Békés Megyei Népújság, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-01 / 101. szám

1977. május 1., vasárnap NÉPÚJSÁG TELEX MOSZKVA Moszkva ünnepi külsőt öl­tött, s a 8 milliós szovjet fő­város lakosai jó hangulatban köszöntik május 1-ét, a mun­kásosztály nemzetközi ünne­pét. Az ünnepvárás jó hangu­latára minden okuk megván a szovjet embereknek. Az idei első negyedéves terv túltelje­sítése, a jó ütemben folyó ta­vaszi mezőgazdasági munkák részei az ünnepi mérlegnek. A szombat reggeli lapok közlik az SZKP Központi Bi­zottságának, a Szovjetunió Minisztertanácsának, és a Szovjet Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsának az április 16-i kommunista szombat résztvevőihez szóló elismerő üzenetét. A közlemény hírül adja, hogy a szovjet ipar ezen a társadalmi munkanapon 769 millió rubel értéket ter­melt. LUANDA Egyhetes, Jugoszláviában és Lengyelországban tett hi­vatalos látogatása befejezté­vel, pénteken visszaérkezett Luandába Agostinho Neto, az Angolai Népi Köztársaság el­nöke. Útközben rövid időre megállt Tripoliban, ahol ki- lencvenperces tanácskozást folytatott Kadhafi líbiai el­nökkel. STAVANGER Stavanger közelében, az Ekofisk olajkutaktól né­hány kilométerre, a tengerbe zuhant a norvég légierő egyik helikoptere. Utasai, a légierő három tisztje, életüket vesz­tették. A szerencsétlenség oka nem ismeretes. A hadsereg szóvivője közölte: a helikop­ter útjának, s annak, hogy szerencsétlenül járt, semmi köze az északi-tengeri fúróto­rony kitöréséhez. GENF Genfben szombaton haj­nalban zárótanácskozással befejeződött az EGB (Euró­pai Gazdasági Bizottság) 32. ülésszaka, amely korábban fontos határozatokat fogadott el. A résztvevő államok kép­viselői a/ Szovjetunió javas­latára elhatározták azt, hogy rendezzenek összeurópai kongresszust a környezetvé­delemről. Az EGB jövő évi ülésszakán döntenek a talál­kozó időpontjáról. Az ülésszakon elfogadott határozat általános részében az európai országok kifeje­zésre juttatták: üdvözlik azt a fejlődést, amelyet a hel­sinki záróokmány ajánlásai­nak teljesítésére gazdasági téren az országok megvalósí­tottak. Felhívták a figyelmet a belgrádi tanácskozás fon­tosságára, s felhatalmazták az EGB főtitkárát arra, hogy adjon tájékoztatást Európa gazdasági helyzetéről, keres­kedelmi-gazdasági együttmű­ködésének fejlődéséről és kérdéseiről a belgrádi kon­ferenciának. NEW YORK Thomas Boya, Benin nagy­követe látja el vasárnaptól egy hónapig az ENSZ Bizton­sági Tanácsának soros elnöki tisztét. Mint ismeretes, az el­nökök a 15 tagország angol abc-sorrendjében váltják egy­mást a testület élén. SANTIAGO Bomba robbant pénteken Santiago de Chilében, az igazságügyi palota épületé­ben. A pokolgépet ismeretlen tettesek a palota egyik hom­lokzati ablakpárkányán he­lyezték el. A robbanás csak anyagi károkat okozott; sze­mélyi sérülés nem történt. WASHINGTON Helmut Schmidt nyugatné­met kancellár az amerikai te­levíziónak adott nyilatkozatá- tában éles hangon elutasította azt, hogy a Carter-kormány beavatkozzék az NSZK atom­ipari exportjának ügyeibe. Schmidt a pénteken este közvetített félórás tévé-inter­júban hűvösen és egyértel­műen utasította vissza azt a washingtoni igényt, hogy az NSZK ne szállítsa le Brazí­liának a korábban megren­delt