Békés Megyei Népújság, 1979. július (34. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-22 / 170. szám

1979. július 22., vasárnap o TÉKA Cseres Tibor történelmi panorámája Alighanem főművét adta Cseres Tibor az olvasó ke­zébe az idei könyvhéten — a Szépirodalmi Könyvkiadó jóvoltából, hiszen évekkel előbb egy másik kiadó már hirdette! — a Parázna szob­rok című hat és fél száz ol­dalas ikerregényével. (E meg­jelölés azt jelzi, hogy az író az A rész fővonulatában vé­gigvitt cselekményét a B re­gényben — mint a rádió rö­vidhullám sávjában a sáv­nyújtó teszi — egyes fontos mozzanataiban aprólékosan kifejti, novellákban ábrázol­ja.) Ebben a szokatlan című regényben azt a nem könnyű kérdést firtatja-vizsgálja az író, sok szálon és számos eseményszinten: mennyiben „bűnös” a magyar nép mind­azokban, ami vele 1939—1960 között történt, mit akart — ha akart — és mi mindenbe sodortatott bele... A regény históriája kur­tán : Thormay (valójában: Balog) Béla, a HM-ben szol­gáló (nagyon régi rangú) őr­nagy, aki Nadányi Zoltán költő-főlevéltáros oklevélcsa­lásával biztosított „nemessé­ge” jussán végezte el a Lu- dovika akadémiát, miniszter- helyettesétől azt a megbí­zást kapta: derítse ki, hon­nan és kicsoda küldözget uszító leveleket — elsősor­ban azoknak, akik 1939-ben egy Kassa környéki alaku­latnál katonáskodtak, s egy csoportképen együtt látha­tók. (A kép egy kivizsgálás miatt készült, a Kassa kör­nyéki határőrs katonái vízi erővel hajtott űzekedő szo­borpárokat készítettek, s az e körül támadt mendemon­dákat vizsgáltatta ki a ve­zérkar. A regényeim is erre utal.) Thormay őrnagy vizs­gálódása során abba a gya­núba keveredik, hogy ő íratta azokat a leveleket, ezért egy magas rangú bi­zottság vizsgálja-kutatja éle­tét, nézeteit, vélekedését tu­catnyi ráérős ülésen. Mind­Drótkeretes pápaszemű öregember ült az út szélén, a ruhája csupa por. A fo­lyón pontonhíd vezetett át, szekerek, teherautók, asszo­nyok, gyerekek vonultak raj­ta. Az öszvér vontatta sze­kerek fölnyikorogtak a híd­ról a meredek partra, kato­nák segítették tolni őket a küllőknél fogva. A teherau­tók nekilódultak és siettek el, s a parasztok bokáig tappogtak a porban. De az öregember mozdulatlanul ült. Nagyon fáradt volt, nem bírt tovább menni. Nekem az volt a felada­tom, hogy átkeljek a hídon, vizsgáljam meg a hídfőt, és kémleljem ki, meddig jutott előre az ellenség. Megtet­tem, azután visszatértem a hídon. Most már nem ment rajta olyan sok szekér, s na­gyon kevés volt a gyalogos, de az öregember még min­dig ott ült. — Honnan jön? — kérdez­tem. — San Carlosból — felel­te és mosolygott. Ez volt a szülővárosa, örö­me telt benne, ha megemlít­hette, azért mosolygott. — Állatokat gondoztam — magyarázta. — Ó — mondtam, mert nem értettem egészen. — Igen — felelte —, tud­ja, ott maradtam és állato­kat gondoztam. Én hagytam el utolsónak San Carlos vá­rosát. Nem olyan volt, mint egy addig, amíg Thormayt, in­farktust kapván, valami szi- nekúrába teszik... Az Őrnagy, amíg életét fel­tárja, szenvedélyes kutató el­me és beleélő polihisztor lé­vén, hozzá szenvedélyes el­beszélő, átéli-átéleti az olva­sóval a magyarság eme fer­geteges másfél évtizedét egy 39-es szlovákiai