Békés Megyei Népújság, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-04 / 79. szám

I GEORGIJ HOLOPOV: Ballada a gellérthegyi emlékműről E alahányazor Bu­dapesti« jö­vök, felme­gyek a Gel­lérthegyre. Talán a háborús napok emlékei vonzanak oda? Onnan, a hegy csúcsáról zúdítottak tüzet Pestre a németek, a Citadella vastag falai mögé húzódva, ami­kor Budán dúltak a har­cok. Vagy talán mint turista szeretek gyönyörködni a város panorámájában, mely a hegyről elém tárul? Igen, szeretem körüljárni a Citadellát, megkopogtat­ni a háromméternyi vastag falakat, s ezredszer is el­csodálkozom azon, hogy katonáink milyen rövid csata után semmisítették meg itt a fasiszták hely­őrségét. Szeretek ttt üldögélni, s nézni lentről Pestet es Budák De úgy érzem, mindennél jobban vonz a Gellért­hegyre a Felszabadulási Emlékmű — Kisfalud! Strobl Zsigmond lenyűgöző alkotása. Magas talapzaton egy nőalak, feje fölé emelt kezében a béke pálmaágát tartja. Alatta pedig egy szovjet katona áll, zászló­val a kezében, Budapest vendégeit most nem a hegyről dühöngő ágyúk torka fogadja, ha­nem a város fölé magaso­dó pálmaág — a béke jel­képe. 1965 áprilisában egy há­borús veterán küldöttség tagjaként érkeztem Buda­pestre Magyarország fel- szabadulása 20. évforduló­jának megünneplésére. A második vagy a har­madik napon kezdtem fel­figyelni arra, hogy az egyik veterán — Vaszilij Mi haj lövi cs Golovcov — néha eltűnik. Hol maga megy el, hol gépkocsival jönnek érte. Előfordult, hogy kora reg­gel a szálloda halijában új­ságírók gyűrűjében lehetett látni — interjút kértek tő­le a lapok, a rádió és a televízió számára —, más­kor meg úttörők vagy idö- % sebb emberek vették kö- rüL Kiváncsi lettem, mi ez a nagy érdeklődés Golovcov körül. Gyorsan megtudtam, hogy Magyarországon Go- lovcovot évek óta várták— Kisfaluéi Strobl róla min­tázta a Felszabadulási Em­lékmű szovjet katonáját! Azt mondják, Golovcov felkutatása sem volt min­dennapi. A szobrász em­lékezett a keresztnevére! de vezetéknevét elfelejtet­te. Valaki ehhez hozzátet­te, hogy Vaszilij vezeték­neve katonai rangra emlé­keztet. (Golovcov „fejest” Georgij Holopov ismert srov. jpt iró. Elbeszéléseinek és re­gényeinek fő témája a Hon­védő Háború, a szovjet kato­nák hősiessége. Haditudósító­ként megfordult a hadszínte­reken, Magyarországon Is járt- itteni emlékeiről, élményeiről Magyar regény címmel ön­álló kötete jelent meg. Az Idén éppen hatvanéves az Íré, a leningrádi irodalmi-mű­vészeti folyóirat, a Zvezda fő- szacfcesztóje. jelent — A fordító). A szovjet rádió felhívást tett közzé: „Jelentkezzen az a Vaszilij keresztnevű kato­na, aki Budapesten harcolt s katonai rangra emlékez­tető neve van”. A felhí­vásra 30 ember' jelentke­zett, de sajnos, nem volt köztük az, aki modellt állt a szobrásznak. A „bronz­katona” Golovcov volt Golovcowal egymás mel­letti szobákban laktunk. Az egyik szabad estén be­mentem hozzá. Fáradtnak tűnt Kiderült éppen ak­kor mentek el tőle az egyik ifjúsági lap munkatársat Amikor előhúztam a jegyzettömbömet szemre­hányóan pillantott rám. De azért barátian elbeszélget­tünk. Vaszilij Mihajlovics ma Tejkovóban él, a pamutfel­dolgozó kombinátban dol­gozik. Sose hallottam még Tejkovóról, de pontosan magam elé tudtam képzelni Golovcov elbeszélése nyo­mán. Csendes kisváros, sok parkkal. Milyen volt Golovcov katonai múltja a háború­ban? Harcolt a Volgánál és a Donnál, a Baltikum­ban és a Dunánál. Csapatteste a háború után egy ideig Budapesten állomásozott. Itt találko­zott Kisfaludi Strobl Zsig­mondijai. Jól szemügyre vettem Golovcovot: valóban fel kellett, hogy keltse a szob­rász érdeklődését. Arca nyílt, egyszerű, tekintete egyenes, és ami a legfőbb, a harcolni és dolgozni egy­aránt jól tudó ember ma­gabiztossága sugárzik róla. Azután pillantásom az ablakon keresztül messze Budára, a Gellérthegyre té­vedt, ahol fényözönben lebegett a pálmaágat tartó nőalak. „Jó volna tudni, vajon őt kiről mintázta a szobrász?... Ki is lehet ez a nő?” — tűnődtem. Sajnos, másnap el kellett utaznunk Budapestről. Négy év múlva, 1969 márciusában újra Magyar- országra látogathattam, ez alkalommal szakszervezeti küldöttséggel. Bár a március hideg és esős volt, a Magyar Ta­nácsköztársaság kikiáltásá­nak 50. évfordulóját szerte az országban nagy töme­gek ünnepelték. Küldöttségünk tagjai kü­lönböző városokba látogat­tak. Én a Győrbe és Sop­ronba tartó csoportba ke­rültem. Találkoztunk veterán for­radalmárokkal, a volt nem­zetközi brigádok katonái­val, közülük sokan harcol­tak Oroszországban