Békés Megyei Népújság, 1978. december (33. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS - REKLÁM HIRDETÉS - REKLÁM - HIRDETÉS Három sikeres esztendő után Bemutatkozik a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ háttá Dévaványa község köz­A múló évek törvénysze­rű következménye, hogy rohamosain csök­ken Dévaványán is azoknak a száma, akik még emlékez­nek a felszabadulás előtti magánkereskedők boltjaira és a Hangya szövetkezetre. De folytassuk máris azzal, hogy a harminchárom év alatt nagyközséggé lett Dé­váján ya gazdasági és társa­dalmi életében is hatalmas változás következett be. A felszabadulás utáni több mint három évtized alatt végbe­ment változáshoz jelentős mértékben hozzájárult a ruha- és a kultúrcikküzletek alakulása, melynek létrejöt­téit — az akkori Munkás Ön­képzőkör kezdeményezésére — 1946. március 14-én dél­után 39 dévaványai lakos mondta ki. Hosszan lehetne sorolni azt az erőfeszítést, melyet a föld­művesszövetkezet — már szervezeti és gazdálkodási helyzetének megszilárdulása idején, de később még inkáb — tett a lakosság áruellátá­sáért, az elhagyott mezőgaz­dasági gépek, eszközök, fel­szerelések összegyűjtéséért, munkába állításukért, a ter­melés beindításáért, az új földhöz juttatott szegény pa­rasztok sokoldalú segítéséért, a szemes termény, illetve az egyéb mezőgazdasági termék felvásárlásáért. Még később elsőként állt Dévaványán is a földművesszövetkezet az alakuló mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek mellé. A szervező munkán túl átadta az fmsz e közös gazdaságok­nak a tulajdonában levő me­zőgazdásági gépeket, miköz­ben kölcsönnel segítette a tsz-ek tagjait. 1957-ben a földművesszövetkezet alapí­tói és vezetői bábáskodtak a takarékszövetkezet létrejöt­téért is. Valamennyiünk örömére szövetkezetünk, a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ — mely­nek dicső elődje az fmsz volt — 30 évvel ezelőtt bér­be vett és megnyitott első egységétől, a Grünfeld-féle bolttól hosszú utat tett meg, amíg a jelenig eljutott. Tisz­telettel adózunk e helyen is azoknak az alapítóknak, akik mindent vállaltak a földmű­vesszövetkezet megszilárdí­tásáért, fejlesztéséért, annak mozgalmi és gazdasági előre­haladásáért. A Dévaványai Földműves­szövetkezet kereskedelmi te­vékenysége 1952-ben érkezett el a fellendülés első jelentő­sebb időszakához. Ugyanis a szövetkezet ekkor vette át a Népbolt Vállalat négy áru­dáját, a Vendéglátóipari Vál­lalat négy italboltját és a Vadkacsa éttermet. Egy év­vel később, vagyis 1953-ban több bolt megnyitásával, kü­lönböző egységek szakosítá­sával bővíthette és korszerű­síthette hálózatát a földmű­vesszövetkezet. 1955 január­jában újabb állomásához ér­kezett el az fmsz: megnyit­pontjában az emeletes áru­házát, mely akkor a megye legkorszerűbb szövetkezeti kereskedelmi egysége volt. Ebben a2 időszakban, illetve az 1953—59-es években hozta létre a szövetkezet a hizlal­dát, a sütőüzemet, a darálót, a bútorfestő részeget, a be­tonáru elemeket gyártó üze­mét. Időrendben a szövetkezet megszilárdulását azonban az 1965-ös esztendő 71 millió 700 ezer forintos forgalma jelzi. Ekkor már 3500 tagja volt az fmsz-nek, a részjegy­alap pedig elérte a 221 ezer forintot. E jelentős fellendü­lés következett abból is, hogy ez időtájt hét új egységet nyitott meg a szövetkezet, miközben több boltot szako­sított. Most is jelentős esemény­nek tartjuk az 1963-as esz­tendőt, amikor Ecségfalva 