Békés Megyei Népújság, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1977. MÁJUS 1., VASÁRNAP Ára: 1,20 forint XXXII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Az ünnepek értelmét a hétköznapok adják irta: Frank Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Békés megyei pártbizottság első titkára ájus 1. a munka ünne­pe. Felszabadult or­szágunk dolgozói az el­ért sikereket ünnepük. A szocializmus győzelmes épí­tésének újabb és újabb ál­lomása számunkra május el­seje. Ünnepelünk, de az ün­nepek értelmét a hétközna­pok adják, ezért ezen a na­pon is a dolgos hétközna­pokról szólunk. Az V. ötéves terv céljai­nak elérésében döntő jelen­tőségű az 1977. évi gazdasá­gi feladatok teljesítése. A gazdasági növekedés üteme, az ipari és mezőgazdasági termelés, a nemzeti jövede­lem emelkedése a múlt év­ben a tervezettől elmaradt, ezért az idei gazdasági teen­dők sokasodtak. A megye ipari és me2;őgazdasági üze­mei ugyan valamivel jobban zárták a gazdasági évet, mint országosan, de a tervfelada­tokat — főként a mezőgaz­daságban és az élelmiszer- iparban — a megye sem tel­jesítette. A szövetkezetek fejlesztési alapja, biztonsági tartaléka csökkent. Az 1976. évi gazdasági fej­lődés ismeretében megálla­pítható, hogy az 1977. évi terv gazdaságpolitikai céljai, fő előirányzatai helyesek, megvalósíths.tók. Az ipari termelés tervezett színvona­la elérhető a kapacitások jobb kihasználásával, gyor­sabban növekvő termelé­kenységgel. A tavasz késé­se, az időjárás szeszélyessé­ge ellenére is korai még a mezőgazdaság ez évi elő­irányzatainak teljesítéséről lemondani. Az első negyedévről ren­delkezésre álló adatok bir­tokában természetesen nem lehet az egész esztendőre vo­natkozó következtetésekre jutni. Az viszont már most megállapítható, hogy a gaz­dálkodás előkészítése, bein­dítása kedvezőbb volt, mint a múlt évben. Az új eszten­dőre valamennyi jelentős gazdálkodó szerv rendelke­zett éves, a gazdaság egészé­re vonatkozó tervvel a me­gyében. A pártszervezetek cselekvési programban jelöl­ték meg a vállalatok, szö­vetkezetek kommunistáinak legfontosabb feladatait. A megye ipara összességé­ben a tervezettnek megfele­lő termelés-növekedést ért el az év első három hónapjá­ban. A termelés folyama­tossága biztosított volt, bár néhány területen a vártnál több nehézséget kellett elhá­rítani. A gépiparban az im­portanyag-ellátás, a textil­iparban az átmeneti igény­csökkenés fékezte a tervek teljesítését. Dinamikusan nőtt az üveg-, a nyomda-, a cipőipari termékek, a hús- és a baromfiipar termelése. Az idényjellegű üzemek a karbantartási munkákkal megfelelő ütemben készültek fel a feladatok teljesítésére. A rendkívül szokatlan idő­járás az ipar különböző ága­zatait ellentétesen érintette. Kedvezően hatott az építő­iparra, ugyanakkor nehézsé­geket okozott a konzerv- és tartósító iparban. Mindemel­lett a megye szocialista ipa­ra az év első negyedévében 6,8 százalékkal termelt töb­bet, mint a múlt év azonos időszakában. Ezen belül leg­dinamikusabban az élelmi­szeripar növelte — 11,8 szá­zalékkal — termelését, vi­szont a könnyűipar mind­össze 2,9 százalékkal termelt többet, mint 1976. első ne­gyedévében. A termelés nö­vekedése változatlan létszám mellett a munka termelé­kenységéből származott. Az említett időszakban meggyorsult az építőipar ter­melése is. A saját építési és szerelési munkák