Békés Megyei Népújság, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-22 / 170. szám

1979. július 22., vasárnap Barátaink életéből Mádéin KGST A KGST megalakításának alapja, s egyben fő célja az volt, hogy meggyorsítsa a tagországok gazdasági és mű­szaki fejlődését a kölcsönös kereskedelmi forgalom növe­lése, valamint a gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működés segítségével. A gaz­dasági fejlettség növekedése, elsősorban az ipar fejlődése az idők során egyre inkább az együttműködés magasabb szintű formáit igényelte. A termelési szakosodás és a kooperáció — az együttmű­ködés fejlettebb formái — ma már alapvető szerepet játszanak a KGST-országok egymás közötti kapcsolatai­ban. sági elektrotechnikai termé­kein keresztül mutatta be a szakosítás és kooperáció eredményeit. A Szovjetunió­val és Csehszlovákiával kö­zösen dolgozták ki a mező- gazdasági gépek automatikus vezérlésére szolgáló beren­dezést: már gyártják a SAV—1-et, s hamarosan a SAV—2-t is. Mindkét be­rendezés a kombájnok auto­matikus vezérlését szolgálja, a kombájnos munkáját segí­ti. A szakemberek körében érdeklődésre tartott számot az a — Magyarországgal kö­zösen kifejlesztett — gépsor, amelyet a paradicsomfeldol­gozásnál használnak fel. A gép a termelés teljes folya­teherautók kiegészítő beren­dezéseinek előállításánál dol­goznak együtt, az NDK-val telefon- és telexközpontok, elektronikai lámpák, ipari mérőműszerek, orvosi mű­szerek és készülékek fejlesz­tését vagy gyártását végzik közösen. A többi szocialista országgal is széles körű az együttműködés: Csehszlová­kiával vontatók, mezőgazda- sági, szerszám- és textilipari gyártásra, hazánkkal többek között gyógyszerek és mű­szál, gépjárműipari termé­kek előállítására kötöttek megállapodást. Az NDK árucsere-forgal­mi megállapodásban szerep­lő termékek több mint 30 Szovjet—magyar kooperációban készül a Szerszámgépipari Művek számjegyvezérléses tár­csaesztergája Az idei tavaszi BNV — hagyományos formáját meg­tartotta — jelentős részben a KGST kiállításává válto­zott. Mottója — 30 éves a KGST — is azt a fokozott törekvést fejezte ki, hogy az idei kiállításon az eddigiek­nél is nagyobb súlyt kapjon azon termékek bemutatása, amelyeket több szocialista ország közösen fejlesztett ki vagy gyártott, egyszóval, amelyek a KGST-n belül megvalósuló együttműködés jól látható bizonyítékai. Az együttműködésben igen fontos szerepet kapott az egyik legkorszerűbb iparág, a számítástechnika. 1968- ban hat szocialista ország — Bulgária, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, NDK, Szovjetunió — kormá­nyai aláírták az egységes számítógéprendszer létreho­zásáról szóló egyezményt. Ennek első, látványos ered­ménye éppen nemzetközi vá­sárhoz kötődött — a plovdi- vi kiállításon mutatták be először a tagországok által gyártott számítástechnikai berendezéseket összekapcsol­va. Mindez még az ESZR hőskorát jelzi — ma már ezekben az országokban 40 ezer kutató és fejlesztő dol­gozik. A számítástechniká­ban megvalósult együttmű­ködés leglátványosabb bizo­nyítékát az — idén elő­ször önálló kiállítással sze­repelt — Ukrán Köztársaság standjánál láthattuk. A CM- vezérlésű számolókomple­xum ugyanis bolgár, magyar, német, lengyel, szovjet szak­emberek, tudósok közös szel­lemi erőfeszítéseit mutatja. A kutatások, kísérletekhez kapcsolódó bonyolult számí­tások, a technológia és gyár­tás automatizálására hasz­nálatos berendezés központi egységét a kijevi ELORG gyárban készítették. A