Békés Megyei Népújság, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-27 / 279. szám

1977. november 27., vasárnap Barátaink életéből Zrenjanini látogatás Nem mai keletű a testvér- városi kapcsolat a jugoszlá­viai Zrenjanin és Békéscsa­ba között. Idestova évtize­des az a találkozás is, amely­nek alkalmával a „Zrenja- nin” című lap szerkesztői és kiadói egy asztalhoz ültek a Békés megyei Népújság szerkesztőségének, illetve a Békés megyei Lapkiadó Vál­lalatnak a képviselőivel. Azóta a cserelátogatások, a baráti hangulatú eszme- és tapasztalatcserék évről évre követik egymást. A zrenjanini körzet heti­lapja egyébként most ünnep­li megalakulásának, fennál­lásának negyedszázados év­fordulóját. Ez adott ezúttal alkalmat ismét a látogatásra. Zrenjanin régi arcát meg­őrizve is nagyon sok újdon­sággal érdekességgel fogad­ja az érkezőt. A főtéren új épületek ma­gasodnak. Üj szálloda, a megifjodott „Vojvodina” várja itt vendégeit. Szom­szédságában tornyosodik a tízemeletes irodaház, amely­ben a bank is helyet ka­pott, s amelybe a lap szer­kesztősége is rövidesen át­költözik. Még egy adalék er­ről az épületről: tetejére ke­rült a hatalmas vízgyűjtő — így az irodaház egyben a város víztornya is. (Nem is olyan rossz megoldás!) Ha már az építkezéseknél A város főterén magasodik az a tízemeletes épület, amelyben helyet kapott a bank és ide kerül a „Zrenjanin” című lap szerkesztősége. Ez az épület egyben a város víztornya is Űj szálloda, a „Hotel Vojvodina” fogadja Zrenjaninban a vendégeket a kistermelők munkájának összehangolásában is. Ma már általánossá váltak a föld magántulajdonát meg­tartó termelési, értékesítési és gépközösségek. Ezek szer­ződések révén kapcsolódnak a mezőgazdasági termékeket feldolgozó kombinátok ter­veinek teljesítéséhez. Zren­janin körzetében ez a kom­binát a „Servo Mihalj” ne­vet viseli, több tízezer hek­tár földet, cukorgyárakat, malmokat, konzerv- és sör­gyárakat egyesítve. Ugyancsak külön érdemes tanulmányozni az oktatás­ügyet. A folyamatban levő tanügyi reform elsősorban az iskola és a gyakorlati élet közelítését tűzte ki célul. A tízosztályos tankötelezettség általánossá tételével a két­éves, középirányítói képesí­tést adó szakközépiskolák kerültek előtérbe. Ezek egy- egy városban — így Zrenja­ninban is — iskolai közpon­tokba szerveződve, közös irá­nyítás alatt képzik, nevelik a tanulókat. K. E. P. tartunk, említsük még meg, hogy időközben a régi csa­torna mellett épült egy új is, a Dunát, Tiszát összekötő. A várost átszelő csatorna part­ján már állnak a leendő if­júsági ház — hagyományos formáktól elütő — falai. Zrenjanin és körzete, ha­sonlóan megyeszékhelyünk­höz, megyénkhez, iparáról és mezőgazdaságáról egyaránt ismert. Iparában szintén az élelmiszeripar és a könnyű­ipar mondható hagyomá­nyosnak. Az itteni harisnya­gyár például régóta külföldi piacokra is termel. Évente mintegy 11—12 millió női és gyermek harisnyanadrág (szerb nevén: hula-hop), il­letve férfi- és gyermekzokni készül itt a kor és a piac igényeinek megfelelően. A kapacitásbővítő rekonstruk­ció a gyárban nemrég kez­dődött meg. Az összehason­lítás kedvéért érdemes meg­jegyezni, hogy ez az üzem termelésében és a dolgozók számát tekintve is fele ak­kora, mint a gyulai haris­nyagyár. A körzet — de az egész Vajdaság — mezőgazdaságá­ról mondandók külön feje­zetet érdemelnének. Közis­mert, hogy megyénk idei ki­magasló búzatermésátlagá­ban a jugoszláv búzafajták jelentős szerephez jutottak. Ezekkel a fajtákkal a jugo­szláv, pontosabban a vajda­sági búzatermesztők ebben az évben hektáronkénti 70 mázsás termésátlagot produ­káltak. S hogy hol tart ma ezen a téren a szomszédos baráti ország, arra egy újabb Épül az új ifjúsági ház siker is felhívja a figyelmet: 100 mázsa kukoricát takarí­tottak be hektáronként ezen az őszön a vajdaságiak. Vi­lágrekordot értek el egyéb­ként a napraforgó-termesz­tésben is. A korábbiakhoz képest na­gyot léptek előre barátaink Megoldás küszöbén a lakásprobléma a Szovjetunióban Minden családnak komfor­tos lakást biztosítani, szemé­lyenként egy szobát és egy közös hallt. Ez a szovjet la­kásépítési