Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-12 / 292. szám

Latyak az utakon - autó az árokban 1978. december 12., kedd Szeszmánia A tél idei első rohama próbára tette mind a gép- járművezetőket, mind az útfenntartókat. Békésben szombaton a késő esti órá­kig megyeszerte havazott, mintegy 5-8 centiméteres hó hullott, s ez bizony lelassí­totta a közúti forgalmat. A KPM Közúti Igazgatóság gé­pei szombaton délután mun­kához láttak a főutakon. Pintér Lászlótól, a KPM Békés megyei Közúti Igaz­gatóságának osztályvezetőjé­től megtudtuk, hogy szomba­ton éjfélig a 47-es főút felén, vasárnap délre pedig a me­gye 225 kilométernyi főútján többnyire fekete burkolaton autózhattak az útra kelők. A mellékútvonalakat vasárnap délelőtt sózták, hatását áz intenzív hóolvadás is segí­tette. Ennek ellenére a me­gye déli körzeteiben, a gyér forgalmú mellékutak hétfőn is hókásásak voltak. Az út­ra kelők — főként az alsóbb­rendű utakon — síkossággal, átfolyásokra számoljanak. ' • A hét végén Békés megye útjain 15 sószóró gép, 14 könnyű hóeke dolgozott, mintegy 200 tonna sót szór­tak ki. A hosszabb útra in­dulók Békéscsabán, a me­gyei hóügyeleten, a 12-966- os telefonon érdeklődhetnek, Szavalóverseny A három szövetkezeti ága­zatban a fiataloknak szava­lóversenyt hirdették. A pon­tos időpontok és versenyfel­tételek egyeztetésére került sor tegnap délelőtt 9 órakor a KISZÖV békéscsabai szék­házában. A Tanácsköztársa­ság jubileumának alkalmá­ból meghirdetett szavalóver­seny munkahelyi döntőit ja­nuár 15-ig rendezik meg a szövetkezetek. Január 15-től február 10-ig bonyolítják le a három ágazat megyei dön­tőjét. Ezután február 10. és 11-én Gyulán öt megye leg­jobb fiatal szavaiéi mérik össze tudásukat. Huszoniftmillióval több a bevétel A Békés megyei Élel­miszer-kiskereskedelmi Vál­lalatnál november végével elérték az elmúlt évi forgalmat, 725 millió forin­tot. A decemberi áruforgal­mi értékesítéssel többletfor­galom. jelentkezik, amely azt eredményezi, hogy hozzáve­tőlegesen 25 millió forinttal teljesítik túl az idei tervet. Fortuna Újkígyóson A Kéftegyháza és Vidéke Takarékszövetkezet újkígyós! kirendeltsége néhány évvel ezelőtt kezdte meg tevékeny­ségét. És bár e szövetkezeti pénzintézet az OTP-vel kö­zös működési területen végzi munkáját, a kirendeltségek között jeles helyen tartják számon. Igaz, hogy a kis kol­lektíva szorgalmas munkáját Fortuna, a szerencse asszo­nya is segíti. Ugyanis ko-t rabban az egyik újkígyósi, betétes Skoda személygépko­csit nyert a kirendeltségnél váltott betétkönyvével. Most, a legutóbbi sorsolás alkalmával Bacsa Anna nyert egy kis Polski személygépko­csit azzal az 5000 forintos betétkönyvvel, melyet ez év júliusában váltott a Kétegy- háza és Vidéke Takarékszö­vetkezet újkígyósi kirendelt­ségénél. B. I. készséggel szolgálnak felvi­lágosítással a megye és az ország útjairól egyaránt. A hóesés a vasútnál a vo­natközlekedésben néhány perces késéseket okozott, az autóbusz-forgalom is némi­leg lelassult a síkosság mi­att. Hétfőn délelőtt az Állami Biztosító békéscsabai kárfel­vételi helyén csúcsforgalom volt, a sérült személygépko­csik tucatjai sorakoztak. Or­bán Ambrus