energiatermelő atom­reaktorokat. A Garter-kor- mány azzal ellenzi az ügyle­tet, hogy a berendezések nuk­leáris fegyver előállítására is alkalmasak. KEZÜNKBEN II SORSUNK Kommentátorunké, Pálfy lózselé a sző H hét három kérdése Franciaország életét újabb sztrájkok bénították meg a héten: a vasutasoktól a sze­metesekig sok szakma mun­kásai hagyták abba a mun­kát. Ez a sztrájksorozat elő­zetes válasz volt az új Bar- re-tervre, amely a parla­mentben is csak nehezen ment keresztül. Valóban kor­mányválság van kialakuló­ban? Tulajdonképpen már az új indiai kormány megalakulá­sakor felvetődött, most pe­dig Gromiko szovjet külügy­miniszter új-delhi látoga­tása nyomán még indokol­tabbá vált a kérdés: hogyan alakulnak a jövőben a szov­jet—indiai kapcsolatok? A héten hoztak ítéletet a nyugatnémet bírák a Baader —Meinhof-csoport ügyében. Ugyanakkor sűrűsödnek a terrorcselekmények az NSZK-ban, különösképpen pedig Olaszországban. Mi a politikai háttere napjaink terrorizmusának? KORMÁNYVÁLSÁG PÁRIZSBAN? Giscard d’Estaing köztár­sasági elnök uralmát, Ray­mond Barre kormányának fennmaradását már nem csu­pán balról fenyegetik ellen­zéki erők. Jacques Chirac- nak, az újdonsült párizsi polgármesternek, egykori miniszterelnöknek, a gaulle- ista RPR vezérének alig tit­kolt terve, hogy Giscard d’Estaing helyére kerüljön, s ő mentse meg a francia tő­kés rendet az egyesült bal­oldal rohamaitól. A héten is így járt el: amikor Ray­mond Barre új programját a nemzetgyűlésben szavazásra bocsátották, Chirac hívei előbb nem akarták elfogad­ni, csak az utolsó pillanat­ban, heves vita után szavaz­tak bizalmat a kormányfő­nek és elképzeléseinek. Barre ki is fakadt: „Vagy megvan a bizalom, vagy nincs! A bizalmat nem le­het szeletenként megadni...” Giscard d’Estaing egy tévé­nyilatkozatban elismerte a helyzet súlyosságát; mégis kijelentette, hogy Barre kor­mánya a helyén marad, mert a gaulle-istá (alkotmány sze­rint csak akkor bukhatna meg, ha a nemzetgyűlés ab­szolút többsége ellene foglal­na állást, ez pedig a parla­ment mai összetételében el­képzelhetetlen. Természetesen meg is gon­dolják a gaulle-isták, hogy „kollektív öngyilkosságot” kövessenek el a kormány megbuktatásával. Hiszen olyan a gazdasági és szo­ciális helyzet, hogy a válasz­tók többsége, ha most kelle­ne az urnákhoz járulnia, a baloldal jelöltjeire adná vok- sát. A héten akkora sztrájk volt, amilyenre évek óta nem került sor: nem volt villany­áram, nem közlekedtek a vo­natok és a metró, sok gyár­ban leálltak a gépek, a hi­vatalokban is szünetelt a munka. Ez volt a népi válasz a Barre-kormány stabilizá­ciós tervére, amelyről általá­nos a vélemény: képtelen megfékezni az inflációt és nem vet véget a munkanél­küliségnek. HOGYAN ALAKULNAK A SZOVJET—INDIAI KAPCSOLATOK? Az indiai választások meg­lepő eredménye: a kongresz- szus párt súlyos veresége. Indira Gandhi asszony buká­sa után olyan vélemények hangzottak el, hogy Deszai kormánya jobbra és Amerika felé „nyit” majd. Ilyen hely­zetben különös figyelmet kel­tett, hogy Új-Delhibe láto­gatott Andrej Gromiko szov­jet külügyminiszter. Vadzs- pajival, az új indiai külügy­miniszterrel folytatott esz­mecseréje idején áttekintette a két ország kapcsolatait. Mint a szovjet sajtó rámu­tatott: „A