Békés Megyei Népújság, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-04 / 79. szám

Nyelvi gazdagodásunk forrásai Egy eszmefuttatás nyomában B ntyettv, a. nyelvi eszközök használata hivatásomhoz tartozik. Ezért — a művé­szi élményen kívül — érdeklő­déssel olvasom az irodalmi mű­veket, érdeklődéssel hallgatom, olvasom a nyelv használatáról, a nyelvi jelenségekről szóló jegyzeteket. Újságíró vagyok és nem a ‘nyelvtudomány mű­velője, de a nyelvtudománytól kapott ismeretek vérteztek fél arra,, hogy a nyelvi eszközöket tudatosan is használhassam. S amikor azt mondom, hogy a nyelv az emberek érintkezési eszköze, akikor ezzel azt is ki­fejeztem, hogy a nyelv soha nem különül el, nem is külö­nülhet el a társadalomtól, a közösségtől, abban gyökerezik. Ezért olvastam fanyalogva la­punkban, a Békés megyei Nép­újság 1974. február 17. számá­ban a „Nyelv és élet” címe» megjelent eszmefuttatást T öbb ok miatt fanyalogtam. Egyik oka, hogy idézeteik halmazát borította elém, miközben úgy is citált szerzőt, hogy az „a tőle megszokott pártossággal” írt az emberek­ről. De hogy miben jut kifeje­zésre a citált szerző pártossá­ga, arról nem tudunk meg semmit az eszmefuttatásból, homály fedi azt S az idézetek, fogalmak kavalkádja olyan ri­asztóan hatott, mintha lovakat táncoltató csoport ugratott vol­na elém, nagy porfelhőt kever­ve. Próbáltam ugyan megnyug­tatni magam, hátha pamflet került a kezembe, de közben kiderült hogy erről szó sincs. Halálos komolyan intenek az eszmefuttatás szavai, „hogy a jól beszélő és jó fellépésű ta­nuló akkor is kivágja magát ha alig ismeri az anyagot” Ezek szerint aratáskor nem az a lényeg, hogy dús kalászú ga­bonát csépelnek vagy szalmát, csak zúgjon a gép. (A tisztelt tanári kar most már gondol­kozhat!) Mondhatom, remek bukfenc,, mert ezt a művelt­séggel párosítja az eszmefutta­tás. S a szűkszavúságot a mű­veltség hiányának tudja be, s a „logikai sort” azzal is kiegé­szíti, hogy Budapesten hatéves gyerekeknél végzett felmérés alapján ki de rí tét tje: «.-...a munkáskerületekben lakó mun­kásgyerekek nyelvhasználata elmarad a Belvárosban... élő munkásgyerekekétől is, nem­csak az ottani értelmiségiedé­től”. Magától értetődően fel­villant bennem, hogy tízéves koromban a Nemzeti Színház­hoz közel laktam, a Népszín­ház utca 19-ben, s naponta ját­szottam két olyan gyerekkel, akik mellett nevelőnő volt. Mégis szűk szavú voltam, mint a két játszópajtásom közül az egyik, s az angyalföldi pajtá­saim közt volt nem egy olyan bőbeszédű, hogy a Nemzeti Színház környékén lakók meg­irigyelhették volna, ha ezzel fémjelezték volna bennünket. Pedig mi többször voltunk mondjuk az akkori Városi Színházban, mint az angyal­földiék. Különben a szűksza­vúságom máig is megmaradt Az eszmefuttatás szerzője alig­ha vette figyelembe az ember öröklött jellemzőit De ez már egy tudományághoz tartozik, nem pedig ide. Olyan oka is volt a fanyal- gásomnak, hogy az idézetek halmazában szolgai átvételt kellett íeismemem. Mégpedig: „Anyanyelvi helyzetünk egész kulturális fejlődésünknek, tehát a munkáskultúrának is megha­tározója”. (Sic!) Nem volt szán­dékomban messzire visszanyúl­ni, mégis rá vagyok kénysze­rülve, hogy megjegyezzem: Engels a munka szerepét je­lölte meg a majom emberré vá­g BÉKÉS MIM Szn 1974. ÁPRILIS «. Ideában, minek következtében az emberek érintkezési eszköze, a nyelv is kifejlődött. R munka