kárszakértő alig győzte a kárfelvételi lapokat kitölteni. — A síkos út megtréfálta mind a rutinos, mind a friss jogosítvánnyal rendelkező­ket. A legtöbb sérült kocsi vezetője első teles — sum­mázza, miközben egy szürke Skoda sérüléseit rögzíti. A Békés megyei Fiatal Alkotók Köre egy esztende­je alakult meg. A körhöz olyan fiatal költők, írók, képzőművészek tartoznak, akik úgy érezték, gondola­taikat egymással megosztva erősebbek, gazdagabbak le­hetnek, s a valahová tarto­zás érzése egyben bátorító- ja, támogatója lehet alkotó tevékenységüknek. Első nyilvános színrelépésük a „Válogatás Békés megyei fiatalok írásaiból” című, nemrég megjelent antoló­giájukhoz fűződik. Budapesten, december 14- én, csütörtökön újabb lehe­tőség nyílik az együttes bemutatkozásra. Irodalmi műsorukat Veres Miklós, a A közlekedésbiztonság nap­jainkban társadalmi üggyé vált. Sikerült végre ezt megértetnünk és elhitet­nünk mindenkivel, aki részt vesz a forgalomban. S ez nemcsak a járművezetőkre, hanem a gyalogosokra is vonatkozik: Valamennyiün­ket érintő közös, életünket védő, bennünket szolgáló dologról van szó. Nem tör­vényszerű, hogy a forgalom növekedésével arányosan emelkednie kell a balese­teknek. Sőt! A legutóbbi statisztikák szerint orszá­gosan a korábbi évekhez viszonyítva csökkent a bal­esetek száma. A szabályok ismereté csak az ábécét je­lenti. A betűket szavakká is kell formálni. A legfonto­sabb az alkalmazás és az alkalmazkodás, a másik megértése, féltése, a to­vábbképzés. Ezek figyelem- bevételével került sor a Vo­— Békéscsaba és Fürjes között borultam, az árokba — mondja a bőrkabátos fiatal­ember. — Lépésben halad­tam, miközben az autó meg­indult az árok felé. Tehetet­len voltam. Hárman ültünk a kocsiban, személyi sérülés nem történt. Egy Zsiguli a parkolóban csúszott meg, s ütközött osz­lopnak. Mellettük egy új meggyszínű Skoda áll. Lát­szólag sértetlen. Amint el­indul, a hiba szembetűnő : az útszegélynek csapódott, a négy kerék négy nyomon megy. A tél első rohama min­denféleképpen óvatosságra figyelmeztet. Az utak hiába „feketék”, a fagy megtréfál­hatja az embert, a gépet egyaránt. — szekeres — Mozgó Világ szerkesztője nyitja meg, amelyben Ko­rin Géza, Szabó Ernő, Új­házi László, Varga Dávid és Varsa Zoltán verseit, va­lamint Kőváry E. Péter, Paál Tamás, Sarusi Mihály novelláit, elbeszéléseit szó­laltatják meg Mezei Anna­mária és Lengyel István, a Békés megyei Jókai Színház művészei. A kör képzőművész tag- Anna, Kállai Júlia, Lono­Anna, Kállai Júlia. Lono­vics László, Mayerhoffer Miklós, Oroján István, Trombitás Tamás, Varga Géza, Wollmuth Frigyes pedig a klubban rendezett kiállításon mutatkoznak be alkotásaikkal. Ián 8. sz. Vállalatnál a már hagyománnyá vált KRESZ- vetélkedőre, amelyet a na­pokban rendeztek. A válla­lati döntőbe 37 gépjármű­vezető jutott be, akik de­cember 8-án mérték össze tudásukat. A zsűri tagja volt — töb­bek között — dr. Fleisch­mann József, a Békés me­gyei Főügyészség közle­kedési ügyésze, dr. V. Fo­dor Endre, a Békés megyei KBT versenyszakbizottsá­gának vezetője, Kulcsár Fe­renc rendőr százados, a Bé­kés megyei KBT titkára, dr. Fazekas János osztályvezető, a zsűri