dis­play a Videotonban készül, lengyel szakemberek munká­ját dicséri a perforator és a sornyomtató, míg a bulgáriai ISOT gyár terméke a mág­neslemezes adattároló. A bolgár ipar elsősorban elektrotechnikai, mezőgazda­A Csepel Művek transzformátorgyárában gyártott fojtóteker­cseket a KGST több országába exportálják (MTI-fotó: Fehér József felvételei — KS) matát elvégzi, tudására jel­lemző, hogy még a paradi­csom érettségi fokát is ké­pes meghatározni. Ugyancsak jól nyomon kö­vethetők voltak az együtt­működés eredményei a len­gyel kiállítók bemutatóján. Jelenleg mintegy 100 többol­dalú és kétszáz kétoldalú kooperációs és gyártásszako­sodási megállapodásban vesz­nek részt. Az építőipar terü­letén való együttműködést példázta az a makett, mely az idén elkészülő Kábái Cu­korgyárat mutatta be. A na­pi 6 ezer tonna cukorrépát feldolgozó üzemen kívül 1980-ig összesen mintegy 80 millió rubel értékű építési szerelési munkát végeznek Magyarországon lengyel szakemberek. A Szovjetunió­val elektromágneses tengely- kapcsolók, bányászati beren­dezések, személygépkocsik és százalékát kooperációban gyártott, illetve szakosított termékek alkották. Az együttműködés eredményei közül ezúttal a magyar— NDK kooperációban gyártott ADK 125—2 autódarut mu­tatták be. Az idei vásár szervezői felkérték a kiállítókat, hogy a KGST emblémájával jelöl­jék meg azon termékeiket, melyeket a szakosítás, a koo­peráció során két vagy több ország közösen fejlesztett ki, illetve gyártott. A pavilo­nokban és a szabad területe­ken nézelődő látogató gyak­ran találkozhatott a szocia­lista országok együttműködé­sét szimbolizáló jelzéssel. Három évtizedes közös erő­feszítéseinek eredményei egyre nyilvánvalóbbá vál­nak. Föld S. Péter Hz UNESCO védelme alatt Krakkó állja az idó ostromát A régi Piactér, háttérben a reneszánsz kereskedőház Építésszel járni egy idegen város utcáit, olyan, mintha négy szemmel látnánk a vi­lágot. Az egyszerű turista, ha előzetesen átlapozza a baede- kert, legtöbbször abba a hi­bába esik, hogy mindent akar látni, ezért gyakran elrohan a legszebb műemlékek mellett. Az építész ismeri a városépí­tés történeti fejlődését, ki tudja emelni a karakteriszti­kus vonásokat, a várost leg­jobban meghatározó építésze­ti alkotásokat. Amikor a közelmúltban Krakkóban jártam, találkoz­tam dr. Julian Fafara mér­nökkel, aki a történelmi vá­ros Műemléki Felügyelőségé­nek egyik vezető építésze. A műemlékvédelem megszál­lottja. Megelevenítően be­szélt, szinte körülölelt ben­nünket az elmúlt korok le­vegője: a királyi vár — a Wawel, a XII. században épí­tett gótikus Mária-templom, a reneszánsz Piac téri ke­reskedők háza, a Flórián-ka- pu, a Collegium Novum, ár­kádos, ódon házak, kőpárká­nyok, kovácsoltvas céhjelvé­nyek... mindenütt a múlt megjelenítői. — Az egyetlen lengyel nagyváros, amely a világhá­borút szinte sértetlenül vé­szelte át. Felmérhetetlen sze­rencse! Krakkó Kelet-Közép- Európa egyik legrégibb, tör­ténelmi értékekben gazdag városa. Az UNESCO a közel­múltban felvette nemzetközi műemléki nyilvántartásába, s ez nagy segítség lesz a jövő­ben. — Intézményük hatásköré­be a műemlékvédelem irá­nyítása, szervezése és ellen­őrzése tartozik, továbbá tu­dományos kutatási munkák­kal, távlati és középtávú ter­vek megállapításával foglal­kozik. A városkép megőrzé­sének szempontjából milyen a város rendezési tervének üteme? utcában, melyek nagyon rossz állapotban voltak. Ebben az időszakban Krakkó nehezen tudta állni az idő