Békés Megyei Népújság, 1976. február (31. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-01 / 27. szám

Világ proletárjai, MA A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1976. FEBRUÁR 1., VASÁRNAP ÁRA: 1, 20 FORINT XXXI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM MAGYARORSZÁG — KÖZTÁRSASÁG (3. oldal) A TUDOMÁNY TERMELŐERŐVÉ VÁLÁSÁÉRT (4. oldal) JANUÁRI KRÓNIKA (5. oldal) Tárgyak és emberek Hétfőn kezdődik a ruházati kereskedelem kedvezményes téli vására 37,5 millió forint értékű ruházati cikk 20—30—40 százalékos árengedménnyel megyénkben Vásárolunk belföldön és kül­földön, nemegyszer a vadász szenvedélyével szimatoljuk, mire telik a turista pénztárcá­ból. Bűnös szenvedély rabjai lennénk? Nem hiszem. Kétel­kedve hallgatom az önostoro- zókat, akik társadalmunkat féltik a „cuecoktól”. Szerin­tem az olasz pulóverek, a len­gyel lepedők, a cseh takarók és a nyugati farmernadrágok, híradástechnikai csodaszer­kentyűk is csupán tárgyak. Sem többek, sem kevesebbek annál. Használati eszközök, amelyek más országokból hoz­nak jelet, fogyasztási cikkek, amelyek más szokásokat, más ízlést testesítenek meg. A csereberék kemény elíté­lőit hallgatva, az a bizonyos frizsider-vita jut eszembe. Ak­kor _ugyebár a hűtőszekré­nyektől féltettük a szocializ­must. Attól féltünk, hogy a jégszekrénynek ez a korsze­rűbb változata a kispolgári magatartást tartósítja, holott csak élelmiszereket tárolt. A hűtőszekrények eme nemes feladatukat ma, a feledésbe merült viták után is pompásan betöltik: olyannyira, hogy mi­re észbe kaptunk, megváltoz­tatták a háztartási szokásokat. A dolgozó asszonyok napokra bevásárolhatnak, megfőzhet­nek, megtakarított idejükkel szabadon gazdálkodhatnak. A kereskedelem és az ipar, mint adott ténnyel, számol a háztar­tások hűtőszekrény-készleté­vel, eszerint tervez, fejleszt, a nők munkájának további könnyítése érdekében. Szol­gálatunkba álltak. Mi használ­juk őket, saját céljainkra. Mert tagadhatjuk-e, hogy a szocializmus összes gazdasági, társadalmi törvénye végül is a felesleges terhektől akarja megszabadítani az embereket, az értelmes munka, értelmes élet együttes örömét kívánja megteremteni? És ha már a A Békéscsabai Ingatlankezelő Vállalatnál a közelmúltban rendkívüli termelési tanácsko­záson értékelték a kongresszusi és a felszabadulási munkaver­senyt. A vállalat 31 szocialista brigád’» közül első helyezést ért | el az ácsok Kun Béla brigádja. ) Elismerés illeti az asztalos szak­munkások Asztalos János, a j kőművesek Gagarin és Rákóczi | nevét viselő kollektíváit, vala- 1 mint az autószerelők Kozmosz 2000 Szocialista Brigádját. A lendületes versenynek kö­hűtőszekrény-vitát szerencsé­sen elfelejtettük, felesleges, hogy más jelenségekkel kap­csolatban ismét beleessünk ugyanabba a verembe. A szocialista és a nyugati országokba kirajzó turisták kí­váncsian lépik át az országha­tárt és tapasztalatokkal gazda­godva térnek vissza. Holmikat is hoziiak ugyan, de tapaszta­lataik ezeknél sokkalta na­gyobb értéket képviselnek. Nemcsak művészeti, történel­mi nevezetességeket akartak látni amikor elindultak, nem­csak „divatból” utaztak. Látni akarták, hogyan élnek szom­szédaink itt Európában. Köze­lebbi vagy távolabbi szomszé­dokkal kötöttek ismeretséget. Ha televíziót néznek, újságot olvasnak, ezután már a maguk megelevenedett képsoraival is kiegészítik a napi eseménye­ket. A maguk szemével látot­tak, tapasztaltak megerősítik bennük a törekvést a jószom­szédságra, de azt is, amit sző­kébb és tágabb környezetük, otthonuk, hazájuk iránt érez­nek. „Jó volt elutazni, de még jobb hazajönni” — ez a kije­lentés hangzik el talán leg­gyakrabban a határátkelőhe­lyeken, miközben a megkívánt holmik a bőröndökben, a ko­csik csomagtartójában pihen­nek. Később díszei lesznek a lakásnak, az új ruhadarab fel­idézi a boltot, az utcát, ahol lealkudták az árát — a tár­gyak is megőrzik a távolabbi tájak üzenetét. Tudnunk kell természete­sen, hogy ahogyan a tájak, az emberek sem egyformák. Vannak üzérkedők, haszon- szerzésből turistáskodók. Van­nak, akik a nevezetességek he­lyett csupán az árkülönbsége­ket lesik, s ezt bőséggel meg is