Békés Megyei Népújság, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1980 MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK Ara: 1,60 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Az alkotást, a munkát koszontjuk Jakab Sándor ünnepi beszéde Jakab Sándornak, a SZOT főtitkárhelyettesének május 1 -ét köszöntő ünnepi beszéde, amely elhangzott szerdán 17.45 órakor a Kossuth rádióban, 20.15 órakor pedig a televízióban Ülést tartott a Minisztertanács <J{ö)ZÖntüná, máim: Ünnepélyes zászléfelvonás a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, Népköztársaságunk kormá­nya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében a munkásosztály nagy nem­zetközi ünnepének előestéjén tisztelettel köszöntőm mind- annyiukat, munkásokat, ter­melőszövetkezeti parasztokat, értelmiségieket, hazánk min­den dolgozóját. Kilencven évvel ezelőtt, 1890-ben, a magyar proletá­rok budapesti első májusi harcos tüntetésének szónoka mondotta: „A társadalom leghasznosabb tagjai va­gyunk, de nekünk nincs ab­ból hasznunk; az államnak polgárai vagyunk, de védte­lenül állunk; vérben és pénzben adózunk, de nekünk nincsenek jogaink!” Azóta a májusi menetben nemzedékek sokasodó sere­gei indultak harcba az őket megillető jogokért. Az első győztes állomás: 1919., a Ta­nácsköztársaság. A dolgozók bizakodva kö­szöntötték 1919. május 1-ét, mert érezték, oroszországi és európai testvéreik szolidari­tását. A proletárdiktatúra példája negyedszázadon át erőt adott, lelkesített az el­nyomók elleni harcban. Jó­zsef Attila így fogalmazta meg milliók vágyát: „Bátorság! Lesz még olyan munkád, amelyben kedved lelheted.” A kor, amelyről a költő szólt, 1945 tavaszán elérke­zett. 35 esztendeje az alkotás, a munka ünnepe, a dolgozók nagyszerű megmozdulása minden május elseje. A fejlett szocializmust épí­tő társadalmunkban több nemzedék munkálkodik együtt. Köztük vannak 'még azok, akik nagy áldozatvál­lalással, forradalmi hittel utat törtek mai, szabad éle­tünknek. Növekvő számban, mind magasabb tudással folytatják ezt a munkát a fiatalok. Kedves Elvtársak! Közismert, hogy csak a pontosan szervezett, szívvel- lélekkel végzett munkával fejlődhetünk tovább, csak minden erőnk latba vetésével juthatunk előbbre. Munkás- osztályunk, szövetkezeti pa­rasztságunk, értelmiségünk döntő többsége tehetségének és képességeinek legjavát adva dolgozik céljainkért. Ma, amikor gazdasági épí­tőmunkánk külső feltételei a korábbinál kedvezőtleneb­bek, hazai feladataink pedig bonyolultabbak, különösen fontos, hogy lehetőségeinket jól hasznosítsuk, adottsága­inkkal megfelelően éljünk. Csakis a munkában becsület­tel helytállókra, a jó szelle­mű közvéleményre támasz­kodva teremthetjük meg azt a közérzetet, amely újabb lendületet ad további fejlő­désünkhöz, a szocialista de­mokrácia gazdagításához. A hazához, a szocialista rend­szerünkhöz való hűségünk, az országunk boldogulásáért érzett felelősségünk mércé­je napjainkban a jobb, ered­ményesebb munka, a haté­konyabb, jövedelmezőbb gaz­dálkodás. A közös tevékenységben érdekelt, a jó munkáért el­ismert ember jól érzi magát. Meggyőződésem, hogy jú­nius 8-a, az országgyűlési képviselő- és tanácstagvá­lasztás is népünk, nemze­tünk egységének méltó meg­nyilvánulása lesz, kifejezi rendszerünk demokratizmu­sát, és azt, hojgy a szocializ­mus építése nemcsak a kom­munisták ügye, hanem a Ha­zafias Népfront programja, minden állampolgár sajátja. Kedves Elvtársak! Szaktársak! Május 1-e évről évre or­szágonként és világméretek­ben demonstrálja annak az osztálynak a növekvő súlyát, amelynek történelmi külde­tése a kizsákmányolás