Békés Megyei Népújság, 1980. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

1980. január 3., csütörtök KIWJKTiW Nehéz feladat vár Iránban Kurt Waldheimre (Telefotó) HÍREK HÍREK HÍREK TELEX • BUDAPEST A Kambodzsai Nemzeti Egységfront és a Kambod­zsai Népi Forradalmi Ta­nács meghívására — a kam­bodzsai népnek a Pol Pot- Yeng Sary rendszer felett aratott győzelme első évfor­dulója alkalmából rendezen­dő ünnepségekre — dr. Mar­kója Imre igazságügyminisz­ter vezetésével tegnap ma­gyar kormányküldöttség uta­zott Phnom Penh-be. • LISSZABON Francisco Sa Cameiro, az új portugál miniszterelnök ismertette kormánya névso­rát. A decemberi választáso­kon győztes jobboldali párt­koalíciót képviselő kabinet a' kormányfővel együtt 15 ta­gú. A miniszterelnök szociál­demokrata pártja a kor­mányfői poszt mellett még nyolc miniszteri tárcát ka­pott. • ŰJ-DELHI Komoly aggodalmat váltott ki India hivatalos köreiben és közvéleményében az Egye­sült Államoknak az a dön­tése, hogy sürgősen nagy mennyiségű fegyvert — kö­zöttük páncélozott szállító járműveket, tüzérségi löve- geket, harckocsi- és légelhá- rító-rakétákat, valamint lő­szert — szállít Pakisztánnak. * * * Indiából kedden a válasz­tásokkal kapcsolatos rendza­varásokról számoltak be a hírügynökségek. Mint isme­retes, Indiában csütörtökön és vasárnap 361 millió sza­vazásra jogosult állampolgár 529 parlamenti képviselőt választ 4 600 jelölt közül. Indira Gandhi pártja vá­lasztási kilátásairól bizako­dóan kijelentette: győzelme esetén hajlandó újra vállal­ni a miniszterelnökséget, de hangsúlyozta, hogy „nem akar mindenáron a kormány élére állni”. • JERUZSÁLEM Az izraeli parlament ellen, zéki pártjai tegnap bizal­matlansági indítványt ter­jesztettek elő a knesszetben a Begin-kormány ellen, mert az ismételten meghosszabbí­totta a Jordán folyó meg­szállt bal partján levő Elon Moreh település kiürítésének határidejét. • BERLIN 1980. január 1-től — ha­sonlóan Magyarországhoz — az NDK-ban is életbe lép­tették az új nemzetközi mér­tékegységrendszert, az Sl-t. Hivatalos és jogi területen már kizárólag az új egységek a mérvadóak, a gyakorlatban viszont hosszabb időn át együtt alkalmazzák az új és a régi mértékegységeket. • HANOI A vietnami kormány ba­rátság érdeméremmel tünte­tett ki három magyar szak­értőt a VSZK-ban végzett eredményes munkájukért. Asztalos József, Bóta Fe­renc és Gyémánt László szakértők hosszú időn átse­gítették a magyar közremű­ködéssel épült vietnami— magyar elektromotorgyár munkájának beindítását. • ARUSHA Tegnap a tanzániai Arus- hában csúcstalálkozó kezdő­dött a három kelet-afrikai állam. Kenya, Tanzánia és Uganda elnökének részvéte­lével. Daniel Arap Moi kenyai, Julius Nyerere tanzániai és Godfrey Binaisa ugandai el­nök többek között azt vitat­ják meg, hogy miképpen oszthatók el a három orszá­got korábban tömörítő, két és fél évvel ezelőtt azonban gyakorlatilag teljesen felosz­lott Kelet-Afrikai Gazdasági Közösség javai és miképpen törlesszék a közös adósságo­kat. Tegnap délelőtt megtartot­ta első tanácskozását Sza- degh Ghotbzadeh iráni kül­ügyminiszter és a közvetítői feladattal Iránban tartózko­Az afgán párt évfordulója Együttes ülésen emlékezett