behatolástól kezdve a Farkas Mihály ve­zette néphadsereg eseteiig. Thormay ismeretségi köré­hez tartozik gróf Stomm Marcel altábornagy éppen úgy, mint Mikó Zoltán ve­zérkari repülő százados (a 44—45 őszi-téli budai fegy­veres ellenállás később el­tűnt irányítója), Berger- Beregffy vezérezredes éppen úgy, mint egy Tömössy Ala­dár nevű vezérkari alezre­des, a regény egyik „csodás” alakja. A szereplőkkel kap­csolatban szólnunk kell Cse­res alakteremtő módszeréről. A történet költött figurái mellett (ki tud belelátni egy regényíró alkimista műhe­lyébe, az emberek más alak­ká átgyúrásának titkaiba?!) szerepeltet élő történeti sze­mélyeket mint Teleki Pál, Beregffy vagy a „rendjel­vadász” Oszlányi Kornél ve­zérőrnagy. Mondhatni: eze­ket történetírói egzaktsággal ábrázolja. Másokat módosí­tott névvel jelez, ám min­denki felismerheti őket. Hi­szen Stoom altábornagy nyilvánvalóan Stomm Mar- cellnek felel meg, ahogyan Makó Zoltán százados Mikó Zoltánnak, Csoknyai ezredes egyezik Csokonyai Pál ezre­dessel, a 4. gyalogezred pa­rancsnokával, avagy Sajtos vezérkari százados ugyanaz, mint a 2. hadsereg vezérkari főnöke naplójában emlege­tett Lajtos vezérkari száza­dos. Ezeknek a szereplőknek átírt históriája — így regé- nyesítve is — szavahihető dokumentumnak tekinthető. Idekívánkozik egy, a Békés megyei olvasókban felvetődő kérdésféle: van-e összefüg­juhász, vagy pásztor, s én megidéztem poros fekete ru­háját, poros szürke arcát, drótkeretes szemüvegét és megkérdeztem: — Milyen állatokat? — Különféléket — mondta és megrázta a fejét. — Ott kellett hagynom őket. Néztem a hidat és az Eb- ro-delta afrikai jellegű vi­dékét, s azon tűnődtem, mennyi idő múlva látjuk meg az ellenséget, s egész idő alatt füleltem az első neszeket, amelyek az érint­kezésnek nevezett, mindig titokzatos eseményt jelzik, s az öregember még mindig ott ült. — Milyen állatok voltak? — kérdeztem. — összesen háromféle — magyarázta —, két kecske, egy macska, aztán meg négy galambpár. — És ott kellett hagynia őket? — kérdeztem. — Igen. A tüzérség miatt. A kapitány azt mondta, jöj­jek el a tüzérség miatt. — Családja nincs? — kér­deztem, s a híd túlsó végét figyeltem, ahol az utolsó néhány szekér siklott le a part lejtőjén. — Nincs — mondta. — Csak az állatok, amiket elso­roltam. A macskával persze nem lesz hiba. A macska tud gondoskodni magáról, de nem tudom elgondolni, mi lesz majd a többivel. — Mi a politikai meggyő­ződése? — kérdeztem. gés Tömössy Aladár vezér­kari alezredes alakja és a 19. gyalogezredben, Békés­csabán szolgált Törmösy Jó­zsef alezredes alakja között, aki mint „A 2. magyar had­sereg megsemmisülése a Donnál” dokumentumaiból tudjuk, a 23/11. zászlóalj pa­rancsnoka volt 1942 nyarán az univi támadásoknál, s zászlóalját 1943. január 14— 17. között Marki mellett morzsolták fel. Nyilvánvaló­an nincs, s a névrokonság az írói alkotás véletlenjéből következik. Viszont érdekes lenne a Nagymihály környé­ki rejtelmes akcióban részt vevő szarvasi honvédek visz- szaemlékezését is ismerni... Cseres Tibor két részre ta­golt, összerímelő regénypár­ja átélt és utólag megtudott történelmi intimitásokat, töp­rengéseket és páratlan epikai ábrázolóerővel megörökített