Békés Megyei Népújság, 1976. november (31. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-28 / 282. szám

Leszerelők búcsúztatása Orosházán — Felhívás a határterületi településekhez, gazdaságokhoz Határőrrendezvények megyénkben November 26-ra sokáig emlé­kezetes nap marad azok szá­mára, akik két évvel ezelőtt kezdték el szolgálatukat az orosházi határőrkerületnél: ekkor szereltek le, életük egy fontos, megpróbáltatásokban és örömökben gazdag időszakáért véget. A laktanyában már kői rán reggel megkezdődött az ün­nepélyes búcsúztatás. A pa­rancsnokok először azoktól a határőröktől vettek búcsút, akiket szolgálati idejük alatt vettek fel a párt tagjai sorába, s a KISZ-aktivistáktól, a moz­galmi munkát legjobban vég­zőktől. Orosházán már hagyo­mányos és igen eredményes a párt- es KISZ-taggá nevelés, hiszen a két esztendő alatt az állomány 3-4 százaléka párt­tag lesz, s a leszerelőknek'mint­egy 80 százaléka KISZ-tag.- Az összes leszerelő búcsúzta­tására a laktanya egyik köz- ponti helyiségében került sor. A Himnusz elhangzása után Czukor József alezredes, pa­rancsnok szolt a leszeielókhöz és az őrsökre most indulókhoz. Beszélt többek között arról, hogv szép eredményeket értek el a határörök, eddig kétszer nyerték el a KISZ KB Vörös Vándorzáezlaját. s a szocialista versenymoz-galomban 98.8 szá­zalékuk lett a Kiváló vagy Élenjáró cím birtokosa. A most leszerelők becsülettel helytáll­tak — mondotta a parancsnok, a kérte őket. mindig legyenek büszkék arra, hogy . a Magyar Népköztársaság államhatárát őrizték, s e feladatuk teljesítése fáradságos, de egyben megtisz­telő is volt. Czukor József alezredes ez­után a határra indulókat kö­szöntötte. felhívta figyelmüket arra, hogy folytassák a szép hagyományokat, s a leszerelök- töl kérte: legyenek becsülete­sek, kitartóak a polgári életben is, s akkor megtalálják azt az utat, amely a jobb élethez és a boldoguláshoz ve.cet. Mindeh­hez erőt, egészséget, sok sikert kívánt. Ezt kővetően a csapatzászló előtt kitüntetéseket, jutalmakat adtak át. Katona Ferenc sza­kaszvezető a leszerelő állomány nevében köszönetét mondott a parancsnokoknak, a párt- és a KISZ-bizottságnak a róluk való gondoskodásért. Ezután a fia­tal határőrök egyike' szólt a jelenlevőkhöz, ígérve, méltók iesznek nemes feladatukhoz. Az ünnepség az Internacionálé hangjaival ért véget. o A délutáni órákban a domb­egyházi tanácsháza is jelentős teatarórizeti rendezvény színhe­lye volt. Itt írták alá a község vezetői és "a határőrkerület megbízottai azt a felhívást, Az orosházi laktanyában az | öröm mellett a meghatottság is leolvasható volt a fegyveres j szolgálatban megíérfiasodott fi- I atalok arcáról. Orom a lesze- j relés, viszont a bajtársaktól ' való elválás nagyon nehéz. SONKOLY JANOS őr vezető­ként szerelt le, s a Határőrség Kiváló Katonája címet kétszer nyerte el a szocialista verseny­mozgalomban. — Nem volt ismeretlen előt­tem a katonaélet — mondta—, ugyanis korábban a szarvasi városi KISZ-bizottság politikai munkatársaként dolgoztam. Konkrétan a határőrségről azonban keveset tudtam, de úgy érzem, jól sikerült a beillesz, kedés az itteni közösségbe. — Mit tanácsol a bevonulók- nak? — Tartsák meg önmagukat, legyenek nyíltak, nyugodtak,! hiszen