Békés Megyei Népújság, 1974. június (29. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

Púja Frigyes látogatása Szíriában í Damaszkusz A hivatalos látogatáson Szíri, ában tartózkodó Púja Frigyes külügyminiszter pénteken Pai_ myrába látogatott. Ütjára elkí­sérte Zakaria Iszmail külügy­miniszter-helyettes. A Damaszkusztól 235 kilomé­terre, a sivatag szívében fekvő Palmyra, az időszámításunk kez_ detének korában virágzó biro­dalom csodálatos régészeti le­leteivel gyönyörködteti a látoga­tókat. Púja Frigyest a palmyrai múzeum igazgatója kalauzolta, aid meleg szavakkal emlékezett vissza magyarországi látogatá­sára. A magyar külügyminisztert és kíséretét szállító TU-134_es kü- lönrepüiőgép a kora délutáni órákban tért vissza Damaszkusz­ba. Nem sokkal később a külügy­minisztériumban folytatódtak a hivatalos szíriai—magyar tárgya­lások. Púja Frigyes Abdul Ha­lim Khaddam miniszterelnök- helyettessel és külügyminiszter-1 rel szívélyes légkörű eszmecse­rét folytatott a kétoldalú kap­csolatokról és a kölcsönös ér- j deklődésre számot tartó nem-1 zetközi kérdésekről. i Harcok a Golan-íennsíkon Damaszkusz A Golan-magaslatokon pén­teken reggel ismét kiújultak a harcok. A fegyveres összetűzé­sekről Damaszkuszban kiadott katonai közlemény számolt be. Szíria rs Izrael képviselői aláírták a esapatszétválasztásról szoló megállapodást Genf Szíria és Izrael képviselői pénteken délelőtt Genfben az ENSZ, valamint a Szovjetunió és az Egyesült Államok megfoí- aottainaik jelenlétében aláírták a csapatszétválasztásról szóló meg­állapodást. Az aláírási ceremóniát har­Az iraki fejlődés útja 1974. június 1-én lesz két esz­tendeje annak, hogy az iraki kormány törvényerejű rendeletet adott ki az olaj államosításáról. (A rendelet csak az északi olaj­mezőt államosította maradékta­lanul, a déli, az úgynevezett basrai olajmező angol és fran­cia részvényeit egyelőre meg­hagyta tulaj dón osainaik.) Azóta is sikerrel működik az iraki nemzeti olajtársaság, amely fő­ként az északi olajmezőre, a Kirkuk és környékén termelő olajkutakra, illetve finomítók­ra támaszkodik. A termelés — az első heteik visszaesése után — a terveknek megfelelően fejlődött. Jól pél­dázzák ezt az azóta eltelt évek termelési mutatói. Az államosí­tás évében az északi olajmező 38 millió, 1973-ban pedig már több mint 50 millió tonna olajat adott az országnak. A déli olajmezők kútjai évi több mint 40 millió tonna olajat hoznak a felszínre. Az össztermelés tehát már 1973- ban is meghaladta' a 90 millió tonnát (a fejlesztési terveket ké­szítő szakemberek 1980-ig évi- 200 millió tonnánál is több olaj­ra számítanak),, s a bevételek — ha az árak nem változnak je­lentősen — már ez év végére elérik a 9 milliárd dollárt. A fejlődés természetesen kihat a mezőgazdaságra is. Az 1970- ben kormányrendelettel elindí­tott és folyamatosan megvaló­suló agrárreform maximálta a földtulajdon felső határát. Négy­millió hektár földterületet osz­tottak fel vagy adtak bérbe 375 ezer parasztcsaládnak. A kor­mány támogatja a parasztok szö­vetkezeti társulását, s állami hitelekkel is segíti a mintegy 300 000 hektáron gazdálkodó 1250 szövetkezetét, amelyek munkáját 28 gépállomás is se­gíti. A kormány nem feledkezett meg a néptömegek helyzetének javításáról sem. Rendkívül sokat tettek az oktatás és az egész­ségügyi ellátás fejlesztéséért. A legutóbbi években épített új kórházak, járási és községi be­teggondozók segítségével jórészt megoldottnak tekinthető a la­kosság többségének rendszeres és ingyenes orvosi ellátása. Nem­rég még a londoni Times