Békés Megyei Népújság, 1980. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-27 / 22. szám

1980. január 27., vasárnap o Bolya Péter A sereg Csíki László: A szavak: az ismeretlen sebei Hány életem lehet, melyet mások élnek? Az ütközőkön utazik egy hobó, égő mezők fölött. Valaki szánt az éjszakában. Egy másik elolvassa. Ez az eső Rabindranath Tagore nyári szakálla [az aszályban. A magasból vizek erednek: a nevük felé. Felkel egy ország egy messzi hajnalon. Valaki mindig Buenos Airesben repül — egyetlen költöző tüdő. Valaki anyjára gondolt egy óceán közepén, és hegyet kiáltott. Ott most élnek. Miért nevezitek el nevemmel, szememről, szerelmemről a föld részeit? Miért éltek az életemmel, ti furcsa idegenek? Barta Kálmán: Fohász hazugság ellen Tarts ki még, Héraklész! Győzzön mind, [mi igaz! Vesszen az álnak ész! Vesszen a gaz! S majd ha ez álom válik valóra, Írjuk az égre: Éljen az emberiség! Valentyin Szorokin Születésnap Levelet hozott a szél, Ez a pajkos postás. Huszonöt ősz, s mind enyém: örökkévalóság. A barátok szemében — Tajgai Arszenyev —, Buzgó igyekezettel Élem az életem. S amennyi friss tetterő Feszíti a lelkem, Annyi munka vár még rám » Ebben az életben ... Fordította: Barta Kálmán TÉKA 0 Rapcsányi László: Athosz Pisti kapitány. Igazi, kép­zett kapitány. Nap mint nap átrendezi a csapatát, más felállást szab a barackfák­nak és a meggyágaknak, új őrszemet küld fel a kapu előtti fenyő tetejére, s ami­kor már minden rendben van, maga is felmászik a vára tornyába, és a marco­na diólevelek védelmében várja az újabb támadást — amelynek végén holtan he­vernek az ellenség katonái a vár alatt, ahol már csak a hullarabló: a szaglászó sündisznó talál majd rájuk: a sün, akit Pisti mindig fö­lényesen megmosolyog, ha néha alkotnyatkor észreveszi, hogy a fosztogató megjelenik a fa alatt, és kincs után kutat a halott gallyak és levek között. — Pistiiii... Te, gyere elő, mert agyonváglak ... Pisti még mindig hallgat a torony védelmében. Ide nem juthat fel az anyja. Itt jó. A vára szereti őt. A ka­tonái ragaszkodnak hozzá, és sajnálkozva rezdülnek meg, ha Pisti esténként le­mászik a várból: az ágak is tisztelegnek, és fegye’met Ígérnek holnap reggelig, amikor a kapitány újra szemlére érkezik a tisztára mosott vár alá, félrerugdal­va a várárokból mindenkit, aki az éjszaka hullott oda, akár öngyilkos levél az ille­tő, akár vakmerő kém, akit az őrség katonái lőttek agyon, amikor a vár alá lo­pakodott. Újból felsivított a hang a ház előtt, és Pisti lassan ereszkedni kezdett a fáról. Félt az anyjától, ijedten várta a pofonokat, amiket naponta kapott okkal, ok nélkül. Igaz, a sereg készen állt, de Pisti még tétovázott: hát saját anyja ellen küld­je a katonákat. Nem, nem lehet. Majd eljön az idő, amikor idegen ellenség tör be a kapun — no akkor majd megszólal a riadó, Pis­ti riadója. A levelek leözön- lenek a fáról, az ágak össz­tüzet dörögnek a betolako­dók ellen, a málnásból vij­jogva száguld elő a roham­csapat, a betonvályú lőrései- ből köpköd a géppuska, a zsindely őrei forró szurkot öntenek az ellenség fejére, a barackfák csatarendbe áll­nak, az ágak „előrét” inte­nek, a krumplibokor utat nyit, és a gumók süvítve vá­gódnak ki a földből, a meggyfák tetején százéves gallyak egyenesednek ki, és gyújtó leveleket, érett gyü­mölcsöket hajítanak a táma­dók felé... Pisti — legyőzhetetlen. A kert: az ő serege, és a se­reg egységben, harcra ké­szen várja, hogy az első ria­dószóra csatarendbe álljon, és megvédje Pistit minden­fajta támadástól. — Megyek már... — kiál­tott