itt is emberközpontú a t tevékenység. Lelkiismeretesen, I becsületesen, fegyelmezetten — ez mindennek alapja a határ­őrségnél Í6. Sonkoly János bevonulása után először KlSZ-alapszerve- zetében tevékenykedett, majd a határörkerületi KlSZ-bizott- sag tagja lett. Mozgalmi mun­kájáért megkapta a KISZ KB Dicsérő Oklevelét és az Arany­koszorús KISZrjelvényt. Két éve nős. s ha munkája engedi, jogi egyetemen akar továbbta­nulni. A kérdésre, hogy milyen munka várja otthon, szerényen válaszol, pedig jogosan lehet büszke a nem mindennapi bi­zalomra: még szolgálati ideje alatt megválasztották a szarva­si fiatalok a város KlSZ-bizott- ságának titkárává. DOHÁNYOS GERGELY Al­máskamarásról vonult be. gép­amelyet Dombegyház határőr község párt-, állami és társa­dalmi szervei a lakosság egyet­értésével a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulója tiszteletére fogalmaztak meg. Eszerint felhívással for­dulnak az orosházi határőrke­rület területén levő községek­hez, üzemekhez, gazdaságok­hoz, hogy kimagasló határőri­zeti és politikai eredményekkel készüljenek a jövő évi jubi­leum méltó megünneplésére. A felhíváshoz csatlakozóktól töb­bek között azt kérik, hogy a lehetőségekhez képest maximá­lis segítséget nyújtsanak a ha­tárőrizeti eredmények megszi­lárdításához, a határrendser- tések megakadályozásához, s a különböző szervekkel együtt- ( működve, minél jobban mun­kálkodjanak a hazafias és in­ternacionalista nevelés érdeké­ben. A verseny 1977. január I 1-től november 7-ig tart. szerelő volt a nagykamarási Ságvári Tsz-ben. Határátkelő­helyen teljesített szolgalatot, s mint mondta, nagyon jó kollek­tívába került. A leszerelésről igy beszelt: — Nagyszerű élmény. Teher­autóval érkeztünk az őrsről Orosházára, s végigénekeltük az utat, kicsit be is rekedtem. Szintén kétszer nyerte el a Határőrség Kiváló Katonája cí­met, s a búcsúztatáskor tarta­lékos őrmesterré léptették elő. Ügy érzi, fizikailag is megerő­södött a két év alatt. Rajpa­rancsnok, KlSZ-alapszervezeti titkár volt, a KISZ KB Dicsérő Oklevelének tulajdonosa, s cím­szavakban még annyit róla, hogy tovább akar tanulni, nős, családot várnak. SZABÓ SÁNDOR órvezetö hivatásos gépkocsivezető: — Tapasztalatokban gazdag, eredményes két év áll mögöt­tünk. Fáradságos idő volt, de nagyon jó visszagondolni rá, bőven akadnak szép emlékek. A Kiváló Határőr jelvény tu­lajdonosa így vélekedik a szol­galatról : — Mindenki vonuljon be, s ha jól csinálja a dolgát, min­dene megvan, igy ami az egyik legfőbb, a barátok, a parancs­nok elismerése. Mindhárom leszerelő fájó szívvel búcsúzik bajtársaitól, de nem végleg, hiszen levelezést, közös találkozásokat terveznek egymással és a volt parancs­nokokkal. Fő céljuk most már a polgári életben való helytál­lás. Magukkal viszik a lakta­nyából a búcsúzáskor elhang­zott mondatot: „Az eskü egész életre kötelez’’, Vitaszck Zoltán Leszerelők között Foul; Veress Erzsi Itt a Szarvasi Óvónőképző Intézet tv-stúdiója! Pénteken sugározta első műsorait a szarvasi iskolatévé * Dr. Kardos József ünnepi beszédének idején már működött > tv- stúdió. A tanácsülés részvevőinek délután közvetítette a házi tele­vízió a róluk készült filmet Az Iskolatelevízió zenei szig­náljának