Békés Megyei Népújság, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

1980. július 1., kedd NÉPÚJSÁG TELEX • NEW YORK Az ENSZ Biztonsági Taná­csa hétfőn folytatta a vitát Jeruzsálem jogi státusáról. Az ülésen 22 iszlám or­szág közös határozati javas­latot terjesztett be, amely fi­gyelmezteti Izraelt, hogy ha továbbra is makacsul eluta­sítja a Jeruzsálemre vonat­kozó ENSZ-határozatok be­tartását, akkor fontolóra ve­szik „olyan gyakorlati lehe­tőségek és eszközök alkal­mazását”, amelyekkel a vo­natkozó ENSZ-határozatok betartására lehet kényszerí­teni Izraelt. • KABUL Hétfőn Kabulban az or­szág történetében először országos konferenciát tartot­tak az afgán ulemák, a mo­hamedán törvénylátók. A konferencia elfogadta az af­gán forradalmi tanács felhí­vását, hogy hozzanak létre a minisztertanács mellett az iszlám ügyekkel foglalkozó főhivatalt. Döntést hoztak arról is, hogy megalakítják az afgán mohamedán papok és ulemáfc legfelsőbb taná­csát. A konferencián Bab­rak Karmai, a forradalmi tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a hivő dolgozók pozi­tív szerepet játsszanak a for­radalom védelmében és a vívmányok megőrzésében. • MOSZKVA Közös rádióműsort vettek fel hétfőn délután Moszkvá­ban a magyar nagykövetsé­gen: a magyar és a szovjet rádió közös emlékműsort készít a nagy magyar prole­tárköltő, József Attila mű­veiből, s ezt a műsort ké­sőbb sugározza majd. A kö­zös műsorban magyarul Avar István, oroszul V. Lanojov Lenin-díjas művész és A. Konszovszkij mondta el a verseket. Andor Éva,, a Ma­gyar Állami Operaház ma­gánénekese megzenésített Józse Attila-dalokat adott elő. * * * Moszkvában hétfőn ünne­pigyűlést tartottak az SZKP Központi Bizottsága mellett működő társadalomtudomá­nyi akadémián, abból az al­kalomból, hogy a két évvel ezelőtt átszervezett felsőfokú pártoktatási intézményben befejezte tanulmányait a hallgatók első évfolyama. • HANOI Hanoiban nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Vietnami Szocialista Köz­társaság nemzetgyűlésének állandó bizottsága és aVSZK kormánya az Arany Csillag érdemrendet adományozta Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának, a Szovjetunió Legfelső Taná­csa Elnöksége elnökének. • JERUZSÁLEM Az izraeli parlament hét­főn délután 60 szavazattal 54 ellenében elutasította azt az ellenzéki indítványt, hogy a törvényhozás oszlassa fel ön­magát, és írjanak ki új vá­lasztásokat. Nem vett részt a szavazáson a kórházba szállított Begin miniszterel­nök és a Washingtonban tar­tózkodó Burg belügyminisz­ter. A kormány ellen szava­zott többek közt Mose Da- jan, volt külügy- és hadügy­miniszter. • WASHINGTON Hodding Carter, az ameri­kai külügyminisztérium szó­vivője, hétfőn tartotta utol­só tájékoztatóját a sajtónak: három és fél év után meg­vált posztjától. A szóvivő 1977 elején Cyrus Vance kül­ügyminiszter felkérésére vet­te át hivatalát. Amikor Vance a közelmúltban. Car­ter elnökkel ismételten tá­madt külpolitikai nézetelté­rései után lemondott, szóvi­vője is felmentését kérte. Schmidt Moszkvában A nyugatnémet kancellárt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli (Telefotó) A szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozó mindig jelen­tős esemény, most azonban különösen az. Moszkvában nem véletlenül hangsúlyoz­zák, hogy Schmidt kancellár személyében olyan ország vezető politikusa érkezett a szovjet fővárosba, amely rendkívül lényeges szerepet játszik Nyugat-Európában, politikai, katonai és gazda­sági téren egyaránt. A nyugatnémet kancellár kettős nyomás alatt áll. Egy­részt Washingtonból Carter amerikai elnök kívánja