vissza Pisti, és leugrott a földre, a halottak közé. Indult a ház felé. Búcsút intett a leveleknek, csillapí­tó tekintetet küldött a mál­nás felé. A betonerőd csen­des és száraz volt, bent az ólban hörögve szuszogott az alparancsnok, a százkilós ár- tány. A barackok és a meggyfák ágai tisztelgő moz­gással kísérték Pistit, amint ellépett előttük, egyre köze­lebb érve a fehéren villogó házhoz. — Az anyád istenit, hát hol a fenében vagy te örök­ké? ... — mozdult feléje az anyja keze. — Hát mit gon­dolsz, meddig fogok én ne­ked könyörögni, mi?... Csattant az asszony tenye­re, Pisti behúzott fejjel, maga elé font karral véde­kezett. Égett a füle, sírás fogta a torkát. A sereg ... De nem szabad. Hiába ta­karja el a szemét a barac­kok alkapitánya. hiába ro­hanna a málnás legénysége Pisti segítségére — Pisti nem ad jelt. — Mész a Dunára, de rög­tön ... Estig haza se gyere — fordult be a- házba az asszony. Pisti utána lépked. A szobájába megy, előkotorja a gumicsizmáját. Apad a víz, Pistinek mindennap ott kell lennie a parton. Nem ő az egyetlen, van még ott egy iskolára való gyerek, aztán az asszonyok, férfiak, csáklyával, gereblyével, csó­nakkal. hosszú botokkal. Ár­víz volt, nagy árvíz, fel­jebb sok helyen kiöntött a Duna, most vonul le, hoz mindenfélét — így hallotta Szikszai Károly illusztrációja Pisti néhány nappal az­előtt, amikor anyja a szom­széd Vajkó bácsival beszél­getett a a konyhában, és ő (a kapitány) éppen befejez­te az aznapi olvasást, elbú­csúzott a könyv lapjaitól, el­köszönt Miskától, az ügyes végvári vitéztől, és Borkától, a szerelmétől, álmatlan éj­szakát kívánt a törököknek és császári zsoldosoknak, az­tán félrerakta a padláson ta­lált kincset, a Vasárnapi Új­ság füzeteit is, melyekben minden este végigcsodálta a serege felszerelését: az ágyú­kat, dupla szárnyú repülő­gépeket, betonerődítménye­ket, ijesztő gázálarcokat, el­nézegette a rohamsisakos katonákat ábrázoló rajzokat, elolvasta a tudósításokat a szerb hadszíntérről, a galí­ciai hadihelyzetről vagy az olasz frontról. — Megint hoz a víz min­denfélét — hallatszott Vajkó bácsi dörmögése. — Még Ausztriából is. A Kaszáék egy szekrényt fogtak, tele ruhával. A Balázs meg egy ólat, de olyat, hogy vagy húsz tyúk ült a tetején. Haj­haj ... Baj lehet ott azok­nak feljebb. Megmondta ta­valy a bába, ötvennégyben árvíz vagy földrengés lesz. Hát itt is van ... Pisti leoltotta az ágya fe­letti lámpát, és Vajkó bá­csit hallgatva, arra gondolt, hogy hamarosan megint mennie kell a Dunára, ugyanúgy, mint két vagy három évvel ezelőtt, akkor is magas volt a víz, hozott is egyet-mást, de Pisti semmit nem taílált, csak to- porgott a töltésen, kezében a gereblyével, semmit nem értett, a többiek kiröhögték, ő meg csak állt, egyedül, ki­szolgáltatottan, akkor még nem tudott olvasni, nem volt serege, nem volt senki, aki megvédje, fázott, félt, ha­marosan hazafelé indult, és semmije nem volt, csak a zsebében lapult egy sárga emberke, hajlítható derekú, sisakos, furcsa öltözékű, Pis­ti véletlenül vette észre a víz szélén ... Most a diófa egyik ágán őrködik a sárga emberke: ő a sereg legrégibb katonája. — Mész-e már ... — nyi­tott be az anyja, halkabban szólva a piros fülű kisfiúhoz. Pisti éppen Miska vitéz arcképét nézegette a köny­vében. Miska... ő tanítot­ta meg a sereg igazgatásá­ra, a végvári harc fortélyai­ra, a vitézi bátorságra, így hát Pisti mindig tőle kért tanácsot, ha félt valamitől. Mert a víztől nagyon félt. Ha néhanapján fürödni küldte az anyja, Pisti min­dig abban reménykedett, hogy