Békés Megyei Népújság, 1977. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-11 / 8. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! 1977. JANUÁR 11., KEDD Ära: 1,— forint XXXII. ÉVFOLYAM, 8. SZA'l MA: A KÖR LEZÁRULT, DE VAN KIÜT (3. oldal) AMERRE ÉN JÁROK. (4. oldal) MÉG NEM KÉSŐ (3. oldal) A húszéves jubileum jegyében Ünnepélyes munkásőr-egységgyűlés Békéscsabán és Mezőkovácsházán A fennállásánakt20 éves jubileumát ünneplő munkásőrség ezek. ben a hetekben ünnepélyes egységgyűléseket rendez. Megyénkben az első ilyen eseményekre január 8-án déMtán Békéscsabán és Me- zökovácsházán került sor. * A békéscsabai városi Kulich Gyula munkásőrzászlóalj az ál­lománygyűlés előtt megkoszo­rúzta a Szabadság téri Lenin- szobrot. majd az ifjúsági és út­törőházban tartotta meg rendez­vényét. A Himnusz elhangzása után Valentinyi Mihály zászló- aljparancsnok ismertette a mun­kásőrség országos parancsnoká­nak díszparanésát. Elnöki meg­nyitót Sasala János, az MSZMP városi bizottságának titkára mondott, .s Valentinyi Mihály megemlékező beszédében felele. venítette az elmúlt húsz év tör­ténetét. Ezután átadták a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát Takács Istvánnak, bronz fokozatát pedig Molnár Józsefnének. Többen Szolgálati Érdemérmet, illetve jelvényt kaotak 20, 15. 10 és 5 éves ered­ményes munkájuk elismerése­ként, majd a szocialista verseny- . ben kimagaslóan tevékenykedő Budapestre érkezett Zija Nurijev A magyai; kormány meghívá­sára hétfőn Budapestre érkezett Zija Nurijevics Nurijev, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese. A Ferihegyi repülőtéren Ha­vasi Ferenc miniszterelnök-he­lyettes és dr. Romany Pál me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter fogadta. Ott volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A parlamentben megkezdőd­tek Havasi Ferenc és Zija Nu-' rijev miniszterelnök-helyettes megbeszélései. A szovjet vendég — Havasi' Ferenc társaságaiban — látogatást tett a Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Minisz­tériumban, alhol dr. Romány Pál miniszter fogadta. A baráti, szívélyes hangú megbeszélésen részt vett V. J. Pavlov nagykö­vet is. (MTI) Tanácskozik a Magyar Film­es Tévéművészek Szövetségének V. közgyűlése A Magyar Film. és Tévémű­vészek Szövetségének elnöksé­ge összehívta hétfőre a Fészek Művészklub nagytermében a szövetség V. közgyűlését. A ta­nácskozáson Fábri Zoltán, a szö­vetség elnöke köszöntötte a meg. jelem, vendégeket, meghívottakat. Elmondta a többi között, hogy a színművészet helyzetét elemző tanulmány készült a szövetség gondozásában, amely behatóan foglalkozik a színészkérdéssel. A megvár film- és tévémű­vészek-közgyűlése Kovács And­rásnak, a szövetség ügyvezető főtitkárának beszámolójával folytatódott, aki a magyar film ►Iműlt években! fejlődésével, íjroblémáival foglalkozott. (MTI) kollektívák és személyek elisme­résére került sor. Valamennyi tényleges és tartalékos állomás nyúlj alapító munkásőrnek a tes­tűiéi megalakulását szimbolizá­ló emlékplakettet — Kiss Nagy András Kossuth-díjas művész alkotását — adományozták. Az egységgyűlés résztvevőit köszöntötték a párt-, állami, tár­sadalmi és tömegszervezetek, a társ fegyveres erők képviselői, s ott volt Puskás Mihályné Kulich Jolán, a zászlóalj névadójának testvére, Szabó