Békés Megyei Népújság, 1977. november (32. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-27 / 279. szám

Békési hét a gödöllői egyetemen A diákéveket sok fiatal a szülői háztól, lakóhelyétől távol tölti. De ebben az idő­szakban is szeretnék otthon érezni magukat, nem akar­nak elszakadni a szőkébb haza, a szülőföld gondjaitól, örömeitől. Ezért alakítanak az egyetemeken úgynevezett megyei diákklubokat, me­lyek összefogják az egy me­gyéből származó hallgatókat. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1972. november 20-án írta alá a szocialista együttműködési szerződést az egyetem és a Békés me­gyei Tanács V. B. Az ötéves évforduló alkalmából most egyhetes, színvonalas ren­dezvénysorozatnak, a Békés megyei hétnek adott helyet az egyetem. Téli Express Az utazás minden évszak­ban élmény. A köztudat mégis inkább a nyári örö­mök közé sorolja, főként a fiatalok, hiszen ez a foga­lom összekapcsolódik a va­kációval. Pedig utazni télen is jó. És hogy az Ifjúsági és Diák Utazási Iroda békés­csabai kirendeltségén igye­keznek tudatosítani ezt, bi­zonyítja a sokféle program, amit Szécsi Mária kirendelt­ségvezető felsorolt. Az elém tett prospektus bővelkedik kül- és belföldi utakban. Moszkva, Lenin­grad, Kijev télen is gyönyö­rű városok. Az NDK-beli Szász-Svájc, a cseh Ala- csony-Tátra hóval bontot­tan talán még szebb, mint nyáron, nem is beszélve a Magas-Tátra síparadicsomai­ról. A 2-3 napos sítúrák egyébként igen olcsóak és nagy népszerűségnek örven­denek, érdekes módon alföl­di megyénk fiataljai köré­ben is. A néhány éve aján­lott karácsonyi és szilvesz­teri programokat szintén so­kan veszik igénybe. Üj belföldi kezdeményezé­sek születtek: szánkózás, síe­lét a Mátra-, Bükk-, Me­csek- és Börzsöny-hegysé­gekben, tél a Balatonon, für­dés Hévíz, Harkány, Gyula, Miskolc-Tapolca fürdőiben. A fiatalok földrajzi és mű­vészettörténeti ismereteit hi­vatottak gyarapítani a vár- és műemléktúrák. A néprajzi kirándulások során építészeti emlékeket, népművészeti al­kotásokat, és alkotókat mu­tatnak be az ifjú érdeklő­dőknek. A magyar irodalom kiemelkedő egyéniségeinek születési helyére kalauzolnak el az irodalmi túrák. Az idén kibontakozott „Edzett Ifjú­ságért” mozgalomhoz is nyújt segítséget az Express, sportnapok, tömegsportver­senyek rendezésével. A diá­kok számára szervezték a Téli és a Tavaszi vakáció budapesti programsorozatát. Érdekesek a partizántúrák, amelyek az ellenállási moz­galom főbb állomáshelyeit mutatják be a fiataloknak. Mint megtudom, egyre többen veszik igénybe az Express szolgáltatásait. — A fiatalok őszinték — tájékoztat a kirendeltségve- zető. — Elmondják pozitív és !| negatív tapasztalataikat egy­aránt. Erre szükségünk is van, hiszen további mun­kánkban felhasználhatjuk véleményüket, javaslataikat. (gubucz) A Békés megyei diákklub titkára ebben az évben írt alá először két évre szóló szerződést, és tervet. Eddig éves tervek szerint dolgoztak a klubban, félévenként szer­veznek a Békés megyei hall­gatóknak tanulmányi kirán­dulást a dél-békési, illetve a Körösök Vidéke Tsz-Szövet- ség területen. A megyéből előadók is látogatnak az egyetemre. A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetemen a 12 közül az egyik legjobb a Békés me­gyei diákklub. Ennek elis­merése az is, hogy a Békés megyei héten nyolcán kap­tak jutalmat jó munkáju­kért. Fülöp Imre, a klub tit­kára is most vette át a rektori dicséretet, melyet eddig csak oktatók kaptak meg. A