meg az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt megala­kulásának 15. évfordulójáról a párt Központi Bizottsága, a forradalmi tanács elnöksé­ge és az Afganisztáni De­mokratikus Köztársaság kor­mánya. Babrak Karmai, az Afga­nisztáni Népi Demokratikus Párt Központi Bizottságának főtitkára. az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság Forradalmi Tanácsának el­nöke, miniszterelnök az ülé­sen elhangzott beszédében mondotta: a párt az ország érdekeinek valódi védelme­zőjeként küzd az imperializ­mus és a reakció ellen, a ki­zsákmányoló osztály felszá­molásáért, a demokráciáért, a haladásért és a társadalmi igazságosságért. Rómában tegnap hivatalo­san megerősítették, hogy ja­nuár 9-re összehívták az Olasz Szocialista Párt Köz­ponti Bizottságát. A testület megemlékezik a keddre vir­radóra elhunyt Pietro Nenni_ ről, az OSZP volt elnökéről és — feltételezhetőleg igen heves vita közepette — meg­vizsgálják, milyen vonalon haladjanak tovább az olasz szocialisták. A központi kér­Carter optimista Az 1980-as év az Egyesült Államok számára ,.jó évti­zed” lesz — állította Carter amerikai elnök az ABC ame­rikai tv-társaság által ked­den éjfélkor sugárzott újévi üzenetében. Ebben az idő­szakban — hangoztatta — az Egyesült Államok „gazdasá­gilag, politikailag és kato­nailag”, sőt, „morális és eti­kai” téren is erősödni fog. Az amerikai elnök újévi üzenete további részében azt kívánta, hogy az amerikai nép a jövőben legyen „egy­ségesebb”, az amerikaiak vi­seltessenek nagyobb biza­lommal és tisztelettel kor­mányuk iránt. Ennek alapja az — bizonygatta —, hogy a kormány megmondja az amerikai népnek az igazsá­got és nem hallgatja el a vi­tatott kérdéseket sem. Utalt arra, hogy az Egyesült Álla­moknak nincs kimeríthetet­len energiatartaléka, de ez — véleménye szerint — nem vezet szükségszerűen az ame­rikai nép életének minőségi hanyatlásához. Az amerikai elnök szólt arról is, hogy vé­get kell vetni a nőkkel, a színes bőrűekkel és a szegé­nyekkel szemben alkalma­zott megkülönböztetésnek. dó Kurt Waldheim ENSZ-fő- titkár. (képünkön) A megbe­szélés részleteiről semmit sem közöltek. Ellentmondóak az értesülé­sek arról, hogy sor kerül-e kapcsolatfelvételre a világ- szervezet főtitkára és a tú­szokat fogva tartó „iszlám diákok” között. A teheráni lapok szerdai jelentése sze­rint a diákok készek talál­kozni Waldheimmel, bár a túszok szabadon bocsátásáról nem hajlandók tárgyalni ve­le. A nagykövetség megszál­lóinak egyik szóvivője vi­szont — ugyancsak szerdán — kijelentette, hogy a diá­kok úgy vélik: semmi dol­guk Waldheimmel, és nem is fogják beengedni őt a nagykövetség épületébe. Négy nappal a tűzszünet életbe lépése után. kedden összecsapás volt rhodesiai ka­tonák és a hazafias front egységei között Salisburytől északnyugatra, Mangula kö­zelében. Hét afrikai életét vesztette. Hírügynökségek szerint Lord Soames brit dés az, vajon az OSZP ösz- szefogjon-e a keresztényde­mokratákkal egy újabb kö­zépbal koalíció megalakítá­sáért. vagy balra keresse a kibontakozást, az OKP-val együttműködve. Az Olasz KP KB tegnap üzenetben fejezte ki részvé­tét Nenni elhunyta miatt. A török katonai vezetők fi­gyelmeztetést intéztek