Békés Megyei Népújság, 1980. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-27 / 22. szám

1980. január 27., vasárnap IZHilUKTlltj KULTURÁLIS MELLÉKLET Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban Német irányzatok A Német Szövetségi Köz­társaság kulturális hete al­kalmából — egyéb kulturá­lis rendezvények mellett — érdekes kiállítást rendeztek a Szépművészeti Múzeumban. A február 10-ig látható Né­met művészeti irányzatok 1890—1920 címet viselő tár­latot a duisburgi városi Wilhelm Lehmbruck Múze­um és a stuttgarti Külföldi Kapcsolatok Intézete rendez­te. Több száz grafika, fest­mény és szobor ad áttekin­tést a századforduló és a századelő néhány fő irányza­táról. A német impresszioniz­must a rendkívüli gazdag grafikai anyag, egy része Liebermann, Slevogt, Corint művei képviselik. A festé­szeti és a szoboranyag a ko­rai német expresszionizmust mutatja be. Különösen a „Die Brücke" (Híd) művé­szeti csoportosulás felvonulá­sa teszi érdekessé e bemu­tatót. Az expresszionizmus, amely a polgári társadalom elleni tiltakozása jeléül céljának tekintette a valóság puszta ábrázolása helyett a valóság­ról képzett érzések, gondo­latok közvetlen, megkötött­ségek nélküli kifejezését, Németországban igen széles körben bontakozott ki. „Az expresszionizmus a világon átszáguldó vihar volt, s az emberiség titkait feszegette” — írta Ernst Bloch. A századelő forradalmi légkörében a festők és szob­rászok, mint a művészetek történetében már annyiszor, meghirdették az elanyagia- sodás és a lélektelenség el­leni harcot. Ezért nem for­dultak kizárólagosan és köz­vetlenül a meglevő képző- művészeti hagyományok fe­lé. Épp a megújítást elindító nemzedék fordult el a leg­határozottabban az intézmé­nyesített és akadémikus mű­vészet folytonosságától. Me­rész - terveket kovácsoltak a jövőre vonatkozóan, és saját alkotói bizonyságtételük tör­ténelmi gyökereit az abban az időben még méltatlanul mellőzött kultúrák ((primi­tív, afrikai népek művésze­te) és művészek alkotásai­ban vélték megtalálni. Az expresszionista művé­szek által feldolgozott témák javarésze a nyugat-európai festészet és szobrászat hagyo­mányos — a reneszánsz óta figyelemmel kísérhető —kel­léktárához tartozott. Egyedül a nagyváros témaválasztása nyitott teret a valóban új és korabeli tartalmak kibonta­kozásának, különösképpen a „Die Brücke" művészeinél. A nagyváros és az ipar szám­kivetett embere, s a városi mulató- és szórakozóhelyek közönsége a természeti kör­nyezetbe helyezett életképek, aktok, csendéletek, portréka témái a Szépművészeti Mú­zeumban látható tárlat anya­gának is. Űj szerű képkivá­gás, a színek érzelmi, han­gulati érték szerinti érvé­nyesülése, a perspektíva szo­katlan formái jelennek meg. Julian Heynen, a kiállí­tást rendező duisburgi mú­zeum tudományos munka­társa mondta, hogy bemuta­tójuk a művészek körét és a korszak távközét szándé­kosan vonta szűkre. Olyan bevezető képszemléletet kí­vántak a magyar közönség elé tárni, amely az expresz- szionizmus legjelesebb mű­vészeinek munkáiról tájé­koztat. Kiindulóponttul a né­met expresszionizmus legjel­legzetesebb művészcsoporto­sulása, a „Die Brücke” szol­gál. A „Die Brücke”, amely­nek nem volt ugyan prog­ramja, de stílusának téma- választásában, törekvéseiben egységes. Festői a jelenség mögött keresték a lényeget. E csoportosulás köré azok­nak a művészeknek az alko­tásait sorakoztatták fel, akik a „Brücke”-művészek által képviselt irányzatot kibőví­tették vagy kiegészítették. A „Die Brücke” ilyen teljessé­gű felsorolása figyelemre