ostromát. — Mi hozta a változást? — 1974-ben kormányrende­let jelent meg a krakkói mű­emlékek restaurálásáról. Ak­kor alakult meg a mi inté­zetünk is. Hatvan szakem­berből áll az apparátus, a vá­rosi tanáccsal koordináljuk munkán kát, továbbá a kivi­telező vállalattal, melyet mű­emlék' konzerváló műhelynek nevezünk: nemcsak épületek rekonstrukcióját, hanem bel­sőépítészetet, sőt szobrok, bú­torok, festmények, freskók helyreállítását is vállalják. Jelenleg a hosszú távú ter­ven dolgozunk: a Platy zöld gyűrűjében levő műemlékek (A szektor) és a Nagy Káz- mér városnegyed (B szektor) területrendezésén. Két évvel ezelőtt megkezdtük az épü­letek katalogizálását. Fény­képes dokumentációt készí­tünk egy-egy házról, részle­tekbe menően feljegyezve stí­lusát, állapotát stb. 84 utcá­val, 1050 épülettel készültünk el eddig, s még legalább 950 ház van hátra. 110 blokkra osztottuk fel az A és B szek­tort, s e hálózat szerint ha­ladnak a munkák. A jelen­legi tervidőszakban 1,3 mil­liárd zloty szerepel a költ­ségvetésünkben, általában évi 300 milliót költünk. A Po- lonia ház felújítása az idén 32 millió zlotyba került. — Milyen szisztémával dol­gozik a műemlékvédelem? — Az ősi városkép megőr­zésére törekszünk. Krakkó belvárosában járva bizonyá­ra észrevette, hogy változat­lanul hagytuk a városszerke­zetet, érintetlenek az utcavo­nalak, megtartottuk a ma­gassági arányokat. A házso­roktól közbezárt területeken, egy-egy blokk belsejében épí­tünk új házakat, vendéglő­ket, melyek így nem zavar­ják az utcaképet. Mint min­denütt, a műemléki városok­ban a felújítást nehezíti ala­kók elhelyezése. .Általában 100 lakás van egy blokkban. Az építkezés alatt az új vá­rosrészbe költöztetjük a la­kókat. Választhatnak, hogy az új lakótelepen maradnak, vagy visszajönnek az össz- komfortosított régi házba. Krakkó fundamentuma te­le váratlan meglepetéssel: a középkori csatornázás, a XIII. századból visszamaradt szennyvízgyűjtők..., de ezzel nem mondók semmi újat, hisz Magyarországon is a Bu­dai Várban, Sopronban, Kő­szegen, Pécsett vagy Egerben hasonló problémákkal talál­ják szembe magukat a régé­szek, építészek. Szerencsére Krakkó 600 ezer lakosából mindössze 20 ezer embert érint a középkori állapot. De már nem sokáig. Az egysé­ges városrendezési terv sze­rint 15—20 év alatt befejez­zük a lakások összkomforto- sítását. Horváth Anita — A műemlékek megóvása szervesen összefügg a város- fejlesztéssel, a mai építés ügyével. A múlt pótolhatat­lan értékeinek megőrzése gazdagítja a városképet, szin­te megjeleníti az időt, kife­jezi a korokat, a társadalom tagjainak magatartását, egy­séges alapszövedékbe foglal­ja a település történetét. 1945 után Lengyelországnak az új­jáépítés volt az elsődleges, la- 'kórházakra, ipari létesítmé­nyekre kellett a pénz. Krak­kó 500—600 éves műemlékei pedig vártak, csendesen pusz­tultak. 1952-ben elkezdődött egy akció „Romok a tető alatt!” figyelmeztető felszó­lítással, melynek nyomán megkezdték a veszélyeztetett épületek helyreállítását, res­taurálását. 1961-től 1974-ig a város különböző pontjain az óvárosban, melyet a négy ki­lométer hosszan körülvevő parkövezet, a Planty határol be, továbbá a Visztula má­sik oldalán, a Stare Podgor- ze kerületben voltak felújí­tások. Például a városház tornya, a posztókereskedők háza, a Dominikánus-temp­lom. és néhány ház a Solski A Polonia ház régi szépségében A Polonia ház egyik restaurált belső terme (Foté: INTER PRESS — KS)

Next

/
Thumbnails
Contents