ripor­tere is kénytelen volt elismerni, hogy az iraki egészségügyi ellá­tás — 1240 orvossal és 10 600 kórházi ággyal — az egyik leg­jobb a Közel-Kelet térségében. Az oktatás fejlesztésére tett erőfeszítések nyomán több mint ötezer alsó- és középfokú isko­lában csaknem egymillió tanuló képezi magát, 50 ezer pedagógus segítségével. Az ország hat egye­temén és főiskoláján tanulók száma pedig meghaladja a 35 ezret, ami a függetlenséget meg­előző évekhez viszonyítva ötszö­rös növekedést jelent. S néhány héttel ezelőtt a hírügynökségi jelentések újabb fontos dönté­sekről' számoltak be. A kor­mány ingyenessé nyilvánította az oktatást minden szinten. Társadalomformáló tervei megvalósításában az iraki kor­mány a jövőben is számít a Szovjetunió, a szocialista orszá­gok támogatására. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a szocialista országokkal eddig is kedvezően fejlődtek, s az or­szág importjának mintegy 30 százaléka jelenleg is a szocia­lista országokból származik. Az együttműködés fejlesztésének lehetőségei koránt sincsenek ki­használva. Az iraki gazdasági és tervezési szakemberek úgy íté­lik meg, hogy például Irak és Magyarország problémamentes politikai és gazdasági kapcsola­tai jó alapot szolgáltatnak az együttműködés sokoldalú fej­lesztésére. Ezekről is szó esett a május derekán Irakban járt magyar gazdasági delegáció megbeszélé­sein. Mindkét részről megelége­déssel vették tudomásul, hogy a forgalom az utóbbi három esz­tendő alatt csaknem a hétsze­resére nőtt és hogy ez még mindig nem a felső határ. Meg­állapították, hogy további fej­lesztésre van lehetőség az olaj­ipari együttműködésben és je­lentősen növekedhet1 a közúti járművek, híradástechnikai és vegyipari berendezések szállítá­sa. A magyar vállalatok képvi­selői a helyszínen magánjogi szerződést írtak alá, a többi kö­zött telefonállomás és cukor­üzem szállítására. A kötés érté­ke meghaladja a 12 millió dol­lárt. •Mindez az országaink és né­peink közötti kapcsolatok ör­vendetes fejlődéséről tanúsko­dik. A magyar nép rokonszenv- vel figyeli és támogatja az Iraki Baath-párt és az Iraki Kommu­nista Párt által létrehozott Nemzeti Haladó Frontnak a társadalom demokratizálására, a haladó iraki rendszer erősíté­sére tett erőfeszítéseit. Az ed­dig elért nagyszerű eredmények­ből semmit sem von le, hogy a kurd nemzeti kisebbség nacio­nalista szakadár vezetői mind a mai napig' megakadályozták, hogy a Kurd Demokrata Párt is csatlakozzon a haladó fronthoz, sőt az év elején kivonták erői­ket az országépítés munkájából is és testvérharccal gyengítik az iraki nép egységét. Az iraki kormánynak és a ha­ladó frontnak a probléma meg­oldására tett megfontolt lépései és javaslatai remélhetőleg lehe­tővé teszik e fájó probléma ren­dezését is. A nemzeti megbéké­lés uavanis megfelelne nemcsak az iraki nép, azon belül a kur- dok érdekeinek, de erősítené a közel keleti imperialista behato­lás ellen v,!"dő arab népek ösz­szefogását is. „ . K—*0. mincperces szünet szakította fél_ be, mert a szíriai fél kifogást emelt a sajtó és a televízió je­lenléte miatt. Az újságírók és a tv-riporterek távozása után meg­történt a dokumentumok aláirá. sa. (MTI) KÖZLEMÉNY a Görög Kommunista Párt küldöttségének magyarországi látogatásáréi A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának meghívására május 28—31. kö­zött látogatást tett hazánkban a Görög Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának Harilaosz Floriksz Iotisz első titkár vezet­te küldöttsége. A küldöttséget fogadta Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára. A