jéllegével összefüggő nyelvhasználat jelenik meg akkor is, amikor öten-ha- tan meghimbálják a nehéz ge­rendát és „hó-rukik!” kiáltás, sál lökik fel a kocsira. S ha a nyelvi rétegződés fedi a tár­sadalmit, ez azért van, mert attól függ. Különben a muníka és a kultúra egy és ugyanazon dolognak két oldala. Azért mondjuk, hogy mindenben két­szer kell győzni: a valóságban és az emberi fejekben. Kulcs­kérdés, hogy mi van a fejek, ben és mennyi. Ha a mennyi­séget vesszük, akkor tizenhét európai országot figyelembe véve, beleértve Franciaországot és Angliát is, 4—5. helyen ál­lunk. Gondoljunk itt egyebeik közt a könyvtárolvasók, a kö­zépiskolások számára. S azt már senki nem vitatja, hogy megtörtük a volt uralkodó osz­tály műveltségi monopóliumát. De a műveltség sem más, mint eszköz, hogy az ember kényszer nélkül érje el a magasabb rendű, a szocialista erkölcsiséget. S ez nagy erőket szabadít fel az alko­tásra. Ergo: a kultúra kiszolgál­ja a gazdaságot, a politikát és fordítva: a gazdaság megterem­ti a feltételeket a kultúrának. M arx arról beszélt, hogy a technika az ember szá­mára semleges, lehet utas. szállító gépeket gyártani, és olyan eszközöket, melyekkel el lehet pusztítani az embereket. A szocializmus természetéből fakad, hogy mi csak az anyagi javak termelését szolgáló gé­peket szeretnénk gyártani, hogy ebben korlátozva vagyunk, en­nek oka a kapitalizmus léte. Ennek ellenére mi a technikát a természet meghódítása eszkö­zének tartjuk. Ugyanakkor o technika gondolkodást is jelent, tehát életünk része, a kultúra része. És már helyben vagyunk újra. Mi gazdagítja a nyérvet? Mi más, ha nem a társadalom gazdasági, kulturális növekedé­se? A kulturális növekedést példázzuk a könyvtári olvasók­kal, a középiskolásokkal. A gaz­dasági, technikai növekedésről, ha mást nem is említünk, csak a mezőgazdaság, a falvak for­radalmi változását, már akkor is világossá válik nyelvünk gazdagodásának forrása. Neve­zetesen: a kisparcellák nagy­üzemekké tágultak, ahol az egves ekék a muzeális értékek közé kerültek és megjelentek már a fotocellás (fény hatásá­ra működésbe lépő, fényener­giát szabad elektronok mozgási energiájává átalakító készülék) traktorok és az azojkat kezelő traktorosok. A egyes ekét kezelő ember szókincse is természetesen a környezetéhez kötődött, miként az ősemberé, vagy a fotocellás traktorvezetőjéé. Tehát a tör­ténelmi körülményeket sutba dobni, azoktól függetleníteni a nyelvet, non más, mint az élet­től elkülöníteni. Ez pedig: fá­ból vaskarika. Nem nehéz meg­érteni, hogy a fotocellás traktor vezetőjének a szókincse a kör­nyezet hatására gazdagszik. S ha már a faluról beszélünk, hol tartunk már mondjuk a job­bágytelkes paraszti világtól! Hogy ne mondjak többet: ott vannak a növénytermesztési, az állattenyésztési, az öntözési szakmunkások, szaktechnikusok, a mérnökök és így tovább. S a falvak gazdasági, technikai gaz­dagodása a nyelv gazdagodása, a szókincs bővülése is, hiszen az emberek munka közben, érintkezésükben használják az új fogalmakat. G ondoljunk csak arra, hogy a fotocellás traktor veze­tője a fényenergiáról is tud, nem beszélve a mezőgaz­daságban ma már széliében- hosszálban használatos kémiai anyagokról, a nagyüzemi gaz­dálkodással összefüggő gazda­ságpolitikai, közgazdasági fo­galmak jelenlétéről. Egyik kol­légám azt mondta a nyelvi esz­közök használatának szintjéről, hogy „nem a farok csóválja a kutyát”. Mennyire igaza volt! S az jut erről eszembe, hogy 5-6 évvel ezelőtt vita volt az ízlés­ről. Az egyik vitázó azzal sum­mázta véleményét, hogy „tudo­másul kell vennünk, vannak művészethez értők, és vannak nem hozzáértők”. Következés­képpen: tízmillió buta ember van az országban és néhány száz művelt. Má* előjellel ugyanez olvasható ki a „Nyelv és élet” című eszmefuttatásból, melynek szerzője történietlenül hívja segítségül nyelvünk tiszto­gatására Kosztolányit, amikor is a század elején tett megálla­pítását idézi: „Csak nálunk bi­tang jószág a nyelv, egyetlen kincsünk, ami a mienk.” Azóta csaknem fél évszázad telt el, mi­közben sok minden történt: a munkásosztály birtokába vette a hatalmat, s állami tulajdon­ba kerültek a bányák, a ban­kok, a gyárak. Tehát most már nem a nyelv az egyetlen kin­csünk. A történietlensóget mu­tatja az is, hogy egy helyen Kosztolányitól ezt idézi: ,„..s így cifra, toldott-foldott nyel­vünk előbb-utóbb elsorvad”. Amit Kosztolányi abban a kor­ban, a század elején veszélynek látott, hál’ istennek, pontosab­ban: hála a nagy társadalmi változásnak, a gazdasági, kultu­rális életünk gyarapodásának, nyelvünk nem sorvad, hanem buzogva gyarapszik, mint a for­rásból a patak. Ezt nyelvi éle­tünkben érdemes észrevenni. Akkor is, ha azt panaszolja az eszmefuttatás írója, hogy van­nak. akik nem értük meg a hi- a vatalos iratokat, citálva azt a szerzőt, aki „a tőle megszokott pártossággal” írt ezekről az em- .•becekről*. ■ ■ irí-oW. > ** z a törekvők ' közjjpwírt,. 'hogy á Iiivatalös „Irato­kat”, a jogszabályokat is igyekeznek közérthetőbbé tenni. S az ■ a hivatalos irat, amely nem érthető, az abból is fakad, hogy szövegezője az igazgatást külön világnak képzeli, s a sa­ját képére formálja a köznek szánt iratot is. Ebben még lé- legzik-gyűrüzik a három évti­zede teljes dölyfösségében tün­döklő félfeudális közigazgatási szellem. Mert ez is örökségünk, nemcsak az egyes eke. S a döly. fösséget még riém sikerült tel­jesen a muzeális értékek közé tenni, mint az egyes ekét. Ezért szerepe van a nyelvművelésnek is, hogy közszolgálatban levő ember élő és írott szavaiban is szolgálni tudja a közösséget, hiszen ezzel állami rendelke­zéseiket tesz érthetővé. És ez elsődleges feladata. Akik ezt teszik, azoknál a bajukra, gondjukra orvoslást kereső emberek nem kerülnek hátrá­nyos helyzetbe. Mert, ha hitelt adnánk az eszmefuttatás ama érvelésének, hogy „akik nehe­zen vagy rosszul fejezik ki magukat”, „inkább hallgatnak”, akkor az ügyintéző teljes nyu­galommal mondhatná: „azért nem intézkedtem, mert nem fejezte ki magát az illető érthe­tően”. Ezek szerint valameny- nyien elkezdhetnénk egymás­nak a szemrehányást: „Te mi­ért nem ismered a vasesztergá- lyosság, a gyógyítás vagy a lap- szerkesztés körébe tartozó speciális fogalmakat!” Ami per­sze abszurdum, mert a techni­kai, műszaki fejlődés arányában nő a munkamegosztás. Aligha hagyható figyelmen kívül, hogy korunkban a tudomány terme­lőerővé válik, míg a oiramiso- kon a művészetek álltak, a kö­zépkorban a vallás volt az ural­kodó, későbben pedig a rene­szánsz hódított. * M em. nem lehet a nyelvet a történelmi körülmé­nyektől elszakítva vizs. gálni-művelni. Cserei Pál Épül az űj Oktatási Igazgatóság Békéscsabán Nyolc előadóterem — köztük egy kétsz&s személyes —, ki­lencven férőhelyes kollégium, harmincezer