a kor­mányhoz és a parlamenthez: záros határidőn belül szá­molják fel az országban dú­ló anarchiát. Fahri Koru- türk köztársasági elnök teg­nap az elnöki palotába ren­delte Süleyman Demirel kor­mányfőt és Bülent Ecevitet. az ellenzéki köztársasági nép­párt vezetőjét, hogy ismer­tesse velük a hadsereg veze­tőinek az ország politikai pártjaihoz és alkotmányos intézményeihez intézett fi­gyelmeztető feljegyzését. A dokumentum felszólítja a parlamentet, hogy „a le­hető leghamarabb hozza meg a szükséges intézkedéseket a nemzeti egység biztosítására, az állampolgárok élet- és va­gyonbiztonsága helyreállítá­sára”. A török fegyveres erők úgy látják, hogy „anarchis­ták és szeparatisták” fenye­getik az országot, amely „polgárháború küszöbéhez ér­kezett”. A katonai vezetés az országban uralkodó állapoto­kért nemcsak a terrorista csoportokat é<; szervezeteket hibáztatja, hanem a politikai erőket, vezető szerveket is, mert „állandó engedménye­Sztrájkkal kezdi az évet a brit acélipar Az újév első munkanapján 0 órakor leállt az acélgyár­tón Nagy-Britannia kohóiban és öntödéiben — megkezdő­dött az 1926-os általános sztrájk óta első országos acélipari sztrájk. Az állami acélipar százezer fizikai dol­gozója — nemzetközi és ha­zai szakszervezeti szolidari­tástól támogatva — sztrájk­ba lépett, mert a kormány életszínvonaluk érzékeny csökkentésével akarja ver­senyképesebbé tenni a pan­gó iparágat. A tröszt hatszá­zalékos béremelési ajánlatot tett, míg az acélipari szak- szervezet 16-ot követel a máris 17 százalék felett járó évi infláció ellensúlyozására. A konzervatív kormány egyelőre azt hangoztatja, hogy semmi köze sincsen a „munkaügyi vitához”, a vál­lalat egyezzék meg dolgozói­val, ahogy tud a látszólagos semlegesség politikája mö­gött azonban az a fenyegetés húzódik meg, hogy az elhú­zódó sztrájk még jobban megtizedelheti az ország leg­fontosabb állami iparágát, mint amit a kormány máris elhatározott. Még nagyobb bér javítás lehetőségét is to­vábbi 12 ezer dolgozó leépí­téséhez kötötték, amikor a tröszt már amúgy is 50 ezer dolgozó végleges elbocsátását és az acéltermelő kapacitás­nak negyedével történő csökkentését tervezi két év alatt. főkormányzó rendelte el a katonaság bevetését a haza­fias front erői ellen. Az AFP úgy tudja, hogy a tűzszüne­tet eddig száz esetben sér­tették meg. Kedden megkezdődött a februárra kiírt választások előtti kampány. * * * Hosszú száműzetés után a hét végén érkezik Salisbury- be a Rhodesiai Felszabadítá- si mozgalom két vezetője, Joshua Nkomo és Robert Mugabe, hogy megkezdjék választási kampányukat, és személyes jelenlétükkel já­ruljanak hozzá ,a törékeny tűzszünet. fenntartásához: Mugabe szombaton, Nkomo pedig vasárnap tér haza. Szerdai nyilatkozatában mind Mugabe szóvivője, mind Nkomo felszólította Lord Soames angol főkor­mányzót, hogy az idő rövid­ségére való tekintettel a sza­badságharcosok jelentkezé­sére kiszabott egyhetes ha­táridőt feltétlenül hosszab­bítsa meg. két tettek és véget nem érő civakodásuk miatt cselekvés- képtelenek”. A katonai veze­tés a válság megoldását cél­zó intézkedéseket „nemzeti és kemalista szellemben, a demokratikus parlamentariz­mus keretein belül” kívánja