csatajeleneteket (elég utal­nunk a doni harcokra, a lé­gi felderítések filmizgalmú tablóira* * az 1944 nyári gyors- hadtesti harcokra, páncélos ütközetekre), szerelmi meg­hittségeket és emberi aljas­ságokat, a Duna-táji népeket megzavaró, milliók feláldo­zásába kerülő gyűlölségeket és a modern háború katak­lizmáját magas művészettel ötvözi egységbe. öntépelődésre serkentő mű. Nagyon sok igazságát elkeli fogadnunk, ha nem is tart­juk mindig szerencsének és objektív igazságának a — különben egyénileg érdekes — Thormay által sugallt vi­lágképet, történelmi értéke­lést. Cseres Tibor az eddig főmunkájának tartott Hideg napokhoz mérten is egy szirttel magasabbra hágott e regényével. A magyar nem­zet sorsáról, a Duna-táji né­pek közös és elválaszthatat­lan sorsáról tudott mélyre­ható, érdekes, a fiatal olva­sóknak is történelmi látás­módot sugalló nagy regényt alkotni. Varga Imre — Nem politizálok — mondta. — Hetvenhat éves vagyok. Tizenkét kilomé­tert jöttem, s azt hiszem, nem bírok tovább menni. — Nem jó helyen állt meg — mondtam. — Ha eljut odáig, ahol az út elágazik Tortosa felé, ott találhat te­herautót. — Várok egy darabig — felelte —, aztán elindulok. Hová mennek a teherautók? — Barcelona felé — mond­tam neki. — Arrafelé senkit sem is­merek — mondta, — de na­gyon szépen köszönöm. Még egyszer nagyon szépen kö­szönöm. Nagyon kifejezéstelenül és fáradtan nézett rám. — A macskával nem lesz hiba, abban biztos vagyok — mondta azután, mert meg kellett velem osztania aggo­dalmát. — A macska miatt nem kell nyugtalankodni. De a többiek. Mit gondol, mi lesz a többiekkel? — Valószínűleg rendben átvészelik. — Gondolja? — Miért ne — mondtam, s ■ a túlsó partot figyeltem, ahol most már nem mozgott sze­kér. — De mit csilnálnak az ágyútűzben, ha egyszer ne­kem azt mondták, hogy menjek el az ágyútűz miatt. — Nyitva hagyta a ga­lambdúcot? — kérdeztem. — Természetesen. — Akkor elrepülnek. — Igen, biztosan elrepül­nek. A többire jobb nem gondolni. — Ha. kipihente magát, mehetnénk — sürgettem. — Álljon fel, és próbáljon el­indulni. — Köszönöm — mondta, és talpra állt, jobbról balra imbolygóit, aztán leült . a porba. Ernst Hemingway: Öregember a hídnál* Koszta Rozália: Alföldi tanyák Emlékezés Békési tanyák — Állatokat gondoztam — mondta tompán, de már nem nekem. — Mindig csak álla­tokat gondoztam. Semmit sem lehetett vele kezdeni. Húsvét vasárnapja volt, és a fasiszták előrenyo­multak az Ebro felé. Szürke, borús nap volt, alacsonyan úsztak a felhők, így a repü­lőik nem szálltak fel. Eny- nyiből állt az öregember sze­rencséje, meg abból talán, hogy a macskák tudnak gondoskodni magukról. * * * *Nyolcvan éve született Hemingway Nobel-díjas amerikai író, akinek szinte minden műve magyarul is megjelent. Ez alkalommal közöljük fenti novelláját, amely a spanyol polgárhá­ború idejében játszódik. Bencze József: Tüskekörm ű bokorba: Tüskekörmű bokorban a ruhám elszakadt. Torzsától felsebzett lábbal te futottál felém búzavirágcsokorral, s játszottunk tovább felnőtt gondokkal kuncogva. Liliputi élet az emléked éget, csak ne érnél soha a szívembe véget. Napsugár és fénycsoda, sorsunkat álmodta, arcodnak pipacsát vér festette oda.

Next

/
Thumbnails
Contents