Békés Megyei Népújság, 1976. november (31. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-28 / 282. szám

K atalin az esti tenniva­lókat végezte a ház körül. Bekattintotta. a lakatot a kamraajtón, az utcaajtót beriglizte, a kul­csot kétszer ráfordította, az­tán kivette és az ajtó köze­pére vert szögre akasztot­ta. Felment a gangra, on­nan a konyhába, bezárta a konyhaajtót is. Tálcára po­harat, vízzel telt kancsót tett és bevitte a szobába. Papucsba bújt és elővette kézimunkáját. A pozdorja- kályha jólesően átmelegí­tette a szobát. Mozdult, hogy föltegye a mosdóvizes fazekat, de meggondolta — ráér. — ma úgyis sokáig fennmarad, hagy haladjon a párna. Az MNDSZ irodá­jának szánta — búcsúzóul — iskolára javasolták Délután Kertész Pistáék háza felé járt. A régi ház a tél végi, bágyadt napsütés­ben, idegen gazdával — fel- szaggatta elnyomott bána­tát. Talán éppen ez az ide- genség, ez az elvarázsoltság kavarta úgy fel. Az embe­rek jöttek-mentek a ház kósza hír járta, hogy el­esett. A húga, Magdus, mi­kor bevonták a női szabó iparengedélyét, Pestre ment dolgozni. Később a nyilasok lőtték agyon a bécsi ország­úton. Szökni próbált a transzportból. Kertész Béla így kettes­ben maradt feleségével a házban. Vilma néni jó asz- szony volt, de mindig bá­natos, mint aki valami rosz- szat érez. Béla bácsi — épp az ellentéte. Állandóan bi­zakodó. Pedig a sorsa nem volt könnyű, hisz rokkan­tán jött meg az első hábo­rúból, aztán a harmincas években tönkrement. A csőd után felesége bátyja segítette őket egy jóval ki­sebb üzlethez, s éltek egyik napról a másikra. Katalin abbahagyta a hímzést és feltette a mos­dóvizet melegedni, majd válogatta a színes fonalakat a kalocsai virágmintához. Gondolatai közben, vissza­tértek a té-es időkre, ami­kor Kertészék boltját be­Füstös téli dal Sarusi Mihály füstöl a kémény, tálelö szele fújja, hol balra, hol jobb­ra, már össze és vissza, körbe, szerte, néz egy házra, néz másikra, mind tetszik, mindbe beömölne, mindet magáévá tenné, a körbe-házakat, a szerte-lányokat, csak egy kis-kéményt, egy szomszéd-tetőt, egy szép fe­kete fejet kerül, egy szép fekete szemet kerül, s mig a többi füsttel játszadozik, félszemmel, vagy tán mind­kettővel azt a kedves-mellűt figyeli, mikor dől össze, vagy mikor simul hozzá. Élnek; valahányszor összcszo- rul a szíveim, valahányszor a földszagú, tavaszt sejtető, alko­nyati szél távoli .kutyaugatást hoz az állomás felől. Varga Virág: Becsületből jobb mint kitűnő Amikor a négy tagból ál­ló bizottság belépett, Béla bácsi éppen kihúzta a kasz- szafiókot. — A Magyar Állam nevé­ben — kezdte a Vezető — lefoglalom és lepecsételem e jogtalanul szerzett va­gyont. Büntetőjogi felelős­sége tudatában készítette a leltárt? — fordult Kertész­hez. — Hogyne, uraim, min­den kész, csak az utolsó té­telt kell még beírnom: 30 pengő papírban és 15 pengő apróban. A jegyző és kísérete ámulva nézte a rokkant embert, aki bal , kézzel, nagy űggyel-bajjal írta fel a lila tintával készült lel­tár utolsó tételeként a kasz- szában hagyott pénzt — Pénzről a rendelet nem tesz említést. Mit akadá­lyozza a dolgunkat! Húzza ki és írja alá a feltárt a mai nappal. — Pénz nélkül nem lehet üzlethez kezdeni... — hal­Katalin komolyan mond­ta és komolyan gondolta. Mire a gyümölcsfák vi­rágba borultak, gettóba vitték őket. Ekkor már Ka­talin semmit sem segíthe­tett. Saját maguk által fo­gadott és fizetett fuvarral mentek a faluszélig egy helybeli csendőr kíséreté­ben. Ott találkoztak a má­sik két zsidó családdal, s innen már idegen csendőr vette át a kis karaván ve­zetését. Alkonyodott, mire a sok formaságot elintézték és a metye-motyókon szégyen­kezve ülőkkel kifelé indul­tak a fuvarosok a faluból, s az állomás környéki kutyák megugatták a soha nem lá­tott és soha többé vissza nem térő menetet. Katalin abbahagyta a hímzést. Lassan összehajto­gatta a kézimunkát és ágyazni kezdett. Kiállításról kiállításra Jelinek Lajos képei a Xner Nyomdában Félre az előítéletekkel! Jglinek Lajos éveken át olyan makacs következetes­séggel skatulyázta be ön­magát a hirdetésrajzolók és az alkalmi grafikusok közé, hogy azt hittem, a róla ki­alakult véleményemet hét­ökrös szekérrel se lehetne kimozdítani. Ám elég volt egyetlen kiállítását meg­nézni és felfedezhettem magamnak a festő Jelinek Lajost is. Igaz, mások már korábban megtehették e felfedezést, hiszen eddig ki­lenc csoportos és tizenkét egyéni kiállításon mutatta be képeit. Tizenharmadik kiállítása legutóbb Békés­csabán, a Kner Nyomda kultúrtermében volt látha­tó. Nyüzsgő ember! Bár fes­tői látásmódja és