és az elnyomás végérvényes fel­számolása, a szocialista tár­sadalom megteremtése. Föl­dünk egynegyedén a hata­lomra jutott munkásosztály eredményesen építi az új társadalmat. A munkáskezek alkotásait a tőkés elsajátítok a világ több pontján a fenyegetés, a pusztítás eszközeivé változ­tatják. Történelmi felelősség hárul ma a nemzetközi mun­kásosztályra, az emberi ha­ladás legfőbb letéteménye­sére. Meg kell akadályozni, hogy megsemmisüljenek a munkásgenerációk alkotásai, hogy pusztulásba sodródjon a civilizáció, az emberiség. Ehhez ideológiai ellentétek­től és politikai különbségek­től függetlenül össze kell fognia a kommunista, szocia­lista, szociáldemokrata, ke­resztény és más pártállású munkásoknak, dolgozóknak, csakúgy, mint a pártokhoz nem tartozóknak. A magyar munkásosztály — népünk egyetértésével — együtt halad a világ külön­böző országaiban élő osz­tálytestvéreivel, az emberiség jövőjét fenyegető erők elle­ni harcban. P ártunk XII. kong­resszusának szelle­mében munkálkod­junk tovább a szocialista építés külső feltételeinek ja­vításán. Szilárdítsuk tovább testvéri barátságunkat, ösz- szefögásunkat a Szovjetunió­val, a szocialista közösség országaival. Erősítsük inter­nacionalista szolidaritásun­kat a tőkés és a fejlődő or­szágok dolgozóinak, népeinek ímperialistaellenes küzdel­mével. Járuljunk hozzá ha­zánk további felvirágoztatá­sához, az egyetemes béke, a társadalmi haladás ügyéhez. A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács szerdán ülést tartott. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke tájékoztat­ta a kormányt dr. Bruno Kreiskynek, az Osztrák Köz­társaság szövetségi kancel­lárjának meghívására Auszt­riában tett nem hivatalos lá­togatásáról. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tu­domásul vette. A belügyminiszter, vala­mint a közlekedés- és pon- taügyi miniszter jelentést tett a közúti közlekedés biz­tonságával kapcsolatos 1972. évi kormányhatározat végre­hajtásának tapasztalatairól. Ezek szerint az elmúlt évek­ben a közlekedés biztonsága javult, a balesetek száma — a gépjárműállomány nagy­mértékű növekedése ellenére — nem emelkedett. A kor­mány a jelentést elfogadta, és felhívta az illetékes mi­nisztereket, hogy a helyzet további javítására, elsősor­Komolyság és vidámság, felelősségtudat, szakértelem a véleménycseréken, vetél­kedőkön és játékosság a sportpályán — mindez egy­formán jellemezte az ápri­lis 29—30-án, Békéscsabán megrendezett IV. Kulich Gyufa ifjúmunkás- és szak­munkástanuló-napokat. S hogy ma már valóban ha­gyományosnak nevezhetjük ezt a rendezvénysorozatot, az nem elsősorban azért igaz, mert kétévente sorra kerül, hanem tartalmassága, sokrétűsége miatt. A seregszemlén — mely­nek első napi eseményeiről lapunk tegnapi számában hírt adtunk — a megye vá­rosaiból, járásaiból, és a me­gyeszékhelyről összesen há­romszáz fiatal; az iparban, építőiparban, a közlekedés­ban a halálos kimenetelű és súlyos balesetek számának csökkentésére, illetve meg­előzésére tegyenek intézke­déseket. A Minisztertanács elfogad­ta a munkaügyi miniszter előterjesztését a munkásszál­lásokról 1976-ban hozott kor­mányhatározat végrehajtásá­nak tapasztalatairól. Az el­múlt években a vállalatok erőfeszítéseinek eredménye­ként a munkásszállókban fo­kozatosan csökkent a zsúfolt­ság, nőtt a megfelelő színvo­nalú ellátást biztosító helyek aránya. A lakók életkörül­ményeinek javítására azon­ban — elsősorban a főváros­ban — változatlanul nagy fi­gyelmet kell fordítani. He­lyes, ha a vállalatok közös összefogással építenek és tar­tanak fenn munkásszálláso­kat, így nagyobb