méltó, hiszen törekvéseikből nőtt ki az összes modernista irányzat. A magyar közönség szá­mára külön is érdekes a ki­állításon szereplő európai hí­rű német mesterek — Lie­bermann, Nolde, Barlach, Lehmbruck, Kirchner, Ko­koschka stb. — jelenléte, akik a magyar művészet szempontjából is elhatározó jelentőségűek. Működésük idején számos magyar mű­vész tanult, dolgozott német művészeti központokban, a század végén Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Rippl Ró­nai Münchenben, a húszas években Moholy-Nagy Lász­ló, Bortnyik Sándor, Péri László Berlinben. A „Die Brücke” és a későbbi évek német művészcsoportosulása (a húszas években „Der Sturm”) jelentősen befolyá­solta az induló magyar avantgardista, modernista művészeti törekvéseket. E kiállítás, amely gazdag együttesben és sokrétű válo­gatásban — grafikákon, fest­ményeken és szobrokon mu­tatja be a német művészeti törekvéseket, maradandó él­ménnyel szolgál. —km— Mai Köröstáj-számunkban néhány festményt mutatunk be a kiállítás gazdag anya­gából. Otto Mueller: Akt Emil Nolde: Vörösbor-ivók Serfőző Simon: Évek múlva Kifigyelték az esték: a járda-dűlőkön mentem, mentem, majd eltűntem mindig a portyúktetűs bérház-szérűknél. Utánad kutattam, akit elcsaltalak a liba-sztrádákról. A város-mélyekben hajaddal borultak váltamra az éjszakák, ahonnan évek múlva kanyarodott ki velünk, indult az út hazafelé. Otthon már vonultak akkor lakodalmunk nótái az őszben eldübörgő madarakként. A cigányzenés szélben táncolt a kerítés. Egy-ingre vetkőzve mulatott a csákány. Reggel dülöngézett részegen a csirkéktől körülrugdalt ólnál. Ernst Ludwig Kirchner: Portré ...de legjobb sehol? Másfél évtizede nagy, meg keserű nekiszánással indultam fölfedezni e kis hazát. Hogy most újra itthon legyek. Kérdik is, hol jobb? Igaz, majd tíz magyar esztendőt a Bakonyban töltöttem, s Veszprém tényleg más, mint Békés. Más a megye, más a székhely. Más az élet. Leginkább azt mondhatom: más. Hogy mindig a másik a jobb? Mert a Balaton-parton Csabával példázódtam, itt, a Kö­rös-parton meg Veszprémmel jövök elő. Hogy bezzeg ... Újra itthon A lányok ... Nem értem, miért nem értik, hogy miért nem köszönök. Ez lenne az?... így megöregedtünk? Mert fölis­merni a hajdanvolt kedveseket, nem is oly könnyű. Meg a barátokat, játszótársakat, iskolatársakat, ismerősöket, roko­nokat, szaktársakat. Az első, megrázó élmény: az idő. Mert persze, hamar ész­be kap az ember, ki kicsoda, legföljebb azt nem tudja, kit kell, kit illik tegezni vagy magázni, ám e tizenöt év alatt hová tűnt megannyi fiúi hetykeség (no, meg fejdísz), leány­szépség, asszony-büszkeség, férfi-tartás 7... A szomszéd kö­lyök már nősül, az osztálytárs ma már komoly szakmunkás vagy értelmiségi, a régi kislányok családanyák, s lám, hogy megrokkant ez vagy az a másfél tizede még erős ember! Akik meg akkor öregek voltak, rég (rég?) hant alá kerültek. Szíven üt a fölismerés, a nemzedékváltás könyörtelen rendje. A Bakonyban ezt nem éreztem. Talán mert nem volt mi­hez (kihez, kikhez) mérnem magam? Itthon. Ilyen veszélyes itthon? A Kastélyi szőlőkben Nekünk ez még Kastélyi szőlők volt, a maiaknak csak Len- csési út, Lencsési-lakótelep. Lehet, hogy akkor is Lencsési volt az egyetlen házsor hivatalos utcaneve, de a nép ragasz­kodott a sokszázados névhez, s lakhatott az ember a Len­csési úton, a gyerek azt se tudta, mi az a Lencsési... Leg­följebb, hogy a túloldal Öntözött-rét. Ott, hol most egyebek közt az a valóban csabai nevű (Haan Lajos) tér áll. Esetleg a könyvtárban búvárkodó ifjú tudhatott