meghozni — hangsúlyozza a katonai vezetők emlékirata. Ankarai diplomáciai körök véleménye szerint az emlék­irat esetleg a katonai veze­tők utolsó felhívása a politi­kusokhoz, elsősorban Demi- relhez és Ecevithez, hogy fogjanak össze a válság megoldására, vagy ellenkező esetben számoljanak katonai hatalomátvétel lehetőségével. Az elmúlt évben Törökor­szágban 2500 ember vesztet­te életét politikai erőszak, terrorakciók következtében. Az ország 67 megyéjéből 19- ben rendkívüli állapot van érvényben. A súlyos ener­gia- és nyersanyaghiány mi­att a török ipar kapacitásá­nak csupán 25 százalékát használják ki, az infláció a múlt év végére elérte a 100 százalékot és a munkaképes korú lakosság 2e százaléka munkanélküli. Ma:. Genovéva napja A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.05 órakor A Hold kél 17.29 — nyugszik 7.56 órakor ÉVFORDULÓ Száztíz évvel ezelőtt, 1870. január 3-án született Győ­rött és 75 éves korában, 1945 januárjában halt meg Budapesten Ranschburg Pál elme- és ideggyógyász, is­mert pszichológus. — TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY, József Attila- díjas író, költő, életének 75. évében, súlyos beteg­ség következtében, janu­ár 1-én elhunyt. Teme­téséről később intézked­nek. MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MŰVÉSZETI ALAPJA — SZEGHALMON, a ha­gyományokhoz híven az el­múlt év végén is megrendez­ték a nagyközségi tanács nyugdíjasainak találkozóját. A 18 idős embert Nátor Já­nos, a szakszervezeti bizott­ság elnöke tájékoztatta az 1979. évi munkáról, majd ajándékokat nyújtottak át a volt tanácsi dolgozóknak. — KORSZERŰBB KÖRÜL­MÉNYEK. Dévaványán a nagyközségi tanács 1980-ra 825 ezer forintot fordít a gyermekintézmények felújí­tására. A Körösladányi úti iskolánál két tantermet ala­kítanak ki, korszerűsítik a 2. sz. általános iskola neve­lői lakását, felújítják az Ár­pád úti óvodát. — FINNORSZÁG és Lapp­föld ismertetése a témája a békéscsabai földrajzi sza­badegyetem január 7-i elő­adásának. A TIT Értelmisé­gi Klubjában 19 órától dr. Pinczés Zoltár kandidátus, tanszékvezető egyetemi ta­nár az ezer tó országáról be­szél a hallgatóknak. — SZILVESZTER ÉJSZA­KÁJÁN tűz ütött ki Mont- realtól 500 kilométerre fekvő Chapais kanadai bányaváros egyik éjjeli szórakozóhelyén. A szerencsétlenség következ­tében 41 személy életét vesz­tette, 50-en súlyos égési sé­rüléseket szenvedtek. Több személy eltűnt. — KONZULTÁCIÓS NAP Békéscsabán amatőr képző­művészeknek. Január 5-én, szombaton délelőtt 10 órától ismét konzultációs napot rendez a képzőművészeti szakbizottság a Megyei Mű­velődési Központban. A há­zigazdák Mladonyieczki Bé­la szobrász- és Takács Győ­ző grafikusművészek lesznek. A Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójának forga­tócsoportja a műhelynapról riportfilmet készít. — ÜJ KONCENTRÁTU­MOK. Január elején kétféle takarmánykoncentrátumot hoznak forgalomba a háztá­ji baromfi- és sertésnevelés megkönnyítésére, a költsé­gek csökkentésére. Az új ter­mékeket 5300 üzletben, bolt­ban árusítják majd ország­szerte. — TELEKGERENDÁSON, a művelődési házban 10 kis­csoport dolgozik rendszere­sen. Az irodalmi színpad, a képzőművész szakkör, a nő­klub, a