GKP KB kül­döttségével megbeszéléseket folytatott Nemes Dezső, a Poli­tikai Bizottság tagja és a Köz­ponti Bizottság több más kép­viselője. A görög vendégek láto­gatást tetteik Heves megyében. Találkoztak a megyei pártbi­zottság vezetőivel, megtekintet­ték az Egri Dohánygyárat és ■más létesítményeket. Az MSZMP és a GKP kóp­Nixon június 27-én utazik Moszkvába A Fehér Ház szóvivője pénte­ken hivatalosan bejelentette, hogy Nixon elnök június 27-én utazik a Szovjetunióba egyhetes hivatalos látogatásra. A szóvivő azt is bejelentette, hogy Szadat egyiptomi elnök és Kissinger amerikai külügymi­niszter kairói megállapodása ér­telmében egyiptomi—amerikai együttműködési közös bizottsá­got hoznak létre a két ország kapcsolatainak továbbfejleszté­se és a térség igazságos és tar­tós békéjének előmozdítása ér­dekében. A közös bizottságot a ké* ország külügyminisztere ve­zeti. Biszku Béla hazaérkezett Belgráditól Biszku Bélának, a Politikai Bizottság tagjának, a KB tit­kárának vezetésével pénteken hazaérkezett a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának küldöttsége, amely a Jugoszláv Kommunis­ták Szövetsége elnökségének meghívására részt vett a JKSZ május 27—30-a között megtar- ' tott X. kongresszusán. A kül­döttség tagja volt Varga Gyu­la, a Központi Bizottság tag­ja, a Zala megyei pártbizott­ság első titkára. A pártküldött­séget a Ferihegyi repülőtéren Nemes Dezső, a Politikai Bi­zottság tagja és dr. Berecz Já­nos, a KB külügyi osztályának vezetője fogadta. Jelen volt Branko Vukusics, a budapesti jugoszláv nagykövetség ideig­lenes ügyvivője. Szövetkezetünkben tervszerű, céltudatos munka folyik Álvették « Kiváló címet a mevőkováesháai Cj Alkotmány lux-ben Tegnap, május 31-én ünnepé­lyes küldöttközgyűlést tartottak a mezőkovácsházi Üj Alkotmány Tsz-ben. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a TOT- tal egyetértésben Kiváló cím­mel tüntette ki a közös gazda­ságot az 1973. évi munkáért. Lipták András tsz-elnök ismer­tette a főbb gazdasági és poli­tikai eredményeket. Ezek közül kiemelte: a termelési érték 22 százalékkal nőtt 1972-höz képest. A szövetkezeti jövedelem 37 százalékkal haladta meg az egy évvel ezelőttit. A mezőkovácsházi Üj Alkot­mány Tsz az utóbbi években egyre dinamikusabban fejlődik. A céltudatos munka révén, a Kiváló cím, alapítása óta egy_ mást követően másodszor Ke­rült tulajdonukba. A gazdasági munka hatékonyságát jelzi az a ) 8 szocialista brigád, amely 1960 óta tevékenykedik a közös­ben. Közülük három arany-, há­rom ezüst-, kettő bronz-, négy pedig zöld koszorút nyert. Hét brigád központjában a tisztelet 'középpontjában áll a zászló, negyoen pedig az oklevél. Az eredményeket látva, ebben az esztendőben újabb hat munka­brigád alakult a szocialista cím elnyerésére. így most mar 4 vesz részt a munkában. Figyelemre méltó, hogy a kü­lönféle párt- és kormanvhatá- lozatokat milyen nagy hozzáér­téssel valósítják meg ebben a szövetkezetben. Lakóház építé­sére 1973-ban egymillió forintot biztosított tagjainak a közös, melyből 750 ezer forintét a KISZ-esek vettek igénybe. Szo­ciális beruházásokra három­milliót költöttek. Ezenkívül óvo­dabővítésre 100 ezer forintot adtak. A szövetkezet választott szervei, a testületek a szövetke­zeti demokrácia jegyében önál­lóan látják el feladatukat, A szociális bizottság többek között maga rendelkezik a segély­kerettel. A holnap szöyetkezete is ki­tárult a-í ünnepi küldöttközgyű­lésen. Az elnök szólt arról, hogy a jövőben mely ágazatok fej­lesztését tartják fontosnak ah­hoz, hogy