Békés Megyei Népújság, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TONACS LAPJA 1980. JÚLIUS 1., KEDD Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM : Több energiakordozó, értékesebb nyersanyagok Eredményes félévet zártak a bányászok és a kohászok Az első félév termelőmun­kájának eredményeit július első napjaiban összegezik a vállalatok, a fő folyamatok azonban már ismertek, mi­vel az irányító és felügye­leti szervek rendszeresen nyomon követik a vállalatok eredményeit, a munkájukat nehezítő tényezőket, tájéko­zódva arról, hogyan tart­hatnak lépést a magasabb követelményekkel, hogyan állják meg helyüket a szigo­rúbb feltételek mellett. Né­hány kulcsfontosságú ipar­ág már első félévi gyorsje­lentését is elkészítette, s ezekbői kitűnik, hogy érez­hetően hasznosítják az irá­nyító munkában, ,a szerve­zésben rejlő tartalékokat. Bár továbbra is tapasztalha­tók kiesések, a kooperáló vállalatok között szállítás] zavarok, a termelés az első félévben a tervnek megfe­lelően alakult, nőtt a terme­lékenység, s jónéhány he­lyen gazdaságosabbá vált a munka. A szénbányászat első fél­évi felemelt, 12,6 millió ton­nás tervét előre nem látha­tó geológiai nehézségek el­lenére is teljesítette, sőt né­mileg — mintegy 10 ezer tonnával túl is teljesítette, mégpedig a tavalyinál ke­vesebb szabadnap feláldozá­sával. A múlt év első felé­ben 440 ezer, most 270 ezer tonna szenet termeltek a szabadnapokon, vagyis a hivatalos munkaidőt jobban kihasználták. Az egy főre jutó termelés körülbelül 2,5 százalékkal emelkedett. A mecseki, az oroszlányi és a borsodi bányák 15—20 ezer tonnával teljesítették túl tervüket. A legértékesebb energia­hordozóból, a kőolajból az előzetes számvetés szerint, az előirányzottnál jó 10 ezer tonnával hoztak felszínre többet az Országos Kőolaj- én Gázipari Tröszt vállala­tainak szénhidrogén-bányá­szai. Főként az algyői olaj­kutak gazdái jeleskedtek a túlteljesítésben: a nemzet­közileg is elismert, új mód­szerrel, a vízbesajtolósos el­járással a szokásosnál is nagyobb hatékonyággal te­relik a termelőkutakhoz a föld mélyéről az olajat. A földgázbányászok törekvései­nek eredményességét mint­egy 20 millió köbméter ter­ven felüli földgáz tanúsítja. A vaskohászat az év első felében kielégítette a hazai igényeket, tartós hiányt j egyetlen termék esetében sem tapasztaltak. A kohó­üzemek tervszerűen dolgoz­tak. Kokszból a tervezettnél többet gyártottak, s ezzel javították az ellátást. Acél­ból a tervezettnél 36 ezer tonnával gyártottak többet, ennek döntő részét az ózdi kohászati üzemekben. A magasabb feldolgozott­ságé termékek arányának növelése és a gazdaságos exportból származó árbevé­tel csaknem 20 százalékos növekedése jelzi a Magyar Alumíniumipari Tröszthöz tartozó vállalatok első fél­évi sikeres munkáját. Bauxitból. timföldbői és alu­míniumból egyaránt többet termeltek, mint tavaly ilyen­kor, ugyanakkor tovább ja­vították a minőséget, bőví­tették a gazdaságos termé­kek választékát. Ennek je­gyében készült el az új fó­liamű a Kőbányai Könnyű­fémműben, amelynek nyo­mán a hazai fóliagyártás megduplázódik. Napirenden: a kooperáció és a minőség A vállalatok jól működő együttműködés és a termé­kek kifogástalan minősége egyaránt fontos tényezője a népgazdasági egyensúly ja­vításának, ezért a szakszer­vezetek folyamatosan figyer lemmel kísérik ezek alaku­lását, és segítik a hibák ki­javítását — hangsúlyozta hétfői ülésén a SZOT el­nöksége, amely a termelési kooperációval és a termék- minőséggel kapcsolatos szakszervezeti feladatokat vitatta meg. A szocialista munkaver­senyben a minőségi felada­tok kerültek előtérbe, ame­lyek magukban foglalják a pontosságot, a vállalatközi szerződésekben megszabott feladatok jó minőségben, ha­táridőre történő teljesítését is. Az újítómozgalom is egyre inkább a minőség ja­vítását szolgálja. A szocia­lista brigádok legértékesebb felajánlásai is a minőség javításához kapcsolódnak, kezdeményezéseik pedig a jó munkafeltételeket szor­galmazzák. Még ma sem mondhatjuk el, hogy a vál­lalatok közötti együttműkö­désben vagy a minőség ja­vításában megtörtént a ked­vező fordulat. A vállalatok közötti szerződéses fegyelem betartását,' a zavartalan kooperációt még mindig sok tényező akadályozza: egye­bek között egyes vállalatok monopoíhelyzete, amelynek pozíciójából gyakran a könnyebb, kényelmesebb megoldásokat, választják. Vállalatainknak