679 fős szövetkezeti tagsága úgy határozott: 65 ezer fo­rintos részjegyalapjával, 804 ezer forintos közös vagyoná­val, 5 kiskereskedelmi, 2 vendéglátóipart és 1 felvá­sárlóegységével csatlakozik a dévaványai fmsz-hez. A két szövetkezet egyesülésével jött 'létre a Dévaványa és Vi­déke Földművesszövetkezet. Ez az egyesülés alapjában véve mindkét szövetkezet számára előnyös volt Igaz, hogy az ecsegfalvi boltok legtöbbje jelentős korszerű­sítést igényelt. Három évvel később a SZÖVOSZ úgy Ítél­te meg, hogy a földműves­szövetkezetek tevékenysége jelentősen megváltozott az évek során, így szükségesnek látta az fmsz-ek nevének megváltoztatását. Azóta ami szövetkezetünk neve: Déva­ványa és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. De lépjünk tovább. Szövet­kezetünket az 1975. évi ered­mények juttatták el egy olyan sikersorozathoz, melyre még nem volt példa sem az fmsz, sem pedig a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ fennállása óta. Ugyanis az említett év eredményei alapján érdemel­te ki szövetkezetünk kollek­tívája a belkereskedelmi mi­niszter és a KPVDSZ elnök­sége elismerő oklevelét. Va­lamennyiünk örömére 1976- ban ismét kiérdemeltük e két országos szerv elismerő oklevelét. Szövetkezetünk dolgozói­nak, választott testületetek­nek erőfeszítése azonban az 1977-ies esztendő munkasike­rei nyomán teljesedett ki. Ez abban jutott kifejezésre, hogy a belkereskedelmi ‘ miniszter és a KPVDSZ elnöksége a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ-it Kiváló címmél tün­tette ki. Ez a magas elis­merés egybeesett a szövetke­zet fennállásának 32. évfor­dulójával. Országos és me­gyei szerveink megítélése szerint erre a kitüntetésre azzal szolgáltunk rá, hogy 1977-ben minden korábbinál nagyobb eredményeket ér­tünk el. összes árbevételün­ket 10,1 százalékkal teljesí­tettük túl. Ez azt eredmé­nyezte, hogy a múlt évben 198 millió forintos forgalom­ról adhattunk számot. Mér­leg szerinti eredményünket a tervezettnél 10,4 százalékkal tudtuk növelni. Így év végén 6 millió 828 ezer forintos nyereséget jegyezhettünk be mérlegünk rovatába. Vala­mennyi ágazatunk közül is kiemelkedett 1977-ben a fel- vásárlási tevékenység. Ugyan­is szakcsoportjaink jó mun­kája nyomán ez az ágazat a tervezett 17,3 százalékos nö­vekedés helyett 41,9 száza­lékos fejlődést ért el. A szakcsoportoktól átvett ter­mékek az ÁFÉSZ összes fel- vásárlási árbevételének 60 százalékát jelentették. Mindent egybevetve, 1977- ben forgalmunk növelését 98 százalékban a termelékeny­ség fokozásával értük el. Gazdasági és gazdálkodási eredményeink mellett azon­ban nem feledkeztünk meg szövetkezetünk mozgalmi te­vékenységének korábbi szi­lárdításáról sem. A múlt év­ben 76-tal növeltük az ÁFÉSZ tagságának számát, 120 ezer forinttal pedig a részjegyalapot. Figyelmet fordítottunk arra is, hogy növekedjék az ÁFÉSZ dol­gozóinak bérszínvonala. Ugyanakkor 1977-ben a me­gye többi szövetkezetei kö­zül is a legmagasabb nyere­ségrészesedést fizettük szö­vetkezetünk dolgozóinak. Ügy ítéljük meg, hogy az 1977-es esztendő ilyen siker­rel zárulhatott a Dévaványa és Vidéke ÁFÉSZ-nél, ahhoz alapvetően a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére szövetkezetünknél is kibon­takozott munkaverseny-moz- galom járult hozzá. E nagy történelmi évforduló tiszte­letére szövetkezetünk 181 dolgozója tett vállalást, me­lyet szinte minden terüle­ten jelentősen túlteljesítet­tek. Ezzel