Békés Megyei Népújság, 1980. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG n MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS II MEGYEI TüNflCS LAPJA 1980. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,20 forint XXXV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÉKÉS MEGYEI te: Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Losonczi Pál újévi köszöntiíje Púja Frigyes előadása A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának Politikai Akadémiá­ján tegnap Púja Frigyes külügyminiszter tartott elő­adást „Az enyhülési folya­mat jellemzői és perspektí­vái” címmel. Az előadáson megjelente­ket, a párt vezető propagan­distáit, gazdasági, politikai, társadalmi életünk képvise­lőit Berecz János, a KB kül­ügyi osztályának vezetője köszöntötte. Az előadás anyagát a Kos­suth Könyvkiadó megjelen­teti. Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke újévi köszöntőt mondott január elsején a Kossuth rádióban és a televízióban. A megye útjain megállás nélkül dolgoztak a gépek Fotó: Gál Edit Megyénkben csaknem valamennyi út járható Szerdára, szinte éjjel-nap1 pali munkával sikerült az ország valamennyi főközle­kedési útját járhatóvá ten­ni. Az új év első napján a Tisztelt Honfitársak! Az új év első napján számvetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Számot vetünk az elvégzett munkával, és egyben előre­nézve, megszabjuk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól megfér egymással a mi tár­sadalmunkban, és jól össze lehet hangolni azokat a fel­adatokat, amelyek a haza sorsának további alakulását meghatározzák. Milyen évet hagytunk mö­göttünk? Nyugodt lelkiis­merettel elmondhatjuk, hogy olyan esztendőn vagyunk túl, amelyet — gondjaival egye­temben is — alapjában ered­ményesnek ítélhetünk. Fej­lődésünk kézzelfogható ered­ményei öltenek testet ab­ban, hogy új gyárakkal, la­kóházak tízezreivel, iskolák­kal, óvodákkal, kulturális, egészségügyi intézményekkel gyarapodtunk. Népünk béké­ben, nyugodt körülmények között élhetett és dolgozha- .ott. Eredményeink értékét ■•sak növeli, hogy nehezebb ülső és belső feltételek kö- epette értük el azokat. Sikereinkben népünk egé- zének tudatos erőfeszítése, akarata és igyekezete ölt tes­tet; a munkások becsületes és fegyelmezett helytállása, a természet erőivel is meg­birkózó parasztok munkája, az értelmiség mind hatéko­nyabb erőfeszítése. Más sza­vakkal; népünk közös aka­rata és erőkifejtése áll a tel­jesítmények mögött. Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen mérlegel, józanul ítél. Poli­tikai érettségéről, a szocia­lizmus eszméihez való ra­gaszkodásáról tesz tanúsá­got, amikor fegyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedéseket is, amelyek az országos gondok megoldására irányulnak, jól­lehet ezek áldozatot is kö­vetelnek tőle. Több évtizedes tapasztalat alapján megvan győződve, hogy a párt és a kormány politikáját népünk érdekei vezérlik. A munkában edzett és po­litikailag tapasztalt népünk jól tudja,’ hogy a szocializ­mus építése nem mentes a gondoktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a tu­dat, hogy országunk az em­beriség élvonalában a szo­cializmus építésének útján halad. Igaz, terveink az idén szerényebb célokat tűznek ki, de valójában nem kisebb jelentőségű feladatokat kell megoldanunk. Mindezek ar­ra irányulnak, hogy meg- védjük eddigi eredményein­ket, amelyeket a gazdaság, a kultúra és az életszínvonal terén oly sok harccal és munkával vívtunk ki. Érde­mes értük dolgozni, érde­mes értük cselekedni! Kedves Barátaim! Teljes joggal mondhat­juk: nem gondtalanul, de reménykedve nézhetünk az új év elé. Előrehaladásunk fontos feltétele ma, hogy minden területen fegyelme­zettebben, jobban dolgoz­zunk: hogy takarékosabb gazdálkodással, a hatékony­ság és a minőség javításával növeljük népgazdaságunk eredményeit. Meg vagyok győződve róla, hogy eleget tudunk tenni e követelmé­nyeknek, hiszen történel­münk során nem egy eset­ben, a mainál rosszabb kö­rülmények közt is úrrá tud­tunk Jenni a nehézségeken. Jó alapot adott ehhez a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, amikor kendőzetlenül és őszintén tárta fel a valós helyzetet, és mutatott rá a követendő tennivalókra. Né­pünk abban a tudatban vé­gezheti nyugodt alkotó mun­káját, hogy a párt követke­zetesen folytatja azt a fő po­litikai irányvonalat, amely a múlt évtizedekben