kötetnek otthont adó könyvtár, irodahelyiségek szolgálják majd az MSZMP Békés megyei bizottsága épülő új Oktatási Igazgatóságán a megyei káderképzési célokat, adnak lehetőséget a politikai, ideológiai, világnézeti ismeretek az eddiginél kedvezőbb körül­mények közötti elsajátítására. Az új épület a KISZ-táborban les* (Fotó: Demény Gyula) A legtöbbet fordított szerző: Lenin Érdekes statisztikát közöl a Szputnyjk című, oroszul, angolul, franciául, németül és cseh nyel­vén megjelenő szovjet tallózó fo­lyóirat áprilisi száma. Lenin mű­veinek különböző nyelvű kiadá­sait összegzi 1897-től 1970-ig. Az adatok tanúsága szerint a vilá­gon a legtöbbet fordított szer­ző az első szocialista forradalom vezére. Az Állam és forradalom 51 országban, 356 különböző kiadás­ban jelent meg; A „baloldaliság” mint a kommunizmus gyermek- betegsége 49 országban 300-szor; Az imperializmus mint a kapita­lizmus legfelsőbb foka 44 or­szágban 288-szor; a Kari Marx 43 országban 209-szer; a Mi a teendő? TI országban 160-szót , Az ifjúsági szövetségek feladatai 30 országban 147-szer; a Mate ­rial izmus és empiriokriticizmus 31 országban 139-szer; A szociál­demokrácia két taktikája a de­mokratikus forradalomban 33 országban 129-szer, A proletár - forradalom és a renegát Kautsky 32. országban 106-szor, A szov­jethatalom soron levő feladatai 24 országban 74-szer. Összességében hét évtized alatt — az 1971-től megjelent ki­adásokat nem számítva — Le­nin műveit a világ 63 országá­nak 125 nyelvén több mint 18 000 különböző kiadásból, is­merhették, ismerik az olvasók. Kisdobos Ki mit tud? Békéscsabán — Legyél csendben, most a Kovács tanító néni fog beszél­ni!— suttogta egy kék nyakken- dős kisfiú az utolsó sorban, s- majd hozzátette: — Én leszek a második szám a szavalásban. Március 29-én délután az if­júsági és úttörőházban rendezték meg a békéscsabai városi kisdo­bos kulturális szemlét. A közel 300 fehér blúzos, kék nyak- kendős pajtást dr. Kovács Lász- lóné, a kisdobos szakbizottság elnöke üdvözölte. Külön teremben mondták a mesét, külön teremben szaval­ták a kedves és vidám, vagy a szomorú verseket A nagyterem­ben pedig hangszereken zenél­tek, énekeltek, táncoltak, báboz- tak — s nemcsak a színpadon éppen szereplők, de a széksorok­ban ülő versenyzők is, no meg az apukák, kísérő tanító nénik is szemmel láthatóan jói érezték magukat, A március 20-a előtt minden úttörőcsapatnál megtartott házi versenyek legjobbjai szerepeltek pénteken délután, s a remélt vagy várt eredmény nem is ma­radt el. Aranyoklevelet kapor, a 10-es iskola kórusa, szólóéne­kese Bálint Kati, két szólóhang­szeren játszó pajtás: Kraszkó Marika zongorajátékáért, Tim- kó Sára pedig fuvolázásáért, a 8-as iskolából Kovács Gyuri sza­valt a legszebben, prózát és me­sét Szabó Évi az 1-es iskolából, Galbicsek Margit a 9-esből mondott. A verseny legnagyobb sikerét aratta a 2-es iskola kisdobosa. Bora Gergely népi szólótáncá­val, amelyhez a zenét furulya, kanáll-villa segítségével osztály­társai szolgáltattad. Ezüstoklevelet kaptak a 8-as iskola népi játékosai és a 10-es is­kola bábcsoportja — e kategó­riákban első helyezést nem adott ki a Marton György zeneiskolai tanár vezette zsűri. Az aranyoklevelet érdemeit pajtásokkal még találkozhatunk: a Forradalmi Ifjúsági Napok eseményeként áprilisban több alkalommal rendeznek bemuta­tókat. (!—«ú)

Next

/
Thumbnails
Contents