egy része a szükségesnél és a lehetsé­gesnél kevésbé keresi egy­más közreműködését, gyak­ran célszerűbbnek tartja, ha maga áll rá olyan termékek gyártására, amelyeket na­gyobb sorozatban más válla­lat gazdaságosabban állíthat­na elő Természetesen ebben is közrejátszanak olyan tapasz­talatok, hogy a megrendelt árut nem mindig kapják meg határidőre vagy a kí­vánt választékban. A minőség javulása is a lehetségesnél lassabban ha­lad. Óvatos számítások sze­rint is milliárdokkal lenne növelhető a nemzeti jövede­lem a minőség javításával. Egy-egy ismétlődő hiba ala­posabb elemzése, s nem utolsósorban a minőségre ösztönző bérezés gyorsabb elterjesztése nagymérték­ben gyorsíthatná a javulást. IHíU:-­K onsztantyin Katusev Budapesten Szovjet vezetők üdvözlő távirata Hétfőn szovjet küldöttség érkezett hazánkba a magyar —szovjet gazdasági és mű­szaki tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Ka­tusev, a Szovjetunió minisz­tertanácsának elnökhelyette­se, a kormányközi bizottság szovjet tagozatának elnöke vezeti. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök-helyettes, a bizottság társelnöke és Vla­gyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete fogad­ta. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke táv­iratot intézett Losonczi Pál­hoz abból az alkalomból, hogy újraválasztották az El­nöki Tanács elnökévé. Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió minisztertanácsának elnöke szintén táviratban fejezte ki jókívánságait Lá­zár Györgynek, a Miniszter- tanács elnökévé történt új­bóli megválasztása alkalmá­ból. A mezőkovácsházi könyvesboltba már megérkezett a ren­delt tankönyvek egy része. Az általános iskolásoknak 102- féle tankönyve vár szétosztásra, csomagolásra. Ebből mint­egy 10 százalék csökkentett mennyiségben jött. A boltban kevés lenne a hely, így a munkát diákok segítségével, az általános iskola egyik tantermében végzik. A még hiányzó könyvek, valamint az eddigiek pótlása az elkövetkezendő hónapokban várható Fotó: Gál Edit Brutyő lános pozsonyi látogatása Történészek tanácskoznak Kőszegen Csehszlovákia Kommunis­ta Pártja központi ellenőrző és revíziós bizottságának meghívására június 28—30. között Pozsonyban tartózko­dott Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke. Megbeszéléseket folytatott Miroslav Capkával, a CSKP KERB elnökével és Miloslav Bodaval, a Szlovák Kommu­nista Párt KERB elnökével. A szívélyes, baráti légkörű találkozón véleményt cserél­tek a pártellenőrzés időszerű elvi és gyakorlati kérdései­ről, az MSZMP XII. és a CSKP XV. kongresszusa ha­tározatai végrehajtásának tapasztalatairól. Hétfőn ötnapos nemzetkö­zi szimpozion kezdődött Kő­szegen, jugoszláv, osztrák és magyar kultúrtörténészek részvételével. Burgenland, Stájerország, Szlovénia, Hor­vátország és hazánk szak­emberei már hosszabb ideje gyümölcsöző együttműködést alakítottak ki és 1969 óta évenként közös tanácskozá­sokon beszélik meg a köl­csönös érdeklődésre számot tartó eredményeket és a to­vábbi tennivalókat. Az idei szimpozion fő témája: a kü­lönböző kulturális törekvé­sek a Pannon térségben a két világháború között. A nemzetközi kongresszusra több mint száz történész ér­kezett Kőszegre. Megtartotta alakuló ülését a megyei tanács Június 30-án, tegnap délelőtt tartotta alakuló ülését a Békés megyei Tanács, a következő napirendekkel: 1. Az ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak meg­választása. 2. Az ügyrendi bizottság elnökének jelentése. 3. A végrehajtó bizottság tagjainak, a tanácselnök, az általános elnökhelyettes, a tanácselnök-helyettesek meg­választása és eskütétele. 4. Hozzászólások. 5. A tanács bizottságainak létrehozása, a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása. 6. A megyei, járási, járási-városi népi ellenőrzési bi­zottságok megválasztása. 7. Népi ülnökök megválasztása. 