min­den elképzelhető eszközzel ráerőltetni élesen szovjetel­lenes politikáját, másrészt odahaza a kormánykoalíció jobboldali ellenzéke. A kan­cellárnak tehát meglehetősen sok szírt között kell hajóz­nia, de aligha feledheti, hogy nemcsak kül-, hanem nyo­mós belpolitikai okai is van­nak arra: igyekezzék leg­alább valamelyest elhatárol­ni magát és kormányát az egyértelmű tengerentúli hi­degháborús áramlattól. A legutóbbi felmérések tanúsá­ga szerint a Német Szövet­ségi Köztársaság lakosságá­nak mintegy hetvenöt száza­léka (!) támogatja Schmidt ezzel kapcsolatos kísérleteit, és ez az október 5-én esedé­kes választások előtt önma­gában is rendkívül komoly tényező. A szovjet fővárosban érté­kelik a kancellárnak azt a próbálkozását, hogy a jelen­legi bonyolult helyzetben va­lamelyest megőrizze mozgás- szabadságát. Ugyanakkor em­lékeztetnek arra, hogy szá­mos alapvető kérdésben — mindenekelőtt az euroraké- ták ügyében — a kancellár támogatta az amerikai kon­cepciót. A jelenlegi helyzet­ben különösen örvendetes­nek tartják Moszkvában, hogy a két ország közötti gazdasági kapcsolatok dina­mikusan fejlődnek. Évek óta az NSZK a Szovjetunió leg­nagyobb nyugati kereskedel­mi partnere, az elmúlt tíz évben a két ország közötti árucsere-forgalom nyolcszo­rosára növekedett. A jelenlegi bonyolult hely­zetben egyetlen megfigyelő sem tartja vitásnak, hogy rendkívül fontos megbeszé­lések színhelye most a szov­jet főváros. „A szovjet em­berek — írja a hétfői Prav­da — abban a reményben üdvözlik fővárosukban Schmidt kancellárt és Gen­scher külügyminisztert, hogy látogatásuk hozzájárul majd a két ország közötti kapcso­latok további fejlődéséhez, és ily módon javára válik mindkét népnek, valamint az európai béke és enyhülés ügyének.” Harmat Endre * * * Moszkvában hétfőn meg­kezdődtek a szovjet—nyugat­német tárgyalások. Hazaérkezett a kulturális küldöttség Hétfőn hazaérkezett Pá­rizsból az a magyar kultu­rális küldöttség, amely részt vett a magyar—ófrancia kul­turális vegyesbizottság 7. ülésszakán Párizsban. A megbeszéléseken átte­kintették az elmúlt tervidő­szak munkáját, és megálla­pították, hogy a kapcsolatok eredményesen fejlődtek, ki­elégítően hajtották végre a dokumentumokban lefekte­tett feladatokat. A tárgyalások eredménye­ként a francia külügyminisz­térium palotájában Meruk Vilmos, a KKI elnökhelyet­tese és Jean Batbedat, a francia külügyminisztérium kulturális főigazgató-helyet­tese, a francia delegáció ve­zetője aláírták az 1981—83. évekre szóló magyar—francia kulturális, tudományos és ok­tatási együttműködési kor­mányközi munkatervet, amely az 1966. július 28-án aláírt egyezmény gyakorlati megvalósítását jelenti. Az új munkaterv lehetőséget te­remt a kapcsolatok további szélesítésére, elmélyítésére. A nyelvoktatás és pedagó­gia területén biztosítja a francia nyelvtanárok tovább­képzését, és ösztöndíjak se­gítségével támogatja a szak­embercserét. Művészeti terü­leten kiemelkedik a Rippl- Rónai kiállítás, amelyet Pá­rizsban, Brestben, Montpelli- erben és St. Germainban mutatnak be. Magyarorszá­gon a tervek szerint modern francia festészeti kiállítás nyílik, és a francia művé­szek is részt vesznek a bu­dapesti kisplasztikái trienná- lén. A kapcsolatok fontos állo­mása lesz a tervidőszakban az Operaház franciaországi turnéja. Aktívan támogatjuk a Bartók-centenárium fran­ciaországi megünneplését, míg a tervek szerint Ma­gyarországon vendégszerepei a chaterouxi filharmonikus zenekar, a Le Chapelle és Royai zenei együttes és az Orchestre de Paris is. Köl­csönösen megrendezésre ke­rülnek a filmhetek, és a fe­lek támogatják