értéke 8— 10 százalékkal volt nagyobb, mint a múlt év azonos idő­szakában. A termelési elő­irányzatok mintegy 70 szá­zalékára — 10 százalékkal többre mint tavaly — már az elmúlt év elején szerző­désük volt. iszont most is gond, hogy az építési kapa­citás és az igény kö­zött nem csökkent a feszült­ség. Indokolt tehát nagyobb figyelmet fordítani a kapa­citások hatékonyabb kihasz­nálására, a beruházások elő­készítésének javítására. Az is fontos, hogy a vállalati fej­lesztési alapok többletei ne növeljék a beruházási fe­szültségeket. A mezőgazdasági üzemek tervei alapvetően összhang­ban vannak a népgazdasági terv előirányzataival, A gaz­daságok többet vetettek őszi kalászosokból, növelték a burgonya, cukorrépa, zöldség vetésterületét. A gabonák ál­lapota megfelelő, de a vi­szonylag nagy és hosszan tartó belvizek miatt károsod­tak. Keletkezett egy újabb probléma is, azáltal, hogy a nagyüzemek kukoricából számottevően kevesebbet, napraforgót, szóját is a ta­valyinál kisebb területen szándékoznak vetni. A nö­vekvő takarmányigények, az exporttervek teljesítése pe­dig azt követeli, hogy min­denütt teljesítsék az elő­irányzott kukorica vetéste­rületét. Erre lehetőséget nyújt a kipusztult őszi ve­tések kukoricával való pót­lása, valamint az, hogy az állatállomány szálastakar- mány-szükségletét ne a ve­tésterület jelentősebb növe­lésével — e területeken in­kább kukoricát vessenek —, hanem a hozamok emelésé­vel, a rét- és legelőgazdál­kodás gyarapításával egé­szítsék ki. örvendetes, hogy a nagyüzemek a legdinami­kusabb terület- és termésnö­vekedést a szántóföldi zöld­ségnél irányozták elő. Ez év­ben a termelőszövetkezetek több mint 16 ezer vagon zöldséggel számolnak. Bt U egélénkülőben van az állattenyésztési kedv. Ezt az is jelzi, hogy az V. ötéves terv első évében nem csökkent, ez év első há­rom hónapjában pedig 4 ezer 700-zal nőtt a szarvasmarha­állomány, ezen belül a tehe­nek száma 1 ezer 200-zal emelkedett. Kedvezően ala­kult a tejtermelés is, tavaly 7 százalékkal — 1 millió li­terrel — több tejet termel­tek a nagyüzemek, mint 1975-ben. Az év első negye­dében 16 százalékkal volt nagyobb a tejfelvásárlás mint tavaly ilyenkor. A ser­tések száma valamennyi szektorban több mint 1975- ben, s mint a múlt év első negyedévében. A dinamikát jól mutatja, hogy amíg 1975. végén a sertésállomány 746 ezer 800 volt, 1976-ban 829 ezer, addig ez év március végén számuk 913 ezer 800- ra növekedett, örvendetes, hogy a kocaállomány is szin­ten van, számuk meghaladja a 72 ezret. Sajnos a hízóser­tés-felvásárlás, valamint a szerződéskötések nem érik el a múlt év első negyedévé­nek szintjét. Vágómarhából, baromfiból, tojásból viszont nőtt a felvásárlás. Egyébként a megye szarvasmarha-, ser­tés- és baromfiállománya összességében és ágazaton­ként is a célkitűzéseknek megfelelően alakult, ami jó alapot ad az állattenyésztés területén előirányzott fel­adatok teljesítésének. A mezőgazdasági termelés növelése megalapozottnak látszik az anyagi-műszaki feltételek oldaláról is. Az év során tovább növekszik a traktor, arató-cséplő gép, te­hergépkocsi és pótkocsik be­szerzése. Javul az alkatrész- ellátás, nagyobbak a keres­kedelem készletei, és az ösz- szetétel is kedvezőbb, mint a korábbi években volt. A mű­trágya-felhasználás 21,5 szá­zalékkal növekszik, a nö­vényvédő szerek a tervezett mennyiségben állnak