lehetőségük van ésszerűbb fejlesztéssel magasabb színvonalú ellá­tásra. ben, és a szogáltatásban dol­gozó ifjúmunkások, valamint az ilyen pályákra készülő szakmunkástanulók vettek részt. A KISZ Békés megyei bizottsága által meghirdetett szakmai, politikai, kulturális és sport seregszemle házi­gazdája a KISZ békéscsabai Városi Bizottsága volt*. A rendezvénysorozat má­sodik napján, tehát április 30-án bonyolították le, a MEZŐGÉP békéscsabai gyá­rában a munkavédelmi; a tégla- és cserépipari válla­latnál pedig a gazdaságpoli­tikai vetélkedőt. Szintén tegnap délelőtt a Kner Nyomdában tartottá^ meg a szociálpolitikai; a BÉKÖT- nél a nőpolitikái; a FÉKON- nál az üzem- és munkaszer­vezési tanácskozást, a Hír­(Folytatás a 3. oldalon) Május elseje, a nemzetkö­zi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére szerdán délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tisz­teletadás közepette felvon­ták az állami zászlót. Hagyomány, hogy a mun­ka ünnepe alkalmából adják át a legjobb vállalatoknak, szövetkezeteknek, társulá­soknak a különféle kitüntető címeket. Így volt ez most is, amikor május elseje előtt egymást érték a kitüntetési ünnepségek. Örömünkre szol­gál, hogy megyénk különfé­le termelő egységei szép számmal kapták meg az elis­merés valamilyen fokozatát. Olyan sokan kaptak kitünte­tést, hogy az átadás idején nem is tudtunk valamennyi­ről beszámolni. Most közöl­jük a kitüntetettek névsorát, és egyben gratulálunk nekik azzal, hogy további eredmé­nyes" munkát kívánunk. A Közlekedés- és Posta­ügyi Minisztérium és a Vas­utas Szakszervezet Vörös Vándorzászlaját kapta még a MÁV békéscsabai Körzeti Üzemfőnöksége. A Belkereskedelmi Minisz­térium és a KPVDSZ Ván­dorzászlaját kapta meg a Mezökovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ. Kiváló Termelőszövetkezet kitüntetést kapott a nagy­szénást Október 6. Termelő- szövetkezet, a kétsopronyi Rákóczi Termelőszövetkezet, a nagybánhegyesi Zalka Ter­melőszövetkezet, a muronyi Lenin Termelőszövetkezet, a gyomai Halászati Tsz, a szeg­halmi Sárréti Termelőszövet­kezet, a kamuti Béke Terme­lőszövetkezet, a szarvasi Dó­zsa Termelőszövetkezet, a mezőkovácsházi Vj Alkot­mány Termelőszövetkezet és Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zász­laját a gellérthegyi felszaba­dulási emlékműnél. a gerendási Munkácsy Ter­melőszövetkezet. Kiváló Társulás címmel tüntették ki a mezőkovács­házi CITÉV-et. Kiváló álla­mi gazdaság lett a mezőhe- gyesi. Elismerő oklevelet kapott a pusztaföldvári Lenin Ter­melőszövetkezet, a békés- szentandrási Zalka Termelő- szövetkezet, a szeghalmi Sár­réti Tejtársulás. Kiváló Vállalat, illetve szö­vetkezet kitüntetést kapott a Békéscsabai Konzervgyár, az Orosházi Üveggyár, a Békés­csabai Kötöttárugyár, a Bé­késcsabai Ingatlankezelő Vál­lalat, a békéscsabai Dürer Nyomda, az orosházi KA- ZEP Ipari Szövetkezet, a Gyulai Szabók Ipari Szövet­kezet, a Szarvasi Vas-, Fém­ipari Szövetkezet, az Endrődi Cipész Szövetkezet és a Gyulai Háziipari Szövetke­zet. A MEZŐGÉP Tröszt Kivá­ló Vállalata címet kapta meg a békéscsabai MEZŐGÉP Vállalat. Elismerő oklevelet kapott a Körösvidéki Vízügyi Igaz­gatóság. Kiváló Intézmény címet nyert a Békés megyei Nö­vényvédelmi és Agrokémiai Állomás. Élüzem címet nyert a PA- TEX mezőberényi gyára. A MÁV Kiváló Főnöksége ci- met nyerte el a MÁV békés­csabai Pályafenntartási Fő­nöksége. A MEZŐGÉP-nél, a vetélkedő előtti üzemlátogatáson Fotó: Veress Érzi Felkészültség, cselekvükészség jellemezte az ifjúmunkásnapok résztvevőit Kitüntetett vállalatok, szövetkezetek, társulások

Next

/
Thumbnails
Contents