László szakcso­portvezető a Munkásőrség Or­szágos Parancsnokság képvisele­tében, valamint Araczki János, a békéscsabai Városi Tanácsel­nöke. Dr. Fekete Antal, az MSZMP városi bizottságának el. só titká|’a elismerését fejezte ki a kitüntetetteknek, a IX-es is­kola úttörő munkásőrei pedig vörös nyakkendővel köszöntöt­ték a leszerelőket, majd esküt tettek az új munkásőrök. Az ün­nepélyes fegyverátadást követő­en Tóth Pál megyei parancsnok üdvözölte az egységet. A hozzá­szólások után elnöki zárszó kö­vetkezett. s az Internacionálé hangjaival ért véget az ünnepé­lyes egység-gyűlés. Mezőkovácsházán a munkás- őrzászlóalj megkoszorúzta a szovjet hősök emlékművét, majd a művelődési központban emlé­keztek meg a jubileumról. Az egységgyűlésen felszólalt Csaba János, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Szabó István, az MSZMP járási bizottságának el­ső titkára, Csulik Mihály, a já­rási hivatal , vezetője, Zsóíér László, az MSZMP nagyközségi bizottságának első titkára. Az egységgyűlésen — amelynek el­nöke dr. Grestyák Gizella, a já­rási pártbizottság titkára volt — megjelentek a járás és a nagy­község társadalmi és tömegszer, vezeteinek, gazdaságainak kép­viselői. s a munkásőrök család­tagjai. A díszparancs elhangzá­sát követően Balogh Alpár László egységparancsnok emlé­kezett meg az elmúlt 20 évről, és beszélt a jövő feladatairól. A mezőkovácsházi rendezvényen is számos kitüntetést adtak át az alapító tagoknak és a hosszú ide­je eredményesen tevékenykedő munkásőröknek. A Haza Szolgá­latáért Érdemérem ezüst fokoza­tával Csete Jánost tüntették ki. A jelenlevőket az úttörők for­radalmi dalokkal köszöntötték. Legközelebb janliár 15-én Bé­késen és Orosházán rendezik meg a tnunkásőrök ünnepélyes egységgyűlését. Dinamikus növekedés, megalapozott tervek Gyors ütemben fejlődnek Békés megye ipari szövetkezetei Békés megye ipari szövetkeze­teiben az 1976-os tervek elkészí­tésénél a szolgáltató tevékeny­ség növelését, a tőkés export fo­kozását, a fogyasztói árualapok bővítését, a takarékosságot és a termelési szerkezet javítását te­kintették a legfőbb feladat­nak. Most már elmondhatjuk, hogy a célkitűzéseket sikerült teljesíteni, sőt túlteljesíteni. A KISZÖV irányítása alá tar­tozó szövetkezetek mintegy 20 millió forinttal teljesítettek többet a tervezettnél. Az End- rödi Cipész Szövetkezet, pél­dául már december 10-én le­gyártotta az egymilliomodik pár női cipőt, s ezzel teljesítet­te 1976-os feladatát. Az év hátralevő időszakában terven felül mintegy 60 ezer pár cipő került le a futószalagokról. Hasonlóan jól dolgozott a megye legtöbb ipari szövetkezete. A ter­melés a szocialista ipar ütemét is meghaladó mértékű, 12,5 szá­zalék volt. Nagy pozitívuma en­nek a fejlődésnek, hogy a ter­melésnövekedés kizárólag a ter­melékenység emelkedéséből jött létre, ugyanis a foglalkoztatási színvonal valamelyest csökkent a szövetkezetekben. vwvwvwvwvwwvvw\vwvvv\v\wv»wvwvvw\v»vvwvwwvw» v»\ wwwww\wv»wwv\ww\ müve * Uj autóbuszok Békéscsaba közlekedésében Tegnap, hétfőn délelőtt Bé­késcsabán. a megyeszékhely párt. és állami vezetőinek jelen­létében ünnepélyesen átadták a városnak azt a 12 panorámás Ikarus autóbuszt, mely a helyi közlekedést javítja majd. Mától a megyeszékhely valamennyi he­lyi járatán a 200-as családhoz tartozó