Békés Megyei Népújság, 1970. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-18 / 15. szám

Fekete János Házak Filadelfl Mihály: az ember szelíddé fakul a végén mikor megérti bogy minden miért és fftlködlik a nem várt túlsó part s a megváltandó világ is leszűkül egy családdá s hivatallá csupán a szerelem is békévé szelídül a vad hajsza a vér s az álmodás összetorlódik egy erős marokszoritás félelmetes ujjal között az ember bizony szelíddé fakul és megkeményedik mint a katona ha mellére tűzik a hősi bért az ember akkor kemény s álhatatos * szeme előre néz s megérzi hogy ez még nem a vég csak hogy szelíddé ne fakuljon soha s hogy tudja egyetlen élete van 1970. Gyúró István lűzfalak Kónya Lajos: Bodor felhők Habarcsot készítek vakolatot javítok s tisztelettel gondolok a kőművesekre kik tele vannak dologgal s jól is keresnek Festéket keverek ajtót ablakot festek s elismeréssel adózom a mázolóknak kik hatezer forintért megcsinálnák mindezt Fafiguráimat faragva az élelmes mestereken merengek akik ebből élnek Verseket írok különös remények nélkül s legfőképp azokat a költőket csodálom kik abból is megélnek hogy verseket írnak Vannak irigyeim — mégsem vagyok egészen elveszett ember Alkonyatlájt sutbavágom meszes gönceim felöltözöm nyaralónak végigmegyek a parton rágyújtok pipámra bánataimat a bodor felhőkbe fúvóm könnyű motorcsónakot gondolok magamnak társas örömöket és gondtalanabb sorsot Délelőtt fél tíz. Tom elengedett tagokkal hevert az ágyneműk között, lété­nek tökéletes zsibbadtságá­val. Az a fél óra követke­zett, amikor a nap, két tűzfal között, besütött al­bérleti szobájának kes­keny, jégvirágokkal díszí­tett ablaikán. Tulajdonkép­pen nem tartozik a lényeg­hez, hogy elengedett ta­gokkal hevert-e vagy sem, az pedig, hogy „létének tökéletes zsibbadtságával”, ez Tamásra kisgyermek kora óta jellemző volt. Már akkor „Tom”-nak szólították nagynénikéi és az egész rokonság. Aztán az iskolában és jelenlegi mun­kahelyén is így becézték. Vasárnap volt és délelőtt fél tíz. Tény, hogy Tom még nem kelt fel és nem is tudta volna erre rászánni magát dél előtt, ha váratla­nul nem csengetnek. Vasár­nap is délig heverészeitt. Nem azért, mert így jól érezte magát, hanem mert nem tudott okosabbat kita­lálni. Tíz óra felé egyik lábát mindig a paplan fölé tette, mozgatta lábujjait, csodálkozva nézte, hogy milyen messze vannak, pe­dig hozzátartoznak, az nem vitás, és bárgyún mosoly­gott. Tom eredetileg egye­temre akart menni, nem azért, mert kedve volt hoz­zá vagy különösebben fon­tosnak tartotta volna, ha­nem mert szülei állandóan macerálták emiatt, mond­ván: „már Bandi is egye­temre jár és Gyuszit is fel­vették, pedig azok még hü­lyébbek, mint te”, másrészt félt a katonaságtól. Persze átlagon aluli képességei mi­att sehova sem vették fel, pedig két év alatt három egyetemen és két főiskolán is megpróbálta. Aztán két évig katona volt, ami nem mondhatni, hogy ártott hő­sünknek, de különösebben nem is használt. Amióta le­szerelt, segédmunkás. Ezt egyszer mór hal­lotta aznap félálomban, de nem törődött vele. Feküdt tovább és a mennyezetet szemlélte. „Biztosan itthon van az öreg, majd ajtót nyit... — gondolta —, „...biz­tosan hozzá jöttek... engem ugyan ki keresne?” Gre- minger urat nevezte gondo­latban öregnek, annak a la­kásnak a tulajdonosát, ahol Tom lakott. „Fel kéne kel­ni” — gondolta Tom, de mint mindig, most is lebe­szélte magát erről. Csak nézte a jégvirágos ablak­üveget és hallgatta a vek­ker ketyegését. Újra csen­gettek. Ez már élesebb és hosszabb volt. „Talán a postás” — gondolta —, „...de hát miért nem nyit már ajtót az öreg? Ja, persze! Elutazott. Reggel beszólt., már rémlik, a fene egye meg...” — zsörtölődött már félig hangosan, miköz­ben papucsba bújt-és magá­ra kapta elnyűtt frottírköpe­nyét. Üjra csengettek. Tom automatikus mozdulattal a hajába túrt, aztán elindult a külső ajtó felé. Amikor kinyitotta, már nem volt ott senki. Aztán — nyilván az ajtónyitás zajára — a szemközti ajtó kinyílt és a résien egy idős, fehér hajú asszony dugta ki a fejét — A néni csengetett? — kérdezte Tom. — Igen — mondta na­gyon halkan az asszony és hangtalanul ajtaja elé lé­pett Lila selyemköntös volt rajta. — Nincs itthon a Greminger úr? — kérdezte. — Nincs — felelte Tom. — Azt hiszem, elutazott. — Hát., csak szerettem volna... valamit., kérni tő­le... — mondta az asszony szaggatottan, elkeseredett arccal. — Tessék mondani. Hát­ha én is oda tudom adni. — Nem... nem olyasmi... leszakadt a roló... Most olyan sötét van a szobá­ban... Ö szokott nekem se­gíteni... — Talán én is meg tu­dom csinálni — ajánlkozott Tom és legnagyobb meg­döbbenésére azon kapta magát, hogy segíteni szeret­ne ennek az asszonynak. Fehér haja, arcának voná­sai, mozdulatai, hanglejtése, a selyemköntös hajdani jó­létről, mozgalmas családi és társasági életről tanús­kodtak, de most sírt. Uj- jai között fehér zsebkendőt morzsolgatott, azzal töröl- gette a szemét és szipogott, mint egy gyerek. — Hát... majd ha... fel­öltözik... — mondta néhány pillanat múlva és tétován az ajtó felé hátrált. — Az hosszadalmas. Jobb lesz így — mondta Tom, aztán szorosabbra kötötte derekán a zsinórt. Tom egy gazdagon, de régimódian berendezett la­kájba lépett. Súlyos, komor bútorok, foszladozó perzsa­szőnyeg, porcelán és ezüst dísztárgyakkal telezsúfolt hatalmas vitrinek. — Hát ezzel van baj — mondta az asszony és a sö­tét ablakmélyedés felé mu­tatott. Tom végigmérte, az­tán félrehúzta a függönyt, felnézett. — Uhüm. Nincs véletle­nül egy létra vagy valami asztal, amire felállhatnék? — De igen... a kamrában van egy létra... — felelt készségesen az asszony és már el is indult, szapora lépteivel gyors mozgásba hozva vékony csontú ma­dártestét. Amíg Tom behoz­ta a létrát, ott szorgosko­dott körülötte, egy darabig fogta a létra egyik szárát, abban a tudatban, hogy most ingyen segítséget kap; az évek során belerögző­dött, hogy a mesterembe, rek „nagy urak”. Aztán, amikor Tom magasba emel­te a létrát, jelezve, hogy nincs szüksége segítségre, és hosszú lépteivel otthagyta az asszonyt, az lemondott segítőkész szándékáról. „Ha már valami jót csinálok, azt támogatás, hálálkodós és fizetség nélkül akarom csinálni” — gondolta Tom szinte dühösen, miközben felmászott a létrára és két rigli elfordításával lehetővé tette, hogy hozzáférjen a redőny orsójához. Belené­zett a poros nyílásba és örült, mert látta, hogy meg tudja javítani. Két hatal­mas markával megfogta a fahengert és tekerni kezd­te. A redőny alsó széle fo­kozatosan emelkedett és a rés, amelyen éles fény vá­gott a szobába, egyre széle­sebb lett — Én nem is szoktam használni... Én jobban sze­retem a fényt.. Csak most több mint egy hónapig kór­házban voltam epehólyag- gyulladással és közben itthon voltak a gyerekek­én a fényt jobban szere­tem— „Itthon voltak a gyere­kek” — gondolta Tom és elképzelte, hogy miért volt fontos lehúzni a redőnyt, aztán arra gondolt: ....azért b iztosan volt idő, amikor a néni is jobban szerette a sötétet.. Az persze elég nagy disznóság, hogy a „gyerekek” csak akkor van­nak itt, mikor üres a lakás és az anyjuk kórházban van... Most bezzeg sehol