Békés Megyei Népújság, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-15 / 193. szám

Tamási István novellája AZ IRIGY j£ Italában kéthetente /I meglátogatta szü­# " leit. „Csókolom, jöt­tem !” — viharzott be most is. Szokásához híven rövid félórára vagy röpke tíz per­ces villámbeszélgetésre. „Laci?” — kérdezi anyja, de ez a kérdés lassan már konvencionálissá vált, mert Éva lánya legritkábban toppant be férjével együtt. Laci most nem ér rá, oda van, dolga akadt, majd a hétvégén eljövünk együtt Persze, ezekből a hétvégi '„eljövünk”-ből legfeljebb kéthavonta lett valami. Pe­dig itt laknak a város má­sik felében, igazán csak 5— 6 perc villamoson ... Éva meglepődve áll meg húga szobájának ajtajában. „Szia!” — köszön Katinak szórakozottan, tekintete körbekószál. Anyja mögé­je lép, sejtelmesen moso­lyog. „Szia!” — örvendezik Kati es élvezi nővére meg­lepetését, anyjára néz, majd újra Évára: — Klassz, mi? 'tegnap rendeztük be. — Állati jó . .. — suttog­ja Éva és tekintetét meg mindig fogva tartja a mo­dern, elegáns bútorokkal berendezett szoba képe, — Mikor vettétek? — De ta­lán nem is figyel a sza­vakra, bár hallja, hogy be­fizettünk ... OTP .., húsz­ezer ... törlesztés ... A lát­vány megdöbbenti, hitetle­nül bámulja a foteleket, a csillogó szekrénysort, a re- kamiékat, a süppedős sző­nyeget, a tündöklő csil­lárt. — Íróasztal? — cso­dálkozik őszintén, s mel­lette a öizzar alakzatú álló­lámpáról eszébe jut, hogy Laci állandóan dünnyögi, nem jó a mennyezeti vilá­gítás, mert mindig maga elé árnyékol, ha az asztal­nál ülve dolgozik. De még nem bírták kiszorítani, hogy pont egy asztali lám­pát vegyelek. — A tied? — kérdezi vissza. Kati vidáman, ön­feledten bólogat, hogy már rég megígérte apu. még ta­valy ... Közben a szek­rénysor egyik rekeszébe nyúl, mozdulata nyomán lágy ritmusú dallam kúszik elő, betölti a szobát. — Ézt is most vettük! — lelken­dezik Kati és föltelepszik a rekamiéra, — Haláli klassz magnó, mi?! — Csak nem nyertétek a lottón? — kérdezi Éva, s hangján, bár vidámnak erőlteti, mégis átüt valami furcsa kedvetlenség. — Apád iß, én is jutal­mat kaptunk, meg volt egy kis pénzünk a takarékban, tudod... Persze, hogy Kati­nak. Élvégre nagylány már... a barátnői, akik ide járnak hozzá ... Kati nem nyugszik és mindenképpen dicsekedni akar; miközben anyja ma­gyarázkodik, leperdül a re- kamiéról, szélesre tárja az egyik szekrényajtót és egy műszőrme bundát akaszt le. — Na? — tartja maga elé és szeme csillog, ragyog a gyönyörűségtől. — Mi­lyen? — Szép — feleli a nővé­re, de nem mosolyog. Nem örül, kedvet ront kedvet­lensége. — Drága is, biz­tos. „Nem olyan nagyon — jön a válasz ajkbiggyeszt- ve — látnád, hogy a többi csajnak mije van, milyen cuccok. Ez ahhoz ké­pest ...” Éva, mintha könnyű szé­dülést érezne. A bundát nézi, s arra gondol, mi­lyen jó lenne, ha ók is ve­hetnének. De nem lehet. Szorítanak az OTP-részle- tek, az albérlet, is nehéz százasokat jelent havonta, most különösen, hogy a fű­tést is fizetni kell. — Jó neked — csúszik ki a száján. Húga dicséretnek veszi, tovább lelkendezik. Anyja azonban többet ért belőle: „Megadunk neki mindent, csak tanuljon a büdös — mondja lagyma­tag bosszúsággal — amit csak