hozzájárultak ah­hoz is, hogy a Kiváló cím elnyerésének feltételeit meg­teremtsék. Ezért itt is köszö­netét mond az igazgatóság az ÁFÉSZ dolgozóinak az utób­bi három esztendő — de kü­lönösen az 1977. évi — ki­emelkedő eredményekért. De eredményeink elérése közben mindig nagy figyel­met fordítottunk bolthálóza­tunk korszerűsítésére is. Ezt tettük 1977-ben is, amikor az országos, a megyei, illetve a működési területünk párt_ és tanácsi szerveinek, azojç ve­zetőinek sokoldalú erkölcsi és anyagi segítségével tovább tervezhettük boltjaink kor­szerűsítését, sőt újak építé­sét. Tavaly házilagos építő­részlegünk közreműködésével Dévaványán és Ecsegfalván három egységnél riaktárbőví- tést végeztünk, miközben fel­újítottuk a Vadkacsa étte­rem berendezését és felszere­lését. Az idén több egységünk előtt társadalmi munkában Parkolóhelyeket létesítettünk. Ecsegfalván régi kérést tel­jesítettünk, amikor hídmér­leget állítottunk be. Ugyan­csak ebben a községben meg­vásároltuk a MÁV raktárát, és mellette 100 négyzetméter alapterületen terményboltot létesítettünk. Szintén Ecseg­falván, a 29-es sz. bolt bőví­téséhez megvásároltuk a he­lyiséget. Dévaványán a Bem J. utcában a régi 14-es sz. önkiszolgáló bolt helyén ve- gyi-üveg-poreelán, a 7-es sz. háztartási és a 13-as sz. ön- kiszolgáló bolt helyén mező- gazdasági szaküzletet, a 6-os sz. üvegbolt helyén pedig tápárusító üzletet nyitottunk. Mindezeken túl a dévavá- nyaiák — de szövetkezetünk — számára is legnagyobb je­lentőséggel bírt azonban az idei május 2-án megnyitott, 640 négyzetméter alapterüle­tű ABC-áruház. Ez a kor­szerű kereskedelmi egység Dévaványa nagyközség köz­pontjában épült meg és mint­egy 8 ezer ember ellátására hivatott. Legnagyobb örö­münkre befejezéshez közele­dik — ugyancsak Dévavá­nyán — a Lenin úton annak az 560 négyzetméter alapte­rületű üzletháznak az építé­se is, melyben egy ABC és egy presszó kap helyet. E két új kereskedelmi egység lehetővé teszi, hogy öt olyan bérelt üzletet szűntessünk meg, melyek sok év óta kor­szerűtlenek. Az utóbbi két évben vég­bement nagymérvű hálózat- fejlesztés szövetkezetünk számos dolgozója részére élet- és munkakörülmény- javulást is hozott. Ugyanak­kor az említett boltok kor­szerűsítésével biztonságosab­bá lett a vagyonvédelem, mi­közben kényelmesebbé és gyorsabbá vált a bevásárlás. A dolgozókról való gondos­kodások közül pedig csak egyet említünk. Nevezetesen, hogy az idén szövetkezetünk igazgatósága üdülőt bérelt, így értük el, hogy az idei esztendőben a szövetkezet dolgozói és azók családtag­jai közül 106-an vehetnek részit szakszervezeti és ÁFÉSZ-üdültetésben. Ilyen nagyarányú üdültetésre szö­vetkezetünk fennállása óta soha nem volt lehetőség. n dolgozók — érthető módon — a sikerél­mény érzésével láttak hozzá 1978. évi feladataik teljesítéséhez. Már az év el­ső heteiben 155 dolgozónk tett vállalást és csatlakozott a budapesti Láng gyári mun­kások versenyfelhívásához. A magunk mögött hagyott első háromnegyed év azonban ar­ról tanúskodik, hogy szövet­kezetünk 280 fős dolgozókol­lektívája teljesíti az idei esz­tendőre előirányzott 211 mil­lió 410 ezer forintos árbevé­telt, és a 7 millió 100 ezer forintos mérleg szerinti ered­ményt. Erre ösztönzik a Dé­vaványa és Vidéke ÁFÉSZ valamennyi dolgozóját, veze­tőjét, választott testületét 32 utóbbi három év eredmé­nyeiként kiérdemelt magas kitüntetések is. földművesszövetkezet meg­A Bem József utcai boltok: a