szocialista brigád-, az ifjúságig a gyermek-, a sport-, az ágrárklub mellett szlovák klub és dalkör, va­lamint fotószakkör működik. A legjobb tartalmi munkát az irodalmi színpadosok, va­lamint a szlovák klub és dalkör tagjai fejtették ki. Újabb havazás Várható időjárás ma esti eleinte változóan felhős i számottevő havazás nélkü Később időnként erőst > megnövekvő felhőzet, első sorban a keleti és északi or­szágrészben újabb havazás­sal. Fokozatosan megélénkü­lő, viharos lökésekkel kí­sért északnyugati, észaf szél. Keleten helyenként * . fúvás. Várható legalac: ' nyabb éjszakai hőmérsékle általában mínusz 3—minus. 8, a derült, hóval borított ré­szeken mínusz 9—mínusz 14, a legmagasabb nappali hő­mérséklet 0—mínusz 5 fok között. — A RICHTER-SKÁLA SZERINT 8,0 erősségű föld­rengés volt kedden délután a Portugáliához tartozó Azori- szigeteken. A goldeni (Colo­rado állam) földrengésjelző állomás szerint a rengések középpontja a szigetektől 12 kilométerre észak-nyugatr volt. A károk nagyságáró. még nincsenek megbízható adatok, de egyes források úgy tudják, hogy a földmoz­gásnak több mint ötven ha­lálos és mintegy háromszáz sebesült áldozata van. — ISMERETTERJESZTÉS A SZARVASI JÁRÁSBAN. Egyre több komplex soroza­tú előadást tartanak a szarvasi járás ismeretter­jesztői. Az egyedi témák he­lyét a tudományági, vegyes és központi komplex soroza­tok veszik át. A legtöbb TIT-tag Gyomán van, 59, ezt követi 31 taggal Kondoros, az endrődi csoportban 24-en, s a- békésszentandrásiban 14- en tevékenykednek. — ALAPÍTÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNE­PELTE a brit kommunisták lapja, a Morning Star. 1930. január 1-én jelent meg elő­ször, akkor még Daily Wor- ker címmel, s a londoni East End egyik régi áruházában nyomták. — BÉKÉS MEGYÉBEN cigány Vöröskereszt-al; szervezet működik, minit 300 taggal. Az alapszerve tek jelentős propagandám kát folytatnak a család vezés, az anya- és csecse: védelem, valamint a hel. életmód kialakítása terén. . cigány lakosság egy ré. ; rendszeresen részt vesz véradómozgalomban is. — TŰZESETEK A MEZÖ- HEGYESI ÁLLAMI GAZDA SÁGBAN. Az elmúlt év vé gén és az új év első napjárt tűzeset történt a Mezőhe- gyesi Állami Gazdaság terü­letén. December 30-án haj­nalban a 6-os major sertés­telepén a tüzelőberendezés szabálytalan üzemeltetése miatt ütött ki tűz. Mintegy 100 négyzetméter nagyságban leégett egy ól tetőszerkeze­te. Január 1-én délután a gazdaság 65-ös számú ma­jorjának csikótelepén az öl­tözőhelyiség gyulladt ki ha­sonló okból. A mezőkovács­házi állami és a mezőhegye- si önkéntes tűzoltók, vala­mint az állami gazdaság tűzoltói idejében megfékez­ték a lángokat. — RENDŐRSÉGI FELHÍ­VÁS. A békéscsabai városi rendőrkapitányság közleke­dési alosztálya kéri azon személyek jelentkezését, akik 1979. december 3-án 9 óra 13 perckor Elek és Lö- kösháza közötti útszakaszon történt halálos baleset ide­jében az autóbusz vagy a vonat utasai voltak, valami­lyen értéktárgyuk elveszett, és az elveszett értéktárgyai­kat még ezidáig nem vették át. Nenni halála után Merre tovább, olasz szocialisták? Ropog a fegyver Rhodesiában Katonai államcsíny fenyeget Törökországban

Next

/
Thumbnails
Contents