8. Bejelentések. „A tanácstagi munka a vá­lasztók bizalmán alapuló megtisztelő közéleti tevé­kenység.” Ez a felirat fo­gadta mintegy útravalóként a megyei tanács ülésére ér­kezőket. Az alkalomnak megfelelő ünnepélyesség jel­lemezte a továbbiakban is a megyei tanács alakuló ülé­sét. A Himnusz és Váci Mi­hály Szabadság! Tégy gaz­daggá minket! című versé­nek elhangzása után a ta­nácsülés levezető elnöke, Klaukó Mátyás, a megyei ta­nács nyugalmazott elnöke köszöntötte a tanácstagokat, az elnökség tagjait, a meg­hívott vendégeket. Az elnök­ségben helyet foglalt Púja Frigyes, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, kül­ügyminiszter, Frank Ferenc, az MSZMP KB tagja, a me­gyei pártbizottság első titká­ra, Dobos István, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese, dr. Fórján Gyula, a Minisztertanács Ta­nácsi Hivatalának főosztály- vezetője. A tanácsülés Szikszai Fe­rencnek, a Hazafias Népfront Békés megyei bizottsága tit­kárának előterjesztése alap­ján elsőként megválasztotta az ügyrendi bizottságot, amelynek elnöke dr. Jakucs Tamás lett. Míg az újonnan megválasztott bizottság mun­káját végezte, addig dr. Ker­tész Márton, a Békés megyei választási elnökség elnöke tájékoztatta a testületet a választások eredményeiről, tapasztalatairól. Mint isme­retes, megyénkben 15 ország- gyűlési képviselőt és 2634 tanácstagot választottak. A szavazásra jogosult 323 ezer választópolgár 98,7 százaléka élt szavazati jogával. Ezután az ügyrendi bi­zottság elnöke terjesztette elő jelentését, mely szerint a 90 megválasztott tanácstag kö­zül 45 új, 32 nem tagja a helyi tanácskoknak, 28 fizi­kai dolgozó, 30 nő. Ami az életkori megoszlást illeti: 30 éven aluli 20 tanácstag, 30 és 40 év közötti ugyancsak 20, a 40 év felettiek száma pedig 50. Miután a tanácsülés elfo­gadta az ügyrendi bizottság elnökének jelentését, Szik­szai Ferenc, a Hazafias Nép­front megyei bizottságának titkára előterjesztette a me­gyei tanács elnökének, álta­lános elnökhelyettesének, el­nökhelyetteseinek és a vb tagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot. A vég­rehajtó bizottság 15 fős lét­számának változatlan hagyá­sa mellett — az MSZMP me­gyei végrehajtó bizottságá­val egyetértésben — a Haza­fias Népfront Békés megyei bizottsága a megyei tanács elnökének Gyulvári Pált, ál­talános elnökhelyettesének dr. Szabó Sándort, tanácsel­nök-helyetteseknek Hajnal Károlynét és dr. Becsei Jó­zsefet, a végrehajtó bizottság tagjainak Araczki Jánost, Csepregi Mihálynét, Diriczi Zoltánnét, Kozák Sándort, Körösfalvi Pált, Kővágó György Lászlót, dr. Krattin- ger Mártont, Seres Mihály­nét, Supala Pált, Szabó Mik­lóst javasolta. A végrehajtó bizottság tagjai: a tanácsel­nök, az általános elnökhe­lyettes, a tanácselnök-helyet­tesek, valamint — tisztsége alapján — a megyei tanács által határozatlan időre ki­nevezett vb-titkár, dr. Ker­tész Márton. Az előterjesz­tést a testület elfogadta, majd a tisztségviselők és a végrehajtó bizottság tagjai letették a hivatali esküt. A továbbiakban Gyulavári Pál, a megyei tanács elnöke vezette az ülést, aki megkö­szönte a választók bizalmát, elismeréssel szólt azokról, akik az elmúlt hét évben te­vékenykedtek a megyei ta­nácsban és most helyükre újak kerültek. Ugyancsak meleg szavakkal emlékezett meg Csepregi Pálról, a me­gyei tanács nyugalomba vo­nuló elnökhelyetteséről, aki­nek — mint ez lapunk 3. oldalán olvasható — délután kitüntetést adtak át. Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács, a Miniszterta­nács, a megyei képviselőcso­port nevében, valamint a megyei pártbizottság meg­bízásából üdvözölte a tanács­ülést. Méltatta az eddig vég­zett munkát, beszélt az előt­tünk álló feladatokról, ame­lyek megvalósításában nagy szerep hárul a megválasztott új tanácsra. Mint mondot­ta, Békés megyében adottak a lehetőségek a tervek való­ra váltásához, A hozzászólások során ■Gyarmati Irén, az újonnan megválasztott, Dumitrás Mi­hály, az idős tanácstagok ne­vében köszöntötte a testü­letet. A következőkben meg­választották a számvizsgáló bizottság, valamint a terv- gazdasági bizottság elnökét és tagjait. A számvizsgáló bizottság elnöke Szűcs La­jos, a tervgazdasági bizottság • elnöke Hajnal Károlyné lett. Ezután Gyulavári Pál elő­terjesztésére a testület meg­választott a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság tagjait, akik letették a hivatali es­küt. Délután a járási, a já­rási-városi NEB-tagok tettek esküt. Következő napirend­ként a tanácsülés megválasz­totta a népi ülnököket. A bejelentések során to­vábbi személyi kérdésekben döntött a testület: Vámos Lászlót, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályvezetőjé­vé nevezte ki. Befejezésül Gyulavári Pál kívánt sok si­kert. eredményes munkát az újonnan megválasztott megyei tanácsnak, amelynek végrehajtó bizottsága ezután megtartotta első ülését. S. F.

Next

/
Thumbnails
Contents