kiejt a száján.” — Miért? — kérdezi Éva hűvösen, s talán megro- vóan. A tíz évvel idősebb testvér, a már asszonnyá komolyodott nővér számon­kérésének tűnt ez. j — Miért-miért? — vo- nogatja vállát anyja, — Mit tudom én! Mert telik rá, hál’ istennek. A modern, vadonatúj bú­torokkal berendezett szoba képe hirtelen elmosódik Éva tekintete előtt. Az olaj­kályha helyett vaskályhát lát. a sarokban egy öreg festett szekrényt, kopasz padlót, középen asztalt pár- názatlan székekkel és sült­krumpli illata lengi be a széngázszagú meleg szobát. Apja borostás arccal, le­szegett fejjel ül és eszik. A mennyezetről sárgás fényt vet arcára a villany- körte. „Kéne, persze, hogy kellene... De értsd már meg kislányom, hogy nem lehet. Kibirod még ezt a telet a régi télikabátodban. Nem nőtted ki, ezt ne is mondd!” Apja szótlanul eszik, nem szól közbe. „Azt sem tudom, hogy osszam be- a pénzt, ne nyagassál már!” Látja magát kinőtt, ko­pottas télikabátjában, di­vatjamúlt, kitaposott cipő­jében. Amikor elutazik a kollégiumban, anyja titok­ban megdugja egy ötvenes­sel: „Nincs több, de apád ne tudjon róla!” Egy hó­nap múlva visszahozza az ötvenest. Szorongva gyűrö- gette nap mint nap a zse­bében és nem bírta rászán­ni magát, hogy elköltse. Anyjának könny szökött a szemébe, de visszavette az ötvenest: „Nem is tudod — mondta hálásan, keserűen — mennyire kell most itt­hon.” Nyári szünidőben el­ment dolgozni egy gyárba. „Majd, amit keresel — biz­tatta anyja — abból őszre beruházkodol. jó?” Tíz év suhant el, most Kati pont olyan idős, mint akkoriban ő volt. Mintha káprázna előtte minden. — Hová mész? — figyel fel arra, amit húga mond. — Németbe. A nyáron a sulival. Két hétre. Képzeld el... — Mibe kerül? — kapja tekintetét anyjára. Az této­ván vonogatja vállát, hogy 'talán... de nem is tudja. Meg aztán nem is érdekes, hiszen megkereste rá a pénzt Kati. Oda volt a nyá­ron dolgozni. * * — Látom rajtad — ko- morodik el kisvártatva —, hogy nem tetszik. Azt hit­tük pedig, hogy örülsz, ha majd meglátod ... — Örülök, anyu... — dönnyögi, de félrefordítja a fejét. „Ugyan, most mit játszod meg magad... — nyelvel húga és igazát érezve folytatja: — én min­dig örültem, ha te kaptál valamit... Csak azt ne mondd már, hogy te nem kaptál meg mindent anyu­éktől, míg otthon voltál?” A csend közéjük ékelő­dik. — Miért vagy ilyen irigy, kislányom? — szólal meg anyja szelíden. — Hi­szen a testvéred! Sajná­lod tőle? Neked is megad­tunk mindent, az utolsó fillérünket is rád költöt­tük ... Inkább nélkülöz­tünk, csak hogv neked meglegyen... Fejét rázza, tiltakozni akor: nem, nem irigyli Ka­titól a bútort, a szőnyeget, a csillárt, a magnót, a bun­dát, a külföldi utazást, csak valami fáj. És erről nem tehet Ahogyan arról sem, hogy mindezt 6 nem kap­hatta meg, de ezért nem is hibáztat senkit. Ám a fáj­dalmat, legalább azt, en­gedjék meg neki. — Mert irigy vagy! — szúr belé a húga. — Pedig, ha tudnád — ágaskodik fel anyjában is a sérelem — hogy megvon­tuk magunktól azt, amit neked adtunk... Sült krumplit ettünk, mert ki­nőtted a télikabátodat és újat kellett venni. Amikor a kollégiumban voltál, hányszor adtam oda az utolsó százasunkat, hogy legyen zsebpénzed ... Ar­ról nemj