róla, hogy hajdanán Lencsésinek nevezték még a Corvin utcát is ... A befagyott Körösön (sokszor leintenek, nem Körös az, csak Élővíz-csatorna, pedig még a régi térképeken is Körös­ként van jelen, mármint például „Csabai ásott Körös”), szó­val a jéggel borított Körösön gyerekek korcsolyáznak, ho­kiznak, csúszkálnak, a Körgáton szánkóznak — épp úgy, mint a mi kiskorunkban. Ez még olyan, mint a hajdani Csa­ba, egyébként... Hát, változott a város. Ha nem is annyit, mint Veszprém (már megint ez a bez­zeg, de hát e másik megyeszékhely 1945 óta megkétszerezte lakosságát, s valódi, nem mezővárosi város köré épült az új város), de épp eleget változott. A két nagy lakótelepet ugyan csak messziről látja az erre járó idegen, ám a belvá­ros, pontosabban a mai főutca, a Tanácsköztársaság útja a szomszédos Debrecen, Arad főutcájára kezd emlékeztetni. Szóval igazi városképe bontakozik Csabának. Vastagabb szó A veszprémi polgár, ha elunja magát, kiszalad Balaton- parti vityillójába, így aztán arrafelé kevesebben járnak meccsre meg kocsmába, mint mifelénk. Ott a közösségi igény kisebb mint itt, csakhogy (épp ezért?) gyakoribb Csabán a rossz társaság mint közösség. Nevezetesen a kocsmai. Túl sok Csabán a részeg ember. Na jó, fogalmazzunk fi­nomabban: a pannon műveltségű veszprémiek, ha beisznak, magukra zárják az ajtót, hogy senki se lássa jókedvüket, a kemény és őszinte gyerek csabaiak meg nyíltan, utca-, meg tízemelethosszan gajdolnak. S bizonyára a mértéktelen ivá- szat velejárója a Pannóniában alig, Csabán elég ismerős asszonyverő durvaság. A vastagabb szó már nemcsak a vendéglők táján járja, a mai ízes csabai káromkodás messze felülmúlja a hajdanit. Eme igazán csabai (csabai?) sajátosság érdekes ellentéte a Bakonyban igen nagy figyelmet keltő viharsarki irodalmi élet, különösképp a csabai könyvkiadás — amely, ugye, nem a kanásznyelv, hanem az irodalmi nyelv menedéke. A fiatal veszprémi toliforgatók, akiknek neve jól fog a legújabb írónemzedék barátai körében (Széki László, Botár Attila, Péntek Imre, Géczi János) gyakorta faggattak, hon­nan ez a csabai Űj Aurora, meg az a sok szép csabai könyv? Merthogy náluk (nekem is nemrég még „nálunk”) ilyesmi­nek se híre, se hamva. Elbizakodottságra azért nincsen okunk. A Békésben meg­jelenő irodalom minőségét meg éppenséggel bírálják. Vajha megérnők, hogy a csabai irodalom is oly messze elhallatsszon, mint a csabai vastag beszéd! Jobb, mint vártam Végül is így igaz, jobb, mint vártam. Mármint a színház. Nem az egészségügyi ellátás, nem a mellékutcák állapota, nem a gyermekintézmények helyzete. A színház, a Jókai. A messziről jött ember hajlamos — színjátékról szólván — Párizs, Krakkó, és az itthoni nevezetes színházak ürügyén leszólni az ilyen kis társulatot, én azonban visszajöttem. A Latinovits Zoltán, Meszléry Judit, Cserhalmi György nevével fémjelzett veszprémi aranykorszak élményei után gyanakod­va ültem be, másfél évtized után újra, a Jókai Színházba, s úgy igaz: kellemesen csalódtam. Már a chilei darab (Interjú B. .A.-ban) meglepett, félelmeim ellenére élvezhető színház volt, ahogy a mostani, az Unalmia első felvonása is. Persze nem annyira, mint amikor Veszprémben Latinovits játszott meg rendezett... Mindegy, jobb, mint vártam. Színház a csabai is. Élet a csabai is. És itthon az ember: elnézőbb. Meg: hamarabb fölcsattan. Biztos mert otthon van. » „Mindenütt jó, de legjobb itthon, ugye?”, fogadtak kebel­barátaim. Hát, a csuda tudja. De az biztos, a legrosszabb: sehol. Sarusi Mihály

Next

/
Thumbnails
Contents