Békés Megyei Népújság, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-01 / 128. szám

Képek az ünnepi könyvhét országos és megyei szövetkezeti megnyitó ünnepségéről Lapunk vasárnapi számában mái- hírt adtunk arról, hogy Szarvas város adott otthont az ünnepi könyvhét országos és megyei szövetkezeti megnyitó ünnepségének, melyre a Vajda Péter Művelődési Központban került sor. E nagy sikerű ünne­pi eseményen adta át dr. Spilák Ferenc, a SZÖVOSZ főosztály- vezetője, a szarvasi, az endrődi. a kisikunmajsai és a kunszent­mártoni általános iskolák diák­otthonainak a 2500—2500 forin­tos könyvvásárlási utalványt. Képeinken az ünnepi könyv­hét megnyitójának két epizód­ját mutatjuk be. Csák Gyula (balról), az Írószövetség titkára szünetben olva­sóival beszélget A Szarvasi Vajda Péter Gimnázium diákjai, az irodalmi kör tagjai a meghívott írók müveiből adtak elő (Balkus) Bővül a szakszervezeti bizalmiak hatásköre A SZOT elnökségének ülése A SZOT elnöksége hétfői ülé- I sén irányelveket fogadott el a ' szakszervezeti bizalmiak hatás­köréről., Figyelembe vette, hogy a kormány legutóbbi rendelete értelmében ezentúl a szakszer­vezetek egyetértése szükséges a dolgozókat érintő olyan eseti in. i tézkedésekben, mint a személyi alapbér megállapítása, a minisz­teri vagy magasabb szintű ki­tüntetésre vonatkozó javaslat, a fizetett rendkívüli szabadságban vagy jutalomszabadságban ré­szesítés, vállalati lakás vagy lakástámogatás; továbbá szociá­lis juttatás adása. Az ezekkel kapcsolatos egyetértési jogot a szakszervezetek alapszabálya ér­telmében a bizalmiakra, főbizal­miakra ruházzák. Az irányelvek szerint a jövőben a bizalmiak, illetve főbizalmiak egyetértése szükséges a vállalati, hivatali, Q BÉKÉS MmSzn ** 1916. JÚNIUS I. Intézményi és szakszervezeti külföldi és hazai üdülési beuta­lók személy szerinti odaítélésé­hez, a beutalók térítésének rész­beni vagy teljes elengedéséhez, a szakszervezeti segélyben ré­szesülő személy meghatározásá­hoz, a szakszervezeti kitüntetés­ben- részesülők kiválasztásához. Az irányelvek hángsúlyozzák, hogy a bizalmi hatáskörébe utalt jogok is a dolgozók jogai. A cso­port tagjainak érdekeit a bizal­minak mindig szem előtt kell tartania, véleményüket előzete­sen ki kell kérnie. Ha eseten­ként erre nincs lehetőség, utó­lag tájékoztatnia kell a csoport tagjait a nevükben tett intézke­désekről. A SZOT elnöksége tájékozta­tót hallgatott meg a jóléti és kulturális alapképzés egyedi el­bírálásáról, majd további napi­rendi pontként tárgyalt a szak- szervezeti segélyezési rendszer módosításáról, majd megvitatta az 1977. tagdijbesorolást, (MTI) Javult a isz-tagok életkörülménye A TOT elnökségének ülése A TOT elnöksége hétfőn ülést I tartott. Megtárgyalta a termelő- I szövetkezeti tagság helyzetének | alakulását és életkörülményei­nek fejlődését. Az elnökség megállapította, hogy az elmúlt 5 évben a tsz- tagok száma egyenletesen csök­kent és a tagság összetétele a nemzedékváltás nyomán szá­mottevően módosult. 1975 végén 930 ezer tagja volt a termelő- szövetkezeteknek, közülük 510 ezer aktív korú, 420 ezer pedig nyugdíjas. (A nyugdíjasok szá­ma öt év alatt 20 százalékkal j nőtt.) I Az elmúlt években az aktív I tagság' tovább fiatalodott, az át-' lagos életkor öt év alatt három évvel, 41 évre csökkent. Vi­szont számos kedvezőtlen adott­ságú közös gazdaság tagsága ki­fejezetten elöregedett és ma már csak nagy nehézségekkel tudnak megbirkózni a feladatokkal. A termelőszövetkezeti tagok jövedelmi helyzete a központi • életszínvonal-politikai célokkal összhangban általában kedvező­en alakult. Javult a tsz-nyugdíjasok és-járadékosok anyagi helyzete is. A nyugdíjak átlagos összege kö­zel megkétszereződött. A nyug­díjakra és járadékokba fordított központi kifizetések öt év alatt 1,7 milliárdról 4,2 milliárd fo­rintra nőttek. Az elnökség kiemelte: a ter­melőszövetkezeti tagság életkö­rülményeinek