sincsenek... Ezek azok a csibészek, akik szinte vár­ják a szüleik halálát, hogy ók költözhessenek a helyük, be... A patkányok...” Mire gondolataiban idáig jutott elkészült a munkával: tö­kéletesen feltekerte a zöld lécekből összeszegecsel t, ütött-kopott ámyképző-tá­kolmányt, de még nem en­gedte eL — Tessék megpróbálni... Húzni a gurtnit Az asszony gyors mozdulatokkal odalé­pett, de alig kezdte húzni a gurtnit, kiszaladt és az asszony értetlenül nézte foszladozó végét — Elszakadt — mondta Tom... — Hát pedig, sajnos, azt nem tudom megcsinálni. Ahhoz az egészet széjjel ké­rte szedni. — Nem baj... Csak az a lényeg, hogy megint van fény. — Van valami drót? — Van... van... — mondta az asszony és már szaladt is a kamra felé. Egy nagy te­kercs vörösréz dróttal tért — Tudja, a férjem annak idején nagyon szeretett bar. kácsolni. Mindig ő csinálta meg, ha valami elromlott a házban. Még abból az idő­ből való ez is,.. — Jó drót Jó vastag. — Igen. Jó vastag drót. Nagyon szép gyertyatartó­kat csinált ebből a férjem. — Lehet belőle lámpaer­nyflt Is csinálni- Tessék le­vágni belőle S—i olyan másfél méternyi darabot — mondta Tom, miközben egy pillantással megsaccolta a henger vastagságát — Én nem engedhetem el, mert akkor visszaszalad. Ai asszony sürgött-for­gott a szobában, fiókokat húzott ki, szekrényajtókat nyitogatott, a kamrába ia kiment, végül is egy kö­römvágó ollóval fogott hoz. zá a munkáohz. — De hát az kicsorbul — mondta Tom. — Nem érdekes. Az a fontos, hogy fény legyen — mondta az asszony láza­san, a munkától kipirult arccal. De hát a vastag drót nem engedett a gyen­ge kéznek és a gyenge szer­számnak. — Tessék ide adni azt az ollót Ügy. Most mindig azt a pontot tessék idetar­tani, ahol el kell vágni. Ügy. Az asszony engedelmes­kedett. Tom fél kézzel tar­totta a hengert amennyire tudott, lehajolt és jobb kéz­zel dolgozott. Neki se ment könnyen. De végül sikerült. Három helyen átkötötte a feltekert redőny-hengert, • drót 2—2 végét megcsa­varta, így három vörösréz- drót-gyúrű fogta össze a lé­ceket Erős ujjaival ■> biz­tonság kedvéért még tekert néhányat a szarvként szét- álló drótvégeken, aztán mindent visszatett eredeti helyére és lemászott a lét­ráról. Közben arra gondolt: „...ha annyira szeretett bar­kácsolni a férje, miért nincs egy fogó a házban”. Visszahúzta a függönyt és a létrával elindult a kamra felé. — Hagyja, az nem fon­tos... — Ugyan — mondta Tora és magában már durvákat gondolt. A kamrában egy szerszámosládában jobbnál jobb rozsdás szerszámok hevertek. „Hát ezeket mi­re használják?” — futott végig az agyán. — Ez az asszony még fel sem tudja ismerni, hogy ezek mire valók, gondolta, de dühét elnyomta az a kellemes ér­zés, hogy ő bezzeg tudja. Amikor visszament, az asz- szony az ablakkal szemben állt Nagyon boldognak lát­szott. A fehér hóról vissza­verődő éles fény bezúdult a szobába. — Fény. Megint fény. mi­lyen jó.... — mondogatta az asszony. Tom egy darabig várt, nem akarta megtörni a csoda varázsát, aztán el­búcsúzott. — Jaj, édes fiam, nagyon köszönöm^ nagyon. Mive! tudnám megkínálni? — Köszönöm, semmi ve L­— De hát egy kis likőr. Finom házi készítésű ... —- Nem szeretem az italt. — Akkor egy kis csoko­ládét. Nem szeretem a csoko­ládét — mondta Tom már- már elutasítóan, miközben a külső ajtó felé menekült az asszony hálálkodása előL Elégedetten lépte át Gre­minger úr lakásának küszö­bét. Hideg víztel lezuha­nyozott, közben dudorá- szortt Frissen lépett a hóval borított utcára. „Holnap új állást és új albérletet ke­resek” — gondolta.

Next

/
Thumbnails
Contents