elnöke. A játékveze­tő Kárpáti Béla, a 8-as Volán osztályvezetője volt. Rövid, humoros közleke­dési rajzfilmmel kezdődött a döntő, ami talán feloldot­ta a versenydrukkot is. Ez­után a versenyzők 30 per­cet kaptak az első „akadály” Javult azobáki gázkitörés sérültjeinek állapota Javult a múlt hét csü­törtöki, tragikus, kimenete­lű, zobáki gázkitörés két sérültjének állapota. A szénporból kimentett és a komlói kórházban ápolt fúrómesterek közül Fülöp Árpádot hétfőn hazaenged­ték, társát, Nagy Imrét, pedig csak megfigyelés cél­jából tartották vissza. Menyhárth László, az Or­szágos Bányaműszaki Fel­ügyelőség elnöke, a helyszí­ni vizsgálat vezetője az MTI munkatársának adott tájé­koztatójában elmondotta azt is, hogy a Nehézipari Mi­nisztérium és a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete képviselőinek részvételével alakult bizottság még pén­teken megtartotta a helyszí­ni szemlét. A megállapítás szerint Zobák-bánya I. szint 10-es telepi fejtésének lég­vágatában rendkívül heves lefolyású gázkitörés történt: hat bányász életét vesztette, ketten pedig könnyebben sérültek. A szemle után a szakem­berek meghatározták mind­azon teendőket, amelyeket a gázkitörésveszéllyel súj­tott munkahelyén azonnal végre kellett hajtani. A munkálatok tervszerű­en és zavarmentesen foly­nak. A szellőztetés teljes egészében helyreállt. Harmincéves a méhkeréki népi együttes Harmincéves a méhkeré­ki népi együttes. A közeljö­vőben tartandó jubileumi ünnepségre készül a felnőtt- és gyermektánccsoport, il­letve a népi zenekar. Első­sorban méhkeréki román táncokkal, népdalokkal ké­szülnek a nagy eseményre. Egyébként a harmincéves múlttal rendelkező együttes pergő ritmusú szép műsora közismert. Nagy sikerrel szerepeltek már a tv-ben, a fővárosi Művelődési Ház­ban, a Magyar Rádió népze­nei fesztiválján, a népmű­vészek színpadán, Kalo­csán, a Duna menti népfesz­tiválon, Keszthelyen, Nagy- kállóban, Békéscsabán, Ara­don és másutt. A magyar—román kul­turális egyezmény kereté­ben Aradról járnak át ide koreográfusok: Nyisztor Viorel és Krisu Flórián. Eredeti román népi tánco­kat, népdalokat tanítanak a méhkeréki táncosokkal, ze­nészekkel. megoldására, a tesztlapok kitöltésére. Amíg a versenyzők a tesztlapokat töltötték, a kö­zönségnek Kárpáti Béla KRESZ-feladatokat adott és a helyes válaszokat egy- egy zsetonnal jutalmazta. A szoros verseny összesí­tett eredménye alapján első helyezett Varga István bé­kési gépjárművezető (136 pont), második Korcsok László orosházi tebergép- jármű-vezető (128 pont), harmadik Móricz Sándor békéscsabai autóbusz-gépko­csivezető lett 123 ponttal, ök hárman képviselik a válla­latot a Vezess biztonságo­sabban országos vetélkedő döntőjén. A közönségnek feltett kérdésekre a legtöbb helyes választ ifj. Bácskai László adta, nyereménye egy autó­rádió-antenna volt. B. V. O lyan ez kérem, mint a kifacsart citrom — hallani a rezignált véleményeket, ha az- egyre jobban növekvő szeszes ital fogyasztásáról esik szó. Vég nélkül sorolhatnám a sta­tisztikai adatokat a világ- ranglistán elfoglalt előkelő helyezésünkről, a tragikus balesetekről, a tönkrement családokról, az elmegyógyin­tézetek