egymás, könyveinek kiállítását, könyvkiállítások rendezését. „Örökölt miniszterek” Kémper A varsói katonai bíróság hétfőn az egyik NATO-or- szág számára végzett kém- tevékenység vádjával 25 évi börtönbüntetésre ítélte Le­szek Hrustot, a lengyel ne­hézipari és mezőgazdasági gépipari minisztérium volt osztályvezető-helyettesét. Be­bizonyosodott, hogy a 47 éves Hrust külföldi kikülde­tése során egy hírszerzőszol­gálattal lépett kapcsolatba, majd hazájába visszatérve fontos információkat szol­gáltatott ki a Lengyel Nép- köztársaság társadalmi, po­litikai és gazdasági életéről, valamint honvédelméről. Baniszadr iráni államfő, mint arról már hírt adtunk, a Pars hírügynökségnek adott interjújában válaszolt Khomeini ajatollah korábbi bírálatára, amelyben a val­lási vezető kifejtette, hogy lassúnak és tehetetlennek látja az iráni kormányt. Az államfő mindenekelőtt közölte, hogy háromtagú bi­zottságot nevezett ki a mi­nisztériumok tevékenységé­nek kivizsgálására. Bani­szadr hangsúlyozta: a jelen­legi miniszterek közül egyet sem ő maga nevezett ki, szinte mindannyian tagjai voltak már Bazargan kor­mányának is. Túlnyomó többségük — mondotta az államfő — nem felel meg a velük szemben támasztott követelményeknek. * * * Kairóban hétfőn félórás tüdőműtétet hajtottak végre Reza Pahlavi volt iráni ural­kodón francia és egyiptomi orvosok. Az exsahnak egy közlemény szerint tüdőgyul­ladása van, és az operáció célja a tüdőben felgyülemlett genny eltávolítása. Pahlavi rákban szenved. A műtétről a teheráni rádió is beszá­molt. WUWVWWWWWVtWWVWWMWWWWWWWVMWWWWWWWWWWWVWHWWWWWWMW Az amerikai nukleáris rakéták elhelyezése ellen tartottak tüntetést a Londontól alig 100 kilométerre levő katonai légi bázisnál (Telefotó) Választások voltak vasárnap Boliviában. A képen Lídia Gueiler elnökasszony leadja voksát (Telefotó) i HÍREK HÍREK HÍREK Ma: Tihamér napja A Nap kél 4.51 — nyugszik 20.45 órakor. A Hold kél 22.55 — nyugszik 8.08 órakor. ÉVFORDULÓ Kétszáznegyven évvel ez­előtt, 1740. július 1-én szün­tetett, és 85 éves korában, 1825-ben halt meg Müller Ferenc József mineralógus, kiváló bányászati szakem­ber, a tellur és a turmalin felfedezője — JÜNIUS 28-ÁN, a délutáni órákban Békés­csabán a Szabolcs és Szer­dahelyi út kereszteződésé­ben Kaczkó Mátyás, 25 éves békéscsabai lakos ,az általa vezetett, és a 8. sz. Volán tu­lajdonát képező tehergépko­csijával nem biztosított el­sőbbséget a Lukácsi László- né békéscsabai lakos által vezetett személygépkocsinak, és összeütköztek. A személy- gépkocsi vezetője és utasai könnyebb sérülést szenved­tek, a személygépkocsiban 10 ezer forint kár keletke­zett. — BÉKÉSCSABÁN, ma, jú­lius 1-én délelőtt 10 órakor nyitják meg a Jókai Szín­ház előcsarnokában az Uni- verzál Kisker. Vállalat áru­bemutatóját. Az olimpia je­gyében megrendezett kiállí­táson különböző sporteszkö­zöket, televíziókat láthatnak az érdeklődők. — AZ OROSHÁZI színházi évad zárásaként július 1-én kerül színre szegedi vendég- művészek felléptével ,a Jó­kai Színház előadásában Strauss Varázskeringő cí­mű operettje. Az előadás egyben a Déryné-bérlet utol­só előadása tesz. — GONDOSKODNAK Med- gyesegyházán a vakációzó gyerekek programjáról. Jú­nius 23-tól, minden hétfőn és pénteken délelőtt 10 órá­tól gyermékfilmeket vetíte­nek számukra a művelődési ház presszóhelyiségében. — VÉGET ÉRT a békéscsa­bai Centrum Áruházban a két hétig tartó engedményes vásár. Az első héten vegyes iparcikkeket a másodikon ruházatot kínáltak 20 száza­lékkal olcsóbban. A 14 nap alatt félmillió forint érté­kű áru talált gazdára. A leg­többen fehérneműt, divat­árut, cipőt vásároltak, de