vegyes-üveg-porcelán, a kész­És a Lenin úti üzletház, melynek építése befejezéshez köze­ledik. Benne ABC és presszó kap helyet A MEZÖGÉP-vállalat kétegyházi gyáregysége azonnali belépéssel felvesz technológus! munkakörbe szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozókat. Bérezés: kollektív szerződés szerint. Jelentkezés : a gyáregység személyzeti előadójánál, szombat kivételével mindennap délelőtt 8-tól 12 óráig. A DÉGAZ békéscsabai üzemegysége, Kétegyházi út, azonnali belépéssel felvesz GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ gepirönot (titkárnői beosztásba), nyugdíjas Éjjeliőröket és pb-gázcseretelepre PÉNZTÁROST. Jelentkezni lehet , a fenti elmen. APRÓHIRDETÉSEK A Szirén Ruházati és Háziipari Szövetkezet szarvasi telepére két műszakos foglalkoztatásra, korszerű üzemébe felvételre ke­res : gépi varrókat, anyagmoz­gatókat, fűtőket és lakatost. Je­lentkezés : a munkaügyi osztá­lyon. A Békés mégyei GMV István- malom üzeme állandó munkára felvesz : zsákraktárkezelőt, üze­mi tűzoltót, gabonamérlegelőt, szállító-rakodókat, női segéd­munkásokat, őr-portásokat és gyors- és gépírót. Igény esetén munkásszállást biztosítunk. A Gyulai Kötőipari Vállalat (Gyula, Kossuth L. u. 7—11.) fel­vesz gépi varrókat (betanulási idő: 2 hónap, betanulás alatti bér: 1000 Ft/hó), lakatosokat, ta­karítónőket, számlázót. A BUBIV gyulai bútorgyára bú- torasztalos szakmunkásokat, be­tanított női és férfi dolgozókat, könnyű fizikai munkákra fiatal­korú leányokat és fiúkat vesz fel azonnali belépéssel. Jelent­kezni lehet: Gyula, Balázs deák u. 6. 500 kg-ot mérő mázsa eladó. Bé­késcsaba IV., Garai 12. __________ A nyabirkák eladók. Békéscsaba, Wagner u. folytatása, jobbra harmadik tanya.__________________ U K frsz. Trabant 601-es eladó. Érd.: du. 16-tól, Békéscsaba, Tu­11 pán u. 4. ____________________ Gyulán, fürdő közelében három- szobás családi ház 400 négyszö­göl kerttel, beköltözhetően, 600 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni : Gyula, Budrió ltp. 13. fsz. 1. Gyula, Eminescu u. 6. számú ház beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: az Eleki úti italbolt­han. Cseresznyésnél.______________ Pusztaföldvár, Kossuth u. 86. számú beköltözhető, új családi ház eladó. ____________________ O TP-átvállalással lakótelepi la­kás eladó. Gyula, Budapest krt. 8. III. em. 11. a.__________________ H áromszobás, két család részé­re alkalmas 450 négyszögöl kert­tel beköltözhető ház eladó. Bé­késcsaba, Máriássy 28. Érdek- lődni : szombat, vasárnap. Orosházán, Tolnay utcában 700 négyszögöl szántóföld bérbe adó. Kálmán Lajos, Kecskemét, Pe­tőfi Sándor utca 10. I. em. 3. A BÉKÉSI ÁFÉSZ MŰSZAKI ÉS RUHÁZATI BOLTJÁBAN Karácsonyi előzetes vásár 1978. december 1-től 16-ig Rádió, televízió, hűti csereakció EGYES ÁRUCIKKEK VÁSÁRLÁSAKOR AJÁNDÉKCSOMAGOT ADUNK. OTP-HITELAKCIÖ. HELYBENI ÜGYINTÉZÉS. Felveszünk Békéscsabán létesülő számítóközpontunkhoz műszaki egyetemet (gyengeáramú, híradástechnikai, automatizálási szak) végzett villamosmérnököt, vagy műszaki főiskolát (elektromos illetve gépészeti) számítástechnikai szakon végzett üzemmérnököt &LkataazuT% műszaki osztályvezető munkakörbe Kiképzést munkaidőben biztosítjuk. A pályázatot írásban, részletes önéletrajzzal budapesti központunk címére (KSH SZtlV Hálózatfejlesztési Igazgatóság, 1145 Budapest XIV., Szugló u. 9—15.) kérjük megküldeni. Hirdessen lapunkban!

Next

/
Thumbnails
Contents