ápoltjairól. A bűnös mindenütt a személytelen al­kohol, amely gurgulázva, el­képesztően nagy mennyiség­ben folyik le a torkokon. Lehet-e erről a társadalmat, az embert gyötrő szeszmá­niáról eleget és higgadtan beszélni ? Megdöbbentő adatra buk­kantam az Alkohológia cí­mű folyóirat egyik számá­ban, amely arról tudósít: az alkoholizmus a válási okok között a második helyen áll, s az esetek mintegy 50 szá­zalékában ugyancsak az iszákosság indokolja a gyer­mekek állami gondozásba vé­telét. A gyámhatóságoknál és oktatási intézményeknél nyilvántartásba vett fiatal­korúak 35 százaléka a szü­lők részegessége miatt vált veszélyeztetetté. Hogy ez mit jelent, úgy gondolom feles­leges magyarázni. Tagadhatatlan, az okokat, a miérteket kutatva olykor érthetetlenül állunk és csak meresztjük a szemünket. Az igaz, hogy az életszínvonal emelkedésének egyik velejá­rója a fokozódó italfogyasz­tás. De ez önmagában leg­feljebb magyarázat lehet, el­fogadni bűnös könnyelműség lenne. Mert valljuk be: ma már nagyon sok család ott­honában megtalálható az ital, ami önmagában még nem bűn. A kulturált, mér­tékletes szeszfogyasztást sen­ki sem akarja megtiltani. Ugyanakkor, ha tetszik, ha nem: tudomásul kell venni, hogy a kocsmák, a füstös le- bujok az alkoholizmus me­legágyai. Nemrégiben egész napos ellenőrzésen vettem részt a megye déli részén. Számos kocsmában, presszónak ne­vezett italboltban fordul­tunk meg. Nem érdekelt más, csak az emberek. Kik azok, akik reggeltől estig e zajos, pálinkagőzös helyisé­gek lakói? Odaültem az asz­talukhoz és beszélgettünk. Egy reszkető kezű középko­rú férfit megkérdeztem : hogy érzi magát ebben a közegben. A két üveg sör után, a harmadik féldecit le­hajtva elmosolyodott és azt mondta, hogy nyitástól zá­rásig itt ül, hiszen van ide­je, leszázalékolt nyugdíjas. Aztán láttam töpörödött öregembert, aki deciszámra itta a pálinkát, miközben emberi mivoltából kivetkőz­ve táncra perdült, ordítozott, s a többiek tapsoltak neki. Az üzletvezető széttárta a karját, s azon kesergett, hogy csak protekcióval tud tömény szeszt beszerezni. De még így is óránként 15 ezer forint értékűt adnak el. Láttam idős asszonyokat riz- linget, konyakot inni, fiatal- asszonyt, akinek a szoknyá­jába ötévesforma kisgyerek kapaszkodott. Ha már itt van, vele is megkóstoltatják azt a finom likőrt. A vésztői tanács szocialis­ta brigádja minden héten pénteken délután 2-től 4 órá­ig egy-egy jogszabállyal is­merkedik meg. Az évek óta tartó tanulódélután vetélke­dővel zárul. Ebben az évben is megismerkedtek a legfris­sebb jogszabály ókkal, me­lyekből ezután az Augusztus 20. Szocialista Brigád 19 tag­jának vetélkedőt rendezték december 8-án, délután 2 óraikor. Tizenegy témakörből 56 'kérdésre kellett válaszolniuk a tanácsi dolgozóknak. A szakmai kérdéseken kívül kül- és belpolitikai témákkal foglalkoztak a tesztlapok kér­dései. A negyedik év óta És ez a fordulópont, amin érdemes hosszasan elgondol­kozni. Nem kevés esetben maguk a szülők szoktatják gyermekeiket az italra. Is­mét a fent említett folyó­iratra hivatkozom, amikor leírom: az alkoholisták 54 százaléka a szülőktől vette át az ivási szokásokat, akik­re