szovjet—indiai kapcsolatokban nemcsak a múlt eredményes, hanem ezek a kapcsolatok nagy jövő előtt is állnak.” Gromiko és vendéglátója megerősítette: a szovjet—indiai barátsági és együttműködési szerződés alapján kívánják továbbfej­leszteni a két nép barátsá­gának szálait. A külügymi­niszteri tárgyalásokkal egy időben két új megállapodás aláírására került sor: a gaz­dasági és műszaki együttmű­ködésről, továbbá a hírköz­lésben való együttműködés­ről. Ugyancsak ez alkalom­mal született meg szerződés egyes áruk ez évi kölcsönös szállításáról. Nemcsak proto­kolláris eseménynek számít, hogy Deszai, az új kormány­fő fogadta a szovjet vendé­get. A szovjet sajtó megálla­pította, hogy az imperialista körök számításai nem váltak be, a szovjet—indiai viszony­ban nem következett be az az elhidegülés, amelyet az indiai belpolitikai változások után a két nép közötti ba­rátság ellenzői vártak. MI A POLITIKAI HATTERE NAPJAINK TERRORIZMUSÁNAK?- Golyókat röpítenek ügyé­szek és ügyvédek fejébe, el­rabolnak minisztert és egye­temi tanárt, autógyári vezér- igazgatót és politikust — a terrorcselekmények listája napjainkban egyre bővül. A terror mindenképp elítélen­dő, de észre» kell venni, hogy a becsületes, az eseményeket azonban csak felszínesen fi­gyelemmel kísérő embereket bizonyos sötét erők a maguk sötét politikai céljaira akar­ják kihasználni a terroriz­mus elmarasztalása révén. Az olasz példák között akad egészen egyértelmű is. Golyóktól találva holtan esik össze a torinói ügyvédi ka­mara elnöke. Utána csöng a telefon egy szerkesztőségben, feljegyzik az ismeretlen tele­fonáló szavait: „A vörös bri­gádok vállalják a felelőssé­get. ..” A nyárspolgár ,meg- riasztására elég a jelző: „vö­rös”. .. Valójában olyan szélsőséges csoportokról van szó, amelyek az antikommu- nizmus céljainak szolgálatá­ban igyekeznek zavart kelte­ni, próbálják riogatni a kis­embert. A polgári, jobboldali kor­mányok rendszerint a ma­guk javára akarják és tud­ják felhasználni, hogy ők tűnhetnek a kispolgár szemé­ben „a törvény és a rend” védelmezőinek. Ezért szigo­rítja a nyomozói, rendőri te­vékenységét a nyugatnémet kormány. Az olasz -válság mélyebb. Ott már nem tudja a kereszténydemokrata ki­sebbségi kormány a maga ja­vára kisajátítani „a törvény és a rend” fogalmát: vala­mennyi demokratikus párt együtt sürgeti, hogy fogják le a gyilkosok kezét. HÍREK HÍREK HÍREK Ma: A munka ünnepe A Nap kél 4.28 — nyugszik 18.56 órakor A Hold kél 16.28 — nyugszik 3.12 órakor Holnap: Zsigmond napja A Nap kél 4.26 — nyugszik 18.57 órakor A Hold kél 17.46 — nyugszik 3.45 órakor ÉVFORDULÓ Húsz évvel ezelőtt, 1957- ben alapították Budapesten a Nemzeti Galériát. A Nemzeti Galéria nemré­giben méltó környezetbe, a budai Várpalotába került, ahol példátlanul gazdag anyaga a közönség számára is jóval inkább hozzáférhető, mint amilyen a Kúria épüle­tében volt. * * * Hetvenöt évvel ezelőtt, 1902. május 2-án született Mezőszilason és 32 éves ko­rában, 1934-ben esett a Hor­thy fasiszta rendőrség ke­gyetlen vallatási módszerei­nek áldozatául Hoffmann Ot­tó, a magyar kommunista mozgalom kiemelkedő har­cosa. — AZ ÜTTÖRÖSZÖVETSÉG Békés megyei elnöksége má­jus 3-án délelőtt Szeghalmon ülést tart. A napirend szerint beszámoló hangzik el arról, hogy