Békés megyei hét rendezvényei szintén a klub tagjainak igényességét bizo­nyítják. Csak néhány ezek közül: Koszta Rozália fes­tőművész szép kiállítását, melynek megnyitóján részt vett a művész is. A gyomai Körösmenti Néptáncegyüttes műsorát nagy tetszéssel fo­gadták az egyetem hallgatói. Filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolót tartott Mészöly Kálmán vezetőedző, Kerekes Attila és Pásztor Jó­zsef válogatott labdarúgók. A szakmai kérdésekről is szó esik: Murányi Miklóst, a Békés megyei Tanács mező- gazdasági és élelmezésügyi osztályának vezetőjét kérték fel előadásra. S végül: a je­lenlegi hallgatók találkozót szerveztek a 15—20 éve itt végzett Békés megyei hall­gatóikkal. Gál Eszter Milyen KISZ-ünk lett? Dzsessznapok utált A Magyar Rádió és a helyi Hevesi Sándor Művelődési Ház rendezésében 1973 óta rendszeresek a dzsesszhét- végék Nagykanizsán. Az idei hangversenyeket november 11—13-án tartották. A „hét­végén” ott volt a békéscsa­bai Hat szív együttes is. Ha­zaérkezésük után — akár­csak a debreceni dzsessz­napok befejeztével — ismét Köles Istvánt, az együttes vezetőjét kérdeztük: — Mi Debrecenben kaptuk a meghívást, s megtisztelte­tés volt számunkra, hogy ott lehettünk. Sokat tanul­tunk, különösen a Jam­session során, melyen a nem­rég Kanadából visszatért Gallusz Györggyel és együt­tesével játszottunk, előbb kü- lön-külön, aztán együtt. Mel­lesleg a fesztivál szervezése és színvonala véleményem MHtMHtMWUttHMHHM szerint nem. érte el a deb­receniét, ami természetesen nem jelenti, hogy Kanizsán nem voltak nagyszerű kon­certek, kiváló dzsessz-zené- szek. Így például aligha kell bemutatni a dzsesszkedve- lőknek a lengyel Zbigniew Namyslowskit, a kiváló szakszofonost. Emlékezetes volt a krakkói' Laboratórium elnevezésű együttes játéka. A hazaiak közül a Szaikcsi La­katos—Babos duó játéka tet­szett. — Vasárnapi fellépésünk során mi egyik új szerzemé­nyünket, a Jubileum szvit című négytételes összefüggő művünket mutattuk be a 35 perces program során. A kö­zeljövőben a békéscsabai MÁV-kultúrházban terve­zünk hangversenyt, ahol szintén szerepel majd ez a szám műsorunkban. Egy héttel ezelőtt jelent meg magazinunkban, a fenti címmel egy vitaindító cikk. Az azóta érkezett levelek kö­zül most kettőből idézünk. Almási Julianna a követke­zőket írja: „Véleményem szerint nem szabad, hogy formálisak legyenek a szava­zások. Egyáltalán nem biz­tos ugyanis, hogy mindenki megkapja az új tagkönyvet. Az egyéni vállalások értéke­lésénél lehet a legjobban el­dönteni, hogy ki mennyit tett az akcióprogram sikeres végrehajtásáért. De azért nem szabad elhamarkodott véleményt alkotni valakiről. Lehet, hogy az illető KISZ- tag nem teljesítette mindazt, amit az év elején elvállalt, de pusztán e tény alapján még nem lehet automatiku­san kizárni az alapszervezet­ből. Lelkiismeretesen meg kell vizsgálni, hogy miért nem tett eleget vállalt köte­lezettségének? Lehetnek raj­ta kívül álló okok, s ha volt is néhány hibája, adjuk meg a lehetőséget ezek kijavítá­sára. Persze, ha soha egy taggyűlésen sem jelent meg, semmit nem csinált, s a kérésekre csak a vállát hú­zogatja, akkor nincs helye a KISZ-ben.” Kocsis Lászlónak a követ­kező a véleménye: „A témát jómagam is időszerűnek tar­tom. Azzal kezdem, hogy nem értek egyet azokkal, akik az értékelést formális­nak tartják, és azokkal sem, akik a követelményekről azt vélik: túl alacsony a mérce. Véleményem szerint az ér­tékelő taggyűlés