történel­mi sikereket hozott. Olyan eredményeket és vívmányo­kat, amelyekért szoros nem­zeti egységbe tömörülve, ha­tározott eltökéltséggel, ele­mi érdekeitől vezéreltetve kell dolgoznia, alkotnia min­den magyar állampolgárnak, akinek drága a haza. üdve és további felvirágoztatása. Bizton építhetünk a nem­zetet szocialista egységbe tö­mörítő összefogásra! A tár­sadalom egésze és a kisebb közösségek azonosan ítélik meg szocialista nemzetünk sorskérdéseit és a rá váró tennivalókat, amelyekről a XII. pártkongresszus irány­elvei így szólnak: „Az előttünk álló időszak fő feladata az, hogy támasz­kodva eddigi nagy vívmá­nyainkra, tovább erősítsük társadalmunk szocialista vo­násait, megszilárdítsuk a ter­melés, az életszínvonal és az életkörülmények területénei­ért eredményeinket, és biz­tosítsuk népgazdaságunk fej­lődését, szocialista építő­munkánk sikeres folytatá­sát.” Kedves Elvtársak és Elvtársnők! Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Hazai tennivalóink­kal tisztában vagyunk, de tudatában vagyunk annak is, hogy békés alkotó mun­kánknak fontos nemzetközi feltételei vannak. A világ eseményei ellentmondásosak és bonyolultak. Sőt, feszült­séggel, néha fenyegetések­kel terhesek. Elegendő emlé­keztetni a NATO nemrégi­ben elfogadott veszélyes eu­rópai rakétafegyverkezési döntésére. De mindezek elle­nére is az a meggyőződé­sünk, hogy a békés egymás mellett élésé, az enyhülésé a jövő: hogy tovább szélese­dik a különböző társadalmi rendszerű országok együtt­működése. Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy az enyhülés maradjon az ural­kodó irányzat a nemzetközi küzdőtéren. A nemzetközi viszonyok kedvező alakulásában nö­vekvő szerepet játszik a szo­cialista világrendszer, a nemzetközi munkásosztály, a nemzeti felszabadító és füg­getlenségi mozgalom. Ezért tartjuk külpolitikánk alap­jának, hogy erősítsük szövet­ségünket a Szovjetunióval, a Varsói Szerződés, a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Ta­nácsa tagállamaival, a szo­cialista közösség országaival. Szolidárisak vagyunk a nem­zeti felszabadító mozgalmak­kal és a gyarmati uralomtól megszabadult népekkel. A békés egymás mellett élés elveitől vezéreltetve, a köl­csönös előnyök alapján, to­vább építjük kapcsolatain­kat a tőkés országokkal po­litikai, gazdasági, kulturális és más területeken. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy az előttünk álló út zökkenőmentes. Azonban meggyőződéssel valljuk, hogy ebben az évben is teljesíthe­tő célokat tűztünk magunk elé. Szocialista rendszerünk­ben az egész magyar nép kezébe van letéve sorsának, jövőjének alakulása. Hisz- szük, hogy ki-ki jól érti a maga feladatát, kötelességét, és e szellemben munkálko­dik, alkot saját maga és egyben szocialista hazánk ja­vára. Ezeknek, az egész nemze­tünket átfogó, egységes cse­lekvésre ösztönző feladatok­nak a sikeres végzéséhez kí­vánok a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa és kormánya nevében minden hazánkfiának jó erőt, egész­séget, egész magyar népünk­nek: boldog új évet. (MTI) Waldheim Iránban Kurt Waldheim, az Egye­sült Nemzetek Szervezeté­nek főtitkára kedden délben Teheránba érkezett. Waldheim a teheráni kor­mány meghívására tartóz­kodik Iránban abban a re­ményben, hogy látogatása hozzájárulhat az iráni—ame­rikai kapcsolatok válságának megoldásához. Az ENSZ főtitkárát a te­heráni repülőtéren Ghotbza- deh iráni külügyminiszter fogadta. (Részletes tudósításunk a 2. oldalon.) Negyvennégyezer számláló- biztos szerdán megkezdte munkáját, hogy valamennyi háztartást felkeresve összeír­ja a lakosság, valamennyi la­kás és magánüdülő adatait. Hazánkban a felszabadulás óta a 4. alkalommal tarta­nak általános népszámlálást, amely képet ad a lakosság összetételéről, iskolai vég­zettségéről, szakmai megosz­lásáról, lakásviszonyairól, szociális helyzetéről és sok egyébről, ami a távlati ter­vezéshez is jó alapokat nyújt. A statisztika pontos adatokat szolgáltat például arról, hogy mennyi a csecse­mő, az óvodás és iskolás ko­rú gyermek, vagyis milyen mértékben kell fejleszteni a gyermekintézmények hálóza­tát. a szakképzettségből kö­vetkeztetni lehet az egyes szakmák munkaerő tartalé­kaira, hogy a következő években hogyan alakul a nyugdíjasok száma, a szol­gáltató kisipar körülbelül hány olyan nyugdíjasra szá­míthat, aki nyugdíja mellett különböző szakmákban to­vább akar dolgozni. A