alakulásában alapvető változást hozott, hogy a társadalombiztosítási szolgál­tatások rendszere, feltételei és színvonala lényegében azonossá vált a munkaviszonyban állóké­val. (MTI) Honvédelmi tömegversenyek megyei döntői Békéscsabán Május 29-én. szombaton a bé­késcsabai MHSZ-lőtéren és a Szalvai SE sporttelepén rendezte meg a Magyar Honvédelmi Szö­vetség Békés megyei vezetősé­ge a Honvédelmi Kupa lövész­verseny és az összetett honvé­delmi verseny megyei döntőjét. E két tömegrendezvényre a vá­rosi-járási döntők győztesei jöt­tek el. A Honvédelmi Kupa lövész­verseny megyei legjobbjai: légpuska, úttörőleány, 14 évig: 1. Szepesi Erzsébet (gyu­lai járás), 2. Pauló Irén (Bé­késcsaba), 3. Zsíros Julianna (orosházi járás). Fiúk: 1. Vigh Sándor (orosházi j.), 2. Lovas Károly (gyulai j.), 3. Stefanik Andráa (Gyula). Kispuska, ifjúsági lány, 14 — 18 évig: 1. Szendrei Róza (gyu­lai j.), 2. Lakatos Ilona (szeg­halmi j.), 3. Bozsó Katalin (szarvasi j.). Ifjúsági fiúk 20 évig: 1. Gálik István (Békés­csaba), 2. Kiss János (gyulai j.), .3. Zelenák János (orosházi j.). ■ Felnőtt nők, 18 évtől: 1. Szol- I noki Erzsébet (gyulai j.), 2. Rákóczi Annamária (Békéscsa­ba), 3. Demeter Edit (szarvasi j.). Felnőtt férfi. 20 évtől: 1. Csendes Ferenc (Békéscsaba), 2. Dér László (gyulai j.), 3. Lo­vász György (Gyula). Légpisztoly, úttörőleány. 10— 14 évig: 1. Kovács Edit (Békés­csaba), 2. Szilágyi Piroska (gyu­lai j.>, 3. Abonyi Ágnes (szarva­si j.). Űttörőíiúk: 1. Guba Ist­ván (Békéscsaba), 2. Szabó Ist­ván (gyulai j.), 3. Tóman Ferenc (Békés). Ifjúsági leány: 1. II- , lés Róza (Békés), 2. Lipták Éva i (Békéscsaba), 3. Nagy Piroska j (gyulai j.)., Ifjúsági fiúk: 1. Medgyesi László (gyulai j.), 2. Piavecz József (Békéscsaba), 3. Bordé Sándor (Gyula). Felnőtt nők: 1. Giricz Zoltánná (gyulai j.), 2. Szűcs Józsefné (Békés­csaba), 3. Mészáros Zita (szarva­si j.). Sportpísztoly, felnőtt férfiak: 1. Haakó András (Békéscsaba), 2. Báriyai Gábor (Békés), 3. Kiss József (gyulai j.). A csapatversenyt a gyulai já­rásiak nyerték, megelőzve Bé­késcsaba város és az orosházi járás versenyzőit. Az első helye­zettek jogot szereztek arra, hogy részt vegyenek' a június 26—27-én Hatvanban megren­dezendő országos döntőn. Az összetett honvédelmi ver­senyen indulók különböző tá­vot futottak ’ végig, miközben, kézigránátdobást és lövészetet hajtották végre. A táv a 10—12 éves úttörőlányoknál 300 mé­ter volt, de az ifjúsági fiúknak és a felnőtt férfiaknak 1200 mé­tert kellett minél rövidebb idő alatt lefutniuk. Eredmények: Üttörőleánv, 10—12 évig: 1. ■ Szalai Mária (szeghalmi j.), 2. Hajdú Rózsa (orosházi j.) 3. Barcza Katalin (mkh. j.). Fiúk: évtől: 1. Nagy Katalin (szeghal­mi j.) 2. Marjai Erzsébet (mkh. Kukla József (gyulai j.), 2. Bé­zséi László (szeghalmi j.), 3. Kecskeméti Mihály (orosházi j.). Üttörőleány, 12—14 évig: 1. Brant Katalin (gyulai j.), 2. Vi- czián Ilona (Békés) 3. Máté Má­ria (szeghalmi j.). Üttörőfiúk: 1. Németh Tibor (Békéscsaba), 2. Lipták Tibor (Békés), 3. Ste­fanik András (Gyula). Ifjúsági fiúk, 14—20 évig: 1.' Lakatos Ti­bor (mkh. j.), 2. Király József (szeghalmi j.), 3. Ignácz József (Békéscsaba). Felnőtt nők, 14 j.), 3. Nagy Katalin (gyulai j.). Felnőtt férfi, 20 évtől: 1. Anasz­táz József (Békéscsaba), 2. ifj. Knap Vince (Békés), 3. Mártái János (Szarvas). A csapatverseny győztese a szeghalmi járás lett, míg a 2. helyre a mezókovácsházi járás, a 3. helyre Békéscsaba verseny­zői kerültek. Mindkét tömegverseny leg­jobbjainak értékes díjakat, adott át Ivicz Imre alezredes, az MHSZ megyei titkára­Szendrei Róza (Sarkadi Cukorgyár! I.övészklnbí, az ifjúsági lá­nyok kispuskalövészetcnek győztese a HKL megyei döntőjén Start után még együtt a férfiak mezőnye az ÖHV-n Értékes pontokat jelentett a sikeres kézigránátdobás is. Egy orosházi versenyző a megyei ÜflV-n (Fotó: Veress Erzsi)

Next

/
Thumbnails
Contents