úgysem lesz semmi ba­ja, mert otthon figyel rá a sereg, és azonnal ott terem, ha valami veszedelem fenye­getné a kapitányt — ha a Duna elvinné magával a vá­ros felé, ha a kövek szét­nyílnának a lába alatt, amint a víz szélére merész­kedik, vagy ha a túlsó part­ról vízen járó ló vágtatna át, hogy Pistit a hátára dob­ja, és elvigye valahova mesz- sze, még a túlsó part füze­sein is túlra. A sereg — Pis­ti biztosan tudta — készen áll. A rend, amit megterem­tett a katonák között: örök rend. Miska vitéz és az új- . ságok elegendő tudást ad­tak neki, hogy hatalmas erőt szervezzen maga mögé — vagy inkább maga elé, hi­szen a sereg őt, védi, neki csak legutoljára szabad el­esni, a várral együtt, hiszen ő a kapitány, és nem érheti baj sehol, sem a Dunánál, a gereblye végén, sem a ház körül, sem odakint az utcán, ahol naponta jár a távolsági busz, amelyik előbb vagy utóbb őt is elviszi majd va­lamelyik városba, de a se­reg akkor is vele tart, és menetoszlopba tömörülve kö­veti a buszt, követi egészen a városig, ahol Pisti felnőtt lesz, bölcs hadvezérré lesz, és ugyanolyan sikerrel igaz­gatja majd az embereket, mint a megöregedett sere­get, mert a sereg akkor is, mint mindig, ott lesz Pisti közelében, parancsára várva, védelmére készen. Pisti előkotorta a gereb- lyét a kamrából, és elin­dult a kert végébe: ott nyílik a kert alatti kapu a töltés felé. Idegen kertek között vezet a földút a Du­nához: oldalt cseresznyefák pirosodnak, földieper terem az út mellett, s a víz fe­lől erős, bosszantó szagot hoz a szél. A Duna szürkén, piszko­san nyaldosta a megmagasí­tott töltés oldalát: habos tajtékot, koszos gallyakat, színtelenné ázott rongyokat emelgettek a hullámok. A víz széles volt, mint Pisti rossz álmaiban. A túlsó part most jóval távolabb látszott: a füzesek között bújkáló el­lenség is visszavonult, mert jól tudta, hogy áradás ide­jén nem tanácsos átkelni a túlsó partra, és fáradtan, vi­zesen ütközni meg Pisti se­regével. — Nincs semmi itt... — mormolta Pisti, amint a víz szélét kémlelte. Levonulóban az ár, Pistin kívül nincs senki más a töltésen: dög­lött disznót, rothadt törzse­ket hoz már csak a Duna. A kapitány csüggedten né­zelődik. Jó volna találni va­lamit. Az idén még csak egy mosóteknőt talált persze, üresen: sőt, azt sem itt a fa­lu előtt, hanem ott feljebb fogta, ahol a szántóföldek­ről vezet fel az út a töltés­re. Pisti újra vállára emeli a gereblyét — arrafelé indul. Elmarad az utolsó ház is. Jobbra a szántóföldek, bal­ra a víz: Pisti továbbmegy, egyre nézegeti a vizet, itt találta valahol a teknőt... — Az... az ott... Megtorpan. Néhány lépés­re tőle emberalakot ringat a víz a töltés mellett. Pisti közelebb lép, előrehajol. Asszony. Arca a vízben, a haja szétterül. Puffadt, lila kézfej úszik a válla mel­lett. Ing feszül a feldagadt testen, a szoknya lefelé húz­za az alsótestet, csak térd­hajlatig látszik a durva, ha- risnyás láb. Hullámzik a víz, ütemesen ringatózik a test, kopasznak tűnő feje búbja a töltéshez ütődik. Pisti leguggol, megszólítja. — Néni... — suttogja. — Néni... Halkan csobban a víz Pis­ti lábánál. — Néni... mit csinál?... Pisti rémülten nézi az aszonyt. Ez lenne az? Ez lenne az, amit úgy monda­nak: meghalt? Néha már hallott valamit a konyhából, ez halt meg, az halt meg. volt néhány ember, aki egyik pillanatról a másikra eltűnt az életéből, arra is azt mondták: meghalt... Ez lenne az? ö lenne az, aki „meghalt”?... — Néni... — súgta. — Él még?... Guggolt az asszony fejé­nél. Fázott a keze, reszke­tett a lába. Minden, ami