autóbuszokkal bonyolít­ják le a buszforgalmat. Az új járművek a legforgalmasabb út­vonalakon szállítják majd az uta­sokat. Minden bizonnyal meg­gyorsul a forgalom, mert a 3-4 ajtós járműveken az utasáram­lat megnövekszik, a járatokon a zsúfoltság pedig csökken, így ké­nyelmesebben utazhat naponta •a megyeszékhely 30-32 ezer la­kosa. Fotó: Demény A tegnap átadott 12 autóbuszt a 3-as számú Volán Vállalat sa­ját fejlesztési alapjából vásárol­ta, 14 millió forintért. Az V. öt­éves terv végéig még 170 mil­lió forintot fordít a Volán a sze­mélyszállítás korszerűsítésére, s a tervek szerint 1980-ig újabb 152 panoráma autóbuszt vásá­rolnak és helyeznek üzembe. A tervnek megfelelően ala­kult lakossági szolgáltatások mennyisége és színvonala. A Békéscsabai Generál Szolgál­tató Szövetkezet után létrejött Orosházán is egy csak szolgál­tatással foglalkozó szövetkezet. A Lakatosipari Szövetkezet et­től az évtől kezdve csak a lakos- - sági igények kielégítésével fog­lalkozik. Az építőipari termelés összvo- lumene is megfelelt a tervezett szintnek, az építőipar mintegy 240 millió forint értékű munkát produkált 1976-ban. A termelő tevékenységet foly­tató szövetkezetek áltálában tel­jesítették tervüket, az értékesí­tésekben azonban kisebb arány- eltolódás volt. A belkereskedel­mi forgalom nagyobb volt a ter­vezettnél, az export viszont el­maradt. Ennek az a magyaráza­ta, hogy az exportszerződéseket általában az év. második felében sikerült csak megkötni, így ezek egy részének teljesítése 1977. el­ső negyedévére húzódik át. Nö­vekedett viszont — a bázishoz képest — a tőkés export. Összességében tehát jól zá­rult az ipari szövetkezetekben az elmúlt gazdasági év és ez megfelelő alapot adott arra, hogy az idén a termelés üte­me nagyobb legyen az 1976-os évinél és uíeghaladja az V. ötéves terv átlagos fejlődési ütemét is. KI- SZÖV-szinten 12-13 százalékkal nő a termelés, ezen belül az iparban 13-14 százalékkal. Az ipar átlagát meghaladó növeke­dést terveztek a szövetkezetek a gépiparban, ahol a termékek iránti piaci igények ezt indokolt­tá teszik. A könnyűipari ágazat termelésnövekedése a múlt évi­vel azonos szintű, mintegy 12-13 százalékos lesz, az építőipar 8-D százalékkal, a szolgáltatóipar 7-3 százalékkal termel többet. A megye ipari szövetkezetei tehát dinamikusan növelik ter­melésüket és ehhez adottak a fel­tételek. Az idei évben mintegy 140—150 millió forint értékű, ál­lóeszköz-fejlesztés valósul meg. A beruházások pénzügyi forrá­sé/ és a kivitelezői kapacitás biztosított. Mintegy 135 millió forint az exportárualapot bővítő fej­lesztések értéke és ezek gyors befejezése biztosítékot nyújt az export fokozására. Tovább javítják a gazdálko­dás jövedelmezőségét is a szö­vetkezetekben. A tervezett ter­melésnél nagyobb mértékű, 14- 15 százalékos nyereségnöveke­dési terveztek. Ennek érdekében hathatós intézkedéseket kell ten­niük a költségek csökkentésére és a gyártott termékek önköltsé­gének jelentős mérséklésére. Az 1977-es gazdaságpolitikai célki­tűzések feszítettebb munkát kö­vetelnek, mert a fejlődés csak a termelékenység növelésével old­ható meg. Minden szövetkezeti tagnak össze kell fognia azért, hogy az 1977-es feladatokon túl sikeresen teljesítsék megyénk ipari szövetkezetei az V. ötéves tervet. L L.

Next

/
Thumbnails
Contents