egyébként nagy felelős­ség hárul, hiszen bőséges zsebpénzzel látják el cse­metéiket. Az eredmény : a guruló forintokból drága italra is futja. Egy reprezen­tatív felmérés tanúsítja: a megkérdezett tíz év körüli fiatalok 62 százaléka szülői beleegyezéssel már fogyasz­tott alkoholt. A példákból ennyi is elég. Mindenki le­vonhatja a következtetést. Tulajdonképpen a Belkeres­kedelmi Minisztérium is ezt tette, amikor csaknem egy éve rendeletet hozott a szesz- fogyasztás korlátozására. En­nek hatásáról csak annyit: szintén az egyik italbolt ve­zetőjétől hallottam : azóta emelkedett a szeszforgalom, ha egy hónapot zárva tar­tanának, nem okozna sem­mi gondot, a terv akkor is teljesítve lenne. Valóban, semmi.ok az iz­galomra. Az ABC-áruházak, önkiszolgáló élelmiszerboltok előtt már a kora reggeli órákban látni pálinkát kor­tyoló embereket, akik ol­csóbban és nagyobb meny- nyiségben jutnak az italhoz, mint a vendéglátóipari egy­ségekben. Az egyik vendég­látásban dolgozó vezető a minap kifakadt: mégiscsak hallatlan, hogy a megyei élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatnál 41 százalékkal nőtt a szeszesital-forgalom. Amikor megkérdeztem: ők mit szándékoznak tenni az alkoholizmus terjedése el­len, hiszen nem egy, régeb­ben reprezentatívnak számí­tó üzletük kocsmává vált, talán már nem is meglepő választ adott. Védte a mun­dér becsületét és kijelentet­te: az egyszerű dolgozóknak is joguk van „megfelelő” helyen, elfogadható áron meginni a magukét. Mert úgymond a melós nem haj­landó gumicsizmájában be­menni a másodosztályú étte­rembe, vagy presszóba. El akarta hitetni, hogy a düle- dező kocsmák fenntartásá­val tömegigényeket elégíte­nek ki. Az egészben az a legszomorúbb: amit mondott komolyan gondolta. E zzel korántsem aka­rom felmenteni a kereskedelmet, de az utcai italozásért aligha ök a felelősek. Mi lehet a követ­hető út? Miskolcon már élt jogával a városi tanács. Rendeletet alkotott, misze­rint megtiltotta a boltok és üzletek előtt és a környező közterületeken az italfo­gyasztást. Akik vétenek ez ellen, azokat a rendőrség 100 forintig terjedő helyszí­ni bírsággal sújthatja. Ha pedig szabálysértési eljárás indul, a kiszabható büntetés összege elérheti a három­ezer forintot. Eddig még nem tudok róla, hogy vala­hol követték volna a példá­jukat. Seres Sándor tartó vetélkedősorozatban az- idén Ladányi Károly, a gaz­dasági csoport vezetője nyer­te el az élső díjait. Második helyezett Csüllög István, az igazgatási csoport. dolgozó­ja, harmadik Dajka András- né, az adócsoport dolgozója lett. Az első, második és har­madik hely jutalma: 1000, 800, 600 forint volt. . A nemes hagyományt a következő évben is szeretnék folytatni, hiszen így a taná-' esi dolgozók mindegyike tá­jékozottabb a különböző cso­portok munkájáról, s így nem fordulhat az elő, hogy az ügyfél nem kap megfelelő tájékoztatást ügyes-bajos dol­gára. „Vezess biztonságosabban!” Az Állami Biztosító békéscsabai kárfelvételi helyén hétfőn csúcsforgalom volt. A képen látható Skoda az úton megcsú­szott, s az árokba borult. Az anyagi kár tetemes 0 FÁK budapesti bemutatkozása Vetélkedő a jogszabályokból

Next

/
Thumbnails
Contents