tehetünk, hogy most jobt>an megy, hál’ is­tennek ... — Anyu, ne mondd ezt — tiltakozik riadtan. — Amikor dolgozni men­tél a szünidőben, amit ké­kesiéi, magadra költhetted, ugyanúgy, mint Kati. — Anyu, jól tudod, hogy nem igaz... Hát nem em­lékszel? Hónapokig beteg voltál, egyedül keresett apu. Kellett a pénz. — Ne beszélj, magadra költötted. Ugyanúgy, mint Kati. — Kellett a pénz... be­teg voltál. Orvosoknak, meg a megélhetésre. Kati is akkor ment iskolába. — Sírva fakadt. — De először én is pénzt hoztam a ház­hoz! • j ati szavaszegetten K ült. Anyja a fejét * ingatja: nem emlék­szik. Éva készülődik, néhá­nyat szipog, papírzsebken­dőjét kabátja zsebébe gyű­ri. „Aztán jól tanulj!” — biccent húgának és halvány mosolyt kényszerít arcára. Megcsókolja anyját, búcsú­zik. Lehet,* hogy a jövő hé­ten beugranak Lacival együtt. „De azért... jól­esett volna, ha nem felej­ted el... Nem, nem azért mondom. Csókolom!” Míg a villamosra vár, gondolatai összemarakod­nak. Irigy lenne? Az igaz­ságtalanság mindig meg­kínozza. De hát ki volt hozzá igazságtalan? Könyv jelző Kerekes Lajos: Hitler-puccs a sorházban Csak az elismerés hang­ján lehet szólni arról a megszámlálhatatlan művé­szi alkotásról, mely regény- nyé formálódott vagy ép­pen a filmvásznakon kért helyet a másodig világhá­ború befejezése óta, azzal az egyedüli céllal és tö­rekvéssel, hogy megmutas­sa a fasizmus igazi arcát, emberközelbe hozza az em­bertelenséget, mely végig- gyalázta Európa testét, s amerre elhaladt, pusztítást és bánatot hagyott maga után. A közelmúlt itt-ott felvil­lanó politikai gengszterke­dései azonban arról árul­kodnak, hogy nem beszél­hetünk még teljesen múlt időben a fasizmusról, hiába folyt ki milliók vére, él még a revans-szellem, mely 'hangzatos ideológiáktól túlíűtve, ma is fertőz. Kerekes Lajos műve — mely a Kossuth Könyvki­adó Népszerű Történelem sorozatában jelent meg —, azért figyelemre méltó, mert a fasizmus kialakulá­sát, s vele Hitler megjele­nését bölcsőjétől kezdve mutatja be, jól felhasznál­va azokat a kutatásokat és archív anyagokból előke­rült dokumentumokat, me­lyek hitelessé teszik mon­dandóját. Kevesen tudják — főleg a tízen- és huszonévesek kö­zött —, hogy Hitler gyá­szosan végződő karrierje 1923. nov. 9-én, egy münche­ni polgári sörházban kez­dődött, ahol — államcsíny formájában! — négytagú ideiglenes nemzeti kor­mány megalakulását jelen­tik be a weimari demokrá­cia ellen. Elég szép számú, Hitlerrel foglalkozó elem­ző munka szinte közös kulcskérdése annak megvi­lágítása, hogy milyen fel­tételek voltak szükségesek ahhoz, hogy egy önmagá­ban jelentéktelen, gátlá­sokkal küszködő, tanulást és munkát kerülő, katoná­nak is gyenge festegető fia­talember olyan hallatlanul gyorsan politikai hatalom­ra tegyen szert, mint Hit­ler tett, akinek lelkén 50 millió ember meggyilkolá­sa szárad, miközben 70 millió felett uralkodott. A sok meghatározás kö­zül a legreálisabbnak az a megfogalmazás ' látszik, mely Hitlert nem ember­nek, hanem állapot­nak fogadtatja el egy olyan történelmi környezet­ben, ahol a weimari köz­társaság ellentmondásoktól és válságoktól terhes. El­fogultság lenne azonban tagadni, hogy Hitler Bécs- ben elég alapos politikai trenírozásban