próbálják kihasználni. Az ő felelősségre vonásuk a bünte­tő hatóságokra tartozik, de ők a kivételes esetek. Kivételként is a szabályt erősítik. V. E. szönhető, hogy az IKV 1975. évi lakáskarbantartási tervét a határidő előtt 50 nappal befe­jezte. Szinte rekord idő alatt építették fel az Irányi utcában a 33 . lakásos házat. Az építő­ipari termelés értékben két év­vel ezelőtt 25,5, a tavalyi esz­tendőben már 33 millió forint volt. Élen járt a vállalat kol­lektívája a társadalmi munká­ban is. A vállalt kétezer óra helyett 10 ezer 176 órát teljesí­tettek, csaknem félmillió forint értékben. Télvéginek szánták, most mégis igazi havas télben kez­dődik a ruházati kereskede­lem hagyományos szezonvégi kiárusítása. így még a mos­tani idényben viselhetik a ve.vők az olcsóbban vásárolt téli holmit. A Belkereskedelmi Minisz­térium tájékoztatása szerint a február 2-án kezdődő és 15-ig tartó téli vásár országos áru­alapja 10—15 százalékkal több a tavalyinál, összesen 800— 850 millió forint, az enged­mény 20—30—40 százalék, amelynek alapján a lakosság 300 millió forintot takaríthat meg. Az országos árualap 36 szá­zaléka felsőkonfekció ter­mék, 32 százaléka darab- és divatáru, 20 százaléka láb­beli, 12 százaléka pedig mé­teráru és lakástextília. Az előzetes információk sze- s rint az elmúlt évhez képest a mostani vásárban vidéken több felsőruházati konfekciót, divat- és darabárut, Budapes­ten pedig több méterárut és lábbelit, főleg csizmát és bun­Szegedi paprika a világ minden tájára A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat az elmúlt őszön beta­karított kétezer vagon fűszer- paprikát a szárítás után folya­matosan őrli és küldi a világ minden tájára, Amerikától a Közép-Keleten át Japánig. A vállalat szakemberei igyekez­nek minden világrész, minden nép ízlésének megfelelő őrle­ményt készíteni; egyik helyre a púdernál is finomabbat szállí­tanak, máshova — például ürü- comb-ízesítésre — dara formá­jút küldenek, további megren­delők még nagyobb szemcséjűt kívánnak, s oda külön granu­láló berendezéssel „hizlalják” meg a paprikaszemeket. Az idei legújabb kívánság a Távol-Ke­letről érkezett: eszerint az őr­leményt meg kell olajozni. A vállalat élelmiszeripari szak­emberei kikísérletezték bizonyos fajta étkezési olajak megfelelő arányú bekeverését, s ettől a paprika különleges, mélypiros színárnyalatot kapott. Az öt­ezer kilós- próbaszállítmány any- nyira megnyerte a külföldi ke­reskedők, illetve fogyasztók tet­szését, ízlését, hogy máris to­vábbi jelentős tételre adtak megrendelést. (MTI) dacipőt kínál olcsóbban a ke­reskedelem. A kedvezményes vásárba bevont cikkek körét, az áren­gedmény mértékét a kereske­delmi vállalatok és a szövet­kezetek szokás szerint saját hatáskörben jelölik ki, így a választék és az engedmény sem lesz egységes. Központi előírás viszont, hogy a megha­tározott cikkeken s az árakon a vásár ideje alatt nem vál­toztathatnak a vállalatok. A télvégi kiárusításban Buda­pesten több mint 350 bolt és áruház vesz részt. A megyei tanács keresker- delmi osztályán Kolozsi Gyu­la osztályvezető-helyettes tá­jékoztatta lapunkat. Elmond­ta, hogy megyénk nagy- és kiskereskedelmi vállalatai jól felkészültek a kiárusításra, hi­szen 10 százalékkal nagyobb raktárkészlettel, változatosabb árukkal állnak a fogyasztók rendelkezésére, mint tavaly ilyenkor. Méter- és lakástextíliákat, férfi, női és gyermek kon­fekciót 8,5, divat-, alsó és felső kötöttárut 17 millió, férfi, női és gyermekcipőket, csizmákat, hó- és sárcipőket 5,5 millió forint értékben kínálnak. Az Univerzál Kiskereske­delmi Vállalat 11,6, a Centrum Aruház 2,6, a Textil- és Felső- ruházati Nagykereskedelmi Vállalat 3,5, a Rövid- és Kö­töttáru Nagykereskedelmi Vállalat 3,8 millió, a Tiszán­túli Cipőnagykereskedelmi Vállalat 800 ezer, az ÁFÉSZ- ek pedig 15,2 millió forint ér­tékű árut vontak be a kedvez­ményes vásárba. káva. A megfagyott talaj jól elbírja a rúpítőtárcsás míitrágyaszóró gépet a békéscsabai Május 1. Tsz-ben, így hóra szórják a ta­vaszi serkentő anyagot, a műtrágyát (Fotó: Deményj Eredményes munkaverseny Első lett a Kun Béla Szocialista Brigád

Next

/
Thumbnails
Contents