program célja. A szovjethatalom fennál­lásának 60. évfordulóján a Szovjetunió a világ minden más országánál közelebb ju­tott a lakásprobléma megol­dásához. Ha figyelembe vesz- szük, hogy az indulás szintje milyen katasztrofálisan ala­csony volt, akkor ez annyit jelent, hogy az országban rendkívül rövid idő alatt — amelynek egyharmada a szovjet népre rákényszerített háborúkkal és a háborús rombolások helyreállításával telt el —, gyökeres változá­sok történtek ezen a téren. A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom előtt Oroszország 180 millió négy­zetméter alapterületű városi lakásállománnyal rendelke­zett (a városokban 28,5 mil­lió ember élt). Nyolc em­berre átlagosan 50 négyzet- méter alapterületű lakás ju­tott. Mint minden kapitalista országban, ezek mögött az átlagos mutatók mögött óriási ellentmondások rejtőz­tek. A gazdag gyárigazgató 40 szobás magánvillában la­kott a családjával, ugyanak­kor a gyárának munkásaira személyenként kisebb lakó­terület jutott, mint egy sír­hely a temetőben. A szovjet lakásépítési program már a kezdet kezdetén felszámolta ezeket a döbbenetes ellent­mondásokat. A szovjet „lakóházépítő futószalag” 21 évvel ezelőtt kezdte meg a jelenlegi „se­besség” elérését. Most már évente mintegy 2,2 millió la­kás épül. Képletesen szólva, az évente épülő lakásokból olyan város kerekedne ki, mint Moszkva vagy Párizs. Most ejtsünk néhány szót az átlagos statisztikai színvo­nalról, amely a családok száma és a lakások közötti viszonylagos összefüggést fe­jezi ki. Nálunk az átlagos számok eléggé pontosan tük­rözik a családok helyzetét, a kapitalista országokban azonban ellenkező a kép. Ott az átlagos mutatószámok a legmélyebb ellentéteket ta­karják: a fényűző villák és a nyomornegyedek lakói kö­zött, a szabadon bérelhető lakások bére és azokat meg­fizetni képtelen emberek kö­zött. Az olvasó gyakran értet­lenül csodálkozik: az ország lakossága 60 év alatt még meg sem duplázódott, a la­kásállomány pedig csaknem hússzorosára növekedett. Miért nem tekintjük a la­kásproblémát véglegesen megoldottnak ? Ebben nincs semmi külö­nös. A fő célt még nem ér­tük el — egyelőre kevesebb a lakás, mint a családok száma. Ez az első ok. Van azonban egy másik is. A szovjet társadalom gazda­gabb lesz, az emberek mind igényesebbekké válnak. Az a lakás, amely 20-30 évvel ezelőtt tökéletesnek tűnt, ma már az emberek szemében gyakran korszerűtlen. Az el­használódott, elöregedett la­kásállományt fel kell újíta­ni. A hajléktalan bármilyen lakást elfogad, csak minél előbb megkapja. (A Nagy Honvédő Háború éveiben 20 millió szovjet ember ma­radt hajlék nélkül.) Akinek elfogadható lakása van, az igényesebbé válik: jobbat, szebbet akar. Ezt a válto­zást mi természetes, sőt ör­vendetes jelenségnek tekint­jük. Alekszandr Guber A művelődés Az idén 776 705 000 levát fordítottak az állami költ­ségvetésből művelődésre. A hetedik ötéves tervidő­szakban 682 000 000 leva kul­turális beruházást valósíta­nak meg, azaz 60 000 000 le- vával többet, mint a hatodik ötéves terv alatt. Harminc évvel ezelőtt Bulgáriában nem volt egyet­len olyan mérnök vagy épí­tész, aki az országban fejez­te volna be tanulmányait. Az előző hatodik ötéves terv vé­gén az országban végzett diplomások száma elérte a 200 ezret. Jelenleg az országban 25 felsőfokú oktatási intézmény van, 68 karral. Az utóbbi években az egyetemisták száma 106—108 ezer között volt (e számban benne fog­A szocialista Csehszlovákia hozzákezdett a nukleáris energetika 15 éves fejleszté­si programjának megvalósí­tásához. A program kereté­hen több atomerőmű építé­sét irányozták elő, mintegy 12 millió kilowatt összkapa- citássai. A cél az ország fű­tőenergetikai készleteinek to­vábbi növelése. A szlovák ipar fejlődését a tervek szerint három erő­mű segíti majd elő. Ezeket az erőműveket csehszlovák és szovjet berendezésekkel sze­relik fel. A jövő évtől ad áramot az első, 880 mega­watt kapacitású erőmű, amit már az új konstrukciójú reaktorokkal látnak el. Az első prágai erőmű építése az Kuba öt évvel ezelőtt lé­pett be a KGST-be, és ezen idő alatt megháromszorozta