eleve nem lehet formális, ha azt év közben a közösségben folya­matos értékelés előzi meg. Vagyis, ha a tagság és a ve­zetőség munkáját az egyéni és közösségi vállalások alap­ján minden egyes akció után minősítik, akkor a mozgalmi év végén már „naprakész” a számadás. Ez a rendszeres, az egész mozgalmi évben tartó értékelés reális alapot ad az év végi összegzéshez. A továbbiakban azoknak szeretnék válaszolni, akik szívesen tovább szigorítanák az alapszervezetek értékelési normáját. Ügy gondolom, hogy — miután minden alapszervezetben többféle típusú fiatal tevékenykedik, a működő és a tartalékaktí­vától a passzívig — ezt min­denképpen figyelembe kell venni. Lehet, hogy a legak­tívabbak számára nem je­lent túl nehéz feladatot. Vé­gül mindenkit egész évi munkája alapján, és önma­gához mérten értékeljünk!” A témával kapcsolatosan várjuk olvasóink további le­veleit. MHMVHV Ö, miszter alkohol — Borzasztóak ezek a mai fiatalok — bökött fejével a minap a megyeszékhely köz­pont jában egy illuminált ti­zenéves fiatalemberre isme­rősöm. — Csak isznak, ze­nélnek, csavarognak... — Ugyan apu, ti fiatal ko­rotokban semmivel sem vol­tatok különbek nálunk — tromfolt harmadikos szakkö­zépiskolás lánya. — Külön­ben is, kiktől látják? Valóban, iszákosak a mai fiatalok? Netán nemzedéki ellentétek ezek? — villant át bennem. Az elmúlt hét végén aztán néhány szórako­zóhelyet, discót látogattam meg. Próbáltam képet al­kotni: valójában hol, mát és mennyit isznak a mai fiata­lok? * * * A késő délutáni órákban a gyulai Hóvirág presszóban nincs nagy forgalom. Az asztalok mellett fiatalok ül­nek, kisebb hányaduk a ti­nédzser korosztályhoz tarto­zik. — Elég tekintélyes a sze­szesital-forgalmunk, ugyan­akkor az átlagosnál nálunk nagyobb az üdítőital-fogyasz­tás — mondja Gombkötő Istvánná üzletvezető-helyet­tes. — Igaz, előfordul, hogy néhányan ittasan érkeznek. Ilyen esetekben mit csinál­tunk? Szépen elmagyaráztuk nekik: menjenek haza, pi­henjék ki magukat. — A törzsvendégek egy része középiskolás, szabad idejük jelentős részét a presszóban töltik. Szeszes italt nem fogyasztanak, hi­szen nincs is nekik miből. Ha több zsebpénzük lenne? Biztosan kémének sört vagy rövid italt — szólal meg Góg Teréz felszolgáló. • * * Békéscsabán, a Csaba ét­teremben az esti órákban már nagy a nyüzsgés. A be­járat melletti asztalnál két IS év körüli fiú és két lány ül egy asztalnál, söröznek. Az egyik fiatalember a fe­jét lógatja, a másik a viho­gó lányokat szórakoztatja. — Gyakran isztok szeszes italt? — kérdezem tőlük. — Söprés öregfiú! — mor­dul rám a cingárabb —, mert különben... — s megemeli lányos öklét. Értek a szóból, s néhány asztallal odébb ülök le. — Mindig ilyen, ha iszik — áll meg mellettem az előbbi asztaltársaság egyik lány tagja, s a „lovag” bam­ba képpel, homályos tekin­tettel bámul maga jelé. — Gyakran fel önt? — Hétvégeken. Kimaradt a gimiből, most melózik. Van pénze, szombatonként együtt futunk, iszunk is, né­ha többet a kelleténél. * * * Gyulaváriban, a presszó­ban javában zajlik az élet. Diszkrét félhomály, a lemez­lovas legújabb számaira tán­colnak a tizen- és huszon­évesek. A terem közepéin pezsgőznek, a sarokban sö­röznék, tőlem jobbra egy társaság bort, a balra ülők kólát fogyasztanak. Egy-egy spicces vendég is akad, mint az a kislány, akit megszólí­tok. — Nem ittál sokat? — Kicsit becsíptem. Név­napot ünnepelünk... — Mit szálnak majd a szüleid ? — Arcára fagy a mosoly. — Az öregem kikloffolna, ha megtudná ... Talán isme­ri aput? Jaj, nehogy szól­jon neki... — Voltak olyan törzsven­dégeink, kikről előre tudtuk: mire vége a disc ónak, ők is részegek lesznek — mondja Blága Lajos üzletvezető. — Aztán taktikát változtattunk: nem engedjük he őket. — Feltétlenül kell a sze­szes ital a jókedvhez? — Erre már B. Nagy József le­mezlovas válaszol: — A kedvcsináló a jó ze­ne, a vidám hangulathoz nem feltétlenül szükséges az ital. * » * S befejezésül álljon itt né­hány statisztikai adat: nap­jainkban Magyarországon fogy a világon a legtöbb tö­mény szesz. A hazai szeszfo­gyasztást tekintve a „világ- ranglista élén” vagyunk, egy lakosra több mint 10 liter szeszes ital jut évente! Az alkoholisták száma megkö­zelíti a 200 ezret. E szomorú rekord láttán elgondolkozta­tó: nem lenne jobb ezúttal a sereghajtók között lenni? Szekeres András Minisztorik A mozi előtt két kis srác támasztja a falat — és szív­ja komótosan cigarettáját. Ketten együtt se érik el a 20 évet. Nem állom meg, hogy oda ne szóljak nekik: „Nagyon korai még szívni!’’ Mire a nagyobb oldalba bö­ki a nála két-három évvel fiatalabb társát: „Ugye meg­mondtam, hogy nem váló még neked a bagó!’’ — .. .és mi új lakásba köl­tözködünk, meg jön az új autónk is. Csak tudnám, mi­ből fizeti majd ki az anyu! — újságolja Évike gondter­helt ábrázattal barátnőjének a „hazai híreket”. Miközben társaiktól félrehúzódva a Zsuzsi babát öltöztetik, meg- hányják-vetik az otthoni dol­gokat — elvégre már nagy- csoportosok. — Ne engedjék ki! — ki­áltja valaki az üzlet végé­ből, és ugyanebben a pilla­natban ugrik a kilincsért egy vézna fiatalember, de hárman is‘útját állják. „En­gedjenek, ne, ne, nem akar­tam, nem kell!” — kiáltja összefüggéstelenül, vad félel­mében, szinte magánkívül. Tudja, hogy bűnös: lopott az üzletben, és most a vezetőnő rendőrért telefonál. A bennrekedt vevők a zárt ajtóhoz húzódva figyelik a jelenetet. Egy elegáns fiatal nő válasz nélkül hagyja a mellette álló bácsi kérdését, és „semmi közöm ezekhez” tekintettel szemléli a pénz­tárosnő friss frizuráját. Egy korosabb hölgy indulattól vörösen szidja „ezeket a hu­ligánokat”. S ekkor a fiú új­ra menekülni próbál, vaktá­ban ide-oda rohan. — Majd adok én neked, te gazember! — kapja el a mel­lén a viseltes pulóvert egy idősebb férfi, s odébbtaszít­ja. Csillapítják. „Az kéne ne­ki, ha nem marad nyugton, úgy megverem, hogy boltba se megy többet ez a..— mondja ellentmondást nem tűrő hangon. Csend, majd egy néni meg­érinti a falhoz lapuló fiatal­ember karját: — Fiam, hogy tehetett ilyet, nem hiszem, hogy ne tudná magának megvenni azt a doboz cigarettát, vagy mit! Na, mindegy, most már viselni kell a következmé­nyeket! — A nagyhangú férfi le­sújtóan pillant a nénire. „Jól megverni azt a huli­gánt, azt kéne!” Látszik, na­gyon sajnálja, hogy nem „csaphatott jól oda". Az em­berek pedig— ahelyett, hogy biztatnák — lassan elhúzód­nak tőle. Nem érti miért... Divatosan és drágán öl- 1 tözött fiatal pár vásárol a kis szaküzletben. A feleség elegáns mozdulatokkal, ujj­heggyel válogat a fehérne­műk között. „Ezt is megve­szem! Fiam, hol vagy, nézd csak, tetszik ez neked?!” — lebegtet egy apró ruhadara­bot a vevők feje fölött a bolt közepén tébláboló férj felé. A férj csak egy pillan­tást vet a kis holmira, me­lyet egy rokokó hölgy kép­mása ékesít, és hevesen til­takozik. Közben a kijárat felé hátrál. Igaz is, kellemet­len meleg van az üzletben... —th

Next

/
Thumbnails
Contents