lakás­adatokból fel lehet mérni a várható lakásigényeket, a korszerűsítés szükségességét, és ennek alapján irányítani lehet az építőanyag-terme­lést, ki lehet dolgozni a kom­munális hálózat fejlesztésé­nek terveit stb. Mindenütt a január 1-i 0.00 órai helyzetet veszik ala­pul. Tehát összeírnak min­denkit, aki 1979. december 31- én 24.00 órakor életben volt, így azt is, aki január 1-én, vagy ezt követően meghalt. De nem írják össze azokat, akik január 1-én 0 órát kö­vetően születtek. Mindenkit összeírnak, aki január 1-én 0.00 órakor akár állandó, akár ideiglenes bejelentővel a la­kásban lakott, vagy akár be­jelentés nélkül huzamosabb ideje ugyancsak ott lakik, függetlenül attól, hogy az- összeírás eszmei időpontjá­ban a lakásban tartózko­dott-e vagy sem. Lesznek te­hát olyanok, akiket állandó és ideiglenes lakóhelyükön is összeírnak, ez azonban nem jelenti azt, -hogy az összesí­tett statisztikában ugyanaz a személy kétszer is szerepelt, mert ilyen esetekben mind­két helyen ellenőrző lapot állítanak ki, és ezeket egyeztetik. Az összeíróbiztosok vala­mennyi háztartást felkeresik, ennek időpontjáról előre ér­tesítik a lakókat. Ha vala­melyik családot nem talál­ják otthon, értesítést hagy­nak arról, hogy mikor jön­nek újra, de célszerű, ha az általában távol levő lakók tudatják a számlálóbiztossal, hogy mikor találják őket ott­hon. Természetesen nem szükséges a család valameny- nyi tagjának otthon lenni az összeíráskor, fontos azon­ban, hogy a családnak az a tagja, aki az adatokat be­mondja, erre alaposan ké­szüljön fel, hogy ismertetni tudja a háztartás valameny- nyi lakójának adatait, bele­értve az iskolai végzettséget, és a személyi igazolványba beragasztott személyi szá­mokat is. Célszerű ezért á legfontosabb adatokat előre feljegyezni. Valamennyi személytől megkérdezik, hogy rendel­keznek-e üdülővel vagy üdü­lőtelekkel. Akiknek van ilyen, azoktól az adatokat felveszik. Ezzel az eljárással kiküszöbölhető, hogy az üdü­lőket tényleges helyükön ösz- sze kelljen írni. A népszámlálás hivatalo­san január 15-ig tart, a mun­kával azonban előbb szeret­nének végezni, hogy a szám­lálóbiztosok — akiknek nagy része pedagógus — mielőbb visszatérhessenek szakmai munkájukhoz. Ezért kérik a lakosságot, hogy a jelzett időpontokban minden ház­tartásban tartózkodjék ott­hon valaki, a látogatásokat lehetőleg ne kelljen megis­mételni. keleti országrészekben a 4- es, a 42-es és 47-es úton még méteres hóakadályok béní­tották meg a közlekedést. Üjév napján Békés me­gyében is csaknem valameny- nyi út a délelőtti órákig jár­hatatlan volt. Tegnap dél­után óta Békés megye főút­jai két nyomon járhatók, csaknem fekete burkolaton közlekedhetnek a járművek. Igaz, kisebb szakaszokban a lefagyott hókása jelentett, s jelent veszélyt. Az alsóbb rendű utak kö­zül tegnap, az esti órákban még járhatatlan volt a Vész­tő—Körösújfalu, valamint Kótpuszta—Űjiráz közötti szakasz. Az összes többi mel­lékút egy nyomon jól járha­tó. Tegnap a megye útjainak tisztításán három gréder, há­rom hómaró, hét kétszámyú hóeke, nyolc egyszárnyú hó­eke és hét sószóró dolgozott. A kedvezőtlen útviszonyok miatt a Volán autóbuszjára­tai száz—százhúsz percet késtek. A délelőtti órákban a járatok nem tudtak eljut-! ni Pusztaottlakára, Zsadány- ba, Mezőgyánba és Gesztre. A kemény havazás a MÁV- nak is komoly gondokat oko­zott. Január elsején virradó­ra a vasúti síneken 50—80 centiméteres hótorlaszokat épített a szél. A váltókat szinte folyamatosan kellett tisztítani, Békéscsabán az el­múlt napokban csak a vál­tók tisztításán mintegy 30 vasúti hómunkás dolgozott, s mellettük hőlégsugaras hóol­vasztó segítette a vasúti köz­lekedést. A vonatok Békés­csabára a kedvezőtlen időjá­rási viszonyok miatt 50—90 ■ perces késéssel érkeztek. Az ország más alsóbb­rendű útjainak egy részét még most is vastag hólepel borítja. Több útszakasz meg­tisztításra vár Hajdú-Bihar, illetve Pest megyében, vala­mint Szabolcs-Szatmár és Borsod megyében is. Az időjárási előrejelzések szerint újabb hóesésekre ma már nem kell számítani. A hőmérséklet azonban sok he­lyütt fagypont alatt marad, így az ország nagy részén jeges, síkos útfelület inti óvatosságra a gépkocsiveze­tőket, különösen a 4-es, a 42-es a 44-es, a 47-es és he­lyenként a 6-os főútvonal, valamint Kelet-Magyaror- szág alsóbbrendű útjai síko­sak. Megkezdődött a népszámlálás

Next

/
Thumbnails
Contents