kereskedelmi forgalmát az európai szocialista országok­kal. Legélénkebb kapcsolatai természetesen a Szovjetuni­óhoz fűzik, ahonnan energia- szükségletének egynegyedét kapja. Az iparosodás gyor­suló ütemét is a KGST-nek, mindenekelőtt a szovjet partnernek köszönheti: a ka- rib-tengeri szigetország ipa­ri üzemeinek 10 százaléka szovjet segítséggel épült. Eleinte főleg mezőgazda­Bulgáriában laltatnak a külföldi ösztön­díjasok is). A hetedik ötéves terv alatt 82 ezren végeznek a felsőfokú oktatási intézmé­nyekben. Az általános iskolát vég­zettek 97,8 százaléka folytat­ja tanulmányait középfokon: 47 százalékuk szakközépisko­lákba, 20 százalékuk techni­kumokba, a többi pedig gimnáziumba megy. A felsőfokú tanintézetek­ben 11 500 tanár oktat, azaz egy tanárra 9 egyetemista jut. Az 1976/1977-es tanévben a bolgár főiskolákon, egyete­meken 4223 külföldi egyete­mista és aspiráns tanult. Az ország 61 főiskolai kol­légiumában 32 660 diák la­kik. ötéves tervidőszak végén kezdődik. A nukleáris energetika távlati fejlesztési program­ja a nukleáris erőművi be­rendezéseiket gyártó ágazat nagymértékű fellendítését is magával hozza. A gépgyártás központja a tervek szerint Plzen lesz. A pdzeni gyár nemcsak a köztársaság, ha­nem más szocialista országok számára is gyárt majd kü­lönböző berendezéseket, így atomreaktorokat és turbiná­kat. A 15 éves program befe­jeződésekor az atomerőmű­vek az ország elektromos energiaszükségletének egy- harmadát fedezik majd. sági termékeket — cukrot, déligyümölcsöt — szállított Kuba partnereinek. A két­oldalú, kölcsönösen előnyös szerződések megvalósítása és az előnyös, hosszú lejáratú hitelek nyomán egyre na­gyobb mértékben aknázzak! az ország érdemeseit. Így több nikkelt, kobaltot szál­líthat barátainak. A szocia­lista integráció keretében új, 30 ezer tonna teljesítményű nikkel- és kobaltüzem épül a Karib-tenger partján. Ezeknek az érceknek a ter­melése rövidesen megkétsze- ződik. Drezdai viccgyiijtü Nem valami tréfás, hanem inkább száraz foglalkozást űz Egon Strauch, egy drezdai kisipari szövetkezet főköny­velője. Lakását viszont csak­nem teljesen megtöltik a német alapossággal dossziék­ba rendezett viccek, karika­túrák: a jövő év végén lesz negyedszázada, hogy Egon Strauch vicceket, karikatú­rákat gyűjt. A gyűjtemény — amely elsősorban a szocia­lista országok szatirikus lap­jaira támaszkodik (amelyek­nek képaláírásait a rendkí­vüli nyelvtehetségű vicc­gyűjtő meg tudja fejteni) ma már több mint 400 ezer kivágást tartalmaz, s a ne­gyedszázados jubileumra ta­lán eljut a félmillióig is. A különböző betűkkel és számokkal jelölt irattartók között a tulajdonos csalha­tatlan bizonysággal igazo­dik el: 136 „vicc-csoportban” 900 „vezérszó” alatt 2000 vicctémát tart nyilván. A „hobbi”-témában például 24 „vezérszó” létezhet szerinte. S átlapozva a vicceket, ki­derül: nincs új a nap alatt; a legtöbb tréfa már máskor, más összefüggésekben meg­jelent, elhangzott. Strauch, aki állandóan új vicceket kér, egy-egy tréfán nagyot nevet, de nem a csattanója miatt, hanem mert pillana­tok alatt be tudja bizonyíta­ni, hogy a vadonatúj vicc tulajdonképpen — ősrégi... Gyűjteményének egyik be­cses darabja egy 1891-ből való pincérvicc, az 546. szá­mú irattartóból kerül elő. A rajzon a pincér végigönti le­vessel a vendég zakóját. S minden országból és minden esztendőből akad egy hason­ló „új” anekdota a gyűjte­ményben. ötven, százötven, vagy akár több száz variá­cióját is fel tudja mutatni a gyűjtő. Egyébként humoris­ták, kabarészínészek és ren­dezők rendszeresen kérik Strauch segítségét, s meríte­nek az anyagból. „Mert az csak féligazság, hogy min­den poénnak már volt őse — mondja az NDK-szerte is­mert drezdai viccbarát. — Az igazság másik fele, hogy a régi csattanók, helyzetek, új összefüggésekbe állítva új értelmet kapnak, új monda­nivalók hordozói.” Egon Strauch ritkán ma­rad vendég nélkül. Sokan jönnek látogatóba, a roko­nok, ismerősök. A kinevetni- valót összegyűjteni nem is olyan kinevetnivaló hobbi... P. I. II nukleáris energia távlatai Csehszlovákiában Fejlődő népgazdaság Kubában

Next

/
Thumbnails
Contents