hangjai zengnek az öreg intézet széles folyosóin. A modern technika jelenléte bé­késen megfér Brunszvik Teréz főkötős fejű márvány mellszob­rával. A magyar óvodák nagy-1 asszonya, a három—hatéves gyermekek szervezett nevelésé­nek, oktatásának első hazai megálmodója nagyon elégedett lehetne eszméinek folytatójával, a Szarvasi Óvónőképző Intézet­tel. Ez év márciusában született az elhatározás' az Oktatási Mi­nisztérium, illetve az Országos Oktatástechnológiai Központ, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Oktatás- technikai Központjának anyagi és elméleti segítségével Szarva­son is megépítik a zárt láncú is­kolatelevíziós rendszert, a ZTV-t. Ettől kezdve a nyíregy­házi főiskola mérnökei, techni- ! kusai, szakemberei, Algay Iván vezetésével éjjel-nappal dolgoz­tak a milliós értékű berendezés szerelésén. Az intézet pedagógusai már évek óta tervezik az oktató- program megírását. Sebő Jrinos- né igazgatóhelyettes összeállítot­ta a két alapvető képzős tan­tárgy (Játék-munka) első félévi j anyagát legjobban szemléltető I diasorozat forgatókönyvét. A | felvételek a szarvasi gyakorló­óvodában készültek, a diáké- pék technikai kivitelezését Nyír- j egyházam Zuti Pád, Papp László, i Orosz László és munkatársai valósították meg. — Már régebben próbálkoz­tunk kisfilmek készítésével, amelyek a pedagógiai munka, az óvodai nevelés eszköztárát pró­bálták bemutatni az óvónőjelöl­teknek — mondja Bencsik End­re, az intézet igazgatója, A vizs­gákon sokkal jobban emlékeztek a hallgatók a látott és hallott anyagra, mint arra, amelyet csupán könyvből kellett tanul­niuk. óriási lehetőségek rejle­nek a televíziós oktatásban. Már dobozban van az orosz nyelv­lecke is, Szűcs Gyula igazgató- helyettes elképzelései alapján. Leghatékonyabban a módszerta­nok oktatásához használható ez a tv-s technika. A nyíregyházi­ak 19 pedagógusképző intézmény technikai fejlődése felett őrköd­nek. Nagyszerű tervük az, hogy egy-egy módszertani, pedagó­giai, pszichológiai témában fel­kérnek neves tudósokat, nevelési szituációk megírására. Ezekből dia- és keskenyfilmet készíte­nek majd, amelyeket ingyen bo­csátanak a főiskolák rendelke­zésére. Mi is szeretnénk tovább­fejleszteni a tv-s rendszert, a* óvodai KRESZ-parkban és gya­korlókertben, az új óvodában is kiépítünk egy-egy stúdiót. Az óvónők bemutató-foglalkozásait vagy a hallgatók foglalkozását képmagnóra rögzítjük, illetve egyenesben közvetítjük. Egy idő. ben akár 200 kiwy is figyeli a foglalkozásokat, anélkül, hogy a gyerekeket zavarná. November 26-án, péntekem délelőtt ünnepi .tanácsülésen ad­ta át dr. Kardos József, az Ok­tatási Minisztérium tudomány- egyetemi és tanárképző főiskolai főosztályának vezetője a zárt­láncú televíziós rendszert. Beszé­dében kiemelte, hogy a technika vívmányai segítik az oktatást, de nem pótolhatják soha sem az al­kotó pedagógus fantáziáját, gya­korlati tapasztalatát. A jókívánságok mellé a mi­nisztérium ajándékát helyezte, egy japán gyártmányú képmag­nót, ezzel a komplett felszerelé­sű, sokat tudó tv-rendszerrel folytatódik az óvónőképzés ezen­túl Szarvason is. Az utolsó technikai simításokkal még tökéletesebbe vált a televí­ziós berendezés Fotó: Gál Edit

Next

/
Thumbnails
Contents