyes megnyitóját. Ez alkalomból megyénkbe látogatott dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter. Vasárnap kora délután a miniszter megyénk párt- és állami vezetőinek kíséretében megtekintette a szabadkígyósi Mezőgazda- sági és Élelmiszeripari Szak- középiskolát, ahol Raffai Jó­zsef, az iskola igazgatója tá­jékoztatta az itt folyó neve­lő munkáról. Fél 4-kor ke­rült sor a békéscsabai Tevaji Andor Nyomdaipari Szak- középiskola avatására az is­A művelődési kormányzat törekvéseiről, a köznevelés, az iskolák feladatairól szól­va többek között a követke­zőket mondta dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter: — Abban a korszakban, amelyben az emberi erőfe­szítés, a hozzáértéssel és be­csülettel végzett munka a fejlődés legfőbb forrása, nem lehet haladás jó isko­la nélkül. Fejlődésünk nagy­mértékben attól függ, hogy az emberek — köztük a fia­talok — tehetségét milyen eredménnyel fejlesztjük. Si­keresen termelő, a hazai társadalmi szükségletekre és a világgazdasági változások­ra gyorsan, rugalmasan rea­gálni tudó gazdaság csak művelt munkásokkal, értel­miségiekkel teremthető meg. Olyan fejlett köznevelési rendszer szükséges, amely a szakmai képzés mellett az általános képzést helyezi előtérbe. Minél megalapo­zottabb az általános művelt­ség, annál megbízhatóbban épülhetnek rá a szakmai is­meretek. Eszményünk a szocialista nevelő iskola, kolacentrumban, melyen a miniszter rövid megnyitó beszédet mondott, majd megkoszorúzta a névadó emléktábláját. öt órakor az új iskola ud­varán megkezdődött az or­szágos tanévnyitó ünnepség. Az elnökségben helyet fog­lalt dr. Pozsgay Imre kul­turális miniszter, Gyulavári Pál, a megyei tanács elnö­ke, Szabó Miklós, az MSZMP Békés megyei bizottságának titkára, dr. Dankó János, a Könnyűipari Minisztérium főosztályvezetője, Szikszói Ferenc, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titká­amely olyan emberekké ne­veli az ifjú nemzedéket, akiknek célja a munka, az alkotás, akik a szocialista társadalom őszinte hívei lesznek. Ezt követően a tenniva­lókról szólt. Hangsúlyozta: folytatnunk kell a tanköte­lezettségi törvény mind tel­jesebb megvalósítását. El kell érnünk, hogy a tanköte­les korban levő hatéves gyermekek időben megkezd­jék iskolai tanulmányaikat. Az oktatási intézményekben folytatni kell az egységes követelményrendszer kiala­kítását. Fontos, hogy kö­vetkezetesen alkalmazzák a nevelési-oktatási terveket, s hasznosítsák e tervek beve­zetése -során szerzett tapasz­talatokat. Az iskola — az úttörő- és KISZ-szervezettel, a családdal együttműködve — kötelességteljesítő, tör­vénytisztelő, munkaszerető, fejlett igazságérzetű, az igazságért harcolni tudó, a közösségért, hazájáért áldo­zatra is kész emberekké ne­velje a fiatalokat — hangoz­tatta. — Olyan nemzedéke­ra, Bocskai Mihályné, a Szakszervezetek megyei Ta­nácsának titkára, Araczki János, a békéscsabai Városi Tanács elnöke, dr. Ábrahám Béla, az MSZMP békéscsa­bai városi bizottságának el­ső titkára, valamint a me­gyei és a városi párt-, álla­mi és tömegszervezetek ve­zetői. A meghívottak kö­zött jelen volt számos okta­tásügyi dolgozó. A Himnusz elhangzása után Gyulavári Pál, a me­gyei tanács elnöke köszön­tötte a megjelenteket, majd felkérte a minisztert, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. két bocsásson útra, amelyek a jólétet és a személyes ér­vényesülést nem szerencsé­nek, hanem a munka ered­ményének tekintik, s az ér­telmes, tartalmas életért erőfeszítéseket tesznek. — Olyan tanítóra, taná­rokra van szükség —- mon­dotta a továbbiakban —, akik felismerik népünk jó tulajdonságait, erényeit, s azokat kifejlesztik