a népgazdaság áru­alapját erősítsék. Ezt követően Horváth Pál át­adta az oklevelet és a tsz-szö- vetség serlegét, majd Frank Fe­renc, a párt Békés megyei bi-' zottságának első titkára beszélt arról a nagyarányú fejlődésről, amely a megye mezőgazdaságá­ban az utóbbi években tapasz­talható. Az Űj Alkotmány Tsz-ben na­gyon sokan vannak, akik átla­gon felüli tel'jes’tménvt nyújtot­tak 1973-ban. Közülük a Mező- gazdaság Kiváló Dolgozója mi­niszteri kitüntetést Saas Meny­hért főállattenyésztő, ifjú Boj­tos Péter technikus. Fazekas Viktória könyvelő. Jámbor Jó­zsef traktoros szórt a ] i rta brigád- vezető és Tepliczki Gergely kapta. Tóth Péterné növényter­mesztő és Dudaszeg József szo­cialista brigádvezető miniszteri dicséretben részesült. Kiváló Tsz-fag jelvényt tizenöten, di­csérő oklevelet pedig öten vet­tek kézhez. D. K. viselői tájékoztatták egymást pártjaik helyzetéről, tevékeny­ségéről és a teljes egyetértés szellemében véleménycserét folytattak a nemzetközi hely­zet és a nemzetközi kommunista mozgalom időszerű kérdéseiről, valamint a két párt együttmű­ködéséről. Az MSZMP képviselői tájé­koztatást adtak a magyar nép szocialista építőmunkájánák eredményeiről, az időszerű fel­adatokról és a párt XI. kong­resszusának előkészületeiről. A GKP küldöttsége ismertette a párt IX. kongresszusa határoza­ta megvalósításának helyzetét, a kommunistáknak a katonai dik­tatúra ellen a demokratikus szabadságjogokért minden hala­dó görög erő összefogásával ví­vott küzdelmét. Az MSZMP Központi Bizottságának képvise­lői ismételten kifejezésre juttat­ták a magyar dolgozók testvéri szolidaritását a nép szabadságá­ért, a társadalmi haladásért küzdő görög kommunistákkal és más demokratikus mozgalmak­kal. A két párt képviselői megálla­pították, hogy a Szovjetunió, a szocialista közösség országai, a békeszerető erők együttes fellé­pése nyomán tartássá vált a nemzetközi .enyhülés irányzata. Az MSZMP és a GKP képvi­selői üdvözlik a demokrati­kus fordulatot Portugáliában és szolidaritásukról biztosítják a portugál hazafiaknak az ország újjászületése és a gyarmati há­ború megszüntetése érdekében folytatott sokoldalú küzdelmét. Az MSZMP és a GKP teljes támogatásáról biztosítja az in­dokínai népeknek a tartós béke megteremtését, a nemzeti füg­getlenség megszilárdítását szol­gáló hősies erőfeszítéseit. A két párt képviselői szolidaritásuk­ról és támogatásukról biztosít­ják az izraeli agresszió követ­kezményeinek teljes felszámo­lásáért, a közel-keleti problé­mák igazságos politikai rende­zéséért küzdő arab népeket. A két küldöttség elítéli a Ciprus függetlenségét veszélyeztető im­perialista mesterkedéseket. Mélységesen elitéli a chilei fa­siszta katonai diktatúra véres terrorhadjáratát. Egyöntetűen elítélik a kínai vezetés egységbontó, szovjetelle- nes politikáját, a marxizmus— leninizmustól idegen nézeteit és törekvéseit. Egyetértenek abban, hogy lehetséges és szükséges az európai kommunista pártok ta­lálkozójának megtartása és ér­lelődnek a feltételek a kommu­nista és munkáspártok új vi­lágértekezletének előkészítésé­hez. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke táv­iratban üdvözölte Jacques Chi- racót, a Francia Köztársaság miniszterelnökévé történt kine­vezése alkalmából. (MTI) Ötös a lottón A Sportfogadási és Lotto Igazgatóság közlése szerint a 22. játékhét szelvényeinek értékelé­se közben öttalálatos lottószel­vényre akadtak. A szelvény szá­ma: 3 675 398 A szelvények ér­tékelése még tart. (MTI) 2 bíkís mrii. *r— ifSnáeí 1974. JÜNIUS t

Next

/
Thumbnails
Contents