a szeghalmi járásban miként hajtották végre az 1976—77-es úttörőév felada­tait, majd a csapatvezető- és ifivezető-képző tábor prog­ramját tárgyalja meg az el­nökség. — SZEGHALOMBAN a Köz- alkalmazottak Szakszervezete nagyközségi bizottságának ülésén Zsombok János vb-tit- kár beszámolt a tagság szak­mai és politikai képzésének tapasztalatairól és a további feladatokról. Tervezik egy fo­tószakkör indítását, ezt is megvitatták. Napos idő Várható időjárás ma estig: Jobbára kevés felhő, száraz idő, de főként a Dunántúl fe­lett időnként megnövekvő felhőzet, elszórtan zivatarral. Általában élénk, időnként erős déli szél. A várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmér­séklet: 9—14, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasár­nap: 24-29 fok között. (MTI) — AZ ÉPlTÖ-, Fa- és Építő­anyagipari Dolgozók Szak- szervezetének megyei bizott­sága ünnepségen adta át a Szakszervezeti Munkáért ki­tüntetés arany fokozatát Csa- tordai Istvánnénak, a tégla- és cserépipari vállalat, Rajki Jánosnak, az Orosházi Üveg­gyár dolgozójának. Ezüst fo­kozatban részesült Laczkó Já- nosné, a megyei bizottság munkatársa és Fodor István, a Békés megyei Állami Épí­tőipari Vállalat dolgozója. A Szakszervezeti Munkáért oklevelet pedig 19 aktivista kapta meg. Harmadszor is a szeghalmi sütők Május 30-án ünnepi han­gulat volt a Békés megyei Tanács 2. sz. Sütőipari Válla­latának tanácskozótermében. Demcsák Mihály igazgató adta át a vállalatnál működő szocialista brigádoknak az el­múlt évi eredményes brigád­munka elismerését. A vállalatnál aktívan mű­ködő 20 brigád közül a szeg­halmi 11. számú üzem Tye- reskova Szocialista Brigádja harmadszor nyerte el az aranykoszorús kitüntetést. A termelőmunka mellett a bri­gád negyedik helyezést értei a megyei közművelődési ve­télkedőn és Szeghalom nagy­község építéséhez, szépítésé­hez 35 ezer forint értékű tár­sadalmi munkával járult hozzá. — A SPORTFOGADÁSI ÉS Lottó Igazgatóság közlése szerint a 17. játékhéten ötta- lálatos szelvény nem volt. Négy találatot 69 fogadó ért el, nyereményük egyenként 102 102 forint. Három talála­tot 8042 fogadó ért el, 438 fo­rint a nyeremény. A kéttalá- latosok száma 252 644 darab, ezekre egyenként 17 forintot fizetnek. A közölt adatok tá­jékoztató jellegűek és a nye­remények a nyereményilleték levonása után értendők. LUPZÚRTfl Kádár Jánost Lenin Békedíjjal tüntették ki Nemzetközi Lenin Békedíj­jal tüntették ki Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkárát. A Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa által alapított, a világbéke megszilárdításáért folytatott küzdelem legkiemelkedőbb képviselőinek adományozott kitüntetés odaítéléséről szóló hírt szombaton este jelentet­ték be Moszkvában. (MTI) Lázár György hétfőn Norvégiába utazik Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke Odvar Nordli norvég miniszterelnök meg­hívására május 2-án hivata­los látogatásra Norvégiába utazik. Felvonták az állami zászlót Május 1-e, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére szombat délután a Parlament előtti Kossuth téren' katonai tiszte­letadás közepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi fel- szabadulási emlékműnél. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents