Békés Megyei Népújság, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

o 1988. május L, csütörtök NÉPÚJSÁG Külföldi küldöttségek a május 1-i ünnepségeken hírek hírek hírek TELEX ^ BUDAPEST Szerdán visszaérkezett Bu­dapestre az MSZMP küldött­sége, amely részt vett Pá­rizsban az európai kommu­nista és munkáspártoknak a béke és a leszerelés kérdé­seivel foglalkozó találkozó­ján. A delegációt Gyenes András, a Központi Bizott­ság titkára vezette, tagjai voltak: Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály ve­zetője, és Horn Gyula osz- tályvezető-helyettes. * * * Szerdán hazaérkezett Var­sóból a KISZ Központi Bi­zottságának háromtagú dele­gációja, amelyet Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára vezetett. A delegáció részt vett a Len­gyel Szocialista Ifjúsági Szö­vetség most lezajlott II. kongresszusán. * * * Hugo van der Goes van Naters, a budapesti holland nagykövetség ideiglenes ügy­vivője szerdán fogadást adott rezidenciáján Hollandia nem­zeti ünnepe, Beatrix király­nő trónra lépése alkalmából­* WASHINGTON Kedden két incidens tör­tént az iráni és az amerikai légierő gépei között a Per­zsa-öböl fölött, de egyik al­kalommal sem alakult ki tűzharc — közölte szerdán az amerikai hadügyminisztéri­um. Az egyik incidens ak­kor történt, amikor egy irá­ni C—130 típusú csapatszál­lító repülőgép és az azt kí­sérő két F—4-es Phantom vadászgép — nyugati hír- ügynökségek szerint az iráni légtér határánál — megköze­lítette a „Nimitz” amerikai repülőgép-anyahajót. Egy amerikai F—14-es Tomcat felszállt a „Nimitzről” és út­ját állta az iráni gépeknek. A 3 iráni repülőgép azután fordult vissza, hogy az ame­rikai F—14-es a tűzharcot előkészítő manőverekbe kez­dett. * * * A Pentagon szerdán közöl­te: a 100 000 fős amerikai gyorshadtest „első alakula­tainak”, 16 000 tengerészgya­logosnak teljes felszerelését és fegyverzetét szállítják a közeljövőben az Indiai-óceá­ni Diego Garcia amerikai katonai támaszpontra. Brown amerikai hadügy­miniszter már az év elején közölte: hadfelszerelést fog­nak elhelyezni a világ kü­lönböző térségeiben, hogy a légi úton szállítandó alaku­latok megérkezésükkor „már a helyszínen találják azt”, s „konfliktus esetén gyorsab­ban tudjanak beavatkozni”. * TEHERAN Baniszadr iráni elnök má­jus 10-re meghívta Tehe­ránba Kurt Waldheim ENSZ- főtitkárt, Fidel Castro kubai államfőt, az el nem kötele­zett országok szervezetének soros elnökét, és JasszerAra- fatot, a Palesztinái Felszaba- dítási Szervezet végrehajtó bizottságának elnökét, hogy tekintsék meg az Egyesült Államok Irán-ellenes ag­ressziójának bizonyítékait — közölték szerdán az iráni fő­városban. Az iráni külügyminiszté­rium szóvivője szerdán kije­lentette, hogy azok a fegy­veresek, akik aznap elfog­lalták Irán londoni nagykö­vetségét, valóságban „iraki ügynökök”. Mint ismeretes, a fegyveresek „iráni arabok­nak” mondják magukat. ¥ RÓMA Az Olasz KP vezetősége szerdán határozatban érté­kelte az iráni eseményeket. Megengedhetetlennek minő­sítette a teheráni amerikai diplomáciai személyzet túsz­ként való fogva tartását, és ugyanakkor határozottan el­ítélte a kiszabadításukért végrehajtott amerikai akciót. Az OKP vezetősége ez utób­bit intervenciónak tekinti. Nemzetközi Lenin-békedijak öt kimagasló személyiséget tüntettek ki nemzetközi Le- nin-ibékedíjjal — tették köz­zé Moszkvában, a nemzetkö­zi munkásmozgalom ünne­pének előestéjén. A népek közötti béke meg­szilárdításáért adományozott magas kitüntetést a bizott­ság Urho Kekkonen finn köztársasági elnöknek, Le Duannak, a Vietnami Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága főtitkárának, Mi­guel Otero Silva venezuelai írónak, Hervé Bazin francia írónak és Abdurrahman A1 Hamizi egyiptomi írónak ítélte oda, azért a kimagas­ló tevékenységükért, amelyet a béke megőrzése és megszi­lárdítása érdekében fejtettek ki. * * * A Népek Barátsága érdemrend­del tüntették ki dr. Siklósi Nor­bertét, a Lapkiadó Vállalat igaz­gatóját, a szovjet és a magyar nép barátságának erősítése érde­kében végzett aktív tevékenysé­géért, a Szovjetunió című folyó­irat alapításának ötvenedik év­fordulója alkalmából. Iránban fogva tartott arabok szabadon bocsátását köve­telik az Irán londoni nagy- követségét megszállva tartó fegyveresek. Értesülések sze­rint három fegyveres tartja megszállva az épületet, és túszként fogva tartja a rend­őrt, valamint húsz más sze­mélyt. Kora délután egy fér­fi, aki libanoni újságírónak mondta magát, telefonon kö­zölte a BBC-vel, hogy az ak­cióban többen vesznek részt, és nem irakiak, de arabok. Azt követelik, hogy csütör­tök délig engedjenek szaba­don meghatározott számú arab foglyot az iráni börtö­nökből, és adjanak repülő­gépet is külföldre távozásuk­hoz. A Scotland Yard hosszú ostromra rendezkedik be, és elővigyázatosságból kiürítet­te a környező épületeket, köztük a thaiföldi és az af­ganisztáni nagykövetséget is­A brit külügyminisztérium délután közölte Iránnal, hogy Anglia a londoni túszügy gyors, biztonságos megoldá­sára törekszik, emberélet ve­szélyeztetése nélkül. A Scotland Yard közlemé­nye szerint három arab fegy­veres mintegy húsz iráni nagykövetségi túszt és a brit rendőrt tartja fogva az irá­ni nagykövetségen. A túszul ejtett rendőr, Trevor Lock maga is a diplomáciai tes­tület védelmét ellátó osztag tagja. A fegyveresek több, mint 90 arab fogoly szabadon bo­csátását követelik iráni bör­tönökből. Angliától egy re­pülőgépet követelnek, hogy Újabb NDK—NSZK kor­mánymegállapodásokat kö­töttek szerdán Berlinben. A vízi, közúti és vasúti közle­kedésre vonatkozó egyezmé­nyek és szabályozások foly­tatását, kibővítését jelentik azoknak a két német állam közötti megállapodásoknak, amelyeket 1979. november 16-án kötöttek meg ugyan­csak az NDK fővárosában. A mostani megállapodások kü­lönböző okmányait a Német Demokratikus Köztársaság kormányának megbízásából dr. Heinz Schmidt közleke­dési miniszterhelyettes és dr. Michael Kohl külügyminisz­ter-helyettes, a Német Szö­vetségi Köztársaság kormá­nya nevében pedig Günter Gaus, az NSZK állandó NDK-beli képviseletének ve­zetője írta alá. Dr. Michael Kohl a meg­állapodások aláírásakor tett nyilatkozatában hangsúlyoz­A SZOT elnökségének meghívására a magyar -dol­gozók május 1-i ünnepségé­re hazánkba érkezett a Szak- szervezeti Világszövetség de­legációja, továbbá az ango­lai, a bolgár, a chilei, a cip­rusi, a csehszlovák, az etió- piai, a finn, a görög, az in­diai, az iraki, a kambod­zsai, a kubai, a laoszi, a lengyel, a mexikói, a mon- , goi, az NDK-beli, az olasz, a portugál, a román, a sal- vadori, a spanyol, a szovjet, az uruguayi, a vietnami és a zambiai testvérszervezetek küldöttsége. Ugyancsak részt vesznek az ünnepségen a SZOT köz­ponti iskoláján rendezett tanfolyamra érkezett arab és afrikai tisztségviselők is. A külföldi vendégek láto­gatást tesznek a szakmai túszaikkal egy „Irántól dél­re fekvő, független arab ál­lamba” repülhessenek. A Scotland Yard megkísérel tárgyalásokba bocsátkozni az emberrablókkal. A fegyveresek később ki­engedték a nagykövetségről egyik női túszukat, akit az­után szívrohammal kórház­ba szállítottak. A brit rendőrség új ele­mekkel egészítette ki, illetve módosította az első jelenté­seket. A fegyveresek eszerint mind a hárman egyszerre ha­toltak be és vitték magukkal az ott posztoló, de szintén fegyvert viselő angol rend­őrt. A rendőrség úgy véli, hogy három iráni állampol­gárságú arab férfiről van szó, de ezt a feltételezést nem indokolta meg. Londoni megfigyelők sze­rint a túszszedő akciót Irán déli részén fekvő arablakta Khuzisztán tartomány sze- paratistái hajtották végre. Akciójuk a központi kor­mány elleni lázongás egyik jele lehet. Faluvégi Lajos pénzügy- miniszter befejezte párizsi tárgyalásait, amelyek során Maurice Papon költségvetési miniszterrel és René Monory gazdasági miniszterrel or­szágaink gazdasági és pénz­ta, hogy azok „a kölcsönös előnyök elvéből indulnak ki, s a két fél érdekeinek kellő egyensúlyát fejezik ki”.- Günter Gaus úgy értékelte az új egyezményeket, hogy azok „megerősítését jelentik a két német állam szándé­kának és képességének arra, hogy a nehéz idők ellenére megfelelő kompromisszumo­kat dolgozzanak ki, és az emberek érdekében javítsák kapcsolataikat”. A nyugatné­met diplomata-politikus ki­fejezte a bonni kormány készségét a jószomszédi vi­szony további fokozatos fej­lesztésére a két német ál­lam közötti alapszerződés ér­telmében, s arra, hogy to­vábbi hosszú távra szóló megállapodások jöjjenek lét­re az NDK-val, „amelyek a közös érdekekre épülnek és javítják a két állam viszo­nyát”. szakszervezeteknél, ipari és mezőgazdasági üzemekben. Szerdán a delegációkat Ja­kab Sándor, a SZOT főtit­kárhelyettese és Timmer Jó­zsef a SZOT titkára tájékoz­tatta a magyar szakszerve­zetek munkájáról, a mun­káshatalom fejlődésének eredményeiről. A magyar szakszervezetek képviseletében küldöttségek utaztak a külföldi testvér­szervezetek meghívására a május 1-i ünnepségekre Bul­gáriába, Csehszlovákiába, Irakba, a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaságba, a Kongói Népi Köztársaságba, Kubába, Lengyelországba, Maliba, Marokkóba, Mexi­kóba, Mongóliába, az NDK- ba, Romániába, Szíriába és a Szovjetunióba. Ünnepi gyűlés Hanoiban Hanoiban ünnepi gyűlést tartottak a munkásosztály nemzetközi ünnepe és Dél- vietnam felszabadulásának ötödik évfordulója alkalmá­ból. Az ünnepi gyűlésen részt vett Le Duan, a Vietnami Kommunista Párt KB főtit­kára, Nguyen Huu Tho, a Vietnami Szocialista Köztár­saság elnöke és több más vietnami párt- és állami ve­zető. Pham Van Dong mi­niszterelnök megnyitó sza­vaiban megemlékezett az amerikai imperialisták és a dél-vietnami bábrezsim fe­lett aratott győzelem évfor­dulójáról. Az ünnepi beszé­det Le Thanh Nghi, a Viet­nami Kommunista Párt KB PB tagja, miniszterelnök-he­lyettes tartotta, őszinte kö­szönetét fejezte ki valameny- nyi ország munkásosztályá­nak és népének Vietnam igazságos harcához nyújtott értékes támogatásukért. Le Thanh Nghi üdvözölte a Szovjetuniónak, a szocialista országoknak a leszerelésért és az enyhülési folyamat el­mélyítéséért kifejtett erőfe­szítéseit. ügyi kapcsolatainak kérdé­seiről folytatott eszmecserét, s a költségvetési miniszter­rel megállapodást irt alá a kettős adóztatás elkerülésé­ről. Faluvégi Lajos az MTI munkatársának elmondta, hogy a megállapodás előse­gíti a két ország közötti gaz­dasági, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődését, kö­zös vállalatok létrehozását. Egyéb tárgyalásai is a gaz­dasági kapcsolatok fejleszté­sét szolgálták. Különösen hasznos lehet a kapcsolatok kiépítése a francia kis- és középvállalatokkal, amelyek a francia ipar termelésének és exportjának csaknem egyharmadát biztosítják. A tárgyalásokon szóba kerültek közös vállalkozások létreho­zásának lehetőségei, s úgy találták, hogy ilyen vállal­kozásokra elsősorban a gép­ipar, az elektronikai ipar te­rületén, továbbá energia- megtakarító rendszerek lét­rehozásában kínálkozik le­hetőség. Faluvégi Lajos nyilatkoza­tában arról a tapasztalatáról is szólt, hogy a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének szándéka kölcsönös, ezt mindkét fél gyakorlati lépé­sekkel is igyekszik elősegíte­ni. Faluvégi Lajos szerdán ha­zaérkezett Párizsból. Ma: Munka ünnepe A Nap kél 5.27 . — nyugszik 19.56 órakor. A Hold kél 21.01 — nyugszik 6.28 órakor. Holnap: Zsigmond napja A Nap ké] 5.26 — nyugszik 19.57 órakor. A Hold kél 22.02 — nyugszik 7.00 órakor. ÉVFORDULÓ Háromszázhatvan évvel ezelőtt, 1620. május 1-én szü­letett és 44 éves korában, 1664-ben halt meg Zrínyi Miklós költő és hadvezér, politikus. * * * ötven évvel ezelőtt, 1930. május 2-án zajlott le a csongrádi munkanélküliek nagyszabású tüntetése a nyolcórás munkanapért és béremelésért. * — ÜNNEPÉLYES KÜL­DÖTTGYŰLÉS- A Gyulai Népművészeti és Háziipari Szövetkezet április 28-án délelőtt 10 órakor ünnepé­lyes küldöttgyűlést rendezett abból az alkalomból, hogy elmúlt évi munkájuk ered­ményeként elnyerték a Köny- nyűipar Kiválq Szövetkezete kitüntetést. — KÖRÖSLADÁNYBAN áp­rilis 29-én, kedden nyílt meg a Szeghalom és Vidéke ÁFÉSZ 300 ezer forint költ­séggel kialakított impozáns, hangulatos, új presszója. Az átalakítás minden munkáját az ÁFÉSZ építőbrigádja vé­gezte. \ — A KASZAPERI díszítő­művészeti szakkör ma, má­jus 1-én délelőtt 11 órakor nyitja meg kiállítását a he­lyi művelődési házban. A május 12-ig nyitva tartó ki­állításon a szakkör tagjainak mintegy 250 munkáját lát­hatja a közönség. — NYIT A „KERT”. Május 1-én tartja első idei vetíté­sét a békéscsabai, Széchenyi- ligeti kertmozi. A Békés me­gyei Moziüzemi Vállalat csü­törtökön este 8 órakor az Oroszlán ugrani készül című, régebbi, nagy sikerű, színes magyar filmet vetíti, amely­nek főszerepeit Ajtay An­dor, Bujtor István, Medvecz- ky Ilona és Madaras József játsszák. — A PERZSIÁI DlSZSZIL- VAFA, a bíbor japánbirs, a vérszilvafa, és sok más rit­ka díszfa és bokor roskado­zik a virágtól a szarvasi Pe­pi-kertben — a Holt-Körös melletti arborétum tavaszi virágruhába öltözött. Virágos rétre emlékeztetnek a Pepi­kert tisztásai is. Rengeteg az ibolya, a százszorszép, s a többi tavaszi virág. A sza­badon élő pávák is „átöl­töztek”: a kakasok méteres díszruhában parádéznak az arborétumban. — A MEGGY LEGVESZÉ­LYESEBB BETEGSÉGE A MONlLIA. A gomba virág­záskor fertőz a termőn és a porzókon keresztül. A jelen­legi időjárásban sürgető fel­adat Orthocid, Ortho-Phal- tan készítmények felhaszná­lásával haladéktalanul per­metezni- A virágzás elhúzó­dásakor a védekezést leg­alább egyszer meg kell is­mételni. A méhek védelme miatt a védekezést kellő kö­rültekintéssel kell elvégezni. Melegszik az idő Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhő­zet, néhány helyen, elsősor­ban délnyugaton záporral, zivatarral. Hajnalra többfelé köd. Megélénkülő keleti, délkeleti szél. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet 5, 10 fok között, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet holnap 19, 24 fok között. Távolabbi kilátások pén­tektől keddig: eleinte erősen felhős idő esőkkel, később e felhőzet csökken, és már csak futó záporra, zivatarra lehet számítani. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 5, 10 fok között, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet eleinte 20 fok körül, később 16, 21 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország területé­nek 60 százalékán várható. (MTI) * — SZERKESSZEN VELÜNK oldalunk legközelebb május 8-án, csütörtökön jelenik meg. — AZ OROSHÁZI Üveg­gyárban tavaly 25 százalék­kal nőtt a tőkés export. Az idén már naponta 16—20 kamion gördül ki a gyár ka­puján, amelyek öblösüvege­ket, üdítőitalos palackokat szállítanak a nyugat-európai országokba. — A SZARVASI Tessedik Sámuel Múzeum és a Vajda Péter Művelődési Központ rendezésében fnájus 3-án, szombaton délután 3 órai kezdettel mutatják be a mú­zeumban Zsáky István fes­tőművész kiállítását. A kiál­lítást Ambrus Zoltán, a me­gyei tanács művelődésügyi osztályának csoportvezetője nyitja meg. — KEVERMESEN részben sikerült teljesíteni á lakos­ságnak a közvilágítás korsze­rűsítésére vonatkozó kérését. E munkálatokra a tanács ed­dig 400 ezer forintot fordí­tott, de a mellékutcákban a hibás lámpatestek kicserélés se — gyártási problémák miatt — még egy ideig vá­rat magára. — KEVERMESEN a lakos­ság életszínvonala a gazda­sági feltételekkel összhang­ban alakult az eltelt időben. A legtöbb családban meg­vannak a háztartási munká­kat könnyitő elektromos gé­pek, valamint a televízió- készülékek. A kevermesiek betétállománya eléri a 40 millió forintot. — MEGYÉNKBEN évente 300 kereskedelmi és vendég­látóipari tanuló fejezi bP ta­nulmányait és mintegy 400 felnőtt, illetve legalább 250 üzletvezető, pénztáros szerez szakképesítést a különböző tanfolyamokon. Képzésüket elősegíti a Békéscsabán épü­lő élelmiszerkereskedelmi- kabinet, amelyet a7, év kö­zepén adnak át. — OROSZLÁNUGRAS. A tanulók és a tanár legna­gyobb rémületére hétfőn két oroszlán ugrott be az egyik angol, vidéki iskola osztály- termének ablakán. Egy kö­zeli cirkusz ketrecéből ki­szabadult fenevadak nem bántották a fejvesztetten menekülő diákokat — az ér­deklődésüket a padokban hagyott szendvicsek és édes­ségek kötötték le. A tízórai elfogyasztása után jóllakot- tan és békésen tűrték, hogy foglyul ejtsék őket­— A MURONYI Lenin Tsz tehenészetében az elmúlt esztendőben tovább nőtt a tejtermelés. Egy-egy tehén­től átlagosan 3209 liter tejet fejtek, ami csaknem 200 li­terrel több az előző évinél, s összességében 5430 hektoli­ter tejet adtak a feldolgozó­iparnak. Arabok Irán londoni nagykövetségén Újabb NDK—NSZK megállapodások Befejeződtek Faluvégi Lajos párizsi tárgyalásai

Next

/
Thumbnails
Contents