a pol­gárháború idején a szovjet­hatalomért, majd hazájuk­ban, Magyarországon. Győrből Sopronba utaz­tunk. Itt meglátogattunk egy szanatóriumot. Amint az egyik folyosón mentünk, a röntgenszobából egy szép szobortermetű nő lépett ki fehér köpenyben. Vala­mennyien felfigyeltünk rá. A nő felénk jött, és az orosz beszédet meghallva, sorra megölelte küldöttsé­günk nőtagjait. A főorvos sietve megje­gyezte: — Ö a röntgentechniku- sunk, Turánszki Erzsébet. Róla mintázta Kisfaludi Strobl a' pálmaágat tartó nő alakját.. Most meg a ml asszonya­ink kezdték ölelgetni Tu­ránszki Erzsébetet. Felis­merték őt; Így ' ismerkedtem meg, számomra is váratlanul, Turánszki Erzsébettel!.., Aztán, amíg társaim megnézték a kezelőhelyisé­geket, leültünk az ablak alatti pacira, s beszélget­tünk. Turánszki Erzsébet sok- gyermekes családból való, korán megismerte a szük­séget és a bánatot. Sok rosszat átélt a fasiszta ura. lom és a német megszállás idején. Megpróbáltatások vártak rá az 1956-os ellen­forradalom napjaiban is. Nem bocsátották meg ne­ki, hogy modellt állt Kis­faludi Strobl Zsigmond- nak. Azzal fenyegették, hogy megölik. — Engem csak kővel do­báltál! meg, többre nem szánták rá magukat, bronz hasonmásomra azonban mar kötelet vetettek, meg­kísérelték ledönteni talap­zatáról. De ehhez nem volt elég erejük!.» Én ott óriás vagyok. 30 méter magas. A bronz Erzsébet szilárdan áll a lábén! — mondta ne­vetve. — Akárcsak az élő Er­zsébet, igaz? Igen, Turánszki Erzsébet nem hátrált meg, szilárdan kitartott a népi hatalom mellett, amely lehetővé tet­te, hogy tanuljon, es mun­kát adott számára. A régi Magyarországon mindezt nem kapta volna meg ilyen magától értetődően egy pa­rasztlány!... Tudta, várta, hitte, hogy a segítséget 1956-ban hazájának nehéz óráiban csak a szovjet em­berek hozhatják. — Olyanok, mint Vaszi­lij Golovcov, a katona — mondta —, aki az emlék­mű talapzatánál zászlóval és géppisztollyal áll. Em­lékszik? — Igen, emlékszem. Sőt Golovcovot személyesen is ismerem. A sors véletlenül összehozott Vele is. Turánszki Erzsébet elbe­szélését hallva, újra Kisfa­ludi Strobl Zsigmondra gondoltam. Arra, hogy sze­retnék megismerkedni ma­gával a művésszel is. Ezt a találkozást következő ma­gyarországi látogatásom idejére terveztem. Másnap visszatértünk Bu­dapestre. Egy késő estig tartó fogadás sűrűjében, a Parlamentben, tolmácsom bemutatott a művelődés- ügyi miniszternek. Nagyon szívélyes volt, megkérdez­te, lehetne-e valamiben a segítségemre, nem szeret­nék-e még valahová utaz­ni az országban. Beszélgetésünk közben odajött hozzánk egy közép­magas, idősebb férő, bo­rospohárral a kézében. Az ismeretlen pompás hangu­latban, széles mosollyal kö­szöntötte a minisztert. Kisfaludi Strobl Zsig­mond volt. Különös érdeklődéssel fi­gyeltem, mert a sors vele is véletlenül hozott össze. Tiszteletre méltó kora el­lenére energikus, erős em­bernek tűnt. Borospoharakkal teli tál­cával egy pincér lépett hozzánk. Kisfaludi Stróbl Lemiru grúdra mondott pohárkö­szöntőt. Megköszöntem a szobrász szívből jövő szavait, kife­jeztem elragadtatásomat a gellérthegyi emlékmű iránt, és sok sikert kívántam kö­vetkező munkájához. Felhajtottuk borunkat. — Az új munkám — Pe­tőfi Sándor. A költő! Meg­formálása régóta izgat, s nem először próbálkozom vele. Kisfalud) Strobl hirtelen megfogta a könyökömet és meghatva mondta: — Ó, Leningrád!... Tud­ja-e, hogy egy régi. ked­ves szobrom, az Íjász az Ermitázsban látható... Ha arra jár, köszöntse majd. Kisfaludi Strobl Zsig­mond Íjásza az Ermitázs udvarán áll, s az íj húrját megfeszítve a palota áttört kapuján keresztül a szá­munkra láthatatlan célra szegezi tekintetét. Fordította: Lova,ss Paine Naptár gyógyuláshoz VERESS MIKLÓS Február március április szabadság — táguló tüdő gyógyulok ámulok te telíts hóevő vízevő szélevő • április március február fagyfaló jégfaló múltfaló remegő országgá operált lebenyeim megújító február április március betegség-vagó villanás a mellkasomban Is okos mindennapos honfoglalás hegedő seb a hátamon múló kardvirág-hatalom hej te télsápadt fűsereg pusztaszer-hangyák győztesek mezsgyehazányi nagy hitek földhöz gyökérhez kössetek április április április hajtásod vagyok magam it Március BESZE IMRE Fütyülve fut a szellő — rügy fakad lépte után fosztó, aranyló felhő versenyt lép vele sután. Pilláit nyitja az ablak, kémények füstje bodor. Özek rügybe harapnak; zöld fátylat vált a bokor, árnyékból friss napozásra indul egy régi szobor. lTT)" Jeney István Eazalrakók

Next

/
Thumbnails
Contents