ka­pósak voltak az üveg. és porcelánáruk és a háztartá­si eszközök is. — A KÖZALKALMAZOT­TAK SZAKSZERVEZETÉ­NEK megyei bizottsága se­gíti a könyv- és az akció­propaganda kiszélesítését a munkahelyi könyvbizomá­nyosok munkáját. Ennek hatására évente több mint 10 ezer könyvet adtak el. Keresettek a politikai mű­vek, s a verses kötetek — REPÜLÖSZERENCSÉT- LENSÉG. Senki sem maradt életben az Italia olasz, légi- társaság pénteken éjszaka szerencsétlenül járt DC—9- es gépének utasai közül és személyzetéből. A mentő­alakulatok eddig 42 holttes­tet találtak a szerencsétlen­ség színhelyén, Palermótól 120 mérfölddel északra, a nyílt tengeren. A kutatóha­jók és repülőgépek tovább folytatják a keresést. A gép „fekete doboza” még nem került meg. Az utóbbi meg­találásakor derülhet majd fény arra, mi okozta a 77 olasz utas és a 4 főnyi sze­mélyzet tragikus halálát. lavul az idő Várható időjárás ma estig: keleten is fokozatosan csök­kenő felhőzet, majd ország­szerte változóan felhős ég. Hétfőn keleten még sokfelé ismétlődő eső, zápor, ked­den néhány helyen futó zá­por. Mérséklődő északnyu­gati, északi szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 8—13, legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 20—25 fok között. Távolabbi kilátások szer­dától szombatig: eleinte megnövekszik a felhőzet, többfelé zápor, zivatar való­színű, majd túlnyomóan na­pos idő várható. A hőmér­séklet emelkedik. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 10—15 fok között, legmaga­sabb nappali hőmérséklet eleinte 20—24, később 23— 28 fok között. Jelentős meny- nyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területé­nek 60 százalékán várható. — AZ UTÓBBI ÖT ESZ­TENDŐBEN Magyarbánhe- gyesen is meggyorsult a la­kásépítés üteme. Mintegy 87 családi házat adtak át, jelenleg pedig 34-et építe­nek. — El akarok válni — mondja a fiatalasszony az ügyvédnek. —■ Miért? — Alapos gyanúm, van a férjemmel szemben. — Mi? — Az, hogy nem ő az apja a gyerekemnek. — HALÁLOS KÖZLEKE­DÉSI BALESET! Pusztaföld­vár belterületén Seres Zol­tán, 53 éves fuvaros, helyi lakos lovasfogatát felügyelet nélkül hagyta, a lovak meg­riadtak, és a kocsin ülő Szu- la Etel, 66 éves nyugdíjas pusztaföldvári lakos leesett, majd a kocsi átment rajta. Szula Etei a baleset követ­keztében olyan súlyos sérü­lést szenvedett, hogy a hely­színen meghalt. A rendőr­ség a vizsgálatot szakértő bevonásával folytatja. — SÚLYOS SÉRÜLÉSSÉ!“ VÉGZŐDÖTT. Június 28-ái^ a tótkomlósi Haladás Tsif bekötő útján Mataisz István, 33 éves tótkomlósi lakos személygépkocsijával nem biztosított továbbhaladási elsőbbséget Varga Imre tót­komlósi motorkerékpáros­nak és összeütköztek, a bal­eset során Varga Imre sú-, lyos, de nem életveszélyes; sérülést szenvedett. — SORSOLÁS. Az Országos T? trWékpénztár hétfőn Hajdúszt boszlón rendezte a nyeremény betétkönyvek második negyed­évi, sorrendben 116. sorsolását. A húzáson a június 28-ig vál­tott és a sorsolás napján for­galomban levő nyereménybetét­könyvek vettek részt. Mind­azok a betétkönyvek, amelyek sorszámának utolsö három szám­jegye (számvégződése) megegye­zik az alább felsorolt számok­kal, az 1980. második negyedévi - étlagbetétjüknek a számok mel­lett feltüntetett százalékát nyer­ték. szám­nyere­szám­nyere­vég mény vég­mény ződés % ződés % 046 50 446 25 055 25 475 25 064 100 603 50 096 50 627 50 103 25 666 25 142 250 685 25 238 25 702 25 247 50 806 100 380 25 843 25 437 25 935 25 A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-fiők, pos­tahivatal vagy takarékszövetke­zet július 18-tól fizeti ki.

Next

/
Thumbnails
Contents