művészi kifejezőeszközei jelentik a bizosítékot, hogy a gyakori szereplések mögött fedezet is van. Ha Jelinek Lajos festé­szetéről akarok beszélni, elöljáróban még azt is be kell vallanom, hogy bizony én az egész szecessziót, úgy ahogy van, nem szíve­lem. Émelyítő hatással van­nak rám a cikornyás ”ona- lak és a mályvaszínek. Alig várom, hogy elvonul­jon fejünk fölül ez a túl­burjánzó művészeti irány­zat. Ennek ellenére tetsze­nek Jelinek Lajos képei! Pedig általában szecessziós stílusban fest, de képein látszik az a többlet, amely a figyelemre méltó alko­tókhoz sorolja őt. Egyné­mely művén a példaképek hatásai érződnek, és ezek nem is mindig festészeté­nek a legjobb oldalára mu­tatnak. Szerencsére nem az idegen hatások uralják a ki­állítást, sokkal inkább jel­lemző az egyéni látás- és kifejezésmód. A mesterségbeli tudás bi­zonyítéka, a Gótika című kép formajátéka és a Tűz- kakas színpompája. A tér­hatás sajátos megjelenítői a táj- és utcaképek. A szent­endrei ódon hangulatot árasztó kép mellett a Béké­si házak című alkotás a vibráló szecessziós vonalak ellenére is békét, nyugal­mat sugall. Legnagyobb ha­tásúak a Radnóti Miklós emlékének szentelt alkotá­sok. Ezek bizonyítják leg­inkább, hogy Jelinek Lajos elkötelezett művész, akinek munkássága joggal kapott figyelmet Békés megye (munkásbrigádjainak köz- művelődési vetélkedőjén. Andódy Tibor előtt, betértek az üzletébe, és talán senkinek sem ju­tott már az eszébe, kié volt mindez valamikor? Emlé­küket a ház némán őrzi. Katalin és Pista szerették egymást. Gyermekkori ba­rátság ért szerelemmé, de mikorra az érzelem ko­mollyá vált, életbe lépett a zsidótörvény. Nem köthet­tek házasságot. Pistát — bár kitöltötte a rendes ka­tonaidejét — munkaszolgá­latra hívták be. Pár hónap­pal később már levelet sem kaptak tőle. A faluban az a nem tudja pontosan eligazí­tani a nézőt. A történelmi háttér megrajzolása kitű­nőnek mondható. Koltai Lajos kamerája előtt hatá­sosan mozog a tömeg, szug- gesztívek, helyenként meg- rendítőek a képek, karakte­resek a kiemelt arcok, mér­téktartóak a színek. Éles a háttéf, kontrasztok, csak az előtér homályos pontjai, el­sősorban a főhős vázlato­san megrajzolt alakja okoz hiányérzetet. A császári biztos szerepé­ben Szacsvay László a film legegységesebb alakítását nyújtotta. Tetszett Ko_ 'k András drámailag jól meg­oldott Balás doktora is, bár felfedezhető játékában ko­rábbi szerepeinek néhány vonása. Két külhoni ven­dég is szerepelt a filmben: Jen Bog megrendítő erővel formálta meg a jobbágy alakját, Anna Chodakowska zárták. Az üzletből árut ki­menteni nem lehetett. Pon­tos leltárt kellett készíteni mindenről, még a berende­zési tárgyakról is. Katalin segített a leltározásban. Béla bácsi — mint életé­ben mindent — ezt a mun­kát is túlzott lelkiismere­tességgel végezte, pedig az idő szűkre volt szabva. Bf>- pen elkészültek, mikor a szomszédasszony beszólt a kerítésen át Vilma néninek, hogy jön a bizottság, —, már az előző sarkon járnak. i Katalinnak menni kellett a boltból. A küszöbről vissza­fordult és Vilma nénibe üt­között, aki utoljára szip­pantotta be a kis bolt fű­szerekkel kevert szagát, a csokoládé ..hindu baba” és a végekben levő íehérvász- nak illatát. Karon fogta Vil­ma nénit és behúzta az aj­tót, aztán a kulcslyukra ha­jolt. lotta Katalin Béla bácsi szabadkozó hangját, de a Bizottság már nem törődött Kertésszel^ gyors tempóban ellenőrizték a leltárt. Végül a belső ajtót a bolt felől, a külsőt az utcáról bezárták és lepecsételték. Mintha halott lett volna a szomszéd helyiségben, úgy ült az idős házaspár a szo­bában, tehetetlenül, sorsuk ellen nem lázadva. Béla bácsi arcán zavart félszeg- ség. — Az én apám becsületes ember, de ha valami nagy értékem volna, nem őrá, hanem Béla bácsira bíz­nám — törte meg a csen­det Katalin. — Ezt komolyan mondod Katus? — kérdezte Ker­tész, és hálás, meleg fény gyulladt ki fáradt szemé­ben. Vízió Vojnai László A nap ragyog szakadatlan. Szfinkszek forrósodnak a sivatagban, S a hómezők felett odafenn, hó-testű asszony haja leng, és tőle messze, — odalenn, pedig a romantikus szerel­mi szálat képviselő törté­netben kapott olyan szere­pet, amelyet néhány hazai művészünk is joggal el­játszhatott volna. Reviczky Gábor, Koncz Gábor, Ma­daras József és Holl István formált még remek figurát ebben a rendezésben és lát­ványban is nagyvonalú, de néhány kérdőjelet is adó filmben'. Márkus se László hol földre hullik le a menny, áll egy t.űészemű, szélszakállú ember: Szívén átzúg a déli tenger. Razglednica Jelinek Laj os Székelykapu

Next

/
Thumbnails
Contents