rendel­kezésre. Beruházásra több mint 1 milliárd forintot ter­veztek a gazdaságok. Ebből az idén további 173 traktort, 97 arató-cséplő gépet és szá­mos más, a mezőgazdasági termelést szolgáló eszközöket vásároltak a nagyüzemek. Kedvező, hogy ez évben 4 ezer szarvasmarha-, 7 ezer sertés és 6 ezer 600 juhférő- hely beruházása veszi kezde­tét. Erősödik és bővül a közöä és a háztáji kisegítő gazdasá­gok kapcsolata. A nagyüze­mek, a felvásárló szervek a korábbinál jobban segítik a kisgazdaságok termelését, termékeik értékesítését. Er­re mutat az is, hogy a kis­gazdaságok az év folyamán mintegy 3 ezer 800 hízómar­hát, 200 ezer vágósertést, s csaknem 3 ezer mázsa vágott baromfit értékesítenek a szö­vetkezeteken keresztül. Az idén 11 ezer vagon szemes abrak- és keveréktakar­mányt, 1500 vagon szálas ta­karmányt, 4 ezer vagon szal­mát, 2,5 millió darab napos baromfit, s több ezer te­nyészállatot biztosítanak a háztáji és kisegítő gazdasá­goknak. Mindemellett szük­séges az elért eredmények megszilárdítása, a nagyüze­mek és a háztáji gazdaságok kapcsolatának tartóssá téte­le, amely népgazdasági ér­dek és politikai feladat Is. Az év első negyedében a termeléssel összhangban, a múlt évinél gyorsabban nö­vekedtek a lakossági pénz­bevételek. A munkabérek 6 százalékkal emelkedtek a megyében. A vállalatok az 1976. évi eredmények után — az évközi kifizetésekkel együtt — növelték nyereség- részesedésüket. A mezőgaz­dasági termelésből szárma­zó pénzbevételek, a termelő­szövetkezeti dolgozók kere­sete is nőtt. Megélénkült a kiskereske­delmi forgalom, növekedésé­nek mértéke meghaladja a tervezettet. Az elmúlt évinél kedvezőbb az áruellátás, bár több termékből változatla­nul hiány van. De a törek­vés az, hogy az igényeket jobban kielégítsék, a növek­vő termeléssel összhangban az előirányzott életszínvonal­politikai célok megvalósulja­nak, a lakosság áruellátása kiegyensúlyozottabb legyen, s a fogyasztási árszínvonal a tervezett keretek között ma­radjon. A gazdasági fejlődés eddi­gi tapasztalatai kedvezőek. Ám a feladatok teljesítésé­nek jó része még hátra van, az első három hónap ered­ményei nem adhatnak ala­pot a megelégedésre. Most a figyelmet az éves terv vég­rehajtására kell összpontosí­tani. Az erőket pedig arra kell mozgósítani, hogy emel­kedjék a műszaki színvonal, fokozódjék a munka haté­konysága, realizálódjon az export-import az előirány­zott mértékben és megvaló­suljanak az életszínvonal nö­velésére kitűzött célok. Az szükséges, hogy tovább ja­vuljon az üzem- és munka- szervezés, állandósuljon az anyaggal, energiával, mun­kaerővel, pénzzel és idővel való takarékosság. Az szük­séges, hogy a soron levő me­zőgazdasági feladatok hala­déktalanul és jó minőségben, az üzemi tervek pedig a népgazdaság érdekeivel össz­hangban kerüljenek végre­hajtásra. A-háztáji és kise­gítő gazdaságok termelésé­nek szervezésére-és -segítésé­re az eddigieknél is nagyobb gondot kell fordítani. E zek tehát a legfonto­sabb teendőink. Le­gyen az új köntösben, de változatlan — csak ma­gasabb színvonalú — esz­mei-politikai tartalommal megjelenő megyei lap e gaz­dasági célok, feladatok meg­ismertetésének szószólója, a jó tapasztalatok terjesztője, az élenjárók népszerűsítője, az elmaradók serkentője. Az írás erejével támogassa azt a nagyszerű mozgalmat, amely a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójának tiszteletére ki­bontakozott megyeszerte is. Mutassa meg a Körösök vi­dékén élő munkások, szövet­kezeti parasztok, értelmisé­giek munkáját, eredményeit, azt a nemes küzdelmet, amellyel kiveszik részüket a fejlett szocialista társadalom építéséből. A rengő lomb virágban ég és készül a gyümölcsre, a nyílt utcára lép a nép, hogy végzetét betöltse, iramlanak a bogarak, friss jelszavak repülnek, s az aranyba vont ég alatt - mert beköszönt az ünnep, - a szabadság sétára megy, kit könny és vér teremtett. Kezénél fogva vezeti szép gyermekét, a rendet! Távirat Penzából Frank Ferenc elvtársnak, az MSZMP Békés megyei bizott­sága első titkárának, Klaukó Mátyás elvtársnak, a megyei tanács elnökének. Békéscsaba Kedves Barátaink! Forró szívélyességgel üdvözöljük Önöket, a megye minden kommunistáját és dolgozóját május 1., a nemzetközi szolida­ritás, a világ dolgozói internacionalista egységének ünne­pén. Ünnepélyesen megemlékezve május 1-ről, Penza megye dol­gozói üdvözlik a testvérmegyét, és kifejezik azt a meggyőző­désüket, hogy megbonthatatlan barátságunk tovább fog erő­södni. Békés megye minden kommunistájának és dolgozó­jának újabb sikereket kívánunk a szocialista építés felada­tainak teljesítésében, a békéért folytatott harcban, a nem­zetközi együttműködésben. Jermin, a területi pártbizottság első titkára, Dorosenko, a területi tanács elnöke Nemzetközi delegáció megyénkben Május 2-án, holnap 12 tagú nemzetközi szakszervezeti delegáció érkezik megyénkbe. A vendégek — akik részt vesznek Budapesten a május 1-i felvonuláson — Bulgáriá­ból, Mongóliából, Jordániá­ból, Kongóból, Togóból, Szí­riából, Chiléből érkeztek, és van köztük palesztin szak- szervezeti vezető is. A dele­gáció május 5-ig tartózkodik megyénkben, s ez idő alatt — Kitüntetett ifjúsági Az ifjúsági brigádmozga­lom legjobbjait, a gazdasági építőmunkában élenjáró fia­tal kollektívákat köszöntöt­ték, ünnepelték április 30-án, tegnap délelőtt az ifjúsági és úttörőházban. A KISZ Békés megyei bizottsága 1976-ban — immár ötödik alkalommal — hirdette meg az ifjúsági bri­gádverseny-mozgalmat, most már — új tervidőszakba lép­ve — Ifjúsági brigádok az V. ötéves terv teljesítéséért cím­mel. A versenyre az elmúlt évben megyénkben 297 brigád nevezett be. Lovas Juliannának, a KISZ megyei bizottság tagjának, az Orosházi Üveggyár KISZ-tit- kárának értékelő, köszöntő az SZMT szervezésében — el­látogat a Békéscsabai Kötött­árugyárba, a gyulai SZOT- üdülőbe, a Mezőhegyesi Ál­lami Gazdaságba, a kondorosi Egyesült Tsz-be, a Szarvasi Állami Gazdaságba és az óvónőképzőbe. Tanulmányoz­zák az üzemek, intézmények gazdasági, szakszervezeti munkáját, különös tekintettel az üzemi demokráciára. brigádok beszéde után Duna Mihály, a KISZ megyei bizottságának titkára adta át a Kiváló Ifjú­sági Brigád címet és vándor­zászlót a Békés megyei Álla­mi Építőipari Vállalat Ság- vári Endré lakatos ifjúsági szocialista brigádjának, a Körösvidéki Vízügyi Igazga­tóság gyulai szocialista bri­gádjának és a Volán 8. sz. Vállalat Jedlik Ányos ifjú­sági szocialista brigádjának. Az Élenjáró Ifjúsági Brigád címet tíz kollektíva nyerte el. A vándorzászlók, oklevelek és jutalmak átadása után, az MSZMP Békés megyei bizott­sága nevében Baukó Mihály osztályvezető köszöntötte a fiatalokat. Éljen május elseje, a munkásosztály nemzetközi seregszemléje!

Next

/
Thumbnails
Contents