kö­rülvette, ellene támadt. A víz feléje kapkodott, a ge­reblye nyele a nyakára te- keredett, a szél a torkában sí­polt, valami kívül-belül ütötte, a töltés omlani ké­szült, hogy ökölnyire présel­je... De... de talán a sereg? ... Pisti hátrafordul, a ház, a 'kert felé néz. A sereg? ... Itt az idő. — Heeeeej, gye­rünk fiúk, riadóóó, ide hozzám mindenki, hijjijijiij, tűz a palánkról, tűz, tűűűűz. — Pisti felugrik, hosszút füttyent, magasra emeli a gereblyét, riadóóó, riadó, ide hozzám mindenki, mindenki, védjetek meg, fiúk, védjetek meg... A gereblye táncol a ma­gasban: aztán lejjebb száll, a töltésre támaszkodik. — Heeeeej, hol vagytok? Szürkül, sötétedik az ég alja a falu felett. Pisti még mindig arrafelé néz, ahon­nan a sereget várja. — Hol vagytok,?... Már halkan suttog, moz­dulatlanul áll. — Nem jöttök? ... Félve fordul vissza az asszony felé. Újra leguggol, átfogja a térdét. — Itt hagytatok? ... Már tudja, hogy a sereg elhagyta. Menekülnek, por­zik a látóhatár a lábuk alatt, amint egyre messzebb kerülnek Pistitől, a háztól, a kerttől. Pisti meggörnyed. Mindjárt elsőre... mind­járt elsőre megfutottatok ... A diófa diófa lett, a vályú moslékra vár, a málnásban görény bújik meg alkonyai­kor, a ház tetején macskák panaszkodnak, denevér ütő­dik az ablaknak, odabenn ég a lámpa, Pisti kezéből ki­csúszik a könyv, hiszen ha­zugság az egész, nincs már serege, megfutott, mind megfutott... És ki lesz, aki elkíséri, ha majd a városba viszi a poros autóbusz? ... — Lehet... lehet, hogy én is meghalok? ... Reszketve guggol az asz- szony mellett. Szorosan át­fogja a térdét, a halott szét­terülő haját nézi. Egyedül maradt, vesztesen. A sereg már messze a határban po­rol, végképp magára hagyva Istvánt, az utolsó várkapi­tányt. Bólya Péter elbeszélése a Központi Sajtószolgálat 1979. évi novellapályázatán III. dijat nyert. Rapcsányi Lászlót, a Ma­gyar Rádió jól ismert és kedvelt riporterét már író­ként, felfedező utakat járó művelődéstörténészként is számon kell immáron tarta­nunk. Első nagy sikerét a Biblia világa című könyvé­vel aratta. Később elvándo­rolt a Szovjetunió területén élő rokonainkhoz, vogulok- hoz, chantikhoz, s erről Bo­ros Jánossal közösen írt Vendégségben őseinknél cí­mű kötetben számolt be. A tudós alapossággal felkészült riporter mindig tartogat va­lami meglepetést hallgatói, s olvasói számára. Legújabb, Áthosz című könyve is a magyár olvasó számára is­meretlen világot mutat be. Áthosz, a szent hegy, Görög­ország északkeleti„ partvidé­kén fekszik az Égei-tenger mellett. Áthosz különleges törpe állam: szerzetesi köz­társaság, mely egyidejűleg integráns része Görögország­nak, de ugyanakkor belülről önálló és önkormányzatú. Az alkotmányozó charta szöve­gét 1924-ben öt görög szer­zetes készítette, s vezette vissza a hagyományokat év­ezredekig. A görög kormány ezt 1926-ban fogadta el, s azóta háborítatlanul élnek itt görög, orosz, román, bol­gár, szerb szerzetesek. Kü­lönleges köztársaság ez: ezer év óta nőknek (de még nő nemű élőlényeknek is) tilos ide a belépj. A több mint. kétezer méter magas hegyen élnek a szerzetesek, a legkü­lönbözőbb kétkezi munkával foglalva el magukat. Rap­csányi rendkívül érdekes könyvében társadalmi, mű­velődéstörténeti, valláseth- nográfiai szempontból mu­tatja be a szent hegyet. Le­gendákat gyűjt, szerzetese­ket szólalta meg — egy egé­szen különleges világ szólal meg könyvének lapjain. A sok fényképpel, s régi met­szetekkel illusztrált könyvet a Gondolat Kiadó adta ki. Ernst Ludwig Kirchner: Fürdőzők

Next

/
Thumbnails
Contents