tanítvá­nyaikban. A nevelők zöme képes erre, ezért a nép, az egész ország becsülje job­ban azokat az intézménye­ket és embereket, akikre gyermekeik sorsának alakí­tását bízza. A miniszter beszéde to­vábbi részében köszöntötte az első osztályosokat és a többi diákot, a munka mel­lett tanuló felnőtt hallgató­kat, a főiskolásokat és az egyetemistákat, a pályakez­dő, a pályán dolgozó, s a nyugdíjba vonuló pedagógu­sokat, a szülőket, és a köz­nevelés irányításában dol­gozókat. — Kívánom mind­nyájuknak — mondotta —, hogy az új tanév örömökben, eredményekben gazdag le­gyen, terveik valóra válja­nak. Legyen minél több széoség és minél több büsz­keségre jogosító siker és eredmény az életükben. Nem lehetséges a haladás korszerű iskola nélkül Dr. Pozsgay Imre művelődési miniszter mondott beszédet az országos évnyitón Vasárnap Békéscsabán, az iskolacentrumban átadták a Te­van Andor nevét viselő nyomdaipari szakközépiskolát. Araczki János, a városi tanács elnöke köszöntötte az iskola­átadó ünnepségen megjelent vendégeket Fotó: Gál Edit Nálunk a könyvnek nagy becsülete van „A könyvek minőségét el­sősorban a beléjük fektetett szellemi munka értéke ha­tározza meg” — ez a felirat fogadta a nyomdaipari szak- középiskola avatására össze­gyűlteket. Tevan Andor, az iskola névadója írta le a század elején e gondolatot. Békés megye nyomdászatá­nak hagyományát hivatott továbbfejleszteni az új ok­tatási intézmény, amely 260 fiatal képzését oldja meg. Mint Araczki János, a vá­rosi tanács elnöke köszöntő­jében elmondotta, Békés­csaba végre leróhatja adó­ját a neves nyomdász- és könyvkiadócsalád előtt. — Ez az iskola szervesen illeszkedik Békéscsaba és Békés megye nevelési-köz­művelődési programjához — mondotta megnyitó beszédé­ben dr. Pozsgay Imre mű­velődési miniszter. — Itt megvalósul az ipar és a szakképzés szerencsés talál­kozása. Egy olyan iparág if­jú szakmunkásai készülnek itt a pályára, akik talán egy nem mindig megbecsült, de a jövőben egyre nagyobb megbecsülésre jogot formáló szakmának lesznek a kép­viselői. Nagyszerű elhatáro­zás volt vállalni az elődö­ket — folytatta a miniszter. — Űi épületben, új szellem­mel kezdvén, egyszersmind a hagyományteremtés útjára is léphet ez az iskola. Az oktatásügy nehézségei­ről beszélt ezt követően dr. Pozsgay Imre: — Hazánk­ban szembe kell nézni nem­csak a megújuló és a meg­újítandó képzés, a tanulóif­júságnak és a nevelőknek egyaránt újabb feladatokat adó iskolaprogrammal, ha­nem egészen földhözragadt, és néha lealacsonyító gon­dokkal kell küzdenünk, azért, hogy a tankötelezett­ségből ránk háruló törvényt teljesíthessük. Külön ezért is érdemes emlegetni azt a sikert^ amit Békés megye és a város elért azzal, hogy ne­velési központját még komp­lexebbé tehette, újabb in­tézménnyel gazdagíthatta — mondotta, majd az új iskola tanulóihoz szólt: — Olyan országban lehetnek nyomdá­szok, ahol a könyvnek nagy becsülete van, ahol a könyv becsülete egyre inkább nő. Az első helyek egyikét tart­juk Európában a - könyv- nyomtatásban, az egy főre jutó könyvtermelésben, és talán egyszer majd az. olva­sásban is. -Magukon is mú­lik, akik elkötelezettséggel és hivatással vállalták ezt a szakmát. — Ezekkel a sza­vakkal adta át dr. Pozsgay Imre az új iskolát Mitykó János igazgatónak, aki kö­szönetét mondott a terve­zőknek, az építőknek, a megye és a város vezetői­nek. Ezután a miniszter ko­szorút helyezett el Tevan Andor emléktáblája előtt, majd a vendégek megtekin­tették az új oktatási intéz­ményt. (g. k.) A korszerű iskolában 260 fiatal sajátíthatja el a megyénkben nagy hagyománnyal rendelkező nyomdászszakmát

Next

/
Thumbnails
Contents