részesült, tniközben német naciona­lizmusát és antiszemitiz­musát formálta. Ez utóbbi­hoz az objektív feltételek adottak voltak, hiszen már az első világháború idején 550 ezer zsidó élt Németor­szágban, akik elég befolyá­sos tényezői voltak a gaz­dasági és politikai életnek. Hitler elsősorban tőlük fél­tette a tiszta faj elméleté­nek felvirágoztatását, a fel­sőbbrendű faj térhódítását abban a „német élettér­ben”, ahol a „Deutschland, Deutschland über alles . ..” létt volna a dolgok alfája és ómegája. És amikor Dachau, Mauthausen ka­puit döngetjük tompulni nem akaró emlékeinkkel, a gyökereket itt és ebben az ideológiában kell keres­ni, amit hűségesen kiszol­gáltak és támogattak a •Göringek, Hessek és Lu- dendorffok, valamint az ipari arisztokrácia krémje, mely búsás haszonnal sü­Beiiczay Mária Nádas „Anna örök” Tónika Mihály Várod ott is Annád, néma bátyám? Csillagokra fontad szösz-haját, Hallom enyhe, éles éjszakákon Antarktiszi, gúnyos kacaját. Várjam én is? Mit felelsz, te Fáradt? No az est, mint fülledt, szép szakáll, Hunyorgó, részeg szemem előtt Szőke hold sugár-uszálya száll. Várkonyi János Zenepavilon tögette pecsenyéjét annál a tűznél, melytől később az egész világ lángba borult. Mennyire elgondolkodta­tó, hogy ez a példátlan „zseni” még a náci pártnak is úgy lett tagja, hogy má­sok léptették be. Az azon­ban már teljesen törvény- szerű, hogy belépése után a 46 tagú pért hamarosan háromezresre duzzadt, majd 56 ezer főre tornászta fel magát, s a pártpénztár 7,50 márkás vagyona 170 ezer márkára rúgott. Hitler, cir­kuszi mutatványosokhoz hasonlóan, jó szónok volt. Szavak, gesztusok és fana­tikus tekintet ötvöződött abban a politikai halan­dzsában, mely olyan alap­vető nemzeti sérelmeket lo­vagolt meg, mellyel méltán nyerte el — főleg a suhan- cok — bizalmát. A Krone- cirkuszban rendezett nagy­gyűlésen — többek között — ezt mondta: „ .. .teljesí­teni fogom azt a küldetést, amelyre öt évvel ezelőtt félvak nyomorékként esküt tettem: nem nyugszom ad­dig, amíg Németországot a hatalom, a nagyság és di­csőség magaslatára nem ve­zetem”. Micsoda csábosán varázs- • latos távlatok! Csoda-e, ha csak kevesen nem dőltek be ennek a kánaáni végcélnak, mely pőrére vetkőztetve az egész birodalom összeom­lását, Európa és a világ megvetését hozta végered­ményként, kis halasztás­sal. * A sors azonban türelmes volt Hitlerhez. A müncheni sörházpuccs utón — ami bukással végződött —, még egy évtizedet szabott ki számára, hogy ezalatt meg­írhassa a „Mein Kampf”-ot, s egy gazdasági világválság kellős közepén, kiélező­dött szociális feszültségek közepette, kancellári szék­be ültetvén, teret nyitott számára ahhoz, hogy a gya­korlat bizonyítsa be kifi­camodott teóriájának teljes csődjét és porbahullását. Nem árt, ha néha emlé­kezünk ezekre az időkre, amikor a „történelem ki­javításának” szándékával emberek millióit küldték vágóhídra, akik végül ma­guk is egv bunker rabjai­ként. szinte a felismerhe- tetlensésig összeérve lel­ték halálukat annál a tűz­nél, melynek csiholásában élen jártak. Mert a törté­nelem kerekét — bármeny­nyire is szeretnék egvesek nanipinkban is — vissza­felé fordítani, nem lehet! A (lám

Next

/
Thumbnails
Contents